Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“DEN GODE TANNKLINIKKEN”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“DEN GODE TANNKLINIKKEN”"— Utskrift av presentasjonen:

1 “DEN GODE TANNKLINIKKEN”
Overtannlege Eliann Jensvoll Den offentlige tannhelsetjenesten Troms fylkeskommune

2

3 Hva definerer en ”god tannklinikk”?

4 Faglige dyktige ansatte? Raus arbeidsgiver?
Ingen vakanser eller langtidssykemeldte? God informasjonsflyt? Godt samhold og temaarbeid? Sosiale kollegaer? Takhøyde og respekt for ulike meninger? Mye god humor? De ansatte blir sett og verdsatt? Ingen konflikter? Lyse, trivelige lokaler? Moderne utstyr? Mulighet til yte god service til pasienter? Hyggelige pasienter? Ingen ventelister eller inntaksstopp? Nok kursmidler til alle? Muligheter for medvirkning på alle nivå? Trygg arbeidsplass? Følelsen av eierskap til klinikken? Toleranse? Aksept for at det gis tilbakemeldinger? Romslig budsjett? Krav til tempo og effektivitet tilpasset den enkelte? Tilgjengelig, dyktig og lyttende klinikksjef eller overtannlege? Tilfredsstillende oppfølging fra ledelsen i ulike situasjoner? Forståelse for problemstillinger i livssituasjon utenom jobben?

5 En tannklinikk som vi kjenner den pr i
dag, fordrer pasienter, flere ansatte enn en og en ledelse for å få et arbeidsmiljø. Arbeidsplassens arbeidsmiljø skapes av de ansatte og ledelsen sammen, ikke av den ene eller den andre part alene. Lovverket begge parter må forholde seg til, er arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven pålegger både ansatte og arbeidsgiver hvert sitt ansvar.

6 Arbeidsmiljølovens målsetning
Er blant annet : å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en verneteknisk, yrkeshygienisk og velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. å sikre trygge tilsetningsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte arbeidstaker å gi grunnlag for at virksomhetene selv kan løse sine arbeidsmiljøproblemer i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner og med kontroll og veiledning fra offentlig myndighet.

7 Arbeidsgiver har et særlig ansvar i henhold til arbeidsmiljølovens § 14.
Arbeidsgiver skal: Sørge for løpende kartlegging av det eksisterende arbeidsmiljø i virksomheten med hensyn på risikoforhold, helsefarer og velferdsforhold og iverksette de nødvendige tiltak. Sørge for en løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, når det kan være fare for påvirkninger i arbeidsmiljøet kan utvikle helseskader på lang sikt. Organisere og tilrettelegge arbeidet med hensyn til den enkelte arbeidstakers alder, kyndighet, arbeidsevne og øvrige forutsetninger.

8 Sørge for at det drives et planmessig vernearbeid og at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig innsikt i vernespørsmål til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. Sørge for systematisk, forebyggende arbeidsmiljø- og tilretteleggingsarbeid, herunder systematisk arbeid med sykefravær.

9 Arbeidstakers forpliktelser angis i AML § 16:
Arbeidstakerne skal medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det organiserte verne- og miljøarbeid i virksomheten. Arbeidstakerne skal utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra overordnet eller Arbeidstilsynet. De skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Blir arbeidstakere oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, skal de, dersom de ikke selv kan rette på feilen eller mangelen, straks underrette arbeidsgiveren, verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere.

10 Kort sagt: Arbeidsgiver plikter å legge til rette for et godt arbeidsmiljø – arbeidstaker plikter å medvirke til at tiltak som iverksettes blir gjennomført.

