Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

P1824 En orientering om status og om prosjektets avslutningsfase.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "P1824 En orientering om status og om prosjektets avslutningsfase."— Utskrift av presentasjonen:

1 P1824 En orientering om status og om prosjektets avslutningsfase

2 Forprosjekt : 1.12. 2007 – 1.3. 2008 Prosjektstart : 1.6. 2008 Prosjektslutt: 31.12.2010 Prosjekteier: Drammen kommune Prosjektpartnere: NAV Buskerud og Drammen Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud

3 HOVEDMÅL  Redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år med 50 % eller 214 personer innen 31.12.10. STRATEGIER Formidle unge sosialhjelpsmottakere inn i arbeid, aktivitet eller utdanning. Forebygge rekruttering med særlig fokus på de to yngste årsklassene. Være ledende i landet i forhold til målrettet arbeid og utvikling av ny kompetanse – sikre erfaringsoverføring til andre kommuner.

4 Faglig plattform Tro på ungdommene Medvirkning – ” å ha egne hender på rattet” Løft og anerkjennelse Fasthet og konsekvens Nødvendig oppfølging Rask handling når motivasjonen er til stede Felles innsats – høy terskel for ikke å iverksette kvalifisering – ” et rusproblem behøver ikke medføre at tiltak for kvalifisering til arbeid settes i stopp”

5 Strategi 1: arbeidet med sosialhjelps- mottakerne - primær målgruppe Mottaksfasen Avklaringsfase - Ressurskartlegging og motivasjon Oppfølgingsfase

6 Mottaksfasen  Eget ungdomsmottak  Samtykkeerklæring  Kartleggingsskjema  Informasjon ut til tverrfaglig samarbeidsteam (Henvisningsutvalget)  Drøfting i Henvisningsutvalget – ukentlige møter

7 Avklaringsfasen  Innkalling til informasjonsmøte og ”Klart jeg kan” – kurs (metodisk bærebjelke) Frekvens : nytt kurs hver 4. uke  Økonomisk sanksjonering  Klart jeg kan kurs 4 ukers kurs – to dager i uken a fire timer – 8 tema Gruppebasert 10 – 12 deltakere i gruppen og 2 veiledere Individuelle samtaler Etablering av primærkontakter

8 Klart jeg kan OVERORDNET MÅL MED PROGRAMMET Øke deltagernes evne til å identifisere egne ressurser, og ankre disse på vei mot hensiktsmessig endring. DELMÅL * Bryte sosial isolasjon * Øke bevisstheten i forhold til egne ressurser * Skape mestringsfølelse, spesifikk selvtillit og styrke selvfølelsen * Trening på LØFT (løsningsfokusert tenkning og kommunikasjon) * Skape/utvide nettverk * Identifisere resultat – og utviklingsmål utfra motivasjonsfaktorer * Utarbeidelse av handlingsplan med mål og tiltak

9 Oppfølging Strukturen på oppfølging ble utviklet i februar 2010 og gjort operativt i mars. Hvorfor? Mange ungdommer i prosess – nødvendig med skreddersydd oppfølging

10 Kategorier for oppfølging 1.KLIENT MED GODE NOK FORUTSETNINGER, OG VILJE TIL Å KOMME I/FORTSETTE I AKTIVE TILTAK 2.KLIENT MED GODE NOK FORUSETNINGER, MEN UTEN VILJE TIL OG INTERESSE FOR Å KOMME I AKTIVE TILTAK 3. KLIENT MED BEGRENSEDE FORUTSETNINGER, MEN MED VILJE TIL Å KOMME I/FORTSETTE I AKTIVE TILTAK 4. KLIENT MED BEGRENSEDE FORUTSETINGER, OG UTEN VILJE TIL OG INTERESSE FOR Å KOMME I AKTIVE TILTAK Definisjoner og forklaringer : Alle klientene skal plasseres inn i en av de fire kategoriene. Ungteam begrunner ”plassering” Individuell veiledning (Ungteam) etter at kategorisering er gjort Der handlingsplan foreligger anføres mål og tiltak Som en ”plan b” skriver primærkontakt inn sin vurdering alternativ plan hvis plan a ikke kan realiseres (feks. nå, men på sikt)

11 Erfaringer Ungteam har i grupperefleksjon oppgitt at strukturering av oppfølgingsarbeidet har hatt stor betydning Resultatmål : mer enn 50% av brukerne skal innen 1.7. 2010 kun ha supplerende sosialhjelp ( ikke sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold) Dette målet ble nådd i mai 2010!

