Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny Byggherreforskrift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny Byggherreforskrift"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny Byggherreforskrift
kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester Ny Byggherreforskrift Rehab gruppen Lysebu 11. november 2009 Senioringeniør Odd Helge Stormark MRIF

2 Byggherreforskriften - historikk
Før HMS på byggeplassen ble ivaretatt gjennom Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften nr 377 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) 7 okt 2005 nr Identitetskort (ID-kort), oversiktslister , planlegging og tilrettelegging av arbeidet , informasjon til arbeidstakerne (tilføyelser) 20 des 2006 nr Informasjon om lønns- og arbeidsvilkår (lønn med mer iht allmenngjøringsforskriften) Juli Høringsutkast ny forskrift, høringsfrist Des Utkast til ny forskrift, desember 2008 Aug Ny forskrift publisert Jan Ny forskrift trer i kraft Dato: Side: 2

3 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)
Forskriften er revidert med følgende endringer Ny struktur Flere ansvarsobjekter Større fokus på risikovurderinger Klarere innhold i SHA-plan (HMS-plan) Krav til SHA i anbudsbeskrivelse Utfyllende kommentarer fra Arbeidstilsynet Dato: Side: 3

4 Byggherreforskriften
Byggherreforskriften gjeldende i dag : Kap 1 Innledende bestemmelser Virksomhetsområder, definisjoner, straffeansvar, ikrafttreden Kap 2 Alminnelige bestemmelser Hvem forskriften retter seg mot, skriftlig avtale, utpeking av koordinator, plan for SHA, forhåndsmelding, informasjon om lønns- og arbeidsvilkår Kap 3 Prosjekteringsfasen Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet, koordinators oppgave Kap 4 Gjennomføringsfasen Koordinators oppgaver, oversiktslister, plan og tilrettelegging , entreprenørenes plikter, info til arbeiderne Byggherreforskriften 2010 : Kap 1 Innledende bestemmelser Formål, virkeområder, hvem forskriften retter seg mot, definisjoner Kap 2 Byggherrens plikter Generelle plikter, risikoforhold, SHA-plan krav til SHA-plan, forebyggende tiltak, forhåndsmelding, internkontroll, dokumentasjon av fremtidige arbeider, utpeking og oppfølging av koordinator, koordinering, oversiktslister, gjennomføring av plikter på byggherrens vegne Kap 3 Den prosjekterendes plikter Generelle plikter Kap 4 Entreprenørenes plikter Generelle plikter, informasjonsplikt, Kap 5 Straff Kap 6 Avsluttende bestemmelser Dato: Side: 4

5 Byggherreforskriften 2010 Kap. 1 - § 1 Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider (Ny) Dato: Side: 5

6 Byggherreforskriften 2010 Kap. 1 - §2 Virkeområder
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid. Prekestolhytta: Byggeskikkpris 2009 (Som før, erstatter § 1 i nåværende BHF) Dato: Side: 6

7 Ny Byggherreforskriften Kap. 1 § 3 - Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren, enmannsbedriften og byggherrens representant. (Erstatter § 5 i nåværende BHF, prosjektleder er tatt ut) Dato: Side: 7

8 Byggherreforskriften 2010 Kap. 1 § 4 Definisjoner
Bygge- eller anleggsarbeid 1. oppføring av bygninger 2. innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid 3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer 4. riving, demontering, ombygging og istandsetting 5. sanering og vedlikehold 6. alminnelig anleggsvirksomhet 7. graving, sprengning og annet grunnarbeid 8. annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid. (Erstatter § 2 b i nåværende BHF) Dato: Side: 8

9 Byggherreforskriften 2010 Kap. 1 § 4 Definisjoner
Nye ansvarsobjekter: c) Byggherrens representant: utføre konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne d) forbruker : person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. prosjekterende: som har til oppdrag å tegne, beregne, planlegge eller beskrive bygget eller anlegget som skal oppføres. (Erstatter § 2 c - g i nåværende BHF. Prosjektleder er bort) Dato: Side: 9

10 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 5 - Generelle plikter til byggherren
a) arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg b) beskrive og ta hensyn til de risikoforholdene c) tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner. Byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført. Erstatter § 11 i nåværende BHF. Prosjektleder er borte Dato: Side: 10

11 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 6 Risikoforhold
De risikoforholdene som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget. Ny Dato: Side: 11

12 Byggherreforskriften 2010 Kap
Byggherreforskriften Kap. 2 § 7 - Plan for sikkerhet , helse og arbeidsmiljø SHA – plan. utarbeides før arbeidene starter lett tilgjengelig gjøres kjent på arbeidsplassen. oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Erstatter §12 b) i nåværende BHF Dato: Side: 12

13 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 8 - Krav til SHA - planen
a) organisasjonskart b) framdriftsplan c) spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse (risikovurderinger) d) rutiner for avviksbehandling. Byggherren skal sørge for å oppdatere planen fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Erstatter §12 b) i nåværende BHF Dato: Side: 13

