Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra uregjerlig ungdom til nyttig samfunnsborger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra uregjerlig ungdom til nyttig samfunnsborger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra uregjerlig ungdom til nyttig samfunnsborger
Te ka slags nøtte 2012 Fra uregjerlig ungdom til nyttig samfunnsborger Hanne Thommesen

2 Tema - DUE Der ungdom er (DUE) - Bodø Om evalueringen av DUE i Bodø
DUE i Bodø kommune DUE i Bergen har laget håndbok Der ungdom er (DUE) - Bodø Om evalueringen av DUE i Bodø Hvorfor mener jeg at DUE er bistand som gjør ungdom interessert i stedet for interessant?

3 Ungdom i Svevet – Ungdom@risk
”… ungdom i alderen 15 – 25 år, som har droppet ut, eller er på drift bort fra skole, jobb, ordinære fritidstilbud, lokalmiljø, familie og venner. Deres bakgrunn er ofte preget av omsorgssvikt, fattigdom, sviktende skolegang og sosiale problemer.” 

4 Hva var DUE, Bodø? DUE var (og er) et nærmiljøprosjekt i Bodø kommune, etter modell fra et liknende prosjekt i Bergen. DUE (i Bodø) var et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og Bufetat Region Nord Fagteam Bodø. Prosjektet startet i mai 2007, og ble avsluttet ved utgangen av 2009. Det har vært 14 ungdommer innom DUE i løpet av prosjektperioden. Målgruppen for DUE er ungdom i alderen 16 – 19 år som er i institusjonstiltak eller som vurderes søkt inn i institusjonstiltak. Deltakelse i prosjektet er frivillig for ungdommen, men en av forutsetningene er at ungdommene selv må være villige til å ta ansvar for sitt eget liv. Alle som tas inn i DUE må være innstilt på å gå på skole eller være i jobb, flytte for seg selv og endre egen livsstil.

5 Individuelle rehabiliteringsprosjekter
I et nært samarbeid med kommunens barnevern etableres det individuelle ungdomsprosjekter rundt hver enkelt ungdom som søkes inn i DUE. Arbeidet i de individuelle ungdomsprosjektene (eller de individuelle rehabiliteringsprosessene) utføres i tråd med en tiltaksplan (individuell plan) og systematisk bruk av ansvarsgrupper. Ut fra ungdommens behov settes det inn ulike tiltak, som miljøterapeutisk oppfølging, aktivitetstilbud, hjelp til etablering i bolig eller oppfølging overfor foreldre, skole/arbeid, fritid og venner. Det viktigste virkemidlet i DUE er at alle deltakerne følges opp av en bestemt person, en ungdomskoordinator.

6 Altså, fra … til Uregjerlig ungdom Nyttig Samfunnsborger

7 Kommunen hadde satt tre konkrete mål for prosjektet:
Var DUE vellykket? Gi ungdommen en mulighet til å mestre hverdagen med arbeid/skole, familie og fritid Utvikle nye arbeidsmetoder i det kommunale barnevern Redusere utgiftene for barnevernet Kommunen hadde satt tre konkrete mål for prosjektet:

8 Prosessevaluering Hensikt Ressurser Aktivitet Resultat Måloppnåelse
Målsettinger Interesser Forventninger om resultat Ressurser Penger Personell Kompetanse Organisasjon Aktivitet Omfang Kvalitet Medvirkning Informasjon Resultat Måloppnåelse Innfrielse av forventninger og for hvem? Måloppnåelse Produktivitet Effektivitet Kontekst

9 Organisering av DUE- ga unødig mye møter
Styringsgruppe Barnevernleder, sosialleder, fagteamleder, oppvekstkoordinator og prosjektleder Prosjektgruppe Representant fra barneverntjenesten, koordinator for utekontakten, representant for Fagteamet Bodø og prosjektleder. Prosjektleder DUE Ungdomsprosjekt Ungdom/koordinator/ungdomsmøte

10 Ungdommens eget prosjekt
”Det handler ofte om frivillig tvang. Alt går greit bare du gjør det barnevernet vil. En forutsetning for å være med i DUE er at du gjør noe, skole eller arbeid. Det er allikevel litt slak. Du kan bruke den tiden du trenger, men du må omsider bestemme deg for å gjøre noe barnevernet er fornøyd med”. ”DUE er et snillere prosjekt”.

11 1. Gi ungdommen en mulighet til å mestre hverdagen med arbeid/skole, familie og fritid
Seks av tretten ungdommer har nådd endringsmålet om å bo for seg selv, og å komme i arbeid eller i utdanningsløp. Målsettingen ble oppfylt for ca. 46 % av ungdommen i tiltaket. Dette er faktisk et høy score for et barnevernsprosjekt. Mange av ungdommene i DUE som ikke har ”greid” barnevernets (sitt eget) mål, har modnet og utviklet seg mye, og kan, om de får lov, komme tilbake til DUE. En av de tretten ungdommene som har ”greid” barnevernets mål var ute av prosjektet en periode, men han kom tilbake og greide målet. Kanskje gjør flere av duene det samme om de får komme tilbake? Er prøving og feiling lov når en er i tillak?

12 2. Utvikle nye arbeidsmetoder i det kommunale barnevern
Erfaringer gjort i DUE Diskusjon vedrørende hvilken kunnskap det er vært å ta vare på? Ny arbeidsmåte i barnevernet i Bodø?

13 3. Redusere utgiftene for barnevernet
”Hvem sin sparegris skal betale?” DUE ”Ungdommen er overført NAV” NAV – kommune og stat ”Institusjons-opphold er billig for kommunen” Det statlige barnevernet ”Dette handler om sykdom og avhengighet ikke om barnevern” Statlige etater uten om barnevernet – for eksempel helse- og rusomsorg

14 Fra interessant case til interessert ungdom Helhet, nøkkelen til suksess i bistandsapparatet?

15 Helhet, for mange hjelpere?
Ulike mål Ulike budsjetter Ulike virkemiddel Ulikt lovverk Ulik praksis Ulik kultur Ulikt syn på hensikten med bistanden Ulik kompetanse Ansatte med ulike personlige egenskaper, og med ulikt syn på hva som er problemet og hvordan problemet skal håndteres

16 Helhet, hva er det? Ungdom Ungdomskoordinator NAV
barnevernsinstitusjoner Ulike fritidstilbud Ulike ungdomsorganisasjoner Ulike selvhjelpsgrupper Saksbehandler i Barnevernet BUP Miljøarbeider PPT Fastlege Helsesøster Rusteam Ulike skoler/utdanningstilbud Arbeidsgivere Venner Familie

17 To suksessfaktorer Koordinatormøte Ungdomskoordinator
På et slikt møte kan man bygge relasjoner og fellesskap, man kan gi både gruppe og individuell veiledning, og ledelsen, representert ved prosjektleder, er tilgjengelig for informasjonsutveksling og informasjonsinnhenting. I tillegg kan møtet/forumet fungere som støtte for prosjektleder, og som et erfaringsverksted.

18 DUE ble … … bistand som stimulerte til personlig vekst og egenansvar for ungdommene … ikke bistand som druknet ungdommen i formaninger, råd og unyttig ansvarsovertakelse

19 Takk for meg … Les mer om evalueringen i nettrapporten: DUE gjør ungdom interessert istedenfor interessant Eller lese mer i kapittel 11 Råd til hjelpeapparatet i boken Hverdagsliv med psykiske og rusrelaterte problemer.


Laste ned ppt "Fra uregjerlig ungdom til nyttig samfunnsborger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google