Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste

2 Fylkesmannens oppgaver ovenfor kommunal barneverntjeneste:
Hendelsesbasert tilsyn   Planlagt tilsyn  Behandling av klagesaker på enkeltvedtak Oppfølging av frister Foreta kartlegginger av tilstand og behov Å administrere opplæringsprogram og kursing.

3 «Til barnets beste- samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten» Veileder utarbeidet av Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i 2009 Formål: Å bidra til at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg så tidlig som mulig. Den skal kunne fungere som et redskap for barnehageansatte for hvordan de skal gå frem ved bekymring for et barn

4 Lovpålagte samhandlingen mellom barnehage og barneverntjeneste i en barnevernssak -fra bekymring til avslutning av undersøkelse. Samarbeidet mellom barnevern og barnehage når barnehage er et tiltak eller har en rolle i et tiltak. Samarbeidsformer mellom barnehage og barnevern for kommunens barn generelt.

5 Barneverntjenesten Hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, jf. barnevernloven § 1-1. Ansvarlig for å avdekke omsorgssvikt og sosiale og emosjonelle problemer hos barn, og iverksette nødvendige tiltak for å unngå varige problemer. Avhengig av informasjon fra de som kjenner til barna, herunder barnehagen, for å få kjennskap til dem.

6 Barnehagen Barnehageloven § 22 første ledd presiserer at barnehagepersonalet i sitt arbeid skal være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernets side. Videre har barnehagepersonalet opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Opplysningsplikten gjelder av eget tiltak, samt etter pålegg fra barneverntjenesten eller andre barnevernmyndigheter.

7 Samhandling starter med en melding.
Barnehagen kan også drøfte saken anonymt med barneverntjenesten før melding utformes. F.eks ved behov for: hjelp til å konkretisere en bekymring eller utformingen av innholdet i en melding hjelp til å avklare om foreldrene bør eller ikke bør kjenne til meldingen før den sendes informasjon om hva barneverntjenesten kan bidra med, og hvordan arbeidsprosessen er fra en melding blir sendt til eventuelle tiltak iverksettes. -Både for at barnehagen skal vite og for å kunne opplyse foreldrene om dette. for å få råd om hvordan de best skal ta opp sin bekymring med foreldrene

8 Tilbakemelding fra barneverntjenesten
Barneverntjenesten plikter å gi barnehagen tilbakemelding som bekrefter at bekymringsmeldingen er mottatt og om det er iverksatt undersøkelse innen tre uker. Noen ganger vil barneverntjenesten også ha behov for å kontakte barnehagen for å avklare det nærmere innholdet i barnehagens bekymring for barnet.

9 Barneverntjenesten har rett og plikt til å undersøke barnets omsorgssituasjon når det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 4-3. Nødvendige undersøkelser skal gjennomføres, men så skånsomt som mulig. Undersøkelsen kan gjennomføres selv om foreldrene ikke ønsker det. F.eks ved samtale med barnet alene og ved innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter som kjenner barnet og familien. Dersom saken gjelder et barn med barnehageplass, vil det i mange tilfeller være naturlig å innhente opplysninger fra barnehagen.

10 Dersom det er åpnet undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi barnehagen som melder en ny tilbakemelding når undersøkelsen er gjennomført. Den nye tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført, og skal inneholde opplysninger om hvorvidt saken er henlagt eller om den følges opp videre fra barnevernets side. Barneverntjenesten kan gi tilbakemelding om hvilke tiltak som er iverksatt hvis det er nødvendig for melders videre oppfølging av barnet, eller etter samtykke fra foreldrene.

11 Barnehage som tiltak Er et frivillig hjelpetiltak, dvs at foreldrene samtykker! Kan i skjeldne tilfeller være et pålagt tiltak uten foreldrenes samtykke, avgjort av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barnehageplass kan også være et tiltak for et barn under barneverntjenestens omsorg.

12 Hvorfor vurderer barneverntjenesten barnehage som et riktig tiltak for et barn?
Eksempler: Fordi barnet har behov for å styrke sin språklige og/eller sosiale kompetanse. Få en viss kontroll og tilsyn med barnets omsorgssituasjon ved at barnet blir sett jevnlig og signaler på at ting ikke er bra kan bli fanget opp tidlig. At barnet er i barnehage på dagtid kan også skape rom og mulighet for mer omfattende arbeid rundt foreldrene.

13 Tiltaksplan Uansett årsak til at tiltak er valgt er barneverntjenesten lovpålagt å skrive en tidsavgrenset tiltaksplan som beskriver målet med tiltakene, hvordan målene skal nås og hvordan det skal evalueres at tiltakene fungerer som forutsatt.

14

15 Når barneverntjenesten har omsorgen for et barn i barnehagen.
Fosterforeldrene skal ha oppfølging som andre foreldre. Barneverntjenesten skal gi barnehagen de opplysningene om barnet som de trenger for å gjøre en god jobb ovenfor det. Barn under barneverntjenestens omsorg kan ha behov for barnehageplass ut fra samme grunn som de fleste andre barn, eller de kan ha behov for plass ut fra særlige behov. Ved særlige behov kan det utarbeides en arbeidsplan.  Det er omsorgskommunen som har ansvar for å følge opp barnet.

16 Samarbeidsformer mellom barnehage og barnevern for kommunens barn generelt
Eksempler: Tverrfaglige team Fast kontaktperson hos barneverntjenesten. Faste samarbeidsmøter Informasjon om barnehagens samarbeid med andre faginstanser

17

18 Lykke til med samarbeidet!

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Samordning
Rettssikkerhet Initiativ og forslag Informasjon Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Fylkesmannen i Hedmark har oppdrag for 12 departementer og 9 direktorater. Oppdragene blir gitt sektorvis og innebærer forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt å bidra til at helhetsperspektivet er ivaretatt. Samordning Vi skal bidra til et best mulig samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og den lokale statsforvaltning. Rettssikkerhet Vi skal sikre at folk i sin alminnelighet får innfridd sine rettigheter. Fylkesmannen er både klageinstans og tilsynsmyndighet. Initiativ og forslag Vi skal bidra til utvikling i fylket og ta nødvendige initiativ. Informasjon Vi har et informasjonsansvar om statlig politikk både i forhold til sentrale myndigheter, i forhold til kommunene og ut til folk.

28 Fakta Oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater 115 ansatte
Embetet er delt inn i 6 fagavdelinger: Sosial og helse Landbruk Miljøvern Oppvekst og utdanning Kommunal og vergemål Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Fylkesmannen i Hedmark har oppdrag for 12 departementer og 9 direktorater. Oppdragene blir gitt sektorvis og innebærer forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt å bidra til at helhetsperspektivet er ivaretatt. Samordning Vi skal bidra til et best mulig samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og den lokale statsforvaltning. Rettssikkerhet Vi skal sikre at folk i sin alminnelighet får innfridd sine rettigheter. Fylkesmannen er både klageinstans og tilsynsmyndighet. Initiativ og forslag Vi skal bidra til utvikling i fylket og ta nødvendige initiativ. Informasjon Vi har et informasjonsansvar om statlig politikk både i forhold til sentrale myndigheter, i forhold til kommunene og ut til folk.

29 Organisasjonskart


Laste ned ppt "Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google