14 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 9 Forebyggende tiltak
Krav til forhold på byggeplassen a) sikre at uvedkommende ikke får adkomst b) hensyn til andre virksomheter c) god orden og hygieniske forhold d) adkomst til arbeidsplassene e) lagring og oppbevaring av materialer f) vedlikehold, kontroll av maskiner og utstyr g) avfallshåndtering h) arbeidstidsordninger i) personalrom j) innkvartering. Ny, men mye av innholde er tatt inn 1 §15 i nåværende BHF Dato: Side: 14

15 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 10 Forhåndsmelding
Eget skjema til Arbeidstilsynet Sendes dersom arbeidet vil vare utover 30 virkedager eller overstiger 500 dagsverk. Sendes senest en uke før arbeidet igangsettes Erstatter § 9 i nåværende BHF Dato: Side: 15

16 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 11 Internkontroll
Krav til internkontroll Byggherren skal stille krav om at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i henhold til Internkontrollforskriften Ny Dato: Side: 16

17 Byggherreforskriften 2010 Kap
Byggherreforskriften Kap. 2 § 12 Dokumentasjon for fremtidige arbeider Krav til dokumentasjon av bygget Fundamentering Konstruksjoner Tekniske anlegg Byggeprodukter som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Ny, noe var medtatt i §12 c) i nåværende BHF. Dato: Side: 17

18 Byggherreforskriften 2010 Kap
Byggherreforskriften Kap. 2 § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Krav om koordinator Byggherren skal utpeke koordinator Koordinator kan ikke ha andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Skriftlig avtale mellom Byggherren og koordinator. Krav om kunnskap Ny, erstatter § 7 i nåværende BHF Dato: Side: 18

19 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 14 Koordinering
Krav til koordinator i prosjekteringsfasen: koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt sørge for utarbeidelsen av SHA - plan Ny, erstatter § 12 og 13 i nåværende BHF. Noe omarbeidet Dato: Side: 19

20 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 14 Koordinering
Krav til koordinator i utførelsefasen følge opp risikoforhold i SHA – plan følge opp at det tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid følge opp at entreprenørene gjennomfører SHA planen følge opp at entreprenørene samarbeider Ny, erstatter § 12 og 13 i nåværende BHF. Noe omarbeidet Dato: Side: 20

21 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 15 Oversiktslister
Krav til oversiktslister a) navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen b) navn på byggherren c) navn på entreprenørene eller for innleide arbeidstakere og eller I innleievirksomheten d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter e) navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet og Arbeidstilsynet. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Erstatter § 14 i nåværende BHF. Dato: Side: 21

22 Byggherreforskriften 2010 Kap
Byggherreforskriften Kap. 2 § 16 Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne Byggherrens representant Skriftlig avtale Angi de punkter det gjelder Fratar ikke byggherren plikter Ny, erstatning for at prosjektleder er tatt bort Dato: Side: 22

23 Ny Byggherreforskriften Kap 3 § 17 Generelle plikter prosjekterende
Den prosjekterende skal : Risikovurdere forhold knyttet til SHA på bygge- eller anleggsplassen gjennom: valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger. bistand i framdriftsplanlegging Ny Dato: Side: 23

24 Ny Byggherreforskriften Kap 4 § 18 - Generelle plikter entreprenørene
Krav til entreprenøren følge SHA - plan følge byggherrens eller koordinators anvisninger. planlegge arbeidets utførelse under hensyn til nødvendige risikovurderinger foreta løpende SJA - analyser informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA - planen. sørge for at de forebyggende tiltakene gjennomføres. internkontroll informere byggherren om avvik fra SHA -planen Erstatter § 16 i nåværende BHF, mange tilføyelser Dato: Side: 24

25 Ny Byggherreforskriften Kap 4 § 19 - Informasjonsplikt entreprenørene
informere verneombudet om SHA - plan før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet. arbeidstakerne og verneombudet skal på en forståelig måte informeres om alle tiltak som skal treffes om SHA på bygge- eller anleggsplassen. Erstatter § 17 i nåværende BHF Dato: Side: 25

26 Ny Byggherreforskriften Kap 5 § 20 - Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av forskriften, eller medvirkning til dette, straffes i henhold til arbeidsmiljølovens kap.19. Erstatter § 3 i nåværende BHF, henvisning til straffeloven er tatt bort. Dato: Side: 26

27 Forskriften trer i kraft 1. januar 2010
Ny Byggherreforskriften Kap 6 § 21 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser Forskriften trer i kraft 1. januar 2010 Overgangsordning Mottatt forhåndsmelding innen 1. januar 2010, kan byggherren i stedet velge å følge reglene i forskrift 21. april 1995. Erstatter § 4 i nåværende BHF. Dato: Side: 27


Laste ned ppt "Ny Byggherreforskrift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google