Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILSKUDDSORDNINGER TIL FLYKTNINGER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILSKUDDSORDNINGER TIL FLYKTNINGER"— Utskrift av presentasjonen:

1 TILSKUDDSORDNINGER TIL FLYKTNINGER
Nina Gran, spesialrådgiver, KS

2 Viktige tilskuddsordninger
Integreringstilskuddet Skoletilskuddet Barnehagetilskudd for nyankomne Tilskudd til funksjonshemmede Tilskudd til enslige mindreårige Tilskudd til norsk med samfunnskunnskap for voksne Tilskudd for kommuner med asylmottak - vertskommunetilskuddet - tilskudd til norskopplæring for asylsøkere - tilskudd til grunnskoleopplæring for barn av asylsøkere

3 Hva er integreringstilskuddet
Et tilskudd staten gir kommunene for å bosette flyktninger Skal dekke alle merutgifter som kommer som følge av bosetting Innenfor administrasjon av flyktningarbeidet: Introduksjonsprogram, Sosial rådgivning og veiledning, Flyktningkontor, Barnevern, Støttekontakt mm, Bolig, Barnehage, ekstratiltak i grunnskole, Kultur, Grunnskoleopplæring for voksne. Alle utbetalinger til personene. Helse. Viktig at kommunene har «frie» midler slik at de selv kan vurdere hva som er viktig for å kvalifisere og integrere flyktninger. Viktig å sette av mer ressurser til tiltak og oppfølging når antallet flyktninger øker.

4 INTEGRERINGSTILSKUDDET
Utbetaling sosialhjelp Utbetalt Introduksjonsstønad Administrasjon og integreringstiltak Helseutgifter (tidligere undersøkelse prisjusteres årlig )

5 Beregningsutvalget og tilskuddsordninger
1. Undersøkelse for å beregne størrelsen på integreringstilskuddet Beregningsutvalget’: Kartlegger alle utgifter kommunene har til flyktninger i de 5 første bosettingsårene. Oppstart og avslutningsseminar med kommunene. Kommunebesøk i alle kommunene. Grundig gjennomgang i utvalget av alle kommunene. Undersøkelse i et utvalg kommuner (20-22) på alle administrasjonsutgifter Gjennomsnittsutgifter til utbetalinger til enkeltpersoner for alle kommuner i landet. (sosialhjelp, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad) Anslåtte helseutgifter 2. Undersøkelse for å kartlegge utgifter til voksenopplæring

6 Integreringstilskuddet 2013
enslig voksne i fam/ barn voksen enslige m.år Tilskudd: År:

7 Integreringstilskuddet
Tildeles over 5 år for alle som bosettes i en kommune og for alle familiegjenforente til personer med politisk asyl Kommunen må kreve inn for personer første året. Dette gjelder også for de som selvbosetter seg Tildeles de 3 første årene for familiegjenforente til personer med opphold på humanitært grunnlag 5 år for familiegjenforente til personer med politisk asyl.

8 Utbetaling av integreringtilskuddet
Utbetales i 4 terminer ut fra registrering i det sentrale folkeregister 15. mars, 15.juni, 15.september, 1.des. Kommunen mottar brev med liste over personer som ifølge folkeregisteret er bosatt i kommunen Kommunen korrigerer for de som er flyttet ut av landet og døde (ikke v/flytting til andre kommuner)

9 Tildeling av integreringstilskuddet
ÅR 1: etter krav til IMDi År 2-5: automatisk etter registrering i folkeregisteret OPPGJØR MELLOM KOMMUNER VED FLYTTING fraflyttingskom. tilflyttingskom 1. kvart 1/8 7/8 |2.kvart 3/8 5/8 3.kvart 5/8 3/8 4.kvart 7/8 1/8 Hvis personer bosettes 2. halvår og flytter innen utgangen av året, deles tilskuddet 50/50

10 Utvikling av Integreringstilskuddet
1991: 2000: 2001: 2004: 2006: ( barn) 2007: ( barn) 2008: ( ” ) 2009: ( barn) 2010: ( ” ) 2011: ca innføring av flere satser 2012: ca « 2013: ca « Fra 2000 til 2001 økte integreringstilskuddet like mye som det hadde gjort på de første 9 år! Første gang på flere år at KS`krav (som følge av beregningsutvalgets resultat) ble fulgt opp.

