Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av prosjektets anbefalinger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av prosjektets anbefalinger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av prosjektets anbefalinger
Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene - Øyeblikkelig hjelp døgnopphold samlokalisert med felles legevakt» Presentasjon av prosjektets anbefalinger

2 Politisk forankring og vedtak (1/2)
ØRU-styret oversendte saken til behandling i kommunene og alle kommunene har før sommeren 2013 sluttet seg til følgende: 1... kommune slutter seg til at arbeidet med å etablere en felles legevakt med øyeblikkelighjelp- og observasjonssenger (LMS) videreføres på de premisser som er beskrevet i saken. 2. ..kommune slutter seg til at tiltaket søkes realisert innenfor rammen av et Helsehus, hvor det også kan bli etablert andre helsetjenester. 3. En samlokalisering med ny brannstasjon må vurderes ut fra de fordeler en slik samlokalisering vil kunne gi. 4. Sak om vedtekter for det interkommunale samarbeidet og konkurransegrunnlag for et Helsehus legges fram for behandling i kommunestyrene før sommeren 2013. 5. Helsehuset skal være operativt til 1/ og må ha kontinuerlig fremdrift. Lokalisering må finne sin løsning i løpet av 2013.

3 Politisk forankring og vedtak (2/2)
Tilleggspunkt Eidsvoll: Legevakt/helse-omsorgssenter ved Vilberg helsetun utredes som et alternativ Tilleggspunkt Nannestad: Kommunestyret forutsetter at pkt. 2 (helsehus), pkt. 3 (samlokalisering med ny brannstasjon) og pkt. 5 (lokalisering), kommer tilbake til politisk behandling når tematikken er ferdig utredet

4 Prosjektets formål Utarbeide en rapport som skal sikre at kommunene etablerer lovpålagte tjenester i tråd med Samhandlingsreformen Tjenestene skal søkes realisert i et lokalmedisinsk senter, i et felles Helsehus for Øvre Romerike innen 1. januar 2016 Helsehuset skal lokaliseres sentralt i regionen med legevakt, øyeblikkelig-hjelp døgnplasser (KAD), observasjonssenger, ambulanse, røntgen- og laboratorietilbud

5 Delmål for prosjektet, fase 1
Anbefale innhold og organisering for øyeblikkelig hjelp-tilbud etter ny lov og veileder Kvalitetssikre tall i forhold til bemanning, kvm og antall senger ut fra tidligere utredninger Vurdere samarbeidsform og samlokalisering av tilleggsfunksjoner som røntgen og lab Avklare samlokalisering med prehospitale tjenester (ambulanse) Avklare mulig samlokalisering med lokalt privat sykehus (LHL) Avklare mulig samlokalisering med ny brannstasjon

6 Organisering Overordnet styringsgruppe: rådmennene i alle seks ØRU-kommunene Styringsgruppe (AHUS, brukerrep., HS-nettverket, tillitsvalgt - kvalitetssikret mandatet) Prosjektgruppe med egne arbeidsgrupper for legene (ambulanse, fastleger, AHUS), for de tre eksisterende legevaktene og for Eidsvoll kommune Prosjektansvarlig: Mette Gro Iversen, kommunaldirektør for helse og sosial, Ullensaker Prosjektledelse: Rune Holbæk, Agenda Kaupang Oppstart medio august 2013

7 Det kommunale ø-hjelpstilbudet (KAD) 1) Organiseringen av tilbudet 2) Effekter av KAD på innleggelser i sykehus Knapt 50% kommunene har KAD ved utgangen av 2013 206 kommuner har fått tilskudd per 2013 (242 kommuner har søkt) Fram til er det rapportert at 4214 pasienter har brukt tilbudet, tilsvarende ca liggedøgn Stor andel interkommunale samarbeid Pasientstrømmer og pasientsammensetning KAD behandler særlig pasienter over 80 år, 2 av 3 pasienter er over 67 år De fleste henvist av legevaktslege og fastlege (ca 90%) Korte opphold dominerer som forutsatt (75% med inntil 3 liggedager) Luftveier og allmenn uspesifiserte diagnoser har størst omfang Om lag 13% utskrives til spesialisthelsetjenesten Vi observerer en viss reduksjon (3-10%) i sykehusinnleggelser for denne aldersgruppen i kommuner med KAD Kilde: Terje P. Hagen og Helsedirektoratet 2013, Nasjonal helsekonferanse om samhandlingsreformen 9. januar 2014

8 Det kommunale ø-hjelpstilbudet (KAD) Interkommunalt samarbeid (%)
Kilde: Terje P. Hagen, UiO, Nasjonal helsekonferanse om samhandlingsreformen 9. januar 2014