12 Psykisk helse Hvilke grep gjør vi og hva er erfaringene? ”Funn” – erfaringer.. Det var en opplevelse blant fagutøvere at mange i målgruppen hadde store psykiske utfordringer Svært få ( 1 – 2) var registrert ved Omsorgstiltakene (behov for psykiatri) Vi ansatte en psykiatrisk sykepleier for å dypdykke i problematikken, for å avdekke systemsvakheter i hjelpeapparatet og for å foreslå tiltak

13 Lærdom – i forhold til fagfeltet psykisk helse Erfaringene tilsier at forebygging bør være et satsningsområde for psykisk helse. Det viktigste har vært å styrke kompetansen hos fagutøverne slik at de har trygghet nok til å ta samtaler med ungdom som har svak psykisk helse

14 Strategi 2: Forebyggende arbeid – sekundær målgruppe  Delprosjekt Under 18  Delprosjekt Ny retning  NAV i samarbeid med NHO og Karrieresenteret ”Arbeidsplass uten merkelapp”  Vurdering av risikoutsatte i Henvisningsutvalget – utvide målgruppen som behandles av HU

15 Strategi 3:Systemarbeid Dokumentasjon og statistikkinnsamling – systematisk bruk av dette Bruk av virkemidler (økonomisk sanksjonering) Systematisk bruk av samtykke Bruk av individstønad som virkemiddel Kommunale arbeidstreningsplasser Økt volum på kommunale lærlingplasser Kompetanseutvikling og veiledning Tverrfaglig samhandling – fra øverste styringsnivå til arbeidsgrupper

16 Etablerte arenaer for samhandling Henvisningsutvalget Tverretatllig samhandlingsgruppe (Tesag) – Vil komme med sine forslag til organisering av samarbeid i november – lederforankring i alle virksomheter

17 Resultater

18 De opprinnelige 428 ungdommene som mottok sosialhjelp i 2007 er nå redusert til ca 50 personer ( utgangen av 2009)

19

20

21 Resultater målt mot andre kommuner

22 Endring i årlig utbetaling per mottaker 1824 år - 2007 - 2009 Snitt ASSS : 22 % - en økning som snittet ville medført sosialhjelp utgifter på 3,1 mill høyere i Drammen

23 Endring i andel mottakere 1824 av alle mottakere Snitt ASSS : 5,95 %

24 Endring – andel mottakere 1824 som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold Snitt ASSS : - 4,94%

25 Utvikling – 2007 – 2009- ASSS

26 Status  Fremdeles stor entusiasme og aktivitet! Ca 35 prosjektmedarbeidere er aktive i prosjektet  Ungdomsmottaket er etablert som fast ordning i NAV Drammen  Systemer for tverrfaglig samarbeid er fremdeles under utvikling og skal være besluttet av styringsgruppen den 17. desember  Ungdomsskoleprosjektet prøver fortsatt ut nye, spennende tiltak  Gjennomføring av Implementeringsplanen har hovedfokus!

27 Nye innsatser! Ekstern sluttevaluering av Rambøl management. Rapport skal være ferdig 1. 12.2010 Metoder: Intervju, dokumentstudier, resultatvurderinger Kvalifiseringsprogram som virkemiddel for ungdom – bør det gjøres særskilte grep for denne målgruppen? Utviklingsarbeidet er støttet av FARVE sekretariatet i Arbeids- og velferdsdirektoratet Filmproduksjon Finansiert av Arbeids- og velferdsetaten/ Levekår produseres det nå en film som skal dokumentere arbeidsmetode og tverrfaglig samarbeid. Filmen skal, sammen med en skriftlig ”manual”, bidra til at tjenesteutøvere får lett tilgang til kunnskap om hvordan vi i Drammen har valgt å jobbe for risikoutsatt ungdom

28 Implementeringsplan Mål for implementeringen Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier er innarbeidet som praksis i virksomhetene som er partnere i prosjektet. Suksessfaktorene skal formuleres som mål og ansvarssettes. Prosjektets primære styringsindikatorer (antall med sosialhjelp, utbetalt stønad og andel med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold) skal være inkludert i målekort for NAV Drammen Prosjektets faglige metodikk skal dokumenteres, digitalt (film) og verbalt (skriftlig rapport) og legges tilgjengelig på internett

29 Strategi 1: de unge mottakerne…. Utdrag:

30 Strategi 2 : forebyggende …. Utdrag:

31 Strategi 3 : systemer og rutiner… Utdrag:

32 Sluttfase: Sluttrapport legges frem som bystyresak den 15. februar Sluttevaluering fra Rambøl management blir vedlegg Film skal være ferdig innen utgangen av året, og blir lagt på kommunens nettsider etter Bystyrets møte Avslutningskonferanse den 27. januar 2011 – 09.00 – 15.0 0


Laste ned ppt "P1824 En orientering om status og om prosjektets avslutningsfase."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google