Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Torsdag 26. april am. Bengt-Ove Andreassen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Torsdag 26. april am. Bengt-Ove Andreassen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Torsdag 26. april 2012 1. am. Bengt-Ove Andreassen
Danning Innledende innspill til tredje samling i pilotprosjektet Barnehagen som lærings- og danningsarena Torsdag 26. april 2012 1. am. Bengt-Ove Andreassen

2 Målsetting med prosjektet
Kunnskapsdepartementet ( ): «Målet med Pilotprosjektet er å få frem ulike innganger til arbeid med læring og danning i barnehagen» Deres prosjekter bidrar til dette Viktig at dere våger å være ulike

3 Målsetting / rammer Utviklingsprosjekter med utgangspunkt i rammeplanens kap. 3 som kan gi perspektiver på barnehagen som lærings- og danningsarena

4 Bakgrunn Danning er en livslang prosess
som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. (Fra rammeplanen s. 15)

5 Og videre… Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette (RPBH 2011: 15).

6 Målsettinger Å knytte danning til praksisen i barnehagen
«Å sette praksis på ordene» Er det mulig å knytte danning til praksis? Utforske hvordan danningsbegrepet kan brukes på en meningsfull måte i barnehagen Å forene teori (danningsbegrepet) og praksis Teori er når alle vet hvorfor, men ingen vet hvordan Praksis er når alle vet hvordan, men ingen vet hvorfor

7 Teorier om danning Materiale danningsteorier Formale danningsteorier
Vekt på danningens innhold (tema, kunnskaper, problemstillinger) Formale danningsteorier Hvordan danning kan oppnås og hvordan danningsarbeidet kan utføres

8 Det som står på spill: danningens innhold
Det materiale aspektet ved danningen har tapt terreng Det snakkes mye om at danning og oppdragelse er viktig, men lite om hva som skal være innholdet (Jf. Foros og Vetlesen 2012) Hvordan tenke danning i barnehagens hverdag? Kan danning tenkes i barnehagens hverdag?

9 Danning som pedagogisk grunnbegrep
Iflg. Paul Opdal (2008) et begrep som kan fange inn det vesentlige ved pedagogikk som virksomhetsutøvelse Skal danning være et pedagogisk grunnbegrep må to kriterier oppfylles, iflg. Opdal Det må være normativt (verdiladet) for å ivareta pedagogikkens praksisrettethet Må peke på noe substansielt som utvikling av mennesket kan skje gjennom

10 Menneskelig utvikling
Umulig uten en læringsprosess Kjetil Steinsholt: Uthuling av danningsbegrepet dersom det kun ses som et utvida læringsbegrep Læring er drivkraft i danningsprosessen Men læring er ikke det samme som danning Læring kan isoleres i små enheter I forhold til danning er læringa «de små steg» Danninga er «den store reisen»

11 Reisemetaforer Vanlig i tenkning om danning som illustrasjon på utvikling Brukt som metafor på hele livet ”Dannelsesreisen” – bilde på møte med det ukjente som gir perspektiv på mennesket selv Er tidsavgrensa I en kort periode forlater man det trygge (hverdagen) for å oppleve noe annet Eller for å «finne roen» på hytta (finne seg sjøl) Reisen er et brudd i hverdagen

12 Reisemetaforer – forsøk på et eksempel
Vi kan alle tenke oss at kan reise til Athen i Hellas Det er ulike måter å komme seg dit: Fly (pakketur eller organisert på egenhånd) Bil (privatbil, alene eller sammen med andre, krever planlegging av kjøreruter, kart, service på bilen osv) Buss (gruppetur, «pensjonisttur») Båt (egen seilbåt, gruppetur - cruise) Sykkel (gruppe eller på egenhånd)

13 Vi kan alle samles i Athen (målet for reisen), men hatt helt ulike reiser
Ulike opplevelser av reisen (komfort, tid, impulser underveis osv) Ulike drivkrefter som har muliggjort reisen Alle har måttet forholde seg til noe utenfor seg selv (mennesker, natur, teknikk (kultur)) som gir en mulighet til å se seg selv i en større sammenheng – og som kan stimulere til menneskelig utvikling

14 Vurderinga av reisen vil også variere av når man gjør vurderinga
Rett etter reisa vil kanskje enkeltting prege vurderinga (dårlig vær, dårlig hotellrom, forsinkelser osv) Slike enkeltting vil bli mindre viktig jo mer avstand man får til det (jf. Ellen Keys formulering om danning)