9 Det kommunale ø-hjelpstilbudet (KAD) Henvisende instans
Kilde: Helsedirektoratet 2013, Terje P. Hagen, UiO, Nasjonal helsekonferanse om samhandlingsreformen 9. januar 2014

10 Det kommunale ø-hjelpstilbudet (KAD) Hvor kommer pasientene fra (%)?
Kilde: Helsedirektoratet 2013, Terje P. Hagen, UiO, Nasjonal helsekonferanse om samhandlingsreformen 9. januar 2014

11 Avklaring av pasientgruppen for KAD
Pasienten er ikke frisk nok til å behandles hjemme Pasienten kan behandles med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler Pasienten forventes å kunne utskrives i løpet av tre dager Pasientens tilstand tilsier liten risiko for akutt livstruende forverring

12 Økonomiske rammer for KAD, kommunale akutt døgnplasser
Kilde: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold, Veiledningsmateriell, revidert 01/2013

13 Kostnader per innbygger for dagens legevakt
Estimerte kostnader for dagens legevaktsordning, viser at Jessheim interkommunale legevakt drives mest driftsøkonomisk per innbygger i regionen Stordriftsfordelen av legevakt samlokalisert med KAD-tilbudet, kan realiseres inn i et felles helsehus Fra 2016 – blir kommunene pålagt nye oppgaver- det innebærer at de som får større kostander med ny legevakt, uansett ville fått høyere kostnader.

14 Alternative samarbeidsnivåer i Helsehuset
Alternativene viser nivåer for samarbeid som både favner et lovpålagt minimumstilbud og andre pasientvennlige og driftsøkonomiske muligheter. En samlokalisering med et godt billeddiagnostikk- og laboratorietilbud vil være førende for hvilke pasienter man kan behandle på Helsehuset og avgjørende for hvor mange sykehusinnleggelser man kan klare å redusere (se kap. 8.1)

15 Samarbeid om forsterkede korttidsplasser (nivå 2b)
Kommunene vil få en ytterligere gevinst ved å etablere forsterkede korttidsplasser sammen med 8 KAD plasser. 4 KAD plasser brukes som observasjonsplasser i tilknytning til legevakt Dette gir et kvalitetsmessig godt tilbud for befolkningen på Øvre Romerike Størrelsen på avdelingen vil medføre en gunstig pris pr. plass Ullensaker vurderer å flytte 6 korttidsplasser til Helsehuset. Dette gir 9 forsterkede korttidsplasser tilgjengelig for de andre kommunene

16 Prosjektets anbefalinger (1/2)
Det etableres et Helsehus for alle 6 ØRU kommunene med legevakt og 12 øyeblikkelig hjelp plasser (KAD)* og et utvidet samarbeid om daglegevakt og forsterkede korttidsplasser for alle seks kommunene. Driften av Helsehuset organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b, med Ullensaker som vertskommune. Det skal utarbeides egen vertskommuneavtale som behandles i det enkelte kommunestyre. Helsehuset lokaliseres i Ullensaker med lett tilgjengelighet til E6. Helsehuset samlokaliseres med Ullensaker ambulansestasjon. Helsehuset lar seg samlokalisere med LHL-sykehuset og vil kunne hente ut verdifulle synergier i forhold til lett tilgjengelighet for privat røntgen og laboratorietjenester med mer. Det må imidlertid avklares om det er andre aktuelle aktører som kan levere tilsvarende tjenester jf. lov om offentlig anskaffelser. Anbefalingene gir et brukervennlig, faglig robust, fleksibelt og fremtidsrettet tilbud til befolkningen på Øvre Romerike. Løsningene er kostnadseffektive og møter kravene i samhandlingsreformen. Forutsetningen for anbefalingene er at alle 6 ØRU kommunene samarbeider om et felles Helsehus, ellers vil de økonomiske beregningene og konsekvensene som framkommer i rapporten måtte vurderes på nytt.

17 Prosjektets anbefalinger (2/2)
Helsehuset etableres med en kapasitet for framtidige vekstbehov med mulighet for samlokalisering av flere kommunale tjenester. Ut i fra dagens behov beregnes arealet til ca kvm inkludert ambulansestasjon. Det etableres en felles praksis for god pasientflyt i samarbeid med Ahus. Vertskommunen inngår en langsiktig leiekontrakt (10 – 20 år) for lokaler til formålet. Kostnadene for drift og leie av lokaler, slik det fremkommer i denne rapporten, fordeles på den enkelte kommune pr. innbygger. Dersom det ikke er mulig å etablere tilbud om øyeblikkelig hjelp innen lovens krav, 1.januar 2016, skal det etableres et midlertidig tilbud, slik det fremkommer i prosjektrapporten. Avtale om dette skal behandles i de enkelte kommunestyrene.

