Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn 2009 1 SINTEF Teknologi og samfunn Tverrfaglig - helhetstenkende - løsningsorientert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn 2009 1 SINTEF Teknologi og samfunn Tverrfaglig - helhetstenkende - løsningsorientert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn 2009 1 SINTEF Teknologi og samfunn Tverrfaglig - helhetstenkende - løsningsorientert

2 Teknologi og samfunn 2009 2 SINTEF Teknologi og samfunn  SINTEF Teknologi og samfunn utvikler teknologi og kunnskap for å øke verdiskapingen i samfunnet.  Vi skal bidra til å løse samfunnsutfordringene innenfor helse og velferd, klima og miljø, arbeidsliv og sikkerhet.

3 Teknologi og samfunn 2009 3 SINTEF Teknologi og samfunn er organisert som et tverrfaglig forskningsinstitutt med ni fagavdelinger:  Anvendt økonomi  Forebyggende helsearbeid  Global helse og velferd  Helsetjenesteforskning  Innovasjon og virksomhetsutvikling  Medsinsk teknologi  Teknologiledelse  Transportforskning

4 Teknologi og samfunn 2009 4 Teknologiledelse  Vi driver forskning, utvikling og rådgivning mot næringsliv og offentlig sektor.  Vårt arbeid skal fremme verdiskapning, sikkerhet og miljø, i samspill mellom teknologi, organisasjon, menneske og samfunn.

5 Teknologi og samfunn 2009 5 Sikkerhet  Strengere krav til sikkerhet gir utfordringer i en tid da virksomheter må levere mer komplekse produkter og tjenester til stadig lavere pris.  For SINTEF er det et viktig mål å bidra med kompetanse om hvordan risiko kan vurderes, overvåkes og håndteres.

6 Teknologi og samfunn 2009 6 Anvendt økonomi  Vår forskning handler om å utvikle bedre grunnlag for beslutninger i næringsliv og offentlig forvaltning.  Det dreier seg om å forstå aktørers atferd, og å bruke metoder for å modellere og optimalisere komplekse sammenhenger.

7 Teknologi og samfunn 2009 7 Innovasjon og virksomhetsutvikling  Vårt utgangspunkt er teknologi og evnen til å fremme verdiskapning.  Vi har solide prosjektkunnskaper og viten om regional utvikling og kapasitetsbygging.  Dette gir økt verdiskapning i bedrifter, levende regioner og nye muligheter regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

8 Teknologi og samfunn 2009 8 Transportforskning  Transport skal være sikker, effektiv, tilgjengelig for alle og innebære et lavt ressursforbruk for å unngå negative virkninger for omgivelser og klima.  Vi er et nasjonalt kompetansesenter innen transportforskning med et teknologisk utgangspunkt.  Vår forskning er basert på flerfaglig tilnærming og samhandling.

9 Teknologi og samfunn 2009 9 Medisinsk teknologi  Vi utviker ny teknologi som gir pasientene sikrere diagnoser og bedre behandling.  Basert på behov i helsesektoren, bidrar vi også til å skape ny næringsvirksomhet.  Vår styrke er kunnskap om brukersentrert produktutvikling og tett kontakt med både helsesektor og næringsliv.  Vi har også metodekompetanse for overvåking og forebygging av miljøbetingede infeksjoner.

10 Teknologi og samfunn 2009 10 Helstjenesteforskning  Vi bidrar med økt kunnskap om helsetjenestens virkemåte, effekt for brukerne og fremtidige utfordringer.  I et flerfaglig miljø arbeider vi med forskning og utvikling for bedre helse- og velferdstjenester, samhandling mellom tjenestetilbudene og bedre helse for befolkningen.

11 Teknologi og samfunn 2009 11 Forebyggende helsearbeid  Vi utvikler teknologi og løsninger som gir bedre helse, sikkerhet og yteevne.  Vi administrerer og gjennomfører store, pasientbaserte forskningsprosjekter for å kartlegge utbredelse og årsaker til sykdom.  Vi bidrar til innovasjon i helsesektor og næringsliv gjennom flerfaglig tilnærming, brukersentrert produktutvikling og profesjonell prosjektledelse.

12 Teknologi og samfunn 2009 12 Global helse og velferd  Vi skal bidra med forskning til å møte helseutfordringer i en globalisert verden, knyttet til økonomiske, sosiale og politiske vilkår for folks helse.

13 Teknologi og samfunn 2009 13 Strategiske satsingsområder SINTEF Teknologi og samfunn satser strategisk på områder som involverer forskere på tvers av avdelingene:  Arbeidsliv og sikkerhet  Bedrifters samfunnsansvar (CSR)  Medisinsk teknologi i SINTEF  Samhandling i helsesektoren  Samfunnsvitenskapelig energiforskning (CenSes)  Teknologiledelse – Menneske, teknologi og organisasjon (MTO)

14 Teknologi og samfunn 2009 14 Arbeidsliv og sikkerhet  Ambisjon  Utvikle ny kunnskap og en teoretisk modell som kan beskrive hvordan stress påvirker sikkerhet.  Vi vil både se på forhold som kan forhindre ulykker og forhold som kan begrense skader ved en ulykke (beredskap).  Aktiviteter  Hvordan påvirker stressatferd?  Hvordan påvirker fysiologiske parametrer operasjon og redning i nordområdene?  I hvilken grad er kunnskap om stress og arbeidsmiljø overførbar på tvers av bransjer?  Det vil bli lagt vekt på å knytte det strategiske prosjektet opp til store pågående prosjekter innenfor petroleumsvirksomheten og transportsektoren

