Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er dette framtidsbilde ?. ELLER Hvorfor seniorressursen? Det er viktig å skape et nytt syn på den store ”eldrebølgen” som kommer – ikke som en tsunami.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er dette framtidsbilde ?. ELLER Hvorfor seniorressursen? Det er viktig å skape et nytt syn på den store ”eldrebølgen” som kommer – ikke som en tsunami."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er dette framtidsbilde ?

2 ELLER

3 Hvorfor seniorressursen? Det er viktig å skape et nytt syn på den store ”eldrebølgen” som kommer – ikke som en tsunami av omsorgsbehov, men som en seniorressurs utløst av livslyst i en kulturkontekst. Identitet skapes i offentlige relasjoner. Ved pensjonsalder opphører identitetspendlingen mellom offentlig og privat arena. Møter og aktiviteter kun sammen med andre eldre på eldreinstitusjoner av ulike slag gir lett en identitetspeiling som forsterker møtet med alderdommen, og fremmer fokus på alder og behov for omsorg. Det er viktig å ha fokuset på interesser, evner, engasjement og muligheter innen kultur og de åpne kulturarenaer. Vi må fokusere på seniorene som lystsøkende aktører og mulighetsskapere for andre.

4 Seniorressursen Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen kunst og kultur. Målgruppe: Pensjonister som på frivillig basis ønsker å engasjere seg innen kultursektoren som mentorer, medvirkere, planleggere eller døråpnere. Det er ønskelig å rekruttere bredt, og med utgangspunkt i ulike livserfaringer og fagbakgrunn.

5 MÅL Seniorressursen skal, basert på lyst, livserfaring og kompetanse, sette i gang/medvirke i ulike tiltak som fremmer økt livskvalitet. Måla for den enkelte deltaker skal være at det føles meningsfylt å delta – gir deg ”noe” en føler seg inkludert i den eller de aktiviteter en blir med på en føler seg myndiggjort/har innflytelse på det en involveres i. Seniorressursen skal være en ressurs for å aktivisere andre, og fungere som mentorer og medvirkere i en kunst og kulturkontekst innen Frivillige lag Arrangementer Små og frie kulturnæringer (jfr Telemarksforsknings definisjon) Offentlig kulturvirksomhet

6 ELDRE HØG- SKOLEN KOOR- DINATOR MUSIKK KULTUR- SKOLEN FRIVILLIGE DANS LITTERA- TUR SKRIVE- KURS LESE- OMBUD FILM & FOTO HONNØR- KINO FOTO & DIGITALE FOR- TELLINGER TEATER PROFE- SJONELLE SENIOR- TEATER KUNST Galleri- runden Vandre- utstillinger WWW.SANSE AVDELING EN.NO HELSE OG OMSORG Kunst- gjødsel KULTUR- BEDRIFTER SENIOR- RESSURSEN ORGANISA- SJONER

7 Arbeidsområder for seniorressursen Seniorteaterfestivalen RUSTFRITT som er under planlegging i samarbeid med Pensjonistforbundet, Norsk Kulturskoleråd, Norsk Teaterråd og Fagforbundet. Litteratur og leseombudsordningen m/ 16 leseombud. Mentorer for kulturbedrifter

8 Arbeidsoppgaver Det vil blant annet være behov for praktisk hjelp til gjennomføring av arrangementer organisasjonskompetanse veiledningskompetanse hjelp til informasjonsinnhenting hjelp til økonomisk planlegging hjelp til nettverksbygging hjelp til utvikling av strategiske veiledere/planer m.m.m.

9 Scenekunstpilotene Et konsept for veien videre etter RustFritt 2011

10 Hva vil vi Spre kunnskap om scenekunst for eldre og seniorteater RustFritt som en brobygger mellom scenekunstmiljøer og generasjoner – samproduksjoner for DKS/DKSS Skape nettverk for fagutvikling Stimulere til kompetanseutvikling Få Kulturskolene engasjert innen scenekunst på dagtid for eldre Rekruttering via Pensjonistforbundet Skape egenaktivitet innen scenekunst for eldre/seniorteater

11 Hvem står bak Pensjonistforbundet Norsk kulturskoleråd Fagforbundet v/pensjonistutvalget Norsk Teaterråd Porsgrunn kommune (sekretariat) i samarbeid med HiT og Teater Prospero/Grenland Friteater

