Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsstyring og prosessikkerhet Torill Tandberg, avdelingsdirektør Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsstyring og prosessikkerhet Torill Tandberg, avdelingsdirektør Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsstyring og prosessikkerhet Torill Tandberg, avdelingsdirektør
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2 Disposisjon Lederansvaret i storulykkevirksomheter og for prosessikkerhet Om OECD Veiledninger generelt Gjennomgang av veiledningen ”Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet” En veiledning for toppledere i storulykkevirksomheter Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

3 Lederansvaret i storulykkevirksomheter
I en storulykkevirksomhet er det potensial for katastrofer som kan medføre mange døde, store helseskader og omfattende miljøskader Produksjon av kjemikalier, eksplosiver, petrokjemiske produkter, olje- og gassleting, nedstrømsproduksjon, energiproduksjon innebærer ofte komplekse prosesser med iboende farer som krever god styring og ledelse Tiltakene som skal til for å ha god kontroll på slike prosesser er også komplekse …. disse er kanskje ikke alltid like lette å forstå og å følge opp Hvordan møte disse utfordringene ? Noen virksomheter i Norge rapporterer god på dette og sier bla om prosessikkerhet: ”Vi skal ha et aktivt forebyggende vedlikehold som skal sikre jevn og stabil drift i alle produksjonsavsnitt. Fabrikkenes tekniske tilstand skal kontrolleres gjennom et omfattende og systematisk måleprogram. Vi har interne kontrollprogrammer og i tillegg foretar myndighetene jevnlige kontroller. Tilstanden på tekniske sikkerhetsbarrierer følges opp gjennom en egen KPI. … Oppfølging av uønskete hendelser er en av våre viktigste arbeidsprosesser for kontinuerlig forbedring på HMS-området. … vektlegger at alle tilløp til skader og farlige forhold og handlinger som kunne ha ført til skader under andre omstendigheter, blir rapportert slik at tiltak kan iverksettes for å hindre alvorlige konsekvenser. ..Har en egen KPI for alvorlige hendelser” Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

4 Hvorfor fokus på prosessikkerhet
Granskninger etter store ulykker og katastrofer de siste 30 – 40 årene har vist at ledelsen ikke alltid ser rekkeviddene av hva som skal til for å kunne drive et anlegg sikkert. Øverste leder og ledelsen er ansvarlig for sikkerheten Derfor har flere internasjonale organisasjoner vært svært opptatt av prosessikkerhet de siste årene Derfor er også svært mange industrikonsern og industribedrifter opptatt av dette Derfor ønsker vi som er myndigheter å formidle informasjon på området Fokus på prosessikkerhet innebærer at man har sikre anlegg og styrings- systemer som er prosjektert og vedlikeholdt for å kunne møte krav til sikkerhet og ytelse for planlagt bruk. Det handler om sikker håndtering av farlige kjemikalier/farlige kjemiske stoffer på en sikker måte, ofte i et kompleks system. For å unngå de store katastrofene Det innebærer å ha nødvendige barrierer som skal hindre ulykker og redusere konsekvenser hvis ulykken likevel skulle skje. (Her gjelder det storulykker som branner, eksplosjoner, kjemiske reaksjoner, giftige utslipp, dvs å forebygge ulykker som Seveso ulykken Bhopal Enchede Baya Mare Texas City, BP raffineriet Buncefield Styring av design, installasjon, drift og vedlikehold. Vanlige bakenforliggende årsaker til store hendelser og katastrofer er ofte: Manglende kompetanse og mangelfullt eller feilaktig vedlikehold. En rekke barrierer – hvordan designe og vedlikeholde disse ? Hvordan lære av hendelser? Viktig – men gjøres for lite (derfor tema ved årets konferanse) Texas City, BP raffineriet 2005, (15 drept, 170 skadet i en eksplosjonsartet brann) I BPs sikkerhetskultur var man mer opptatt av ”riktig ” adferd og en god hendelsesstatistikk enn prosessikkerhet og risiko for storulykker. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