15 Teknologi og samfunn 2009 15 Bedrifters samfunnsansvar  Ambisjon  Utvikle CSR som et nytt forretningsområde på tvers i SINTEF.  Aktiviteter  Generelle kompetansehevingstiltak i SINTEF.  Interne nettverksaktiviteter mellom SINTEF-miljø som arbeider med CSR-relaterte problemstillinger.  Intern erfaringsoverføring fra CSR-prosjekter med eksterne oppdragsgivere.  Etablere nettverk og allianser med andre forskningsmiljø utenfor SINTEF.  Utvikle CSR-strategi for SINTEFs transnasjonale virksomhet.  Utvikle en forretningsplan for SINTEFs CSR-satsing.

16 Teknologi og samfunn 2009 16 Teknologiledelse – Menneske, teknologi og organisasjon  Ambisjon  Styrke det samfunnsøkonomiske miljøet i SINTEF.  Aktiviteter  Samarbeid om årsaker til sykefravær  Offentlig-privat samarbeid  Tema innenfor økonomi-helse-logistikk  Sammenhenger mellom bedriftsøkonomi-helseøkonomi- arbeidsøkonomi-samfunnsøkonomi  Flere tema innenfor sykehusplanlegging

17 Teknologi og samfunn 2009 17 Samhandling i helsesektoren  Ambisjon  Vi vil trekke på kompetansen fra hele konsernområdet i forhold til utfordringer i helse- og sosialsektoren på: kostnadsnivå, demografisk utvikling og manglende sammenheng i helsetjenestene.  Innspill  Organisasjon og ledelse  Logistikk, lean manufacturing  Pasientsikkerhet og kvalitet  Økonomi, produktivitet, effektivitet  Innovasjon og dokumentasjon  Fastlegenes rolle  Prioritering mellom pasienter  Forsight-forskning

18 Teknologi og samfunn 2009 18 Samfunnsvitenskapelig energiforskning  Ambisjon  Klima, miljø og energi har høyeste prioritet i ”Forsknings-Norge”.  Vi må finne vår plass og tydeliggjøre våre bidrag, særlig innenfor transport, logistikk og økonomi.  Innspill  Bærekraftige transportløsninger med begrenset energibruk og utslipp.  Bærekraftige energisystemer for framtiden.  Redusere svinn i hele forsyningskjeden inklusive sluttbruker.  Effektiv produksjon og distribusjon sparer både kostnader, energi, miljø og klima.  Helseområdet har stort forbedringspotensial innenfor energi, logistikk og transport.

19 Teknologi og samfunn 2009 19 Medisinsk teknologi i SINTEF  Ambisjon  Å heve medisinsk teknologi til å bli et felles satsingsområde for hele NTNU/SINTEF-systemet.  Innspill  Behandling  Avbildning  Sikkerhet (pasient, kompetanse)  Brukerbehov  Hjemmebasert overvåkning  Telemedisin  Kost-nytte analyser  Tekniske installasjoner i sykehus  Funksjonshemming

20 Teknologi og samfunn 2009 20 Tre merkenavn dekker hele organisasjonen SINTEF Helse, SINTEF Teknologiledelse og SINTEF Samferdsel Gjennom vår flerfaglighet bidrar vi til å tilpasse teknologi som tjener menneskers, næringslivets og samfunnets behov.  Innenfor helse forsker vi for å utvikle ny kunnskap og løsninger som kan bidra til bedre helse og økt livskvalitet for alle.  Innenfor samferdsel driver vi forskning for sikker, effektiv, miljøvennlig og tilgjengelig transport for alle.  Innenfor teknologiledelse forsker vi for å fremme verdiskapning, sikkerhet og miljø, i samspill mellom teknologi, organisasjon, menneske og samfunn.

21 Teknologi og samfunn 2009 21 Nøkkeltall Antall ansatte  Totalt pr 01.01.2009:324  Forskere:280 (91 med doktorgrad)  Administrativt: 33  Ingeniører: 9  Teknisk personell: 2 Kjønnsfordeling  52 % menn  48 % kvinner  Publikasjoner 2008  Vitenskapelige tidsskrifter, artikler og konferanser med referee: 67  Vitenskapelige foredrag og postere: 160  Populærvitenskapelige artikler og foredrag: 48  Rapporter: 125  Fagbøker: 4

22 Teknologi og samfunn 2009 22 Aktivitet Omsetning 2008  263 mill kr Inntektskilder  Internasjonale oppdrag: 4,7 %  NFR grunnbevilgning: 4,2 %  NFR strategiske program: 3,5 %  NFR prosjekt: 11,2 %  Offentlig forvaltning: 43,7 %  Industri og næringsliv: 30,4 %  Andre inntekter: 2,4 % Internasjonale aktiviteter  Internasjonale oppdrag utgjorde 4,7 prosent av brutto inntekt i 2008  Vi deltar i 19 EU-prosjekter, derav koordinator for tre.


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn 2009 1 SINTEF Teknologi og samfunn Tverrfaglig - helhetstenkende - løsningsorientert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google