Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Et livslangt pedagogisk prosjekt???? Hva har vi fått til i Nord-Trøndelag? Eli Hansen 11.03.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Et livslangt pedagogisk prosjekt???? Hva har vi fått til i Nord-Trøndelag? Eli Hansen 11.03.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Et livslangt pedagogisk prosjekt???? Hva har vi fått til i Nord-Trøndelag? Eli Hansen 11.03.14

2 Utfordringer for partene Kommunene; • Bred folkehelse-satsing • Oppfølging av kronikergruppene • Tiltak som kan dempe henvisnings- og innleggelsesrater, men unngå uønsket vridning (eks. sykehjems kø) Spesialisthelsetjenesten; • Sentralisere det man må • Desentralisere det man kan • Understøtte den nye kommunerollen; - Veiledning/ opplæring - Tilgjengelighet og breddekompetanse - Nye tiltak/ tjenester ut fra kommunenes behov -Tidlig intervenering Utdanningsinstitusjonene; • Bidra til nok personell med nødvendig kompetanse Alle; • Forpliktende samarbeid!

3 3 Pasienten er ”midlertidig utskrevet til spesialisthelsetjenesten” USH SSH Lokalsykehus: Dekker stor andel av sykehusbehovet DMS/sykestue/DPS Kommunehelsetjenesten Sykehjem/sykestue Fastlege Hjemmetjenester Egenomsorg, familie/nærpersoner og nettverk Pasientene kommer fra – og skal tilbake til Kommunehelsetjenesten > 90 % av helsetjenestebehovet - De fleste pasientene - De fleste kontaktene - De fleste helsearbeiderne - Henvisningene normerer totalforbruk

4

5

6 Erfaringer 2012 - 2013 Reformen oppleves som nødvendig og riktig i kommunene • Bekymring for finansieringen • Likeverd i samarbeidsforholdet? Skepsis til reformen i sykehusene; • Mulig å få til endring? • Vanskelig med nullsums-finansiering Lovpålagte avtaler på plass – men ikke tatt i bruk over alt? Betydelig reduksjon i antall liggedøgn for utskrivingsklare Kommunal medfinansiering; • Stor interesse for forbruk av spesialist-helsetjenester i kommunene Kommunale ø. hjelp døgntilbud under utbygging Gjennomføringsapparatet synes å fungere Mye gjenstår; • Satsing innen rus, psykisk helse og rehabilitering • Utnytte kompetansen innen allmennlegetjenesten • Ny brukerrolle • Folkehelse-satsingen

7 Ett mulig målbilde; I have a dream ……. Helsefremmende og forebyggende arbeid; • Kunnskapsbaserte planer, betydelig satsing, redusert sykelighet • Nært samarbeid mellom kommuner, sykehus, fylkeskommuner og frivillige lag & organisasjoner om satsingen Tjenestetilbud; • Fastlegene er en integrert del av de kommunale helsetjenestene • Sterk medisinsk-faglig ledelse i kommunene • Tett og tverrfaglig oppfølging av kronikergruppene • Døgnåpne kommuner med reelle alternativ til sykehus 24/7 • Sykehusene bruker relativt sett mindre ressurser på ø.hjelp • Ventelistene er borte. Vi har heller ikke ”utskrivingsklare”. Utdanning, kompetanse, forskning og utvikling; • Nært samarbeid kommuner, sykehus, høyskoler og universitet • 1. og 2. linje samarbeider om pasientsikkerhet, kvalitet, forskning og kunnskapsbasert praksis Rekruttering; • Det er attraktivt å jobbe både i 1. og 2. linje 4. juli 20147 7

8 Status i Nord-Trøndelag før reformen • Basisavtalen mellom kommunene og HNT • Samarbeidsutvalg mellom kommunen og HNT • Lite utskrivningsklare pasienter i sykehusene • Basisavtalen ga kommunene frist på inntil 7 dager før de tok imot pasienten som var utskrivningsklar • Godt samarbeid mellom kommunene og HNT

