Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggevareforordningen – Hva betyr det for byggevareindustrien?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggevareforordningen – Hva betyr det for byggevareindustrien?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggevareforordningen – Hva betyr det for byggevareindustrien?
Mathieu Veulemans

2 Fra direktiv til forordning
, Sted, tema Fra direktiv til forordning Byggevaredirektivet var et komplisert og fleksibelt system, implementert noe ulikt i alle europeiske land ulikt Behov for lik anvendelse av et sett av regler Ny byggevareforordning, som sannsynligvis skal implementeres i en ny forskrift (tas ut av TEK 10) Det var mulig å CE-merke produkter på en fire grunnlag, hvorav ikke var harmonisert CE-merking var for eksempel obligatorisk i de aller fleste europeiske land, bortsett fra Norge, Sverige, Finland, Storbritannia, og Irland

3 Grunnleggende krav til byggverk
, Sted, tema Grunnleggende krav til byggverk Byggevarer ikke er sluttprodukt, skal bygges inn i byggverk Byggevarer skal derfor vurderes opp mot grunnleggende krav til byggverk mekanisk motstandsevne og stabilitet brannsikkerhet hygiene, helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk vern mot støy Energiøkonomisering og varmeisolering Bærekraftig bruk av ressurser (nytt grunnleggende krav) Nytt grunnleggende krav. I og med at ytelseserklæring skal utarbeides på bakgrunn av standardene, må disse revideres for å ta hensyn til det nye kravet. Medlemsstatene har mulighet til å innføre endringer i byggtekniske forskrifter for å ta hensyn til det nye grunnleggende krav.

4 Fra og med 01.07.2013 Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring
, Sted, tema Fra og med Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring Obligatorisk CE-merking + ytelseserklæring For produkter der det finnes en harmonisert standard For produkter der produsent har skaffet seg en europeisk teknisk vurdering (European technical Assessment, ETA) Europeiske tekniske vurderinger = dagens europeiske tekniske godkjenninger

5 , Sted, tema Skjematisk oversikt Dette er frivillig å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering

6 , Sted, tema CE-merking

7 , Sted, tema Ytelseserklæring

8 Mer om ytelseserklæringen
, Sted, tema Mer om ytelseserklæringen Når skal produsent utarbeide en ytelseserklæring? For hver produkttype For hvert serie- eller partinummer Skal ytelseserklæring følge med byggevaren? Ja enten i papirform eller i elektronisk format Hva med en lenke på produsentens egen nettside? Ja, men… Forskjell mellom deklarasjon av samsvar og ytelseserklæring. Tyskland

9 Angivelse av innhold farlige stoffer
, Sted, tema Angivelse av innhold farlige stoffer Forskjell mellom emisjon og innhold av farlige stoffer Emisjon av farlige stoffer er ofte regulert i harmoniserte standarder eller europeiske tekniske vurderinger ( angis derfor i ytelseserklæring som egenskap) Innhold av farlige stoffer er (kan være) noe annet enn emisjon Ny forpliktelse: Angi innhold av farlige stoffer, i tillegg til å lage sikkerhetsdatablad, i samme form og samtidig som ytelseserklæringen Kan innhold av farlige stoffer angis i selve ytelseserklæring? Uklarhet i byggevareforordningen. Direktoratets oppfatning : Ja (for å unngå ytterligere kostnader) Viktig å redusere kostnadene så mye som mulig for byggevareindustrien

10 Kontaktpunkt for byggevarer
, Sted, tema Kontaktpunkt for byggevarer I hvert EØS-land Skal opplysninger til utenlandske økonomiske aktører/myndighet om nasjonale byggtekniske forskrifter andre tekniske forskrifter som får anvendelse på en spesifikk type produkt hvilke myndighet som har ansvar for tilsyn klageadgang henvendelser skal besvares innen 15 virkedager List over kontaktpunkt for byggevarer finner du på Kommisjonens nettside I Norge skal det opprettes en egen nettside

11 Produsentens forpliktelser
, Sted, tema Produsentens forpliktelser utarbeide ytelseserklæringen, den tekniske dokumentasjonen, anvisninger og sikkerhetsinformasjon oppbevare ytelseserklæringen og den tekniske dokumentasjonen i 10 år Sikre at serieproduksjon opprettholder byggevarens angitte ytelse angi navn, firma, varemerke, kontaktadressen og sted der produsent kan kontaktes på byggevaren eller emballasjen foreta stikkprøvekontroll av byggevarer som de har markedsført når det ansees hensiktsmessig føre register over klager

