Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er det - hva er status?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er det - hva er status?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er det - hva er status?
REACH – Rådsforslag Hva er det - hva er status? Linda Reierson

2 Ny forordning for en styrket kjemikalieforvaltning i Europa
REACH REACH - Hva er REACH ? (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals) Ny forordning for en styrket kjemikalieforvaltning i Europa Skal sikre grunnleggende kunnskap om kjemikaliers helse- og miljøvirkninger Gir næringslivet ansvaret for å: skaffe kunnskapen vurdere risiko for kjemikaliene kommunisere evt. risiko og sikkerhetstiltak gjennom produktkjeden Myndighetene og et nytt kjemikalieagentur skal foreta ytterligere evalueringer Godkjenning på felleskapsnivå av de mest betenkelige stoffene

3 REACH – Hva endres? Ved REACH opphører forskrifter om:
Vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer Forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer REACH vil inkludere forskriftene: Begrensinger i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften) HMS-databladforskriften Endres, men beholdes som egen forskrift: Forskrift om klassifisering og merking; - Industrien får klarere ansvar for klassifisering og merking - Harmonisert klassifisering av CMR-stoffer, innåndingsallergener Endres ikke av REACH, bl.a: Regelverket for utslippstillatelser (IPPC direktivet) Avfallsregelverket Arbeidsmiljøregelverket Regelverkene på spesifikke anvendelsesområder, som plantevernmidler, biocider, legemidler, næringsmidler, kosmetikk m.m.

4 REACH - Krav om registrering
Kjemiske stoffer, stoffer i stoffblandinger og stoffer i visse artikler skal registreres til et nytt kjemikalieagentur (”European Chemical Agency”) Alle stoffer som produseres/importeres > 1 tonn/år pr. produsent og importør Skal innholde informasjon om iboende egenskaper (spesifiserte tester), klassifisering/merking, eksponering, sikkerhetstiltak, forslag til ytterligere testing Krav til informasjon avhenger av mengde (1, 10, 100 eller 1000 tonn/år) Sikkerhetsvurdering (”Chemical Safety Report”) for stoffer > 10 tonn/år, inkludert risikovurdering og risikohåndteringstiltak

5 Registrering gjelder: Produsenter i EU/EØS-området
REACH Registrering gjelder: Produsenter i EU/EØS-området Importører til EU/EØS-området Rene stoffer Stoffer som inngår i stoffblandinger (stoffblandinger skal ikke registreres) Stoffer i artikler som er beregnet skal avgis Lettere krav til noen stoffgrupper: - Visse intermediater - Stoffer til forskning og utvikling Unntak fra registrering, bl.a: - Polymerer - Liste - naturlige forekommende stoffer, ikke kjemisk modifisert (mineraler, malm, sementklinker, naturgass, råolje, kull, koks mv.) - Liste - grunnstoff, risiko godt dokumentert (H, O , N, mv.)

6 Tidsfrister for registrering
REACH Tidsfrister for registrering Stoffer som er på markedet i dag, (innfasingsstoffer) skal registreres innen: 3 år Stoffer > 1000 tonn/år CMR stoffer (cat. 1 og 2) > 1 tonn/år Stoffer med R > 100 tonn/år 6 år Stoffer > 100 tonn/år 11 år Stoffer > 1 tonn/år Nye stoffer skal registreres før de bringes på markedet

7 Innfasingsstoffer skal pre-registreres 12-18 mnd.
REACH Innfasingsstoffer Innfasingsstoffer skal pre-registreres mnd. etter at REACH er trådt i kraft Hvis det er flere registranter av samme stoff, skal de inngå avtale om en ansvarlig for registreringen (”lead registrant”), muligheter også for å registrere alene Data fra dyretester skal deles

8 Informasjon i forsyningskjeden
REACH Informasjon i forsyningskjeden Nedstrømsbrukere får plikter til å levere informasjon (eksponeringsforhold, beskyttelsestiltak, HMS-datablad) Eksponeringsscenarier skal vedlegges HMS-datablad (stoffer >10 tonn/år hvor kjemisk sikkerhetsrapport skal foreligge) En nedstrømsbruker skal, dersom bruksområdet ikke er omfattet av registreringen: enten informere om sitt bruksområde til produsent/importør for at disse inkluderer bruksområdet i sin registrering eller meddele bruksområdet til agenturet og utarbeide egen sikkerhetsvurdering for bruksområdet

9 Myndighetenes rolle i evaluering av stoffer
REACH Myndighetenes rolle i evaluering av stoffer Evaluering av registreringsdataene (”dossier evaluation”); foretas hovedsakelig av kjemikalieagenturet Stoff evaluering; kjemikalieagenturet fordeler stoffer mellom medlemslandene Vurdere behov for ytterligere data (testing, eksponering mv.) Vurdere behov for oppfølging og tiltak (kan gi grunnlag for autorisasjons-/restriksjonsforslag

10 Kjemikalieagenturet, ”European Chemical Agency” (ECA)
REACH Kjemikalieagenturet, ”European Chemical Agency” (ECA) Styret Kommite for risikovurdering Adm. dirøktør Sekretariat (~ 300 personer) Kommite for samfunnsøkonomisk analyse Klageutvalg Medlemslands kommite Kontrollforum

11 REACH REACH innfører system for godkjenning (autorisering) av de farligste kjemikaliene Definerte kriterier for farlige egenskaper: - CMR (cat. 1 og 2) - PBT, vPvB - hormonforstyrrende og liknende alvorlige egenskaper Alle stoffer som fyller kriteriene blir ført opp på en liste Enhver som vil bruke et stoff på listen må ha godkjenning for gjeldende bruk I tillegg: Restriksjonsprosedyre – begrensningsdirektivet tas inn i REACH Mer effektiv begrensning og erstatning av de mest betenkelige kjemiske stoffene

12 Samfunnsøkonomisk nytte overstiger kostnadene
REACH REACH – konsekvenser: Samfunnsøkonomisk nytte overstiger kostnadene Bedre kontroll og risikohåndtering Mer effektiv begrensning og erstatning av de mest betenkelige kjemikaliene Redusert omfang av skader på helse og miljø

13 REACH Informasjon om REACH

14 Aktuelle forkortelser
REACH Aktuelle forkortelser Her er navn på forkortelsene fortløpende etter rekkefølgen på overheadarkene: - HMS-datablad: Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdatablad - CMR-stoffer: "Carcinogen, Mutagen, Reprotoxic", dvs. stoffer som er kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige - IPPC direktivet: Direktivet om "Integrated Pollution Prevention and Control", dvs. direktivet gir regler for hvordan utslippstillatelser for større bedrifter skal gis   og hva utslippstillatelsene skal inneholde - > : større eller lik - Liste - grunnstoff (H (hydrogen), O (oksygen), N (nitrogen) - CMR stoffer (cat. 1 og 2): dvs. kategori 1 og kategori 2 - de mest potente CMR stoffene - R 50/53: Risikosetningen - Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet - PBT: Persistent, Bioakkumulerende, Toksisk; dvs. stoffer som er tungt nedbrytbare, oppkonsentreres i næringskjeden og er giftige - vPvB: veldig Persistent, veldig Bioakkumulerende


Laste ned ppt "Hva er det - hva er status?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google