Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Januar/februar 2011 Innledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Januar/februar 2011 Innledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Januar/februar 2011 Innledning
Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Januar/februar Innledning. Psykososialt arbeidsmiljø. Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver

2 Psykososialt arbeidsmiljø:
Psykisk Hvordan har du det Hvordan tar du det. Sosialt: Hvordan forholder du deg til dine kolleger Hvordan forholder de seg til deg. Hvordan forholder ansatte seg til hverandre Så enkelt kan det se ut. Dersom alle, ledere og ansatte er klar over sitt ansvar i forhold til arbeidsmiljøloven og dens intensjon - ja – så går dette på skinner.

3 Hva sier arbeidsmiljøloven?
1-1: Lovens mål er Å sikre arbeidstakerne mot fysiske og psykiske skadevirkninger, bidra til et inkluderende arbeidsliv og gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomheten selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø

4 § 4-3 krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet bevares. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden Arbeidstaker skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

5 § 2 – 3 Arbeidstakers medvirkningsplikt
- Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeide. - Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne – og miljøarbeidet i virksomheten , og skal aktivt medvirke ved tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø

6 § 3 – 5 Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid
- Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

7 Hvordan få til et godt arbeidsmiljø
Lage kultur som gir rom for åpenhet og gjensidig toleranse i alle ledd Arbeide for en åpen dialog mellom deg og dine medarbeidere La den enkelte få være med på avgjørelser som er viktige for vedkommende Vær klar og tydelig, ikke tolk. Sjekk ut hvis du er i tvil Skill mellom sak og person Motarbeid baksnakk og sladder Oppmuntre til at alle tar opp saken med den det gjelder Ta opp problemer/uenighet umiddelbart, på riktig sted og tid

8 Et godt arbeidsmiljø, forts.
Arbeidsglede Vite at jeg har et arbeidsfellesskap som setter pris på meg og der det er gjensidig tillit Vite at jeg gjør en nyttig jobb Vite at jeg har ansvar og at jobben min krever noe av meg Vite at jeg kan si min mening og at jeg blir hørt av mine kolleger og overordnede Vite at jeg får tilbakemeldinger på det jeg gjør gjennom ris og ros Vite at vi har tydelige rutiner og kjøreregler som kolleger og overordnede forholder seg lojalt til

9 Roller og ansvar Leder Alle arbeidstakere Verneombud Tillitsvalgte
HMS -tjenesten/BHT Arbeidsgiver er ansvarlig, men er aldri alene med arbeidet. I et arbeidsfellesskap påvirker alle hverandre og alle påvirkes av alle. Her ser en også at det er flere som har en rolle og et ansvar.

10 Grønn sone Leder skal Verneombud Tillitsvalgt skal
sørge for resursutnyttelse slik at arbeidet blir utført best mulig sørge for at tiltak for utvikling og vedlikehold gjennomføres være et forbilde Verneombud er tillitsvalgt for samtlige ansatte på sitt verneområde når det gjelder HMS spørsmål. (Hjemlet i AML) Tillitsvalgt skal ivareta partsinteresser sette saker på dagsorden og samarbeide med leder (rettigheter og plikter hjemlet i Hovedavtalen) Dette kan forhåpentilgvis være med å rydde og sortere i fht hvem gjør hva og hvem har ansvar for hva.

11 Gul sone Leder har et forpliktende ansvar for alt HMS arbeid, også det psykososiale miljøet har ansvar for planlegging, kartlegging og for at nødvendige tiltak blir iverksatt Dersom rammebetingelser stopper tiltak, skal leder si fra til leder på neste nivå. Verneombud skal samarbeide med leder om kartlegging og tiltak for å bedre arbeidsmiljøet på eget initiativ ta opp AMP så tidlig som mulig. sammen med TV og leder bidra til et konstruktivt samarbeid Tillitsvalgt skal bidra til åpen og konstruktiv diskusjon mellom alle parter og organisasjoner, vise vilje til å se utover sine egne medlemmers interesser bidra til å finne løsninger på tvers av fagorganisasjoner

12 Rød sone Leder Verneombud Tillitsvalgt
har plikt til og ansvar for å avdekke/avklare problemer som går ut over arbeidsmiljøet og effektiviteten skal bruke nødvendige virkemidler for å gjenopprette balansen Verneombud kan ta saken opp med leder har et selvstendig ansvar for å ta opp saker når det er fare for liv og helse Tillitsvalgt har plikt til å ta opp saker når ansatte ber om det kan løfte saken opp til et høyere nivå i linjen dersom den ikke lar seg løse lokalt.

13 Organisatoriske forhold Organisasjonskultur
Fire dimensjoner som påvirker hverandre og som utgjør et helhetlig bilde: Personlig utvikling Sosialt samspill Organisatoriske forhold Organisasjonskultur

