Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse, miljø og sikkerhet Oversikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse, miljø og sikkerhet Oversikt
Merke regler- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Advarselssetninger YL-tall Arbeids miljø- Administrative normer HMS-datablader

2 Stofflisten og andre lister
Prioritetslisten over stoffer som bør utfases senest 2010 Obslisten over stoffer som er betenkelige på nasjonalt nivå Stofflisten gir en bindende klassifisering av ca 3000 farlige stoffer. Hvert enkelt stoff angis med: navn, indeksnummer, EC-nummer, CAS-nummer, klassifisering, symbol, R-og S- setninger og ofte spesifikke konsentrasjonsgrenser med tilhørende helsefareklassifisering for stoffblandinger som inneholder stoffet.

3 Eksempel fra stofflisten
1. anilin Indeks-nr CAS-nr EC-nr.   Klassifisering Kreft3;R40 T;R48/23/24/25 Xn;R20/21/22 N;R50 R-setning 20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging.    40 Mulig fare for kreft.     48/23/24/25 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging.   50 Meget giftig for vannlevende organismer. 20/21/ /23/24/25-50

4 Anilin, fortsatt S-setning (1/2)-28-36/37-45-61
1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.    28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder .... (Angis av produsent eller importør.)     36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker.     45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.    61 Unngå utslipp til miljøet. Se produktdatablad for ytterligere informasjon. Kons 1   C >1% Merk 1  T;R20/21/ /23/24/25 Kons % Š C < 1% Merk 2 Xn;R48/20/21/22 Faresymbol   T;N

5 Symboler og forkortelser
Brann og eksplosjonsfare E,O,F+,F Helsefare: T+,T, Xn, C og Xi Miljøfare: N Hvert stoff kan kun merkes med ett symbol fra hver kategori.

6 Advarselssetninger Risiko og sikkerhetssetninger har hvert sitt nummer og kan også kombineres. Eks R39 Fare for alvorlig helseskade R23 Giftig ved innånding R39/23 Giftig: fare for alvorlig helseskade ved innånding S1 Oppbevares innelåst S2 Oppbevares utilgjengelig for barn S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn

7 Vurdering av kjemikalier

8 Klassifisering Eksplosiv E Oksiderende O Ekstremt brannfarlig F+
Meget brannfarlig F Brannfarlig R10 Meget giftig T+ Giftig T Helseskadelig Xn Etsende C Irriterende Xi Miljøfarlig N

9 Klassifisering Allergifremkallende R42 og/eller R43
Kreftfremkallende Kreft1, Kreft2 eller Kreft3 Arvestoffskadelig Mut1, Mut2, eller Mut3 Reproduksjonsskadelig Rep1, Rep2 eller Rep3 Miljøskadelig N, R52 og/eller, R53 eller R59

10 Klassifisering av stoffer og stoffblandinger
Klassifisering av stoffer med hensyn på brann og eksplosjonsfare helsefare miljøfare

11 Brann og eksplosjonsfare
Eksplosiv: Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning ild eller andre antennelseskilder Oksiderende: Stoffer med brannfarlige egenskaper (peroksider) Eksstremt brannfarlig Flammepunkt <0oC Kokepunkt < 35oC Meget brannfarlig Flammepunkt <21oC Brannfarlig 21≤ Flammepunkt ≤55oC Med flammepunkt menes den laveste temperatur hvor en brennbar væske avgir damper som kan tennes med en flamme.

12 Helsefare, akutt Verdier for akutt giftighet som er grunnlag for klassifisering av stoffer i en av fareklassene meget giftig, giftig eller helseskadelig Fareklasse LC50 innånding rotte mg/l innåndingsluft LD50 dermal rotte/kanin mg/kg kroppsvekt LD50 oral rotte Meget giftig, (T+) Giftig (T) Helseskadelig (Xn) LC50 ≤ 0,5 0,5< LC50≤ 2 2<LC50≤20 LD50 ≤50 50<LD50 ≤400 400<LD50 ≤2000 LD50 ≤25 25<LD50 ≤200 200<LD50 ≤2000

13 Helsefare, akutt fortsatt:
Etsende- Stoffer som gir dyptgående vevsskade etter mindre enn 4 timers kontakt med ubeskadiget hyd. Stoffer som har pH lavere enn 2 og høyere enn 11,5. Irriterende_ Stoffer som uten å være etsende kan medføre betennelsesreakjonser gjennom umiddelbar, langvarig eller gjentatt kontakt med hud eller slimhinner, inklusive øynene.

14 Helsefare, kronisk Allergifremkallende- overfølsomhetsreaksjon, immunologisk betinget Kreftfremkallende-gir kreft to pattedyrarter, en pattedyrart, bekreftet to ganger Kreft 1, Høypotente karsinogener Kreft 2, Middelspotente karsinogener Kreft 3, Lavotente karsinogener Arvestoffskadelige - gir mutasjoner Mut1 Mut2 Mut3 Reproduksjonssskadelige- negativ effekt på mannlig eller kvinnelig forplantningsevne -skader på avkommet Rep1 Rep2 Rep3

15 Miljøskadelig Akvatisk miljø: Ikke-akvatisk miljø Akutt giftighet
LC50, EC50 og IC50  1 mg/L for fisk, dafnier og alger Nedbrytbarhet Log Pow >4 Ikke-akvatisk miljø virkning på planter, dyr, jordlevende organismer bier etc skade på ozonlaget

16 Klassifisering av stoffblandinger
Meget giftig Stoffblandingen klassifiseres meget giftig når summen av de tall som fremkommer ved å dividere konsentrasjonen av hvert enkelt meget giftige stoff i stoffblandingen med stoffets klassifiseringsgrense er større eller lik 1: S ( PT+ / LT+ ) ≥ 1 hvor: PT+ er vektprosenten av hvert meget giftige stoff i stoffblandingen og LT+ er klassifiseringsgrensen for klassifisering av meget giftig (T+) stoffer som meget giftig, spesifisert for hvert enkelt stoff i stoffblandingen. Dersom det ikke er angitt andre klassifiseringsgrenser i Stofflisten, benyttes følgende verdi: LT+ = 7%.