15 Overført på danning og læring
Mennesker utvikler seg i en livslang prosess målsetting om danning (?) Drivkreftene og veien (læringa) er ulik Det betyr at hver enkelthendelse i et menneskes liv har et iboende potensiale for læring Både gode og negative hendelser og opplevelser Vil kunne bidra i danningsprosessen Men betydninga av det enkelte steg / den enkelte læring vil endres / variere etter hvert som mennesket får nye impulser Enkelthendelser som i det de skjer framstår som viktige, kan i det lange løp bli mindre viktig

16 Arena for læring og danning
Danning forutsetter læring – men må ikke reduseres til kun å være læring Et paradoks? «Danning gir læreprosessene en ramme som fremmer perspektiv og refleksjon hos den som lærer» (Løkken 2011, s. 87) En arena for danning bør utvikle og legge til rette for en selvutvikling i relasjon til andre Her er læring implisitt Danning drives fram av sosiale og kognitive læringsprosesser

17 Forholdet mellom læring og danning
Læring Danning Nysgjerrighet (tenkning) Undring (tenkning) Utforskning/eksperiment En utvidet dialog Sosialt og individuelt Individuell prosess Kunnskap og ferdigheter Innsikt og erkjennelse Målbart (i noen grad) Ikke målbart Refleksjon over egen Humanitet kompetanse

18 Kan dette konkretiseres i barnehagen?
(Nok en) utfordring Danning er en prosess som begynner i barnehagen (formativt perspektiv på danning) Men hva inneholder denne prosessen i barnehagen? (det materiale i danninga) Våger vi å være normative og gi danninga innhold? Da aktiveres verdier (våre preferanser) og hva vi fra et faglig ståsted mener er viktig i barnehagen

19 Barnehagen som lærings- og danningsarena (formulering på skissestadiet)
Barnehagen er en arena der det enkelte barn gis anledning til utvikling gjennom å reflektere over seg selv, sitt forhold til andre barn og voksne, og ved å utforske rammeplanens fagområder blir stimulert til læring gjennom nysgjerrighet og undring, og får anledning til å se seg selv i en større sammenheng, til samfunn og verden for øvrig.

20 Barnehagen som danningsarena (nok en formulering på skissestadiet) (og basert på forrige samling)
Barnehagen er en arena for danning når det enkelte barn gjennom omsorg, lek, medvirkning og aktiviteter med utgangspunkt i fagområdene i rammeplanen gis anledning til læring gjennom undring og nysgjerrighet, og til å reflektere over seg selv og andre i barnehagen gjennom sine opplevelser og erfaringer, og slik oppdager at det er en del av en større sammenheng.

21 Barnehagen som danningsarena
Vekselvirkning mellom fri aktivitet (lek) og organiserte aktiviteter Jf reisemetafor Aktiviteten / aktivitetene i barnehagen skal gi ulike impulser

22 I praksis Etter å ha gått i (denne) barnehagen skal det enkelte barn
opplevd omsorg opplevd at det har mulighet for å påvirke og aktivt delta i egen hverdag Opplevd å bli utfordret til å møte nye impulser (gjennom arbeid med rammeplanens fagområder) Blitt utfordret til å tenke på hvem de selv er og hvordan de forholder seg til andre i og utenfor barnehagen Opplevd at alle de voksne i barnehagen har bidratt til alt dette

23 I praksis Barnehagen som en arena der barna Opplever omsorg
Opplever frihet og medvirkning Møter pedagogiske / planlagte aktiviteter som gir nye erfaringer og opplevelser Læring i alle disse delene (som drivkraft) Sosial / relasjonell læring Kognitiv læring

24 Kompetent personal i barnehage
Krever bevisst pedagogisk virksomhet Jf. normativitet – personalet gjør bevisste og velbegrunnede valg i forhold til hva som er riktig for det enkelte barn og barnegruppen som helhet Personalet i barnehagen må ville noe (ha en målsetning) Praksisen i barnehagen bør kunne settes ord på for å begrunnes (og synliggjøres)

25 Danning som pedagogisk grunnbegrep
Danning rommer dermed perspektiver på både oppdragelse, utvikling og læring Danning skjer gjennom en vekst i kunnskaper, ferdigheter og innstillinger Som kan tilføre og stimulere menneskets utviklingspotensiale i seg selv og i relasjon til andre


Laste ned ppt "Torsdag 26. april am. Bengt-Ove Andreassen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google