11 Psykososialt arbeidsmiljø
Er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, den enkeltes arbeid og hvordan det virker på arbeidstakeren, organisatoriske forhold og organisasjonskultur. Et godt psykososialt arbeidsmiljø og en god tilrettelegging av arbeidet skal bidra til at den enkelte får brukt sin kompetanse og utviklet seg gjennom utfordrende oppgaver i et stimulerende miljø og derigjennom bidra til å videreutvikle mennesket. Et godt tilrettelagt arbeid vil forebygge at arbeidstakere utsettes for uheldige psykiske eller fysiske belastninger. Referanse: Universitetet i Oslo

12 Sosiale begivenheter som markering av runde dager, kan også innebære fysisk aktivitet som får ut frustrasjoner...

13 En større arbeidsmiljø undersøkelse fra 2001 utført av SINTEF ble det gjort følgende funn:
Ca nordmenn opplever at de har helseplager som følge av arbeidet. Ca opplever at de alltid eller ofte er utslitt når de kommer hjem fra jobb. Hvert år er det mer enn skader i arbeidslivet og i underkant av 60 dødsfall. At de vanligste problemene som folk står overfor, er knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet.

14 Undersøkelsens funn kunne oppsummeres i følgende 6 forhold som var viktige:
Trivsel og samhold Trygghet Humor og humør Konstruktiv konfliktløsning Lydhør og handlekraftig ledelse Tilpasset utstyr og lokaler

15 SINTEF konkluderte med følgende:
At listen med de 6 forholdene viste at med unntak av utstyr og lokaler er et godt arbeidsmiljø, et godt sosialt miljø. Klarer vi å skape et godt sosialt miljø, har vi skapt et godt arbeidsmiljø og motsatt. God drift og et godt arbeidsmiljø henger ofte sammen. Arbeidet med å utvikle arbeidsmiljøet må være integrert i virksomhetens totale utviklingsarbeid. Arbeidsmiljøutvikling er lagarbeid. Tillitsvalgte og verneombud står overfor store utfordringer og krevende oppgaver i dagens arbeidsliv Arbeidsmiljøet skapes i daglig samhandling og dialog på arbeidsplassen.

16 Godt sosialt miljø = godt arbeidsmiljø

17 Jobb versus fritid: Nyere undersøkelser viser i følge professor Frode Thuen at motsetninger mellom arbeid og hjem er blant de mest fremtredende stressfaktorene blant dagens arbeidstakere, bare overgått av prestasjonsstress. Arbeidstakere blir utsatt for stadig større press. Man må stå på som aldri før, yte mer, være mer produktiv, henge med, omstille seg og videreutdanne seg. Dette sammen med omsorgsrollens krav der den ansatte har små barn, barn med særskilte behov og gamle foreldre som trenger tid og omsorg, samt behovet hos de fleste for omgang med venner, fritid med ulike hobbyer, idrett, foreningsliv og friluftsliv, kan skape stor spenning mellom jobb og hjem. De ulike rollene er ikke lett å kombinere - for noen går det på helsen løs – de blir slitne, deprimerte og i verste fall utbrente.

18 Hvilke forhold er viktige for et godt arbeidsmiljø ved tannklinikkene?
Undersøkelsen sendt ut til tre av fire tannhelsedistrikt i Troms fylke: Harstad – ca 35 ansatte Midt-Troms – ca 50 ansatte Nord Troms –ca 20 ansatte 21 tannhelsesekretærer, 9 tannleger og 1 tannpleier svarte. Av disse var: 7 stk mellom år 17 stk mellom år 7 stk mellom år

19 Del I Hvor viktig er de følgende tingene for din trivsel på jobb?
1. At ledelsen er flink nok til å ta tak i problemer/konflikter? 15 stk - Svært viktig 12 stk – Viktig 1 stk - Litt viktig 3 stk – Ubesvart 2. At informasjon tilflyter deg fra ledelsen? 18 stk - Svært viktig 10 stk – Viktig stk - Litt viktig 2 stk – Ubesvart 3. At ledelsen lytter til hva du har å si til dem ? 16 stk - Svært viktig 14 stk - Viktig stk – Ubesvart 4. At ledelsen tar tak i konflikter og problemer umiddelbart? 13 stk - Svært viktig 12 stk – Viktig 2 stk - Litt viktig 4 stk – Ubesvart