18 Egen legevakt med KAD-senger for Eidsvoll
I vedlagt rapport blir det gjort en egen vurdering av Eidsvoll kommunes tilleggsvedtak, hvor legevakt/helse-omsorgssenter ved Vilberg helsetun utredes som et alternativ Det som er hovedkonklusjon i rapporten er at valg av felles løsning for ØRU vil gi tilgang til flere tjenester

19 Mulig samlokalisering med ny brannstasjon
I prosjektarbeidet har de helsefaglige vurderingene vært førende for de anbefalinger som blir gitt i rapporten. Det innebærer at det har vært vanskelig å se noen klare synergier ved en samlokalisering mellom Helsehus og brannstasjon for Øvre Romerike Det foregår imidlertid en egen utredning i regi av ØRB som utreder ny lokalisering. Kommunene har fortsatt mulighet til å ta stilling til en mulig samlokalisering når denne utredningen er klar, forutsatt at også ambulansetjenesten ønsker en slik samlokalisering

20 Plan B for etablering av et midlertidig, men faglig forsvarlig KAD-tilbud
Samhandlingsreformen stiller krav til kommunene om opprettelse av øyeblikkelighjelp døgntilbud i kommunene fra Prosjektet anbefaler at plan B for de ulike kommunene er følgende: Nes kommune forlenger KAD-tilbudet med Kongsvinger sykehus Ullensaker, Nannestad, Hurdal, Gjerdrum og Eidsvoll etablerer 7 KAD-plasser i ledige rom på avdeling Toppen på Gjesstad Bo- og aktivitetssenter i Ullensaker kommune, samlokalisert med dagens seks forsterkede korttidsplasser som Ullensaker allerede drifter pr. i dag med god legetilgjengelighet på dagtid Alternativt kan Eidsvoll kommune ivareta tilbud om KAD senger i tilknytning til egen legevakt. Prosjektet anbefaler at konsekvensen av å etablere et midlertidig tilbud på Gjestad Bo- og aktivitetssenter, i påvente av etableringen av en felles legevakt med KAD senger, utredes i løpet av 2014. En slik midlertidig plan for KAD-tilbudet forutsetter at AHUS godkjenner dette og at man kan konkretisere ansvarsforholdet i en midlertidig delavtale 4 som regulerer ansvarsforholdet mellom kommunene og sykehuset.

21 Kostnadsfordeling per kommune ved valg av ulike nivå
Oversikt over kostnadene ved de ulike alternativene for hver enkelt kommune, eksklusiv investering i medisinsk teknisk utstyr, inkludert en estimert husleie på kr. 3000/m2 Fordelingen innenfor hvert enkelt nivå, forutsetter at alle kommunene deltar og at kostnadene fordeles per innbygger

22 Oppsummering Prosjektet anbefaler at det etableres et Helsehus med døgnkontinuerlig legevakt og KAD for alle 6 kommuner, med samlokalisert billeddiagnostikk- og laboratorietilbud, ambulansestasjon og kommunale forsterkede korttidsplasser, totalt arealbehov på ca m2 Anbefalingene gir et brukervennlig, faglig robust, fleksibelt og fremtidsrettet tilbud til befolkningen på Øvre Romerike Løsningene er kostnadseffektive og møter kravene i Samhandlingsreformen, hvor kommunene skal tilby KAD- senger fra 1. januar 2016 Forutsetningen for anbefalingene er at alle 6 ØRU kommunene samarbeider om et felles Helsehus, ellers vil de økonomiske beregningene og konsekvensene som framkommer i rapporten måtte vurderes på nytt.

23 Egen legevakt for Eidsvoll 1:
En egen legevakt for Eidsvoll på Vilberg Helsetun vil kunne videreføres etter og være et fullverdig tilbud med legevakttjenester og KAD-senger i h.h.t lovkravet. Tilbudet ved Vilberg Helsetun kan etableres innen , forutsatt en utvidelse av lokalene.

24 Egen legevakt for Eidsvoll 2:
Både fordeler og ulemper Synergier for eksisterende helsetilbud versus flere tjenester i felles Helsehus. Beregningene viser at egen legevakt versus felles Helsehus ikke utgjør noen stor økonomisk forskjell Faglige råd fra helsepersonell – felles Helsehus

25 Bruk av Stensby: Stensbyalternativet er ikke utredet, vil kreve en omfattende utredning med ekstern konsulent. Frist tilbakemelding AHUS er 1.april Kommunen er underlagt betinget kontroll, noe som betyr at lån skal godkjennes av fylkesmannen. Videre skal renter/avdrag knyttet til låneopptak og driftskonsekvensene innarbeides i en realistisk økonomiplan.


Laste ned ppt "Presentasjon av prosjektets anbefalinger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google