Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dette er Raskere tilbake

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dette er Raskere tilbake"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dette er Raskere tilbake
Målgruppe: Sykmeldte pasienter med sammensatte lidelser, muskel/skjellett, smerteproblematikk, utmattethet, lettere psykiske lidelser. Gjelder også de som står i fare for å bli sykmeldt Uføretrygdede eller de som er på rehabiliteringspenger er ikke med i ordningen (NAV har et ansvar her i samme type prosjekt)

2 Bakgrunn for prosjektet:
Mens kort sykmelding kan være nyttig ved akutte belastninger, går mange langtidssykmeldte i påvente av spesialistutredning Uavklart bekymring for sykdom er en stressfaktor som i seg selv forverrer plagene Tap av daglige rutiner og tilknytning til arbeidsplassen isolerer og passiviserer Svekket selvfølelse og motløshet inntrer raskt i slike situasjoner og kan gjøre det vanskeligere å komme tilbake i arbeid

3 Fagpersoner: Lege, relevant spesialist (fysikalskmedisin/rehabilitering, arbeidsmedisin og nevrologi Psykolog/klinisk psykolog Fysioterapeut/idrettspedagog/ergoterapeut/mensendicterapeut Klinisk sosionom, med erfaring fra psykososiale forhold på arbeidsplassen Legesekretær

4 Suksessfaktorer Tidlig oppfølging, før kronifisering (8-12 uker)
Samarbeide med fastlege – på samme lag Enighet om målsetting, språk og virkemidler Ved behov: nært samarbeid med arbeidsleder Korte og tette kommunikasjonsveier mellom poliklinikk, arbeidsplass og NAV

5 Behandlingstilbud: Tverrfaglig kartlegging av biologiske, psykiske og sosiale forhold Diagnoseavklaring ved muskel/skjelettlidelser, sammensatte smertelidelser, komplisert med lettere psykiske lidelser, tretthet og lignende Viderehenvise pasienter til relevant spesialist hvis tegn til psykisk eller somatisk sykdom som skal utredes/behandles videre

6 Behandlingstilbud forts.
Stressmestringskurs: 8 ganger à 2,5 timer pluss oppfølging etter 3 og 6 måneder. Samt etter 1 år. (Skåring av SF36 skjema) Målgruppe: Pasienter som er vurdert/utredet ved poliklinikken, som har sammensatte lidelser som smerteproblematikk, angst, depresjon og slitenhet. (max 8 personer) Mål: Innsikt i hvordan stress påvirker smerte, angst, depresjon og slitenhet Økt forståelse av stressfaktorer i eget liv Mestring av noen stressreduserende teknikker Bedre livskvalitet

7 Kursopplegg: Pedagogisk/terapeutiske, faglige innspill/undervisning, dialog i gruppen, øvelser og gruppedynamisk prosess Deltakerne får konkrete oppgaver og øvelser mellom hver samling. Dette arbeidet danner utgangspunkt for innholdet i samlingene. Deltakerne må være villige til å svare på spørsmål knyttet til jobbstatus og helse før, under og etter kursopplegget Det er utarbeidet CD og DVD som benyttes Utarbeidet eget kurs for innvandrerkvinner

8 Behandlingsmetoder Brief intervention” metode: grundig undersøkelse
trygging av pasient råd og veiledning vedrørende uhensiktsmessige helseforestillinger råd om aktivitet, deriblant friskmelding som strategi avslutte/begrense utredning der det ikke er mistanke om spesifikk sykdom Friskmelding, eventuelt med bedriftsinternt tiltak ved behov

9 Kognitiv adferdsrettet terapi:
Baseres på samtale om pasientens tanker og forestillinger knyttet til relasjonen mellom plager og aktivitetsmønster Kartlegge pasientens måte å tilpasse seg plagene: ofte uhensiktsmessig unngåelsesadferd sekundært til tap av selvtillit og katastrofetenkning (angst/depresjon) Prøve gradvis ut mer hensiktsmessige aktivitetsmønstre

10 Hva tenker vi om friskmelding?
Tidligere: friskmelding ”til tross for” plager Nå: friskmelding ”på grunn av” plager! Gradvis friskmelding (20 – 40 %) parallelt med behandlingstilbud på poliklinikken Hvorfor friskmelding? Ikke belegg for at sykmelding utover 2 – 3 uker har helsebringende eller funksjonsfremmende effekt

11 Hva bidrar lengre sykmeldinger til?
Kronifisering Dekompensering Tap av tro på egne ressurser Tap av funksjonsevne


Laste ned ppt "Dette er Raskere tilbake"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google