Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ambisjoner og realiteter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ambisjoner og realiteter"— Utskrift av presentasjonen:

1 ambisjoner og realiteter
Løft for forpleining – ambisjoner og realiteter Hilde Heber, sjefingeniør Ptil

2 Samarbeidsprosjektet Løft for forpleining
Samarbeidsprosjektet ”Et løft for forpleining” ble besluttet i mai 2001, rapporten ble ferdigstilt høsten 2003. Målsetting: komme fram til omforente anbefalinger for å bidra til bedre arbeidsmiljøforhold for forpleiningsansatte Områder: Arbeidstakermedvirkning, arbeidsmiljøkrav, måling av arbeidsmiljøforhold, opplæring

3 Resultat av arbeidet: Rapporten er et enhetlig dokument som tar utgangspunkt i utfordringene i forpleiningen og beskriver systematisk arbeide for å oppnå et godt arbeidsmiljø og nødvendig opplæring for å få dette til. På avsluttende dagskonferanse 13. november 2003 la selskapene fram sine planer for oppfølging og forbedring.

4 Ambisjonene knyttet til opplæring:
Det ble i styringskomitéen fattet vedtak om at OLF i samråd med arbeidstaker- og arbeidsgiverrepresentanter skulle ta initiativ til utarbeiding av et felles opplæringstilbud tilpasset forpleining. Om opplæringen: Vurdere om deler av denne opplæringen kan erstatte deler av 40-timers grunnkurs for bedre arbeidsmiljø. Opplæringen bør i stor grad gjenspeile de forhold som er tatt opp i rapporten. Legge vekt på ergonomi som er en av hovedproblemstillingene innen forpleining og psykososiale faktorer blant annet knyttet til endringsprosesser, samt arbeidstakermedvirkning.

5 Ambisjonene Likelydende brev til næringen:
Ptil ba selskapene om å: foreta en vurdering av seg selv opp mot det som står i rapporten lage en plan for iverksetting av forbedringstiltak der dette er nødvendig lage en plan for nødvendig opplæring

6 Tilsyn med forpleining gjennomført høsten 2006
Det ble gjennomført to tilsyn – med Statoils egen forpleining og med innleid forpleining. Målsettingen for tilsynene var å vurdere styring av arbeidsmiljø og renhold i forhold til krav i regelverket og verifisere arbeidsmiljøforhold for forpleiningsansatte. følge opp intensjonene fra prosjektet ”Løft for forpleining” og rette oppmerksomheten mot mulig sammenheng mellom belastende arbeidsmiljø og helseskader/ sykefravær. For tilsynet med forpleiningsentreprenør var målet videre å se på utfordringer knyttet til grensesnittet mellom operatør og entreprenør, og operatørs påseansvar.

7 Identifiserte avvik i forpleiningstilsyn med forpleiningsentreprenør høsten 2006 (SFC):
Mangelfull styring av arbeidsmiljø Mangelfull styring av renhold og hygiene Mangelfull ivaretakelse av hygienisk forsvarlig standard Manglende vurdering av arbeidsbelastning Manglende kartlegging av fysisk arbeidsmiljø Mangelfull opplæring Mangelfull oppfølging fra operatør Varsel om pålegg er gitt til operatør og forpleiningsentreprenør.

8 Identifiserte avvik i forpleiningstilsyn med Statoils egen forpleining høsten 2006 (GFB):
Mangelfull styring av arbeidsmiljø Mangelfull styring av renhold og hygiene Mangelfull oppfølging og avviksregistrering etter kartlegginger Mangelfull tilrettelegging av arbeidet for de forpleiningsansatte Mangelfull registrering og oppfølging av mulig arbeidsbetinget sykdom Mangelfulle planer for og oversikt over gjennomført opplæring Varsel om pålegg er gitt.

9 Ulike arbeidsbetingelser
Ptil og Htil sitter igjen med et inntrykk av at arbeidsbetingelsene for ansatte hos entreprenørselskapet er strammere enn for de forpleiningsansatte hos operatør. Den hygieniske og estetiske standarden var på enkelte områder ikke tilfredsstillende på SFC, og entreprenøransatte ga uttrykk for at de ikke var faglig tilfreds med den renholdsfrekvensen de var pålagt å holde. Kravene til renhold er de samme, men vårt inntrykk var at ansatte på GFB hadde bedre tid og muligheter til å øke renholdsfrekvensen om nødvendig. Dette ble det ikke gitt rom for på SFC. Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø med tanke på belastning var gjennomført på GFB, men ikke på SFC. Sykefraværet for de ESS ansatte på SFC var for 2005 var på over 16 % og hadde hatt en økning de siste årene.

10 Løft for forpleining – realiteter
Det er mangelfull styring og oppfølging av arbeidsmiljø Forpleiningsbransjen utfører fysisk tungt arbeid - arbeidet blir i liten grad tilrettelagt Det har foregått omfattende organisasjonsendringer med reduksjon av bemanningen uten at det blir foretatt faglige konsekvensanalyser. Arbeidstakerne blir ikke gitt tilstrekkelig opplæring i arbeidsmiljørisiko - OLF har fått beskjed fra selskapene om at de gjennomfører opplæringen selv Sykefraværet er fremdeles høyt Ptils oppfatning De to tilsynsaktivitetene avdekket at prosjektet Løft for forpleining har hatt liten effekt for arbeidstakerne i forpleining i de to selskapene og at det fremdeles er behov for løft-innsats

11 Fra tildelingsbrevet 2006; om å forebygge utstøting og fremme inkluderende arbeidsliv
Arbeidet med å forebygge utstøting og fremme inkludering skal i 2006 ha høy prioritet. Dette innebærer først og fremst gjennomføring av tiltak og prioriteringer som er egnet til å hindre at folk får helseproblemer som bringer dem i faresonen for utstøting. Tilsvarende prioriteringer gjenspeiles i HMS-meldingsarbeidet.

12 Ambisjonene og realitetene Status i forhold til det likelydende brevet?
Ptil ba selskapene om å: foreta en vurdering av seg selv opp mot det som står i rapporten lage en plan for iverksetting av forbedringstiltak der dette er nødvendig lage en plan for nødvendig opplæring Hva blir veien videre?


Laste ned ppt "ambisjoner og realiteter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google