20 6. At du blir tatt med på råd i viktige spørsmål av ledelsen?
5. At ledelsen tar positive eller kritiske tilbakemeldinger fra deg med seg videre? 13 stk - Svært viktig 16 stk – Viktig 2 stk - Litt viktig 6. At du blir tatt med på råd i viktige spørsmål av ledelsen? 5 stk - Svært viktig 23 stk – Viktig 3 stk - Litt viktig 7. At du verdsettes som person og arbeidstaker av ledelsen? 17 stk - Svært viktig 12 stk – Viktig 1 stk - Litt viktig 1 stk – Ubesvart 8. At ledelsen viser toleranse for din livssituasjon utenom jobben? 3 stk - Svært viktig 18 stk – Viktig 9 stk - Litt viktig 1 stk – Ikke viktig

21 9. At du tilbys nok kurs/etterutdanning?
11 stk - Svært viktig 17 stk – Viktig 3 stk - Litt viktig 10. At du har meningsfylte arbeidsoppgaver? 15 stk - Svært viktig 15 stk – Viktig 1 stk – Ubesvart 11. At du kan påvirke hvordan du vil utføre eget arbeid? 11 stk - Svært viktig 20 stk – Viktig 12. At du verdsettes som person og arbeidstaker av kollegaer? 14 stk - Svært viktig 16 stk – Viktig 1 stk – Ubesvart

22 13. At bedriften har takhøyde for ulike meninger?
8 stk - Svært viktig 21 stk – Viktig 1 stk - Litt viktig 1 stk – Ubesvart 14. At du føler eierskap til klinikken og pasientene? (Dette er min klinikk/mine pasienter) 5 stk - Svært viktig 19 stk – Viktig 4 stk - Litt viktig 3 stk – Ikke viktig 15. At klinikken merker det om du er borte en dag fra jobb? 3 stk - Svært viktig stk – Viktig stk - Litt viktig 3stk – Ikke viktig stk – Vet ikke stk - Ubesvart 16. At du føler at du gjør en viktig jobb for bedriften og pasientene? 20 stk - Svært viktig 11 stk – Viktig

23 Del II Sosialt samspill
1.Gleder du deg til å gå på jobb? 6 stk - Hver dag stk - Som oftest 2 stk - Av og til 2.Hvem rundt deg er det viktigst for deg at er flink til å gi ros og oppmuntring? (Et kryss) 21 stk - Kollegaer stk - Tannpleieren stk - Tannlegen 2 stk - Klinikksjefen stk - Overtannlegen 0 stk – Fylkestannlegen 2 stk – Ubesvart 3.Er du enig i at det er viktig at ansatte og ledelsen i fellesskap skaper et miljø som oppmuntrer til samarbeid og trivsel? 25 stk - Svært enig 6 stk - Enig 4.Om du har problemer eller uheldige belastninger på arbeidsplassen, føler du at du blir hørt av ledelsen? 9 stk - Alltid 16 stk - Som oftest 3 stk - Av og til 3 stk - Sjelden

24 Personlig og faglig utvikling
5.Er du enig i at du tilbys nok kurs eller etterutdanning til personlig faglig utvikling? 1 stk - Svært enig stk - Enig 7 stk - Verken eller stk Uenig 1 stk - Ubesvart 6. Opplever du at du har meningsfulle arbeidsoppgaver? 9 stk - Alltid 20 stk - Som oftest 2 stk - Av og til

