Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forventninger til vegen videre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forventninger til vegen videre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forventninger til vegen videre
Takk for invitasjonen Presentasjon/ bakgrunn Værnes 18. november 2013 Erfaringskonferanse om kommunalt ø.hjelp døgntilbud KS og Helsedirektoratet Tor Åm Prosjektdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Samhandlingsreformen;
Utfordrings-bildet; Vi må gjøre endringer! Tiltak; Dempe veksten i behov for helsehjelp Et bedre helsevesen Bred politisk og faglig enighet om utfordringsbildet To lovproposisjoner og en stortingsmelding oversendt Stortinget; regjeringens forslag til hvordan vi kan møte utfordringene og sikre kvalitet og bærekraft Bred politisk og faglig enighet om virkemidlene; Hvordan omsette dette til handling? Mer enn en helsereform; dette er en samfunnsreform

3 Erfaringer Reformen oppleves som nødvendig og riktig i kommunene Bekymring for finansieringen Likeverd i samarbeidsforholdet? Skepsis til reformen i sykehusene; Mulig å få til endring? Vanskelig med nullsums-finansiering Lovpålagte avtaler på plass – men ikke tatt i bruk over alt? Betydelig reduksjon i antall liggedøgn for utskrivingsklare Kommunal medfinansiering; Stor interesse for forbruk av spesialisttjenester i kommunene Kommunale ø. hjelp døgntilbud under utbygging Gjennomføringsapparatet synes å fungere Mye gjenstår; Satsing innen rus, psykisk helse og rehabilitering Utnytte kompetansen innen allmennlegetjenesten Ny brukerrolle Folkehelse-satsingen 4. april 2017

4 Ny regjering Analysen bak- og målene for reformen står fast
Samhandlingsreformen skal videreføres med full styrke! Noen virkemidler i reformen vil bli påvirket av valgresultatet; Kommunal medfinansiering i dagens form skal avvikles - Hva kan være alternative insentiv? Tydeligere kvalitetskrav til kommunehelsetjenesten Opptrappingsplan for rehabiliteringsområdet Styrk tilbudene innen psykisk helse og rus Fritt behandlingsvalg - konsekvenser? Kommune-reform; Økt ansvar og flere oppgaver til kommunene 4. april 2017

5 Ikke-planlagte tilbud Ikke-planlagte tilbud
Hvorfor kommunale ø.hjelp døgntilbud? Tilgang til helsetjenester – ulike kulturer Spesialisthelsetjenesten; Inntak; 365 dager i året, 24 timer pr døgn Kommunehelsetjenesten; Inntak; Utenom legevakt; bare på dagtid, daglig?? 30% 70% 99% ?? 1% ?? Planlagte tilbud Ikke-planlagte tilbud Planlagte tilbud Ikke-planlagte tilbud 5 4. april 2017

6 Samhandlingsreformen; Nye oppgaver for spesialisthelsetjenestens
Helsefremmende og forebyggende arbeid; Bidra til å dempe behovet for helsetjenester Desentralisere tjenester der dette er mulig; Poliklinisk virksomhet og ambulante tjenester i samarbeid med kommunene Bygge ut støttetjenester for kommunene; Tilgjengelig breddekompetanse for rådgivning/ dialog; tlf, videokonferanser etc Utplassering av diagnostisk utstyr; service på sentralisert tolkning Samarbeid om å finne de rette pasientene for kommunale ø.hjelp døgntilbud? Andre ønsker/ behov?

7 Ønsket utvikling 1; Folkehelse
Folkehelsemeldingen; Norge skal være blant de tre landene i verden som har lengst levealder Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen

8 Ønsket utvikling 2 Ny arbeidsfordeling;
Spesialisthelsetjenesten; Vekst for å; Kunne håndtere demografisk utvikling Kunne ta i bruk nye utrednings- og behandlingsmuligheter Bedre kvalitet Etterkomme økende forventninger Kommunehelsetjenesten; Avlaste spesialisthelsetjenesten for oppgaver som kan håndteres i 1. linje Bedre ressursutnytting Bedre rekruttering Spesialisthelsetjeneste Kommunehelsetjeneste

