Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikring av personopplysninger i offentlig forvaltning Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikring av personopplysninger i offentlig forvaltning Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Sikring av personopplysninger i offentlig forvaltning Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN

3 “Sikring”, “sikkerhet” (av/for “data”, “informasjon”, “opplysninger”) Innledende kommentar: “Sikring”, “sikkerhet” (av/for “data”, “informasjon”, “opplysninger”) “Sikring” og “sikkerhet” (mot hva?) –Mot brudd på fastsatte normer (rettslige, faglige, sosiale). –Her: Vekt på ivaretakelse av kravene i pol § 13 og pof kapittel 2 (og generelt rettslige normer vedrørende informasjonssikkerhet) “Sikring” og “sikkerhet” (i relasjon til/hva kan normene gjelde?) –I utgangspunktet kan enhver norm “sikres” –Spesielt aktuelt: konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet –Også aktuelt: identitet, autensitet, kvalitet, rettslig grunnlag, rettigheter og lovmessighet ellers “Sikring” og “sikkerhet” (hvordan - hva slags tiltak?) –Organisatoriske –Tekniske/teknologiske –Fysiske –Rettslige Forholdet mellom ulike regelverk om informasjonssikkerhet: –Særlig aktuelle: særlov, pol, pof og efvf

4 “Kombinasjoner” grunnregler Sikkerhetsregler Enkeltstående regler Helhetlige regelverk

5 Forholdet mellom kravene i pol til sikring og internkontroll Felles krav til informasjonssikkerhet og internkontroll, pol §§ 13 og 14 –Tiltak skal være Planlagte Systematiske Dokumenterte –Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Alle aktuelle medarbeidere Tilsynsmyndigheter Mulig å se informasjonssikkerhet som et særskilt område av internkontrollen

6 Krav til informasjonssikkerhet etter pol § 13 Bestemmelsen i § 13 gjelder både behandlingansvarlig og data- behandler og utgjør ramme for hva som kan bestemmes i forskrift Arbeidet med informasjonssikkerhet skal omfatte –Konfidensialitet –Integritet –Tilgjengelighet Informsjonssikkerheten skal være “tilfredsstillende”, jf pol § 13 –Vurderingen gjelder hvor ekstensive (omfattende) tiltakene skal være –og hvor intensive/strenge tiltakene skal være § 13 innebærer krav om konkret vurdering av hver behandling –Forskriften stiller opp noen materielle minstkrav mv –Forskriften stiller opp krav til organisering mv av sikkerhetsarbeidet –Forskriften stiller opp krav til framgangsmåter for sikkerhetsarbeidet –Forskriftens krav må vurderes ift hva som konkret er “tilfredsstillende”

7 Krav til organisering mv av sikkerhetsarbeidet i pof Aktuelle roller: Behandlingsansvarlig, databehandler, daglig leder, daglig ansvarlig person, sikkerhetsrevisor, stedlig repesentant, personvernombud Den daglige ledelsen for den behandlingsansvarliges virksomhet skal ha (daglig) ansvar for etterlevelse av sikkerhetsbestemmelsene (§ 2-3, 1) Det skal etableres klare ansvars- og myndighetsforhold vedrørende bruk av informasjonssystemet (§ 2-7, 1) Bruk av sikkerhetsmessig betydning skal følge faste rutiner (§ 2-7, 5) IS skal konfigureres slik at tilfredsstillende sikkerhet oppnås (§ 2-7, 3) Ansvar- og myndighetsforhold samt konfigurasjon av systemet skal dokumenteres (§ 2-7, 2 og 4) Sikkerhetsdokumentasjonen etter § 2-7 må bare endres på måter som er autorisert av (sikkerhets)ledelsen. Personell skal bare utføre pålagte oppgaver de er autoriserte for (§ 2-8) Personell skal ha nødvendig kunnskap om bruk i hht autorisasjon og rutiner (§ 2-8)

8 Krav til fremgangsmåter i sikkerhetsarbeidet i pof –Stiller krav til etablering av sikkerhetsmål og -strategi (§ 2-3, 2 flg) Formål og overordnede føringer for bruk av IKT skal inngå Valg og prioriteringer i sikkerhetsarbeidet skal beskrives –Stiller krav til gjennomføring av risikovurdering (§ 2-4) “Vurdering” og ikke nødvendigvis “analyse” Vurderingen skal skje ift egne kriterier for akseptabel risiko og/eller ift pålegg som Datatilsynet har gitt, jf § 2-2 Skal vurdere hva den antatte risikoen er Forskriften gir ikke anvisning på spesielle metoder mv for risikovurdering, jf dog NS 5814 “Krav til sikkerhetsanalyser” Forskjellen mellom antatt og akseptabel risiko skal utlignes ved hjelp av sikkerhetstiltak Risikovurdering skal gjentas ved relevante endringer Resultatene av risikovurderingen skal dokumenteres

9 Krav til sikkerhetsmål og -strategi i efvf Krav til sikkerhetsstrategi i efvf § 13 er langt på vei sammen- fallende med kravene etter pof § 2-3 Sikkerhetsstrategien bør gi en samlet oversikt over kravene til informasjonssikkerhet innen det enkelte forvaltningsområdet Bruk av sikkerhetsprodukter og -tjenester skal gi en bruk som er helhetlig, planlagt, systematisk og dokumentert Sikkerhetsstrategien skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks Dersom det er relevant skal sikkerhetsstrategien skal inneholde en rekke konkrete problemstillinger som er oppregnet i § 13 tredje ledd bokstavene a - h.

10 Materielle krav til informasjonssikkerhet i pof Krav til sikring forutsetter mulig “personverntap” ! (til tross for § 2-1, 1) Tiltakene skal stå i forhold til sannsynligheten for og konsekvenser av “sikkerhetsbrudd” (§ 2-1, 2), jf krav til risikovurdering (§ 2-4) Konkretiserer krav til: –Fysisk sikring (§ 2-10) –Konfidensialitet (§ 2-11) –Tilgjengelighet (§ 2-12) –Integritet (§ 2-13) –Sporbarhet, ikke-manipulering og automatisering (§ 2-14) –Krav til kvalitet ved overføring av personopplysninger (§ 2-15) –Datatilsynet kan gi pålegg om sikring (§ 2-2, jf pol §§ 46 og 47)

11 Krav til fortløpende logging –Forsøk på uautorisert bruk (2-14, 2) –Autorisert bruk (2-8, 3) Oversikt over nærmere krav til sikkerhets- dokumentasjon mv i pof Innholdsmessige elementer i dokumentasjonen Ansvars- og myndighetsforhold (internt og eksternt) Sikkerhetsmål og -strategi Resultatet av risikovurdering Resultatet av sikkerhetsmessige gjennomganger av IS (2-3, 4) Iverksatte sikkerhetstiltak Resulatet av sikkerhetsrevisjon Resultatet av avviksbehandling


Laste ned ppt "Sikring av personopplysninger i offentlig forvaltning Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google