Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k."— Utskrift av presentasjonen:

1 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator pr. 16.12.11 Koordinatorforum 05.06.12 - Verdal Nancy Haugan

2 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Hjemlet i:  Helse og omsorgstjenesteloven  Spesialisthelsetjenesteloven  Psykisk helsevernloven

3 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Endringer og presiseringer i den nye forskriften:  Koordinator – NYTT, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  Hovedansvar for utarbeidelse av Individuell plan legges til kommunen  Både kommuner og helseforetak skal ha koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE)  Presisering av KE sitt systemansvar for arbeid med individuell plan – både KE i helseforetak (HF) og kommune  KE både i HF og kommuner har systemansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

4 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Individuell plan – nytt/presisering Koordinerende enhet har det overordnete ansvaret for IP, gjelder både KE i HF og kommune § 18 Ansvar for å utarbeide individuell plan Kommunen har hovedansvar for utarbeidelse av IP: ”Kommunens helse-og omsorgstjeneste og helseforetaket har plikt til å sørge for at individuell plan etter § 1 utarbeides for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, jfr …. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har det overordnede ansvaret for individuell plan, jfr …» forts.

5 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n § 18 forts. «Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres. Helseforetaket skal så snart som mulig varsle kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering når den ser at det er behov for individuell plan som omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen, og skal i slike tilfeller medvirke i kommunenes arbeid med individuell plan. …. «

6 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Koordinator i spesialisthelsetjenesten § 22 Koordinator i spesialisthelsetjenesten: ”For pasienter med behov for kompleks eller langvarige koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, skal det oppnevnes koordinator,… Dette gjelder uavhengig av om pasienten ønsker individuell plan Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere, og sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan.” Erstatter tidligere ordning med pasientansvarlig lege. «…Koordinatoren bør være lege, men annet helsepersonell kan være koordinator når det anses hensiktsmessig og forsvarlig”

7 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Koordinator i kommunen §20 – Koordinator i kommunen : «For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse-og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator, jfr. helse-og omsorgstjenesteloven §7-2. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan»

8 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Hvem er KE i HNT pr idag? Lederne ved: Habiliteringstjenesten for voksne – Sven Hultman (leder) Habiliteringstjenesten for barn – Anita Hoff Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering – Stine Vevelstad NAV Hjelpemiddelsentral NT – Anna Hjulstad Møller-Trøndelag Kompetansesenter – Tove Guttelvik Sekretær – Nancy Haugan, rehabiliteringsklinikken + kontaktpersoner ved med. og kir.avd – SN og SL: Aud Marit Vongraven, Hilde Fossland, Siri-Gunn Sagvik og Arnhild Jacobsen.

9 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Kontaktpunkt mellom KE i HNT og kommunene - Habiliterings –og rehabiliteringskoordinatorer - Koordinatorforum - ReHabiliteringskonferanser - Nettside http://www.hnt.no/kehttp://www.hnt.no/ke - ReHabiliteringsledernettverket Hvordan vil vi ha det i fremtiden???

10 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Takk for oppmerksomheten 


Laste ned ppt "- på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google