14 Overordnet mål På vår arbeidsplass har vi et arbeidsmiljø som gir arbeidsglede, utvikling og kvalitet på tjenestene Delmål: De ansatte har et innhold i jobben som gir mulighet for mestring og for faglig og personlig utvikling De ansatte er aktivt involvert i et arbeidsfellesskap som bygger på likeverd, kommunikasjon og forståelse Aktiviteten på vår arbeidsplass er organisert slik at den stimulerer til kontakt, samhandling og koordinering 4. Gjennom samhandling og dialog utvikler de ansatte felles normer og verdier som gir trygghet og identitet. Her er det fokus på FAKTA: Vi HAR innhold, ER involvert, ER organisert, Vi UTVIKLER. Dette er ikke noe denne arbeidsplassen ØNSKER ELLER HÅPER SKAL BLI. Men det ER. FAKTABASERT og KONKRET er det som fungerer. Visjoner og ønsker er altfor diffust og uhåndterlig. Til 1:A)Utforming av arbeidet gir mulighet for læring, variasjon, og den enkelte ser sitt arbeid i sammenheng med organisasjonens overordna mål. B) Det er lagt til rette for nødvendig kompetanse-og jobbutvikling for den enkelte. C) Fysisk og psykisk sikkerhet ivaretas. Til 2 A) Stort rom for ulikheter og meningsbrytninger. B) Leder og ansatte har ansvar for sitt eget Psykosos arbeidsmiljø. Lese Babels tårn – om kommunikasjon. C) Leder og ansatte samarbeider aktivt om utarbeidelse av plan for å bedre arbeidsmiljøet Til 3. A)Ansvars og myndighetskrav er klare, tydelige og kjent for alle. B) Endringer skjer i åpne prosesser. C) Leder på alle nivå legger til rette for samhandling og tydelig kommunikasjon. Til 4. A) Alle ansatte er kjent med målene for det psykosos arbeidsmiljø. B) Etikk og respekt for enkeltmenneskets verdier er sentralt i all samhandling.

15 Kunnskap og klokskap må gå parallelt
Bruk hodet Lytt til hjertet Ta magefølelsen på alvor Vær raus Be om bistand Kunnskap uten klokskap er helsefarlig. De ledere som aktivt bruker disse fire punktene i personalarbeid lykkes. Hva vil det si å lykkes som leder? To og to i 5 min.

16 Din viktigste ressurs er ikke budsjetter men mennesker, de du leder og er rollemodell for.
Når du er tydelig som leder og de opplever og forstår at du vil dem vel får du motiverte medarbeidere De arbeidsmiljøene som opplever at deres leder er avhengige av dem bl.a.fordi de har en kunnskap som lederen mangler, har det trygt og trivelig. I å være bevisst på dette punktet ligger nøkkelen til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap. Det er dessverre altfor mange arbeidsplasser som strever fordi det fra ledelsens side ikke synes som om folka er verdifulle bortsett fra i taler og munnhell. VIS AT DU BRYR DEG. Som leder er det viktig at du er TILSTEDE. Det er noe annet enn å være TILGJENGELIG – for det er - litt satt på spissen vil nok noen si - alle overfor alle til enhver tid. Mobilen, åpen dør. Da er du ikke tilstede. Eks. fra vgs og AKAN. Respekt er ikke noe man kan kreve fra andre. Det er noe man gjør seg fortjent til.

17 Din nest viktigste ressurs er deg selv.
I ditt arbeidsmiljø er det en leders ansvar å gjøre medarbeiderne gode. Medarbeidernes oppgave er å gjøre lederen god. Dette er et lagspill – Kjell Schou Andreassens glimrende bok om ledelse der han bruker fotballverdenen som modell eller metafor. Det er ikke så stas å være flink alene – eller ta skrøyten selv. Hvor ofte får du skrøyt av dine medarbeidere? Hvordan tar du imot den? Hvor ofte gir du skrøyt? Og hvordan lærer du opp folka dine til å ta imot skrøyten?

18 Å lytte innebærer at: Jeg ser på personen som snakker
Jeg forholder meg stille til det er min tur Jeg tenker over det personen har sagt Jeg viser at jeg har forstått budskapet Som leder har du styringsrett, du har RETT til å skjære igjennom. Jeg liker å bruke ordet styringsansvar, du tar ANSVAR for noe. Parallelt har leder omsorgsansvar. Det innebærer bl.a. å ta medarbeidere på alvor, vise respekt og sette dem minst like høyt som deg selv. Lytte til det de har å si uten å sitte med svaret selv. Vent medå presentere dine synsunkter eller dine forslag, vente, og tål den stillheten som event vil komme. Skulle en av dine ha samme forslag som du allerede har tenkt ut, ja så la din ansatte får æren. Ikke si at det var egentlig det du også var kommet til. Du som leder har et forsprang og ligger et hestehode foran. Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Les Babels tårn.

19 Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg oppdaget at hele mennesket
fulgte med…… Hadde det ikke vært for alle folka så kunne vi gjort en god jobb. Personalarbeid er noe heft og noe herk og det føllger alltid med mye tjafs.

20 Arbeid og psykisk helse
Den psykiske helse står for en stor og økende årsak til sykefravær Arbeidsplassen er hovedarena for å hindre utstøting og øke inkludering Det er mye god helse – også psykisk – i godt arbeid

21 Av cirka personer med variabel eller redusert arbeidsevne på tiltak, har i alt 23 prosent psykiske lidelser (2006). Nye mottakere av uføreytelse med lettere psykiske lidelser øker, særlig i aldersgruppen år. Psykiske lidelser/problemer ligger samlet sett bak:  - Hver 5. sykefraværsdag - Hver 4. nye som blir innvilget uføreytelse - Hver 3. som er mottaker av en uføreytelse Siste avsnitt sier mye om at det å være leder med personalansvar er en alvorlig ting. Derfor er det uhyre viktig å ta dette såpass alvorlig at oppgaven og det praktiske – f.eks oppfølging av sykefravær ikke delegeres til andre. Ansvaret kan du nemlig ikke delegere, det er ditt uansett. SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING tror jeg vi skal ta en time eller halvannen med opplæring, og da tror jeg våre nøkkelpersoner på arbeidslivssenteret, NAV skal være med. Men følg det som står i reglene. Ligger på nett, men jeg tok med noen papireksemplarer.


Laste ned ppt "Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Januar/februar 2011 Innledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google