Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena
Vi trenger stadig å diskutere hva vi legger i begrepet danning – bryte meninger og reforhandle oppfattelser av danning i forhold til de kulturelle og kontekstuelle utfordringer vi står overfor – som enkeltindivider og samfunn. Meningsspennet er vidt, og dette heftet handler ikke kun om å drøfte begrepet teoretisk, filosofisk og pedagogisk. Alle tekstene berører imidlertid temaer som inngår i danning. Vi finner refleksjoner over barns rett til medvirkning og om hvordan aktiviteter i barnehage og skole bidrar til en danningsprosess som forbereder barn og unge for et flerkulturelt samfunn, solidaritet, demokrati og globale og miljømessige utfordringer. Bodø 29.november 2012 Vibeke Gjendemsjø

2 Bakgrunn for Kunnskapsdepartementets pilotprosjekt
Organisering av Tromspiloten og valg av arbeidsprosesser Kort om danningsbegrepet Bruk av praksisfortellingen Bevissthet om barnehagens læringsmiljø Underveis utdrag fra tre artikler

3 Bakgrunn for KDs pilotprosjekt
Danningsbegrepet i barnehageloven: § 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

4 Bakgrunn I rammeplanen (2011):
Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. (RPBH 2011: 15)

5 Bakgrunn Og videre: Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette (RPBH 2011: 15). Danning er en kontinuerlig prosess som tar utgangspunkt i dagliglivets praksis og menneskenes grunnvilkår. Det handler ikke om pene manerer, men om en personlig prosess, et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene og evne og vilje til å reflektere over egen handlinger og væremåter.

6 Danningens gjenkomst Aktuelt begrep på 1960- og 1970-tallet
Relanseres etter tusenårsskiftet i flere politiske dokumenter Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små! (BUF, 2005) Her lanseres danning som begrep første gang i et barnehagepolitisk dokument «barnehagen er en arena for danning» (s. 32) Knyttes til det «vide læringsbegrepet»

7 Klar, ferdig, gå! (2005) Sitat:
«Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danningen alt dette. Det handler om det aktive barnets vekselvirkning med den kulturelle og sosiale verden hun eller han er til stede i.» (s. 34) Kjent? Ble brukt i den justerte rammeplanen

8 Avventende departement
Barne- og familiedepartementet om innspillene fra Klar, ferdig, gå!: «Departementet viker noe tilbake fra å introdusere også begrepet danning i innholdsbestemmelsen. Departementet vil imidlertid foreslå at barnehagens rolle i forhold til barnets utvikling stadfestes»

9 Regjeringsskifte Stoltenberg II-regjeringen overførte barnehagen til Kunnskapsdepartementet i 2005 Barnehagen ble forstått som en del av utdanningssystemet «Livslang læring» Nedsatte Bostad-utvalget for å utrede nye formålsparagrafer for barnehage og skole

10 Arbeid med ny formålsparagraf
Klar, ferdig, gå! ble et viktig bakgrunnsdokument for Bostad-utvalget Leverte sin innstilling i NOU 2007:6 Formål for framtida Danningsbegrepet foreslås tatt inn i formålsbeskrivelsen også for barnehagen

11 Bostad-utvalget «Danning gir assosiasjoner både til det som skjer i barnets samspill med omgivelsene, og til den oppdragelsen som skjer i barnehagene» (s. 28) KD: danningsbegrepet inkluderer oppdragelse, selv om det ikke nevnes i formålet Danning er et vidt begrep – inkluderer mye

12 Danning i rammeplanen Enda en gang:
Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette (RPBH 2011: 15).

13 KDs pilotprosjekt om danning
Danning er et vidt begrep som krever presisering(er) Derfor: «Målet med Pilotprosjektet er å få frem ulike innganger til arbeid med læringmiljø og danning i barnehagen» Læring og danning går hand i hand?

