Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Teknologi og samfunn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Teknologi og samfunn"— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Teknologi og samfunn
FAKTAARK SINTEF Teknologi og samfunn Oktober 2012 SINTEF Teknologi og samfunn Sentrale forskningsområder Strengere krav til sikkerhet gir utfordringer i en tid der virksomheter må levere mer komplekse produkter og tjenester til stadig lavere pris. Vi vil bidra med kompetanse om hvordan risiko kan vurderes, overvåkes og håndteres. Vi forsker på framtidas transportsystemer. Vår forskning har et teknologisk utgangspunkt hvor målet er at all transport gjennomføres sikkert, effektivt og miljøvennlig. Et transportsystem med et minst mulig ressursforbruk er et viktig overordnet hensyn. Utnyttelse av mulighetene som ny teknologi gir, er viktig i mye av vår forskning, både for næringsliv og offentlige etater. Helseforskningen vår er knyttet til medisinsk teknologi, helse- og omsorgstjenester, sykehusplan- legging, forebyggende helsearbeid, arbeid og helse og globale helse-utfordringer. Vi er viktige rådgivere for helsemyndighetene i Norge om helsetjenestenes virkemåte, effekt for brukerne og framtidige utfordringer. Vi bidrar til å realisere de store samfunnsgevinstene som ligger i forebyggende helsearbeid, og utvikler teknologi og løsninger som gir bedre helse, sikkerhet og yteevne i arbeidslivet. Vi er en aktiv bidragsyter i forskning om fattigdom og helse i lavinntektsland. Sammen med forskningsmiljøer i og utenfor SINTEF utvikler vi ny kunnskap som kan gi bedre helse økt livskvalitet for alle. Gjennom strategiske satsinger og utstrakt prosjektsamarbeid utnytter vi den brede kompetansen i avdelingene og i andre fagmiljøer i og utenfor SINTEF. Vår helhetlige forståelse av menneske, teknologi, organisasjon, økonomi og sikkerhet gir oss generisk kompetanse rettet mot industri, tjenesteytende næringer og offentlig sektor. Samtidig driver vi forskning, utvikling og rådgivning rettet mot spesifikke bransjer som energisektoren, helsesektoren og transportsektoren. Vi har et omfattende internasjonalt forskningssamarbeid, både innenfor EUs programmer og i verden forøvrig. Vi driver forskning og utvikling av teknologiledelse i næringsliv og offentlig sektor. Forskningen vår bidrar til økt verdiskaping som samtidig ivaretar sikkerhet og miljø, i samspill mellom teknologi, menneske, organisasjon og samfunn. Det er grunnleggende for vår forskning at teknologiutvikling og implementering av ny teknologi og prosesser reflekterer økonomisk robusthet både industrielt og samfunnsøkonomisk. Teknologiske muligheter og knapphet på arbeidskraft får konsekvenser for verdiskapingen og måten vi organiserer arbeid og næringsliv på. Gjennom flerfaglig tilnærming bidrar vi til økt verdiskaping innenfor tradisjonell produksjon og tjenesteproduksjon på tvers av bransjer. I tillegg er forskning på innovasjon sentralt for å bidra til gode løsninger og økt konkurranseevne. SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell og samfunnsvitenskapelig arena. Vi har som strategi å bygge samfunnsvitenskap inn i de nasjonale teknologiprosjektene. I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar vi til løsninger på samfunnsutfordringene innenfor helse, omsorg og velferd verdige arbeidsforhold et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv bærekraftig, effektivt og sikkert transportsystem klima og miljø Forskningsinstituttet har seks fag-avdelinger med til sammen rundt 220 medarbeidere: Anvendt økonomi Helse Medisinsk teknologi Sikkerhet Teknologiledelse Transportforskning Trondheim Postboks 4760 Sluppen, 7465 Trondheim, Tel Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Tel E-post: Nettside:

2 Seks fagavdelinger SINTEF Teknologi og samfunn Konsernledelse
Konserndirektør Per J. Lillestøl Stab Økonomisjef Berit Stavran Personalsjef Hjørdis Bjørseth Anvendt økonomi Vi utvikler beslutningsgrunnlag for virksomheter i privat og offentlig rektor ved å modellere og optimere komplekse sammenhenger. Bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk teori utgjør grunnlaget for vår forskning. Forskningssjef Frode Rømo Helse Vi arbeider med forskning og utvikling innenfor helse og velferdstjenester både i og utenfor arbeidslivet. Vi bidrar til innovasjon i helsesektor og næringsliv, behovsdrevet produktutvikling og profesjonell prosjektledelse. I tillegg bidrar vi med forskning til å møte helseutfordringer knyttet til økonomiske, sosiale og politiske vilkår for folks helse i en globalisert verden. Forskningssjef Randi E. Reinertsen Teknologiledelse Vi driver forskning, utvikling og rådgivning mot næringsliv og offentlig sektor. Vårt arbeid skal fremme verdiskapning, sikkerhet og miljø, i samspill mellom teknologi, organisasjon, menneske og samfunn. Forskningssjef Tore Nilssen Medisinsk teknologi Vi utvikler ny teknologi som gir pasientene sikrere diagnoser og bedre behandling. Basert på behov i helsesektoren bidrar vi til å skape ny næringsvirksomhet. Vår styrke er kunnskap om behovsdrevet produktutvikling og tett kontakt med både helsesektor og næringsliv. Forskningssjef Toril N. Hernes Sikkerhet Samfunnet stiller stadig strengere krav til sikkerhet. Dette gir spesielle utfordringer i en tid der nye organisasjonsformer og økt konkurranse betyr at virksomheter må levere mer komplekse produkter og tjenester til stadig lavere pris. For SINTEF er det et viktig mål å bidra med kompetanse om hvordan risiko kan vurderes, overvåkes og håndteres. Forskningssjef Lars Bodsberg Transportforskning Vi er et nasjonalt kompetanse-senter innenfor transportforskning med et teknologisk utgangspunkt. Vår forskning er basert på flerfaglig tilnærming og samhandling. Transportsystemet skal være sikkert, effektivt, tilgjengelig for alle og innebære et lavt ressursforbruk for å unngå negative virkninger for omgivelser og klima. Forskningssjef Per J. Lillestøl Trondheim Postboks 4760 Sluppen, 7465 Trondheim, Tel , Fax , Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Tel , Fax E-post: – Url:


Laste ned ppt "SINTEF Teknologi og samfunn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google