5 Om OECD Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
Eget program for å forebygge ulykker med kjemikalier: Utvikle felles prinsipper og policy for forebygging og beredskap Analysere tema av felles interesse og utarbeide anbefalinger om beste praksis Tilrettelegge for utveksling av informasjon mellom både OECD land og ikke – OECD-land 30 medlemsland 5 land med tilgang – kommende medlemmer? (chile, estland, Israel, Russland, Slovenia) 5 forsterket engasjement – store /betydningsfulle økonomier/handel (Brasil, Kina, India, Indonesia, Sør Afrika) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

6 Viktige dokumenter fra OECD
Link til dokumentene på OECDs hjemmeside OECD Guiding Principles for Chemical accident Prevention, Preparedness and Response: OECD Guidance on developing Safety Performance Indicators for Industry OECD Guidance on developing Safety Performance Indicators for Public Authorities and Communities Andre relevante publikasjoner: Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

7 Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet Veiledning for toppledere i storulykkevirksomheter
Corporate Governance for Process Safety Guidance for Senior Leaders in High Hazard Industries Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

8 Hvorfor denne veilederen ?
Alvorlige hendelser har vist: Manglende innsikt eller begrenset forståelse for tekniske og organisatoriske forhold til sikkerhetsstyring Manglende informasjon før beslutninger Ikke forstått konsekvenser av endringer Manglende styring Lederskap Prosessikkerhet ledelse som en del av all ledelse Også på styremøter, Lære av nesten ulykker, hvorfor en mindre hendelse ikke ble stor, for å unngå de alvorlige ulykkene? Hvordan måle? Relevante og dynamisk risikovurdering Robust endringsledelse Bærekraftig sikkerhetsarbeid Godt opplært og kompetente medarbeider En lærende organisasjon Forebygge katastrofer og alvorlige hendelser Lover og forskrifter er ikke nok, Internkontrollforskriften, Storulykkeforskriften, Veiledninger Responsible care program Gjennom denne veilederen sette fokus på å forebygge de mest alvorlige ulykkene – katastrofene. En analyse av tidligere hendelser viser at utilstrekkelig lederskap og dårlig organisasjonskultur har vært tilbakevendende faktorer. Nærmere bestemt har man • Manglende innsikt eller begrenset forståelse av tekniske og organisatoriske forhold i sikkerhetsstyring, ofte som følge av mangel på kompetanse på ulike nivåer i organisasjonen • ikke hatt informasjon, eller ikke har hatt tilstrekkelig med informasjon, å bygge strategiske beslutninger på, herunder overvåking av resultatindikatorer for sikkerhet på styre-/ledelsesnivå • ikke til fulle forstått konsekvensene av endringer, herunder organisatoriske • ikke styrt prosessikkerhet effektivt og ikke truffet de nødvendige tiltakene Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

9 Hvorfor denne veilederen ?
Ledere må forstå risikoen og erkjenne: At storulykker er en reell risiko for bedriften At mange høyrisikovirksomheter består av gjensidig avhengige deler At styring av prosessikkerhetsrisiko bør tillegges like stor vekt som andre forretningsprosesser Ledere må forstå risikoene forbundet med organisasjonens virksomhet og balansere storulykkerisikoen i forhold til andre utfordringer bedriften står overfor. Selv om storulykker ikke skjer så ofte, er de potensielle konsekvensene så store at ledere må erkjenne • at storulykker er en reell risiko for bedriften • at mange høyrisikovirksomheter består av gjensidig avhengige deler, og at man kan få et sammenbrudd i forsyningskjeden • at styring av prosessikkerhetsrisikoer bør tillegges like stor vekt som andre forretningsprosesser, som økonomistyring, markeder og investeringsbeslutninger Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

10 Lederskap og kultur Skape et åpent miljø
Hva kan gå galt ? Oppmuntre til å si fra om problemer Ledelsen – rollemodeller, fremme diskusjoner vedr prosessikkerhet Beholde det overordnede ansvaret, men sørge for å ha kompetente medarbeider som kan dette (faget) Være synlig tilstede i bedriften, lære å stille de relevante spørsmålene Fremme en sikkerhetskultur som er kjent og akseptert i hele bedriften Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