14 Målsetning Kunnskapsdepartementet (31.08.11):
«Målet med Pilotprosjektet er å få frem ulike innganger til arbeid med læring og danning i barnehagen» Barnehager i seks fylker deltar i samarbeid med Fylkesmann og universitet / høgskole Tidsramme: desember 2011 – oktober / november 2012 Rammeplanen er opptatt av å forene intensjonene om god omsorg samtidig stimulere til læring og utvikling som ivaretar barns nygjerrighet, engasjement, kreativitet og mestring, som igjen stimulerer til vennskap og gode sosiale relasjoner mellom barn og mellom barn og de ansatte. Derfor er det i barnehagen helt nødvendig å arbeide for en integrering av omsorg, lek og læring og danning.. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen må derfor bygge på anerkjennelse, at en ser barn som subjekter eller likeverdige . Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet Nært sammenved med lek omsorg og danning

15 Målsetning / rammer Utviklingsprosjekter med utgangspunkt i rammeplanens kap. 3 som kan gi perspektiver på barnehagen som lærings- og danningsarena Gjerne bygge videre på etablerte satsingsområder Rapportering Artikler fra praksisfeltet + teoretisk artikkel (Begynn loggskriving i dag) . Ved siden av omsorg, danning, lek og læring understreker rammeplanen at dere og skal se dette i en sammneheng med å utvikle barnas sosiale kompetanse og deres språklige kompetanse. Alt er sammenved og kompleks helhet.. For å lette barnehagens planlegging er barnehagen som kjent delt inn i sju fagområder. Fagområdene er sentrale for barnas opplevelser i barnehagen, utforskning og læring. Fagområdene er dessuten i stor grad de samme som barna møter som fag i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen vil kunne gi barna et positivt forhold til fagene og motivasjon for å lære mer. Derfor er det viktig å ha fokus på læringsmiljøet i barnehagen. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosialkompetanse, og er et viktig bidrag i livslang læringsperspektiv

16 Hvordan kommer vi oss dit?
Arbeid i hver enkelt barnehage mellom samlingene Etablere en prosjektgruppe som driver prosjektet og som deltar på nettverkssamlingene i Tromsø Lage en realistisk milepælsplan Hver barnehage har i Troms fylke fått kr til dette prosjektet – individuell frihet På nettverkssamlingene Dele og diskutere foreløpige resultater, utfordringer og evt nye spørsmål Fire nettverkssamlinger desember 2011 februar 2012 26. – 27. april 2012 27. – 28. september 2012 Artikler ferdigstilles november 2012

17 Målsetninger Å knytte danning til praksisen i barnehagen
«Å sette praksis på ordene» Utforske hvordan danningsbegrepet kan brukes på en meningsfull måte i barnehagen (min tolkning) Å forene teori (danningsbegrepet) og praksis Teori er når alle vet hvorfor, men ingen vet hvordan Praksis er når alle vet hvordan, men ingen vet hvorfor

18 Danning som pedagogisk grunnbegrep
Iflg. Paul Opdal (2008) et begrep som kan fange inn det vesentlige ved pedagogikk som virksomhetsutøvelse Skal dannelse være et pedagogisk grunnbegrep må to kriterier oppfylles, iflg. Opdal Det må være normativt (verdiladet) for å ivareta pedagogikkens praksisrettethet Må peke på noe substansielt som utvikling av mennesket kan skje gjennom

19 Perspektivutvidelse De samiske barna hadde laget «rice and curry». Vi ville skape en indisk ramme rundt måltidet, så vi satte oss ned på gulvet på indisk vis, med fingrene. Farge, lukt og smak var annerledes enn det vi er vant til. Dette var noe helt annet enn bidus. Og tenk å spise med fingrene! Ikke akkurat standard. Det var eksotisk spennende. Barna……………….. Gimle barnehage

20 Et danna menneske Mer enn et utdannet mennesket
Jfr. Jon Hellesnes: å være danna eller å ha danning Å være danna vs å ha danning Å være danna er den egentlige danninga, iflg. Hellesnes Utdanning er viktig, men ikke tilstrekkelig Utdanning skal tjene danning Dialog er en forutsetning for danning Danning er sosialt betinga Danning skjer i samspill med omgivelsene Livet leves relasjonelt, kroppslig, språklig og handlingsmessig

21 Arena for danning En arena for danning bør utvikle og legge til rette for en selvutvikling i relasjon til andre Her er læring implisitt Hva skjer når barnehagen lar barns nysgjerrighet være drivkraften i dannings og læringsprosesser? Eksempel fra Bukkespranget Naturbarnehage

22 Praksisfortelling En arbeidsform og en prosess for å
gjøre praksis synlig Vurdering av praksisfortelling kan bidra til å synliggjøre praksis, åpne for nye forståelser, tolkninger, nye valg og på den måten muliggjøre endring av praksis

23 Kan praksisfortellingen hjelpe oss til å:
se og begripe hva som foregår i det pedagogiske arbeidet og hva barn er i stand til, uten at man har fastlagte rammer i form av forventninger og normer (Dahlberg m.fl.2002:220) forske på egen praksis sammen med barn. Bruke praksisfortellingen til å undersøke om barnehagen fremmer de verdier vi ønsker.