9 Ønsket utvikling 3 Dempe veksten i spesialisthelsetjenesten;
Økende behov og økt kapasitet Økt kvalitet Kortere ventetid Ingen fristbrudd Ressurser/ bemanning Effekt av samhandlingsreformen; folkehelsesatsing og effektivisering av helsetjenestene Tid Tid 9

10 Ønsket utvikling 4 Samhandling;
Kommune- helsetjenester Spesialist- helsetjenester Kommune- helsetjenester Forløpsorganisering; Utredning, behandling, rehabilitering, omsorg; MESTRING Tjeneste- og profesjonsorganisering

11 Ønsket utvikling 5 En enda bedre allmennlegetjeneste;
Fastlegeforskriften; Tjenesten et kommunalt ansvar Det kan stilles kvalitets- og funksjonskrav Presiserer listeansvaret for alle på lista Krav om rapportering Mulighet; Avtaler mellom kommuner og sykehus om forløp, grenseoppgang, krav til henvisninger, epikriser og oppfølging mellom sykehus og kommuner Fastlegene må rådføres! Avtaler mellom kommunen og fastlegene om oppfølging av slike faglige krav Fastlegeordningen har vært en suksess. I brukerundersøkelser er befolkningen veldig fornøyd med ordningen. Svakheten er at ikke alle benytter fastlegens tjenester; syke eldre, personer med store psykiske problemer, tunge rusmiddelmisbrukere, utviklingshemmede… Ikke alle vet når de trenger hjelp fra helsevesenet og ikke alle er i stand til å oppsøke tjenestene v/ behov slik det store flertallet i befolkningen kan. Samfunnsoppdraget/ hva som forventes av fastlegene har til nå blitt definert i forhandlinger mellom stat/ KS på den ene siden og Dnlf på den andre siden. Regjeringen foreslår nå at dette samfunnsoppdraget blir fastsatt gjennom en revisjon av Forskrift for fastlegeordningen. Her vil det bli stilt krav til hva fastlegene skal gjøre. Det foreslås at fastlegen får et populasjonsansvar for pasientene på sin liste; de som ikke oppsøker fastlegen skal følges opp. Dette betyr ikke en overvåkning og en oppfølging av de friskeste. Men fastlegene skal ha systemer for å kunne følge opp de som selv ikke er i stand til å benytte tjenesten slik den er utformet i dag. Fastlegene får også en rapporteringsplikt mht hvordan slik oppfølging av de utsatte gruppene sikres. På denne måten foreslår regjeringen å styrke fastlegeordningen slik at den også når de mest utsatte. Alternativet om i stedet å bygge opp en rekke ulike lavterskeltilbud til de mest utsatte gjennom å beordre fastlegen ut fra praksis 2 dager pr uke har man gått bort fra. Regjeringen fremmer ikke forslag om endringer i finansieringen av fastlegene nå.

12 Ønsket utvikling 6 En ny brukerrolle
Kvalitet på tjenester; Tjenesten oppfyller lovkrav Tjenesten oppfyller faglige krav Tjenesten oppfyller brukernes forventninger Opplevd kvalitet forutsetter bruker/ pasientmedvirkning både på individ- og systemnivå Hvordan gjør vi dette bedre enn i dag? 4. april 2017

13 Samhandlingsreformen - Vegen videre;
God start – men det blir vanskeligere nå! Arbeidsmåter og kulturer skal endres Reelt likeverd skal realiseres i praktisk samarbeid Hva kreves; Lokale initiativ, lokal ledelse, organisasjonskulturer og vilje til å prioritere dette arbeidet Ta i bruk avtaler og nye dialogarenaer Tåle motstand og vanskeligheter Ydmykhet og tilpasningsevne mht ting som ikke fungerer Forventninger til partene; Følge opp krav til endring av egen virksomhet Søke å løse konflikter og vanskeligheter lokalt – og bygge nye kulturer på slike løsninger Omstillinger må skje synkront og etter avtale Statlig innsats; Erfaringsoverføring, veiledning, utdanning, styringsdata, IKT, tilsyn mm

14 Ønske om mer informasjon? Behov for bistand?
Nasjonalt nettverk for samhandling; Prosjektdirektør Tor Åm Tlf; E-post;


Laste ned ppt "Forventninger til vegen videre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google