Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 TUD – erfaringer og problemstillinger sett fra kommunehelsetjenestens side Trond Hatling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 TUD – erfaringer og problemstillinger sett fra kommunehelsetjenestens side Trond Hatling."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 TUD – erfaringer og problemstillinger sett fra kommunehelsetjenestens side Trond Hatling

2 2 Hvorfor snakke om dette •Ikke forskningsbasert –Tilnærmet fraværende •Basert på samtaler jeg har hatt med feltet –Skriker mao på norske studier •Finnes noen internasjonale studier –Innbakt i dette •Pha sentral i tilbudet til TUD-brukere, pt liten innflytelse over prosessen?

3 3 Begrunnelser for TUD •A - Formalkrav i forhold til evt eget vedtak om tvangsbehandling •B - Enklere prosedyre for TPH

4 4 Begrunnelser for TUD •Til A - Mange på TUD tar medisin frivillig, fordi TUD er et ”ris bak speilet” –Og da blir motivasjon/relasjon mv viktig for å unngå tvangsbehandling – det kommunale tilbudet som regel langt hyppigere/mer omfattende enn spes. helsetjenestens –Hvis motivasjon er viktig •Må også det kommunale leddet være med i beslutningsprosessen –Hva er forventet av de ulike parter?

5 5 Begrunnelse for TUD •Til B – enklere prosedyre –Mange i 1. linja etterspør TUD •For å sikre rask innleggelse når problemene blir for store – dette oppleves periodevis som en vanskelig gruppe brukere –TUD bør i mange ikke tilfeller være svaret •Heller kompetanseheving lokalt, tilstrekkelige ressurser og sømløst samarbeid (DPS jobbe i kommunen i perioder)

6 6 Lovverk legger føringer - men ikke for kommunene? •Dette er en lov som regulerer spes. helsetjenestens handlinger (rettigheter og plikter) –Med unntak av prosedyre for innleggelse –ingen konsekvenser for det kommunale nivået •ingen ”rettigheter” – eks vis ”låste dører” •Dog: Forutsetning at det skal samarbeides om IP

7 7 Forskriftstekst •Den ansvarlige institusjon skal etablere et samarbeid med den kommunale helse- og sosialtjenesten om å lage et opplegg for vernet. Et slikt samarbeid skal nedfelles i den individuelle planen som skal utarbeides for pasienten i henhold til psykisk helsevernloven § 4-1 •Her varierer praksis mye –Og mye kunne vært vunnet på styrking her

8 8 Det kommunale tilbudet •I utgangspunktet et fullstendig frivillig tilbud –Med unntak av husleieloven ingen tvangshjemler •1. linja skal bistå i forhold til ”livet” – og da er TUD ”irrelevant”i tjenesteutforming

9 9 Utskriving til TUD – kommunens plass? •Er man enig i utskrivingen? –Kommer tilbake til – kompetanse, kapasitet og egnet tilbud •Er man enig om hvilket tilbud brukeren trenger? –Trondheim •Har man avklart roller i forhold til håndtering av TUD? –Og ens begrunnelse overfor brukeren?

10 10 Samhandling på tvers •Institusjonsopphold som regel kortvarig - kommunen det permanente tilbudet –Det kommunale tilbudets involvering i spes helsetjenestetilbudet? •Tilnærming, kunnskap om bruker, målsetting m oppholdet –Og omvendt? •Særlig viktig mht krevende oppgaver (ressurser og kompetanse) – natt/helger

11 11 Samhandling på tvers •Behandlingskjede - behandlingsnettverk –BK – begrep modent for skraphaugen •Gjelder også sykehus – DPS –Og hvem er kommunens hovedkontakt under vernet?

12 12 Hva er gode forskningsspørsmål? •Hva er de gode outcome/effektmål? –Reinnleggelsesrate primitivt –Mestring, livskvalitet mv langt viktigere •Hva består det kommunale tilbudet i? –Kvantitativt/kvalitativt? –Og hva er det gode kommunale tilbudet? •Hvilke konsekvenser har det kommunale tilbudet for effekten av TUD?

13 13 Gode forsk spm •Forsterka kommunalt tilbud – reduserer TUD? •Samhandling og TUD •En lang rekke dimensjoner/tema


Laste ned ppt "1 TUD – erfaringer og problemstillinger sett fra kommunehelsetjenestens side Trond Hatling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google