11 Risikoforståelse forstå hovedelementene i sårbarhet og risiko
Vet hvor viktig prosessikkerhet er gjennom hele anleggets livsløp Forstå de kritiske og ulike beskyttelsestiltakene (barrierene) og kontinuerlig styrke disse Styringssystemer for å analysere, prioritere og styre risikoen, herunder prosesser for endringsledelse Involvering ved budsjettreduksjon som innvirker på prosessikkerhet Ta ansvar for beredskapsplanlegging, hva er verstefallsscenariet? Vite om og kjenne til farene og risikoene på anleggene der det håndteres farlige stoffer Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

12 Informasjon for at arbeidet med prosessikkerhet drives med basis i faktainformasjon
Se til at bedriften tar tak i og analyserer resultater fra revisjoner og gjennomganger Overvåke nøkkelindikatorer for prosessikkerhetsresultater og nestenulykker Gode indikatorer som gjør det lettere å overvåke tilstanden Dele erfaringer aktivt Etablere sikkerhetsstyringssystem og jobbe med kontinuerlig forbedring Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

13 Kompetanse sikre at organisasjonen har kompetanse til å styre og håndtere risiko
Hvilke spørsmål skal stilles Hvilke oppfølgingstiltak er nødvendige Kompetent ledelses-, prosjekterings- og driftspersonell på alle nivå. Kontinuerlig utvikling av kunnskap om prosessikkerhet Ressurser og tid til kunnskapsbaserte fare- og risikoanalyse, opplæring, Obs i fht uttalelser fra fagpersoner i bedriften, innspill i fht beslutingsprosesser Entreprenører og tredjeparts prosessikkerhetskompetanse Åpen formidling av viktige aspekter ved prosessikkerhet Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

14 Handling formulere og drive fram aktiv overvåking og planlegging
Sikre at all praksis er i overensstemmelse med bedriftens prosessikkerhetspolitikk Innarbeide sikkerhetstiltak tidlig i planleggings- og prosjekteringsstadier. Ta hensyn til prosessikkerhet ved større forretningsmessige investeringer Sørge for at det utvikles, implementeres og vedlikeholdes planer for reduksjon av prosessikkerhetsrisiko og for beredskap ved alle produksjonssteder Sørge for gjennomføring Sette i gang korrigerende tiltak etter revisjoner og etter undersøkelser etter uhell, nestenulykker. Tidlig fase for å sikre at sikkerhet bygges inn i anleggene Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

15 Vurder deg selv….. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

16 Hva må ledelsen vite og ha et riktig forhold til når det gjelder
Hvorfor skal toppledere ha kunnskap om prosessikkerhet ? …..og hvorfor bry seg ? Hva må ledelsen vite og ha et riktig forhold til når det gjelder Kostnadskutt Nedbemanning Hvis du ikke vet hva du skal spørre, om hvordan kan du da være sikker i måten du leder på? Ikke bli for avhengige av andres kunnskap Må øves i å ”tenke det utenkelige” Hva betyr eller - 8 ? ”At det aldri vil kunne skje” ? Eller er ledelsen kjent med at hvis et usannsynlig sett av omstendigheter sammenfaller vil katastrofen kunne skje i morgen! Det er dette du som leder skal ha styring på Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

17 Store forventninger fra omgivelsene til sikre anlegg og sikker drift
Hvorfor skal toppledere ha kunnskap om prosessikkerhet ? …..og hvorfor bry seg Lær deg spørsmålene du trenger å spørre i din egen bedrift for å vite nok om hva som kan gå galt og hvordan jobbe for å sikre seg mot det Belønn de som sier ting rett ut – ikke de som sier det de tror du som leder ønsker å høre Store forventninger fra omgivelsene til sikre anlegg og sikker drift Ingen aksept i befolkningen for storulykker En krevende, men kompetent befolkning Lær av andre og lær bort til andre Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

18 Takk for oppmerksomheten !
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Laste ned ppt "Virksomhetsstyring og prosessikkerhet Torill Tandberg, avdelingsdirektør Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google