25 Organisering av arbeidsplassen
7.Synes du at du mestrer din nåværende arbeidsbelastning? 14 stk - Som oftest 17 stk - Av og til 8.Føles dagens arbeidsbelastning mye høyere nå enn før i tiden? 7stk - Ja 12 stk - Nei 9 stk - Av og til 2 stk - Vet ikke 1 stk ubesvart 9.”Det var gøy å jobbe før dagens papirmølle begynte å utvikle seg” et utsagn du kjenner deg igjen i? 3 stk - Svært enig 6 stk - Enig 10 stk - Verken eller 9 stk - Uenig stk - Svært uenig 10.Føler du at du kan påvirke hvordan du vil utføre eget arbeid? 3 stk - Alltid stk - Som oftest 6 stk - Av og til 1 stk - Sjelden stk – Aldri 2 stk - Ubesvart

26 11.Opplever du at du blir tatt med på råd i viktige spørsmål?
3 stk - Alltid stk - Som oftest 5 stk - Av og til 4 stk – Sjelden 12.Føler du at det har vært for hyppige forandringer i organisasjonen (omstilling) de siste årene? 8 stk - Ja stk - Nei 3 stk - Av og til 1 stk - Vet ikke 13.Synes du at du får tilfredsstillende oppfølging fra ledelsen når: Sykemeldt stk - Ja 2 stk - Nei I konflikt med andre ansatte stk - Ja 2 stk - Nei Sliter med mistrivsel stk - Ja 7 stk - Nei Fysiske problemer pga arbeidsbelastning stk - Ja 2 stk - Nei Er frisk, men sliter pga vakanser/sykemeld stk - Ja 3 stk - Nei Er frisk og trives på jobb stk - Ja 1 stk - Nei 14.Opplever du at du har en fysisk trygg arbeidsplass med hensyn til: Farlige materialer stk - Ja stk - Nei Belastende arbeidsoppgaver stk - Ja stk - Nei Utilbørlig oppførsel fra pasienter stk - Ja stk - Nei Utilbørlig oppførsel fra kollegaer stk - Ja stk - Nei

27 Organisasjonskultur 15.Føler du at du verdsettes som person og arbeidstaker av ledelsen? 14 stk - Alltid stk - Som oftest 2 stk - Av og til stk - Sjelden 16.Opplever du ledelsen som raus? Om du svarer alltid gå til spørsmål 17. 7 stk - Alltid stk - Som oftest 1 stk - Av og til 4 stk – Sjelden stk – Ubesvart

28 17.På hvilke felt føler du at rausheten mangler? (flere kryss mulig)
3 stk - Fleksibel arbeidstid *Alle tannleger/tannpleiere 1 stk - Valg av ferietidspunkt 3 stk - Tilgang til materialer/utstyr etter personlig ønske 5 stk - Individuelle kursmidler *Alle tannhelsesekretærer 1 stk - Hospitering kompetansesentra 1 stk - Tidspunkt for avspasering 7 stk - Lønnsutvikling *Alle tannhelsesekretærer 2 stk - Bonus/provisjonsordninger 0 stk - Lønnede permisjoner 0 stk - Ulønnede permisjoner 0 stk - Annet, spesifiser:_________

29 18.Synes du at ledelsen viser toleranse for din livssituasjon utenfor jobb (familie, sykdom og liknende)? 4 stk - Hele tiden 15 stk - Som oftest 1 stk - Av og til 2 stk - Sjelden stk - Aldri stk - Ubesvart 19.Opplever du at arbeidsplassen din har en kultur for ulike meninger og saklige diskusjoner? 2 stk - Hele tiden 21 stk - Som oftest 2 stk - Av og til 1 stk - Sjelden stk - Aldri 20.Gi en oppsummering om hvordan du totalt sett opplever ditt arbeidsmiljø: 16 stk - Meget godt 13 stk - Godt 2 stk - Akseptabelt 0 stk - Mindre godt 0 stk - Dårlig

30 21. Hva legger Du i begrepet ”Den gode tannklinikken”?
Tannhelsesekretærene: Det er mulig å komme med et smil på leppen om morgenen. Begrepet innebærer for meg et godt arbeidsmiljø som vises også overfor pasientene. En tannklinikk som gjør i tillegg alt for at ”kundene” er fornøyd og gleder seg til å gå til tannlegen. At du trives sammen med dem du jobber med og får gode tilbakemeldinger fra pasientene. Gjensidig toleranse og respekt. Følelsen av godt faglig arbeid. God ”tone” mellom de ansatte.

