Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon og fagdag for 1.linjetjenesten 10 sept. 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon og fagdag for 1.linjetjenesten 10 sept. 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon og fagdag for 1.linjetjenesten 10 sept. 2013
Ønske velkommen Ann Helen kommer med praktiske opplysninger Representanter fra de ulike avdelingene

2 Program for fagdag 10. september 2013
09.00 Presentasjon av de ulike avdelingene ved Vestmo Behandlingssenter Hvem er målgruppen og hvem egner tilbudet seg for? 10.00 Pause 10.15 Samhandling rundt innsøking til behandling – hva bør vektlegges i denne prosessen? 10.50 Pause m/frukt 11.00 Barne- og familieperspektivet i behandling 11.30 Forståelse av avhengighet 12.15 Lunsj 12.45 Fysiske og psykiske skadevirkninger ved rus 13.30 13.45 Kommunal rusorganisering - samarbeid med Vestmo 14.30 Paneldialog med foredragsholdere 15.00 Slutt

3

4 Fusjonering Ny rusklinikk ved Helse Møre og Romsdal

5 Målsettingene med fusjon er:
Styrke utviklingen av tilbudet til mennesker med sammensatte lidelser. Et økende antall personer med rusavhengighet har samtidig også psykiske og somatiske lidelser. Videreutvikle TSB som selvstendig fagområde, og ivareta det som er bygget opp i løpet av inneværende opptrappingsplan. Overføre kulturelement fra Rusforetaket til øvrig spesialisthelsetjeneste og visa versa. Tilrettelegge for tettere samhandling med kommunenes satsing på rusfeltet

6 Vestmo Behandlingssenter
Poliklinikk Avdeling for avgiftning/akutt/ stabilisering Avdeling for behandling/utredning

7 Målgruppe Rusavhengige over 18 år etter Spesialisthelsetjenesteloven § 3-12. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10.2, § 10.3 og/ eller § 10.4. Straffegjennomføringslovens § 12 Akutt Raskere tilbake Pårørende Forutsetningen for vurdering er at pasienten fyller en eller flere ICD – 10 diagnose, F10- F19.

8 Visjon for Rusbehandling Midt Norge
Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

9 Bio-Psyko-Sosial forståelse
Vestmo legger til grunn en Bio-Psyko-Sosial modell i forståelsen av utvikling og opprettholdelse av rusavhengighet. Dette innebærer at rusavhengighet forståes som biologiske (genetisk sårbarhet, aktivering av hjernens belønningssystem etc.), psykologiske (psykiske lidelser, følelser, tilknytning etc.) og sosiale (miljømessige faktorer som oppvekstsvilkår, relasjoner, livsvansker, kultur etc.) faktorer som virker i multikausale årsakssammenhenger. Med denne forståelsen i bunn legger vi til rette for en helhetlig tilnærming til ruslidelser, hvor både individet er i fokus gjennom grundig utredning og individuelt tilpasset behandling, men der også familien/nettverk sees som en sentral del av det å skulle lykkes med behandlingen. Det unike og særegne med hvert enkelt individ ivaretas med denne tilnærmingen til, ved at den enkeltes muligheter og begrensninger for å ”mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler” blir belyst. Etter en individuell kartlegging/utredning vil tiltak iverksettes, og den videre behandlingen blir derfor en prosess som i innhold, varighet og intensitet tilpasses i samarbeid med den enkelte. Modellen gjør det også mulig å være spesielt oppmerksom på, og sørge for integrert behandling av samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP-lidelser).

10 Målsetting Kartlegging/utredning/behandling av somatiske, psykiske, sosiale, kulturelle, fysiologiske og biologiske forhold rundt rusmiddelavhengighet. Gi en økt kunnskap om forhold rundt avhengighets-problematikken gjennom undervisning og grupperefleksjon. Legge til rette for Individuell plan, ansvarsgruppe og kommunal oppfølging gjennom tett samarbeid og dialog med kommunene. Sørge for videre spesialisert behandling innenfor TSB, psykisk helsevern eller annen nødvendig behandling.