11 Beregningsutvalget Årlig undersøkelse som kartlegger alle utgifter kommunene har til bosetting, integrering de første 5 årene, og årlige utgifter til voksenopplæring. Resultatene skal være et grunnlag for å vurdere neste års størrelse på integreringstilskuddet. 4 personer fra staten 4 personer KS/kommuner 20-22 kommuner årlig mellom 35-40% av hele målgruppa Fordeler ved å delta for kommunene: får godt innblikk i hvordan midlene benyttes i kommunen. Ser også resultatet økonomisk.

12 Mesteparten av utgiftene til sosial råd- og veiledning
Vi trekker ikke lenger fra EM-tilskudd i barnevernsdelen, men i totalutgiftene Største områder er bolig, intro og sosial rådgivning og veiledning. Litt mer enn 60 prosent

13 Enslige mindreårige – utgiftsområder sammenlignet med administrasjonsundersøkelsen
For enslige mindreårige er det barnevernet som står for den største utgiftsposten (med 56,7%), samt sosial råd og veiledning (13,8%) og eksamensrettet grunnskole (11.9%) For administrasjonsundersøkelsen er det sosial råd og veiledning (med 25,6%), introduksjonsprogrammet (17,1) og bolig (16,7) som er de største utgiftspostene.

14 TILSKUDDET TIL VOKSENOPPLÆRING 2013
Per capita tilskuddet prisjusteres til : Høy sats: kr 119 100 over 3 år (hhv: – ) Lav sats: kr 45 000 over 3 år (hhv: – – ) GRUNNTILSKUDD: høy sats: personer i målgruppa kr 540 000. lav sats 1 -3 personer: RESULTATTILSKUDDET fjernes: - Ca 30 mill settes av til utviklingsmidler for kommunene. Kommuner med et visst antall innvandrergrupper kan søke. - 5,5 mill til utvikling av nytt IKT-system Fastsetting av satser til kommunene bygger på personkretsen i NIR Tilskudd til asylsøkere: utbetales ved ankomst asylmottak Dette betyr at kommuner med over 150 deltakere vil miste inntekt.

15 UTGIFTER: Hovedresultater fra kartleggingen 2011 Voksenopplæringsundersøkelsen
To utgiftsbegrep, med og uten lokaler

16 ENDRINGER PÅ VO - FELTET:
IMDI tar over ansvaret for å forvalte tilskuddet til voksenopplæring fra 2013 Det innføres obligatoriske prøver i norskopplæring fra 1. september 2013 Resultattilskuddet avvikles

17 Andre tilskuddsordninger
Ekstra tilskudd til enslige mindreårige kr pr år i 5 år, tom fylte 20 !! NB tilskuddet utmåles pr antall måneder i kommunen etter bosetting det første året vs Integreringstilskuddet som gis for hele første året uansett botid. Ekstra tilskudd til barnehage i bosettingsåret: Ekstra tilskudd til barn i grunnskolealder i integreringstilskudds- perioden Engangstilskudd til personer over 60 år: engangsutbetaling

18 Tilskudd forts…… Tilskudd til funksjonshemmede eller personer med atferdsvansker: engangstilskudd skal søkes innen 12 mnd etter bosetting 2. inntil årlig i integreringstilskuddsperioden 5 år Skal dekke egenandelen for tilskudd til ressurskrevende brukere - NB!: Skal kunne forhåndsgodkjennes ved bosetting - Må søke innen 12 mnd etter bosetting Krav til dokumentasjon for begge tilskuddene Andre midlertidige tilskudd : - Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 10,5 mill. - Lokale samarbeidsprosjekt i 3 regioner: Kristiansand, Trondheim og Skien tiltak mot tvangsekteskap: 1,22 milll

19 NY SJANSE Ny sjanse vil videreføres frem til sommeren etableres et nytt tilskudd, Jobbsjansen som er et tiltak for innvandrere som står langt utenfor arbeidsmarkedet og faller utenfor andre arbeidstiltak. Den skal rette seg spesielt mot kvinner som er hjemme, som ikke deltar i kvalifisering og som ikke får sosialhjelp. Til sammen foreslås disse tilskuddene på kr 57 millioner for 2013.

20 Øremerking eller rammetilskudd??!
Hvorfor øremerking? Flyktninger er svært skjevt fordelt i kommunene Antallet varierer for hvert år Kommunene er pålagt en rekke oppgaver som krever mye ressurser, derfor viktig at ressursene følger personene. I realiteten er integreringstilskuddet og tilskudd til voksenopplæring «øremerkede rammetilskudd»


Laste ned ppt "TILSKUDDSORDNINGER TIL FLYKTNINGER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google