Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye programmer i Forskningsrådet innenfor utdanning, helse og velferd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye programmer i Forskningsrådet innenfor utdanning, helse og velferd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye programmer i Forskningsrådet innenfor utdanning, helse og velferd
Presentasjon UoH Molde 8.oktober Siv øverås

2 Forskningsrådets hovedroller
Rådgiver om strategi Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses? Finansiere der vi skaper merverdi Fremme kvalitet og internasjonalisering Bygge kompetanse Mobilisere næringsliv Møteplass (Internasjonalisering)

3 Det forskningspolitiske systemet
17 departementer Forskningsrådet er strategisk aktør Næringsliv Institutter UoH Helseforetak Utøvende forskningsinstitusjoner

4 Norges forskningsråd Adm.dir. Divisjon for vitenskap
Divisjon for administrasjon Divisjon for vitenskap Divisjon for innovasjon Divisjon for samfunn og helse Adm.dir. Stab Divisjon for energi, ressurser og miljø

5 Divisjon for samfunn og helse
Utvikling og samarbeid Helse Divisjonsdirektør Stab Velferd og utdanning Kunnskapssenter for utdanning

6 Budsjett fordelt på divisjoner (2013)
Adm.+div. Vitenskap Innovasjon Basis-bevilgning, institutter Samfunn og helse Energi, ressurser og miljø Totalt 7396 mill. kr. (inkl. adm)

7 Budsjett fordelt på virkemidler (2013)
Adm.+div. Nettverkstiltak Infrastruktur og institusjonelle tiltak Programmer Frittstående prosjekter Totalt 7396 mill. kr. (inkl. adm)

8 Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor
Styrket innsats i bredden av Forskningsrådets aktiviteter Fem fokusområder: Kunnskapssystemet for innovasjon i offentlig sektor Kommunesektorens innovasjonsutfordringer Offentlig planlegging og infrastruktur Innovasjon i helse, omsorg og velferd Innovasjon i utdanning og oppvekstvilkår

9 Stort program: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester
Plandokument utarbeidet våren 2013 Innspillsrunde - 58 kommentarer fra viktige aktører Bred oppslutning om programmet Behov for videre dialog med finansierende departementer (HOD, AD, KD..) Bygge videre på HELSEOMSORG-programmet Oppnevning av programstyre og utvikling av programplan i løpet av kommende år

10 Stort program: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester
NB: Ikke avgrenset til tjenester rettet mot eldre Styrke tjenesteforskningen Løfte kvaliteten gjennom særskilte tiltak Fokusere på sammenheng mellom sektorer: NAV, barneverntjenester, helsetjeneste.. Styrke profesjonsutdanningene gjennom bedre kopling av forskning, utdanning og praksis. Styrke innovasjon med forskermedvirkning innenfor helse-, omsorgs- og velferdssektoren

11 Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester – temaforslag
Gode og effektive pasient- og brukerforløp Kommunale helse- og omsorgstjenester Arbeids- og velferdsforvaltningen Spesialisthelsetjenestene Brukermedvirkning, samhandling og informasjon Yrkesdeltakelse og privat omsorg Private tilbydere: Kommersielle og frivillige organisasjoner Teknologiske innovasjoner og endringer Forsikringsordninger og egenbetaling Politiske og administrative forhold Tjenestenes rammebetingelser Rekruttering, kunnskap og kompetanse

12 Praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene (PraksisVEL)
Oppfølging av Meld. St. 13 ( ) «Utdanning for velferd» (kap ) Finansiering fra KD, HOD, AD og BLD På lengre sikt tenkt som en del av Stort program om bedre tjenester Utlysning i oktober forskerprosjekter med krav om brukermedvirkning 40 søknader Universitetene: 16 Høgskolene: 15 Sykehus: 8 Institutter: 1

13 Prosjektene må ha betydning for profesjonsutdanning og praksisfelt.
Praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene (PraksisVEL) - krav til prosjektene Satsingen retter seg mot helse- og velferdstjenestene og de UH-institusjoner som tilbyr utdanninger for disse tjenestene, og som dermed har ansvar for å utvikle kompetanse og kvalifisert personell for tjenestene. Skal fremme bedre kvalitet i tjenestene gjennom bedre sammenheng mellom forskning, utdanning, praksis og brukerne av de ulike tjenestene. Prosjektene må ha yrkesutøvere og brukere som deltakere – i tillegg til forskere. Prosjektene må ha betydning for profesjonsutdanning og praksisfelt.

14 PraksisVEL – praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene
30 mill. bevilget til 4 prosjekter: Høgskolen i Buskerud (Communication with older persons) Universitetet i Agder (Innovation through collaboration) Nordlandsforskning (Innovation in Child Welfare) NTNU (Technology for home medication) Ny utlysning med søknadsfrist i februar 2014!

15 Nytt program for utdanningsforskning og innovasjon i utdanningssektoren fra 2014
Strategiske prioriteringer: Fremme fler- og tverrfaglighet Bidra til kumulativ forskningen Fornyelse gjennom originale forskningsspørsmål, nye metoder og innovative prosjekter Mangfold i metodebruken (longitudinelle studier, intervensjonsstudier) Rekruttere til utdanningsforskningen Heve kompetansen ved lærerutdannings-institusjonene og fremme FoU-basert utdanning

16 Nytt program for utdanningsforskning og innovasjon i utdanningssektoren fra 2014
Forskningstemaer: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte Profesjonsutvikling og yrkespraksis Utdanningssektoren og samfunnets kompetansebehov

17 Nytt program for utdanningsforskning og innovasjon i utdanningssektoren fra 2014
Tidsplan: Programstyre oppnevnt våren 2013 Totalt budsjett mill kr pr år Første tema knyttet til høyere utdanning Både tradisjonelle forskningsprosjekter og innovasjonsprosjekter Første utlysning planlagt med søknadsfrist februar 2014!

18

19 Hvilke forventninger har NFR til institusjonene?
Tar i bruk de virkemidlene NFR har Skriver gode søknader SAK Forankring, arbeidsdeling og samhandling


Laste ned ppt "Nye programmer i Forskningsrådet innenfor utdanning, helse og velferd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google