9 ”Kommuneregioner” Nord-Trøndelag

10 Samarbeidsstrukturer i Nord-Trøndelag Innherred Samkommune Levanger, Frosta, Verdal Ytre Namdal Bindal, Leka, Nærøy, Vikna Indre Namdal Grong, Namsskogan, Lierne, Røyrvik, Høylandet Midtre Namdal Midtre Namdal Samkommune: Fosnes, Namsos, Overhalla, Namdalseid, + Flatanger, Verran, Osen, Inn-Trøndelag Steinkjer, Verran, Inderøy, Snåsa Værnesregionen Meråker, Stjørdal, Sebu, Tydal, Malvik Helse Nord- Trøndelag Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) Arbeidsutvalg (AU) Politisk samarbeidsutvalg (PSU) Deltakere med møte og talerett  Brukerrepresentant  Ansatterepresentanter  Kommunenes Sentralforbund  Fylkesmannen Leksvik

11 Samarbeidsavtaler – helhetlige pasientforløp Samarbeidsavtalen Helhetlig pasientforløp / samhandlingsforløp 4. Kommunalt døgnbasert øhjelpstilbud 2. Pasienter med behov for koordinerte tjenester 6. Kunnskaps- overføring og informasjons- utveksling 3. og 5. Innleggelse og utskrivning 8. Jordmortjenester9. IKT10. Forebygging 1. Avklaring av ansvarsområder 11. Akuttmedisinsk kjede / Beredskap 12. Kvalitet og pasientsikkerhet 7. Forskning og fagutvikling

12 Status i dag – er jobben gjort? Alle har avtaler på plass, samt strukturer for samarbeid Dialogmøter mellom HNT og alle kommuneregionene minst 1 g./år (ikke avtalefestet, men vedtatt i ASU) Avtale om inn- og utskriving godt implementert Avtale om ø-hjelp i kommunene arbeides aktivt med mht. å få til avtaler. Utfordringer mht. implementering/operasjonalisering av de andre avtalene.

13 Status forts……. OBS – stor jobb å gjøre internt fortsatt – kulturendring!! Strukturene på plass: - Samhandlingskoordinator i alle klinikker - Prinsipp vedtatt i ASU: - Før det settes ned arbeidsgrupper/utvalg skal det sjekkes om det er eksisterende utvalg/nettverk som kan ivareta oppfølging av avtalene -Unngå unødig byråkrati -Eksisterende nettverk/fora får et mandat – rapporterer til ASU -Redusere bruk av ressurser til møter etc. -Følger tjenestevei i HFet

14 Status forts…… IKT - Innføring av PLO-meldinger under intens planlegging - Meldingsløftet i gang med henvisninger/epikriser Øyeblikkelig hjelp: - I gang ved begge DMSene - I gang i Overhalla - Mange kommuner i planleggingsfasen (Ytre Namdalskommunene, samt Innherredskommunene, Leksvik/Rissa og Fosnes kommune har søkt) - Utfordringer knyttet til samarbeid kontra distriktsutfordringer, små og store kommuner

15 Implementering av avtalene… Felles personellnettverk – jobber på oppdrag fra ASU - eks. struktur for gjensidig hospitering Eget felles fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet - følge opp avvik - følge opp dialogmøtene med kommuneregionene - utvikle system for brukerus. i samhandlingsrommet (si din mening om…» - felles redaksjonskomité for nettsiden med fokus på nytteverdi

16 Noen samhandlingsprosjekter 2013 Ytre Namdal og Bindal – lokalmedisinske tjenester DPS Kolvereid og kommunene Bindal, Leka, Nærøy og Vikna Fastlegen – samhandlingsjokeren HNT Levanger og Namsos, Namsos, Levanger og Verdal kommuner Ambulant hjerneslagbehandling HNT Namsos og Namsos kommune Felles elektronisk kvalitetsystèm HNT og Steinkjer kommune

17


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Et livslangt pedagogisk prosjekt???? Hva har vi fått til i Nord-Trøndelag? Eli Hansen 11.03.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google