24 Hva er læringsmiljø? Psykososiale læringsmiljøet får konsekvenser for trivsel, helse og yteevne, mellommenneskelig samspill (relasjoner) og trygghet mot trakassering og pyskiske skadevirkninger (mobbing) Fysisk læringsmiljø Organisatorisk læringsmiljø – systemforhold som dagsrytme, tilrettelegging, ledelse Begrepet er sammensatt Barnehagens læringsmiljø skal gi utfordringer innenfor trygge rammer. Innholdet skal være variert og tilpasset det enkelte barns alder og forutsetninger. Forskning understreker betydningen av et godt læringsmiljø.- en ser aat det er en klar sammenheng mellom om en rekke miljøfaktorer og barnas motivasjon, læring og læringsutbytte.

25 Hva fanger vi gjennom pedagogisk dokumentasjon?
Omsorg Danning Læring Lek Medvirkning Hentet fra en annen forelesing. Husker ikke kilde De 7 fagområdene

26 R-06: Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling
Lek Læring Mestring Bevegelsesglede Bevegelses-erfaring Sanseerfaring Konsentrasjon Utfoldelse Tumleplass inne og ute Ro Fra R-06, s. 16

27 ”Hvis jeg må spørre …, hva da da?”
Hvordan vi organiserer barnehagen kan også være et uttrykk for hvordan vi ser på barnet og forventninger til barns medvirkning, deltakelse og læring! ”Hvis jeg må spørre …, hva da da?”

28 Har dere tenkt igjennom?
Hvilke opplevelser og erfaringer har barn fra ulike pedagogiske aktiviteter og læringsmiljøer i barnehagen? Hvordan kan disse erfaringene anvendes for å etablere en praksis som fremmer dannelse og gode læringsmiljøer for alle barn i barnehagen ? Spørsmål Pilotprosjektet i Hedmark Spørsmålene er knyttet til to overordnede temaer. Klart fokus på og utvikle kunnskap om barn som deltakere og aktører i barnehagen, og i dette bidra til en metodeutvikling i forhold til at barns stemmer skal bli hørt. Videre er det sentralt tema å utvikle barnehagens læringsmiljø slik at det fremmes dannelse og en positiv læring og utvikling.

29 Tiden….? ”Tiden strekker til for den som vil bruke den….”
Vi regulerer barnehagens liv med: Møter Samlinger Vakter Etc., etc. Dagsrytmen Overgangs- situasjoner Måltidstider Pauser

30 Helhet og forståelse Hva gjør fokuset på fagområdene med forståelsen av læring og danning i barnehagen? Barnehagene og relasjonskompetanse Blikk for omsorg Blikk utover omsorg – blikk på læringens objekt/innhold Begreper som omsorg, trygghet, samspill og frilek var kjente begreper, men barnehagene hadde generelt mindre fokus på innhold – å være oppmerksom på barnehagens innhold og læringsmiljø. Utfordring å lede læringsarbeidet – didaktisk kompetanse En mer aktiv pedagogrolle som igangsetter, viderefører Orientert om innhold i barnehagen Vil utvikle et didaktikkbegrep for bhg Barnehagens didaktikk iflg Broström Oppdragelse Undervisning Omsorg Disse tre momentene må tilpasses og føres sammen i bhg

31 Læringsmiljø – bruk av artefakter
Artefakter: eks: språk, leketøy og læremidler. Utgjøre vilkår og premisser for hvordan barn skaper mening. Hvordan skaper barn mening gjennom samtale lektøy og læremidler? Barn transformerer og skaper nye betydninger, nye historier og griper på den måten inn i barnehagelivet som aktører, ny dynamikk er og vilkår for danning er satt i spill. Materiell (fysiske objekter – sandkasse, verktøy, bøker, lektøy m.m) som presenteres og gjøres tilgjengelig for barn utgjør dermed vilkår for barns danningsprosesser. Elin Eriksen Ødegaard Artefakter er skapt av mennesker og tatt i bruk av mennesker Orientert om innhold i barnehagen Vil utvikle et didaktikkbegrep for bhg Barnehagens didaktikk iflg Broström Oppdragelse Undervisning Omsorg Disse tre momentene må tilpasses og føres sammen i bhg


Laste ned ppt "Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google