31 Med den gode tannklinikken mener jeg når vi har faste tannleger, stabilt personell, at man kan være à jour, tilbud til alle, ingen lange ventelister. Stabilitet, strukturerte dager med god ledelse. Uten dette ser jeg det vanskelig å ha en god tannklinikk.  Konfliktfri – hyggelige kollegaer – Humor – Både tannlege og sekretær hjelper andre tannleger og sekretærer dersom de er forsinket, at alle jobber i ett team. En plass der alle trives. Man tar hverandre på alvor, lytter til andres meninger. Blir enige om hvordan ting skal gjøres. Tar godt vare på pasienten, gir god service. Arbeidet tilrettelegges for den enkelte på beste måte, dette for å unngå belastninger/skader. Humor er viktig i denne jobben, det skaper trivsel både blant ansatte og pasienter.  Hva du selv gjør den til.

32 Tannlegene: Som klinikksjef er jeg veldig fornøyd når jeg ser mine medarbeidere hver morgen på klinikken med et blid og glad ansikt. Når alle er blide og glade, da er det ”Den gode tannklinikken”. En arbeidsplass som føles god og trygg. Der man får jobben gjort/”produktet” levert på en skikkelig måte, med god tilbakemelding fra pasientene. De skal og føle seg trygge og ivaretatt. Pasientene må se at det finnes et godt arbeidsmiljø på tannklinikken, så kjenner de seg godt behandlet og er fornøyd. Tannpleieren: Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer. Mulighet for å yte service. Humor

33 Oppsummering: På den gode tannklinikken tar ledelsen ansvar for å
ta tak i problemer/konflikter raskt. lar informasjonen flyte kontinuerlig. lytter til de ansatte. - får de ansatte til å føle seg verdsatt og formidle at de gjør en viktig jobb for tannklinikken, fylkeskommunen og ikke minst pasienten. - sikrer at de ansatte har meningsfylte oppgaver. - ser til at de ansatte og ledelsen i fellesskap skaper et miljø som oppmunter til samarbeid og trivsel.

34 Videre husker ledelsen på den gode tannklinikken på:
å ta med seg positive så vel som kritiske tilbakemeldinger videre. at livssituasjonen utenfor jobben for den enkelte ansatte tas hensyn til i de ulike fasene av livet. at de ansatte, og da spesielt tannhelsesekretærene sikres nok kurs/etterutdanning. å se de ansatte i hverdag og til fest, legg merke til når de ansatte er vekke pga sykdom og forhør deg hvordan det går. Tilrettelegg der det er behov for det. la de ansatte påvirke så langt det lar seg gjøre hvordan de ønsker å utføre eget arbeide. Omstillingsprosesser bør ikke foregå for ofte, slike prosesser skaper stress og frustrasjon om de ansatte ikke blir hørt/tatt med på råd. Følg opp ansatte jevnlig som sliter med mistrivsel, er i konflikter med andre ansatte, klinikken med vakanser og ansatte som er sykemeldte.

35 På den gode tannklinikken
bidrar de ansatte selv: Ved å verdsette sine kollegaer og gi ros der det er fortjent. Sikre at det er takhøyde for ulike meninger og personligheter. Bruke positiv humor i hverdagen. Møte på jobb med et smil og gjøre sin del for å sikre at sin arbeidsplass er ”Den gode tannklinikken”. Hjelpe andre behandlingsteam om forsinkelser/mye akutt pasienter. Det kan være deres team som trenger hjelp en annen gang. Jobbe i fellesskap med kollegaer og ledelsen for å skape et miljø som oppmunter til samarbeid og trivsel.

36 Takk for oppmerksomheten
Takk for Deres oppmerksomhet


Laste ned ppt "“DEN GODE TANNKLINIKKEN”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google