11 Tverrfaglig kompetanse
Psykiater/leger Psykologer Sosial- og helsefaglig Fysioterapeut Familieterapeuter Fagarbeidere Mange ansatte har i Tillegg videreutdanninger

12 Viktige samarbeidspartnere
Familie/pårørende Kommune NAV Psykiatrien Fastlege Politi Spesialisthelse-tjenesten generelt

13 Poliklinikk Målgruppe
Pasienter som er søkt til døgnbehandling. Tilbud før og etter døgnbehandling Pårørende til pasienter som er henvist til Vestmo – (henvises fra fastlege) LAR (skal desentraliseres i løpet av 2013)

14 Tilbud i poliklinikken
Individualsamtaler Par-/Familiesamtaler Barnesamtaler Pårørendegruppe Ansvarsgruppe/nettverksmøter Samhandling Rus/psykiatri Ettervernstilbud Raskere Tilbake / gruppetilbud under utvikling NADA-akupunktur LAR – i løpet 2013

15 Avdeling for avgiftning/akutt/stabilisering
Rammer 12 avrusnings-/stabiliserings døgnplasser + 5 rusakutte døgnplasser Lukket avdeling hvor pasientene er skjermet. Oppholdets lengde varierer, alt etter behov ”Et godt sted å begynne” Målgruppe I forkant av videre rusbehandling Stabilisering / livberging Introduksjon til rusbehandling

16 Akuttfunksjon Kriterier - Akutt fare for liv og helse - Graviditet
- Endret rusmiddelinntak med fare for alvorlige abstinensreaksjoner. - Rusmiddelinntak er med på/ en del av å gi endret atferd med fare for eget eller andres liv. - Alvorlig relasjonsbrudd. Innleggelse i inntil 3 døgn Akutt stabilisering Time/oppfølging av lege/NAV Overføring til stabilisering/ avgiftning

17 Avdeling for behandling/utredning
Kvinneteam Mannsteam 1 Mannsteam 2 Aldersgruppe: Fra 18 år Rusmiddel: Alle typer rusmidler Totalt 27 døgnplasser

18 Behandlings- og utredningsforløpet
Inntil 8 uker Individuelle tilrettelagte løp Poliklinisk oppfølging FØR, MELLOM og ETTER innleggelse Gruppetilbud Rus- og mestringsgruppe Kvinne/ og mannsgruppe Selvhjelpsgruppe Gruppe som arbeider med familiefokus Høyt fokus på fysisk aktivitet

19  Målgrupper vi gir avslag/vurderer som utenfor vår målgruppe i vurderingsteam
«Hovedansvaret for behandling av personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, ligger hos Psykisk helsevern, både ved mindre alvorlig og alvorlig ruslidelse. Dersom den psykiske lidelsen er stabilisert kan imidlertid pasienten behandles innen TSB»  Pasienter som er kognitiv svekket og ikke kan nyttiggjøre seg døgnbehandling, det være seg en hjerneskade eller aldersdemens el.l. Pasienter med så omfattende somatiske helseproblemer at de er i behov for et høyere omsorgsnivå (trenger stell og pleie) Der den psykiske lidelsen har forrang. Tidsperspektiv – hvor omfattende behandlingsbehovet er Punkt 3. Men det skal sies at der gjøres alltid en grundig tverrfaglig vurdering, og vi innhenter epikriser og tar vurderingssamtale før pasienten får avslag. Eksempelvis ga vi nylig avslag grunnet stor grad av psykisk komorbiditet og pasienten var under tvungen psykisk helsevern med tvangsmedisinering , mens denne uke fikk en pasient med samme diagnose (F20.0 paranoid schizofreni) rett til behandling siden pasientens psykiske lidelse er stabil, og pasienten har behov for rusbehandling. (Nasjonal faglig ROP-retningslinjer)


Laste ned ppt "Informasjon og fagdag for 1.linjetjenesten 10 sept. 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google