Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Tilpasning til nye værforhold” - Lunsjseminar KS 19. september

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Tilpasning til nye værforhold” - Lunsjseminar KS 19. september"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan staten bidra til bedre veiledning og støtte til kommunesektoren?
”Tilpasning til nye værforhold” - Lunsjseminar KS 19. september Dag Olav Høgvold Klimatilpasningssekretariatet, DSB Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2 Klimatilpasning Norge
Prosjekt Nasjonal koordineringsgruppe Ledes av Miljøverndepartementet Sekretariat i DSB Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

3 Sekretariatet i DSB Samordning og koordinering Informasjon og kunnskap
Framtidens byer Kurs (NUSB) Internasjonalt samarbeid Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

4 Klimatilpasning.no

5 Kart: Norge 2050 og 2100 Temperatur Nedbør År Vinter Vår Sommer Høst
Årsnedbøren vil øke i hele landet, fra (M)18,3% - (H)31%, både høst, vinter og vår Sommeren: På Østlandet og Sørlandet vil nedbøren avta, noen modeller viser også nedgang på Sørvest- og Vestlandet, mens Nord-Norge vil få økning Antall dager med mye nedbør vil øke med 75% (middels framskriving) Nedbørmengde på dager med mye nedbør gir en økning på 10-25% (middels framskriving) Temperatur: økning fra mellom 3,4°-4,6° (årsbasis) flere varme døgn med middeltemp over 20°C Størst økning på Varanger og Finnmarksvidda (4,2° til ca 5,4°) – mest om vinteren (ca 5°- over 7°) Minst økning på Vestlandet (ca 3°- litt over 4°), også her mest om vinteren

6 Veileder: klimatilpasning.no
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

7 Ansvar for klimatilpasning
Nærhet-, likhets- og ansvarsprinsippet: Alle sektorer og forvaltningsnivåer har ansvar for: Kartlegging Planlegging Iverksetting av evt. tiltak Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

8 Kommunenes ansvar Klimatilpasning inn i alle kommunens planprosesser:
Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven Lov om kommunal beredskapsplikt Klima- og energiplan Kommunene etterlyser: Ansvar og retningslinjer for overflatevann + havnivåstigning FOU-arbeid: Konkrete løsninger Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

9 Plan- og bygningsloven
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

10 Hva bør du gjøre og når? Mål: Få klimatilpasning inn i planprosessen
Skaff kunnskap: klimatilpasning.no Kartlegg egen virksomhet: Hva gjøres allerede? Organisatoriske grep? Kunnskap om konsekvenser: Klima-START (verktøy), temakart osv. Prioritere og iverksette tiltak Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

11 Virkemidler Plan- og bygningsloven: Sivilbeskyttelsesloven:
Risiko- og sårbarhetsanalyser Hensynssoner 100 meters-beltet ved sjø Grøntstruktur som arealformål Teknisk forskrift: Krav til bygg Sivilbeskyttelsesloven: Kommunenes beredskapsplikt Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

12 Havnivåstigning Rapport om havnivåstigning i kystkommuner 2009
Netto havnivåstigning års stormflo 2050 og 2100 Veiledning om håndtering av havnivåstigning 2011 Supplement til veilederen i klimatilpasning 2011 OBS! Ikke ferdigstilt! Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

13 Håndtering av havnivåstigning
Tema på lik linje med andre temaer i planlegging Arealplanlegging: Styre ny utbygging Nye arealer: Krav om ROS-analyse, inkl. havnivå og stormflo Tre sikkerhetskrav i Teknisk forskrift 2010 (TEK) 1000 års stormflo (Beredskapsinstitusjoner ) 200 års stormflo (Boliger, næringsbygg og lignende) 20 års stormflo (Garasjer, lagerbygg og lignende) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

14 Kartlegging av sårbare områder
Anbefaler bruk av temakart som viser: Områder som tidvis oversvømmes i dag Områder som kan bli permanent oversvømmet i 2050 og 2100 Områder som kan bli tidvis oversvømmet av stormflo og bølger i 2050 og 2100 Områder som er sårbare når sikkerhetskravene i TEK skal følges Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

15 Allerede utbygde områder
Legge til grunn kotehøyde for 20-, 200- og 1000-års stormflo Vurdere eksisterende bebyggelse med utgangspunkt i TEK Vurdere behovet for tiltak Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

16 Fem prioriteringer Prioritere og integrere klimatilpasning
Vurdere egen klimasårbarhet Bruke den kunnskapen som finnes Redusere klimasårbarhet Ha beredskap for værhendelser (Basert på Hyogo Framework for Action 2005) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

17 Samvirkeområdet Natur
Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Oppland Norges vassdrags- og energidirektorat Statens bygningstekniske etat Direktoratet for naturforvaltning Kystverket Statens vegvesen Jernbaneverket Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Klima- og forurensingsdirektoratet Riksantikvaren Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) Meteorologisk institutt Norges geotekniske undersøkelser Nasjonal plattform for kriseforebygging - naturhendelser Etablert 1. september 2011 Formål: Samarbeid, koordinering – harmonisering? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

18 Takk for oppmerksomheten!
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Laste ned ppt "”Tilpasning til nye værforhold” - Lunsjseminar KS 19. september"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google