12 4 følgeprosjekter Etablere 4 følgeprosjekter til RustFritt i en treårig prosjektperiode Tre kulturskoler fra landkommune, bykommune og storbykommune En samhandlingspilot for scenekunst (frie sceniske grupper v/Teater Prospero/Grenland Friteater) og eldre - proffesjonelle produksjoner Alle må ha et teaterfaglig miljø/regionale/interkommunale samarbeidspartnere Alle skal stimuleres til samproduksjoner for DKS og DKSS i prosjektperioden

13 Målgrupper og målsetning Teater/revyinteresserte eldre innen scenekunstfag som bevegelse, musikk, skulespillerkunst, scenografi, lyd/lys…. Målsetning er å ansvarliggjøre Scenekunstmiljøer + dans kulturskoler Kommuner som arbeider med kultur for eldre Stimulerer til samarbeid mellom den kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokken (DKSS) Scenekunst for seniorer i alle aldre !

14 3 nivåer Lokalt nivå – utvikle gode samarbeidsmodeller og kompetanse på scenekunst & seniorer Regionalt nivå – bygge regionalt nettverk og være modell for andre innen scenekunsten Nasjonalt nivå – RustFritt som årlig nasjonal erfarings- og formidlingskonferanse innen scenekunst

15 Organisering Sentral prosjektleder med ansvar for RustFritt og prosjektkoordinering Styringsgruppe Faglig referansegruppe 4 Pilotprosjektledere/timeressurser Nettverksarbeid www.seniorressursen.no/e-møter Samlinger i regionene Knyttet opp til RustFritt for erfaringsoverføring

16 Kartlegging/evaluering Dette må avklares nærmere. Dersom departementet(ene) ønsker en ekstern evaluering, må dette tilleggsfinansieres utover de rammer vi har beregnet til Scenekunstpiloten/RustFritt

17 Framdrift Forankringsmøte i mars 2011 på bakgrunn av erfaringen fra RustFritt i februar 2011 Utforming av søknader våren 2012. Utvelgelse av pilotkandidater via Norsk Kulturskoleråd vår 2012 Søknad til aktuelle instanser Oppstartsmøte høst 2012 av de 4 pilotene RustFritt II i mars 2013 som ”oppstartskonferanse” deretter i 2014 og 2015 som nasjonal erfaringskonferanse og formidlingsarena for scenekunst.

18 Finansiering Eksternt finansiert over tre år Egne ressurser fra de fire deltakende pilotene Bidrag fra medsøkerne

19 Kostnadsoverslag Forprosjektmidler – 60.000 innvilget 100 % prosjektleder 4 delprosjektledere - 25% hver Stimuleringsmidler til pilotene Utarbeidelse av sluttrapport Ekstern evaluering ? 2,5 mill pr år til scenekunstpilotene – totalt 7,5 mill. RustFritt – årlig erfarings-/formidlingkonferanse - 500.000 Egenandeler fra medsøkere/pilotkommuner

20 www.seniorressursen.no Et IKT-verktøy for utvikling av informasjonsflyt, nettverk og kompetansetiltak Database for alt av filer, film og foto Et e-veiledningssystem med webkamera for kommunikasjon blant brukerne. Lukkede mapper/områder for den enkelte Utvikles underveis i tråd med brukernes ønsker av Porsgrunn kommunes IKTavdeling.

21

22 VYEW.COM VI BRUKER WWW.VYEW.COM SOM E-VEILEDNINGS- OG KOMMUNIKASJONSVERKTØYWWW.VYEW.COM GRATIS FOR ALLE MED PC OG WEBKAMERA OG INGEN INSTALLASJONER/SPESIALPROGRAMMER. KOMPATIBELT - PC, MAC, LINUX, POWERPOINTS, DOKUMENTER, BILDER, VIDEOER, MP3-FILER, FLASH-FILER, YOUTUBE. GRATIS UBEGRENSET BRUK MED OPPTIL 10 PERSONER MED VIDEOKONFERANSER, SKJERMDELING, FILDELING M.M. ALT AV SKRIFTLIG AKTIVITET PÅ VYEW.COM BLIR ARKIVERT OG TILGJENGELIG I EGEN DATABASE


Laste ned ppt "Er dette framtidsbilde ?. ELLER Hvorfor seniorressursen? Det er viktig å skape et nytt syn på den store ”eldrebølgen” som kommer – ikke som en tsunami."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google