12 Produsent/importør/distributør
, Sted, tema Produsent/importør/distributør Dersom man importerer byggevarer produsert av andre produsenter, men omsetter disse under eget navn eller merke = produsent  samme forpliktelser som produsent Dersom man kjøper inn byggevarer produsert av andre produsenter, og bearbeide produktet slik at egenskaper endres = produsent I samsvar med sine forpliktelser er importører forpliktet til å angi navn, varemerke, og adresse. Viktig å skille mellom importør i vanlige tilfeller/importører som anses som produsent (det er det ikke plikt til å angi sitt varemerke, i tillegg til produsent)

13 , Sted, tema Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer (vårt forslag som skal på høring) Alle produkter kan i utgangspunkt CE-merkes (ved at produsent skaffer seg en europeisk teknisk vurdering) For ikke CE-merkede produkter gjelder det et nasjonalt krav for dokumentasjon av produkter (snart på høring) Produksjonskontroll i fabrikk Behov for en samsvarsbekreftelse for noen byggevarer Produktsertifisering Byggevaren skal merkes med visse opplysninger

14 , Sted, tema Produksjonskontroll Produksjonskontroll i fabrikk som sikrer at byggevarer som markedsføres og omsettes har egenskaper som produsent oppgir Produksjonskontroll kan eksempelvis bevises ved bruk av ISO 9001 eller tilsvarende

15 Når er det behov for en tredjepartsvurdering?
, Sted, tema Når er det behov for en tredjepartsvurdering? Det er Europakommisjonen som fastsetter hvilken attestasjonsmodul som gjelder for et produktgruppe Komplekse, sammensatte produkter vil gjerne ligge i strenge attestasjonsmoduler (1, 1+ eller 2+) Enkle produkter som gipsplater ligger i lave attestasjonsmoduler (3 eller 4) Liste over Europakommisjonens vedtak finner du i NANDO-base Ta utgangspunkt i produktgrupper der Europakommisjonen allerede har fastsatt hvilket system gjelder

16 Produktsertifisering
, Sted, tema Produktsertifisering For produkter som har betydning for brannsikkerhet Utlekking av metaller og organiske stoffer i drikkevann  Fordi harmoniserte tekniske spesifikasjoner (harmoniserte produktstandarder eller europeiske tekniske vurderingsdokumenter) vanligvis krever dette

17 Merking av byggevarene
, Sted, tema Merking av byggevarene Produsentens navn, registrert adresse, varemerke Byggevarens egenskaper Hvilke tekniske spesifikasjoner som eventuelt er lagt til grunn (for eksempel en nasjonal standard) Der det er relevant, henvisning til tredjepartsorgan navnet på tredjepartsorganet hvilke oppgaver som ble utført når ble oppgavene gjennomført

18 , Sted, tema Nasjonale merker CE-merling er den eneste merking som kan bekrefte samsvar med byggevareforordningen Hva med nasjonale merker? Ikke lenger plass for nasjonale merker Plass for frivillig ordninger som bedre forbrukervern garanterer egnethet for spesifikk bruk andre egenskaper enn de vesentlige egenskaper i harmoniserte tekniske spesifikasjoner øke antall besøk på fabrikk Kreve ISO 9001 fullt ut Høyere attestasjonssystem? Nasjonale merker: U-merket i Tyskland – Gaffel-merket i Tyskland. Det er snakk om nasjonal merker fordi det finnes en henvisning til disse merkene i nasjonale reguleringer. Frivillige merker: Privat og frivillig ordning. Byggevareforordningen fortale 33.

19 Overgang til byggevareforordningen Hva må produsenter gjøre?
, Sted, tema Overgang til byggevareforordningen Hva må produsenter gjøre? Dersom produktet er dekket av en harmonisert standard  CE-merking + ytelseserklæring Dersom produsent har en europeisk teknisk godkjenning  CE-merking + ytelseserklæring Ønsker produsent å CE-merke byggevarer der det ikke finnes en harmonisert produktstandard  Ta kontakt med SINTEF Byggforsk Andre produkter  sjekk om byggevaren er i samsvar med det nasjonale kravet om produktdokumentasjon Forutsatt at gyldigheten til europeiske tekniske godkjenninger ikke er utløpt.

20 Takk for oppmerksomhet Spørsmål kan rettes direkte til mathieu
Takk for oppmerksomhet Spørsmål kan rettes direkte til


Laste ned ppt "Byggevareforordningen – Hva betyr det for byggevareindustrien?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google