17 Giftig Stoffblandingen klassifiseres giftig hvis summen av de tall som fremkommer ved å dividere konsentrasjonen av hvert enkelt meget giftige eller giftige stoff med stoffets klassifiseringsgrense er større eller lik 1, det vil si: S ( ( PT+ / LT ) + ( PT / LT ) ) ≥ 1 hvor: PT+ og PT er vektprosenten av hvert henholdsvis meget giftige og giftige stoff i stoffblandingen, og LT er klassifiseringsgrensen for klassifisering av meget giftige (T+) og giftige (T) stoffer som giftig, spesifisert for hvert enkelt stoff i stoffblandingen. Dersom det ikke er spesifisert andre klassifiseringsgrenser i Stofflisten, benyttes følgende verdier: LT for meget giftig stoff (T+) = 1% LT for giftig stoff (T) = 25%.

18 Helseskadelig Stoffblandingen klassifiseres helseskadelig hvis summen av de tall som fremkommer ved å dividere konsentrasjonen av hvert enkelt meget giftige, giftige eller helseskadelige stoff i stoffblandingen med stoffets klassifiseringsgrense er større eller lik 1, det vil si: S ( ( PT+ / LXn ) + ( PT / LXn ) + ( PXn / LXn ) ) ≥ 1 hvor: PT+ , PT og PXn er vektprosenten av hvert henholdsvis meget giftige, giftige og helseskadelige stoff i stoffblandingen, og LXn er klassifiseringsgrensen for klassifisering av meget giftige (T+), giftige (T) og helseskadelige (Xn) stoffer som helseskadelig, spesifisert for hvert enkelt stoff i stoffblandingen. Dersom det ikke er spesifisert andre klassifiseringsgrenser i Stofflisten, benyttes følgende verdier: LXn for meget giftig stoff (T+) = 0,1% LXn for giftig stoff (T) = 3% LXn for helseskadelig stoff (Xn) = 25%.

19 Eksempel En stoffblanding består av 12 % akrylamid, 0,33 % N,N'-metylenbisakrylamid, 0,01 % ammoniumpersulfat og 0,001 % TEMED (tetrametyletylendiamin). Disse fire stoffene har i stofflisten følgende helsefaresyboler: T, T, Xn og Xn. Beregn helsefaresymbol for blandingen Svar; Er den meget giftig, T+, giftig, T eller helseskadelig Xn? T+? Nei den kan ikke være meget giftig,siden ingen av enkeltstoffene er meget giftige. T? Setter inn i formelen. og får da: , som betyr at blandingen ikke er skal merkes giftig', fordi summen ikke ikke er over 1. Xn? Setter inn i formelen. og får da 12/3 + 0,33/3 +0,01/25 +0,001/25 = 4,11 som betyr at blandingen skal merkes helseskadelig fordi summen ble over 1.

20

21 YL-merking. g løsem./ L prod. X 1000 mg / g x f
YL-tall (m3 / l ) = administrativ norm mg /m3 f er en fordampningsfaktor som fastsettes for hvert enkelt løsemiddel ut dets relative fordampingshastighet r i forhold til butylacetat Sammenheng mellom YL-tall og YL-gruppe. YL-tall = korrigert yrkes hygienisk luftbehov i m3 pr. liter stoffblanding

22 Administrative normer
er grenseverdier for forurensning i arbeidsatmosfæren, ppm eller mg/m3 gjennomsnitt for 8 timers skift kan overskrides i korte tidsperioder takverdier for enkelte akutt giftige stoffer merkes med, T. fastsettes på grunnlag av medisinske økonomiske og tekniske vurderiner revideres jevnlig og er ikke juridisk bindende Kombinasjonspåvirkninger ved tilstedeværelse av flere stoffer med lik virkning på organismen vurderes virkningen slik: C1/N1 + C2/N2 + …….+Cn/Nn < 1 for at ikke summen skal overskrides. C = konsentrasjon av stoffet N = administrativ norm for stoffet.

23 HMS-datablader Databladene skal inneholde følgende opplysninger om produktet 1. Produktnavn 2. Sammensetning. 3. Risikoinformasjon 4. Førstehjelp 5. Tiltak ved brann 6. Spill. 7. Håndtering og lagring 8. Forebyggende tiltak/verneutstyr. 9. Fys/kjemiske egenskaper. 10. Stabilitet og reaktivitet. 11. Helsefare 12. Økologisk informasjon 13. Avfallshåndtering. 14. Transportinformasjon 15. Klassifisering/merking mm. 16. Øvrig informasjon NB: Datablad skal finnes på alle fortynninger/blandinger av stoffet.


Laste ned ppt "Helse, miljø og sikkerhet Oversikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google