Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pris og kvalitet på revisjonen - Erfaringer fra regnskapsrevisjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pris og kvalitet på revisjonen - Erfaringer fra regnskapsrevisjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pris og kvalitet på revisjonen - Erfaringer fra regnskapsrevisjon
Nordisk chefsrevisorkonferanse Cicel T. Aarrestad, Revisjonsdirektør/statsaut.revisor, Rogaland Revisjon IKS

2 Litt om status i Norge Skandalene rammer hele bransjen !
Åpnet for konkurranse i kommune markedet i 2005 Styrket politisk kontroll, svekket faglig kontroll ? Kontrollutvalgene fikk styrket ansvar herunder bestiller ansvar av forvaltningsrevisjon – svekket fagmiljø-styrket politisk nivå Kommunestyrene ansvarlig for «forsvarlig egenkontroll» Staten understreker og peker på kommunens ansvar Rådmannen er ansvar for «tilfredsstillende intern kontroll» Økt konkurranse i markedet pga. bortfall av revisjonsplikt for AS < 5 mill. - skjerpet konkurranse Lenge vært hard konkurranse om de store – nå også i SMB markedet jf. DnR Kollegaer underbyr revisjonshonorar med 20-30% – usett Mange store saker i rettssystem og media om sviktende revisjon for alle de 4-5 store i mange år Skandalene rammer hele bransjen !

3 Ansvar for forsvarlig egenkontroll – ca
Ansvar for forsvarlig egenkontroll – ca lover og forskrifter å forvalte K styret øverste organ – rolleavklaring for så vel RR som FR – FR har vært mest synlig de siste år – men budsjettmessig like viktig Ca % helt nye – satt i gang et stort opplæringsarbeid, i utvalget spredt over hele året, ku sekr har vært rundt i alle kommunestyret, eget forum for ku i Rogaland, NKRF og forening for tilsyn og kontroll– veldig omfattende regelverk å sette seg inn i – stort ansvar – vide fullmakter – må kjenne kommunens organisering godt mht hvem som har ansvar for hva, og være ryddig i rollen Vedtar planer for fr og sk, ku sin årsmelding og planer for neste år – nå 2010 – delegert myndighet til ku til å bestille ihht vedtatt plan og gjøre omrokkeringer Adm sjef – høres/uttaler seg – ingen rolle for øvrig Ku – k-styrets tilsynsorgan Sekr – tilrettelegger – Revisor –utfører 80-90 % utskifting ved hvert valg – er kommunestyret sitt ansvar bevisst?

4 Detaljerte dokumentasjonskrav
ISQC 1 – Kvalitetskontroll for revisjonsselskap som utfører revisjon og begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester Forvaltningsrevisjon Selskapskontroller RSK 001 Rammeverk for attestasjonsoppdrag Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon av historisk finansiell informasjon Revisjon og begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon Beslektede tjenester ISA 100 – 999 Revisjonsstandarder ISRE 2000 – 2699 Standarder for begrenset revisjon ISAE 3000 – 3699 Standarder for attestasjonsoppdrag Standardverket er et kvalitetssystem hvor vi alle er en del av det – både RR og FR. Alt vi gjør i Rogaland Revisjon er regulert gjennom dette regelverket – plansjen viser hvordan alt er dekket opp. ISQC 1 – kvalitetskontroll – gjelder for hele revisjonsselskapet og omfatter dermed både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroller, pliktig å benytte ISA – rammeverk for bekreftelse av finansiell rapportering utformet for å gi et rettvisende bilde – revisjonsberetning med høy sikkerhet ISRE – International Standards on Review Engagements – moderat sikkerhet – negativ bekreftelse – revisjon begrenset til forespørsler og analytiske kontroller ISAE – International Standards on Assurance Engagements – høy eller moderat sikkerhet, varierer med oppdraget SA 3801 og 3802 – særnorske standarder – gjelder uttalelser vdr. skatt og avgift samt uttalelser etter selskapslovgivningen ISRS – International Standards on Related Services – avtalte kontrollhandlinger – revisjonsoppgaver utenfor rammeverket – eks. bekreftelse av antall psykisk utviklingshemmede ISRS 4000 – 4699 Standarder for beslektede tjenester IAPS 1000 – 1999 Revisjonsuttalelser SA 3801 og SA 3802 Utfordres i rettsvesenet !

5 Riktig revisjonsberetning avgitt ?
Finanstilsynet overvåker privat sektor og de 4-5 store Dokument basert tilsyn Tematilsyn på revisorskifter Basis fra bokettersyn, varsling etc for eksempel Den norske revisorforening, DnR, gjennomfører kvalitetskontroll for sine medlemmer NKRF – gjennomfører kvalitetskontroll for sine medlemmer Åpenhetsrapport Samtlige bekymret for renommé og rekruttering ?

6 Sterk konkurranse kommunal sektor
Bergen kommune

7 Erfaring i Rogaland Revisjon de siste år
Driver fortsatt i «egenregi» og er eiermessig strategisk forankret i en forretningsmessig modell Vunnet noen anbud, også i 2012 – kommuner og enkeltoppdrag Kjøper noe tjenester fra private, Danmark og andre kommunale enheter Konkurrerer innenfor 10 % av omsetningsgrense med private Vilkår: registrert i revisorregisteret og statsaut. revisor, følger etterutdanningskrav, underlegges kontroll av finanstilsynet, forsikringsdekning, referanser for å sikre gjennomføringsevne mm Normale anbudskriterier Pris – fast pris for alle juridiske enheter med regnskapsrevisjon, xx timer til forvaltningsrevisjon Forståelse av oppdraget/løsning referanser

8 Refleksjoner etter evaluering av konkurranser
Revisjon kjøpes som «melk og brød» Prosess i regi av kontrollutvalg – men hva med bestiller kompetanse ? Vurderingene settes ikke inn i en ramme med tilfredsstillende egenkontroll selv om alle anbydere har tatt forbehold om en tilfredsstillende intern kontroll Gjøremål som kontrollutvalgssekretariatet kan utføre, kan falle utenfor anbudene for eksempel overordnet analyse som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon Småbeløp i revisjonshonorar er blitt en stor sak Utsagn som «revisor ikke finner noe» får råde istedenfor normalen hvor revisor har gjort jobben sin og det faktisk ikke finnes store avvik å melde ! Dialogen er avgjørende !

9 Tiltak iverksatt internt
Ny strategi – eierforankret Offensiv til vekst – tilpasset rammebetingelser Sikre fellesskapets verdier – kompetanse og kapasitet Klare mål for virksomheten hvor det leveres tjenester som eierne har nytte av Klar og tydelig dialog med omverdenen ! Synlig aktør for å sikre rekruttering Bidrar i bransjeutvikling som ledd i kompetanseutvikling Kundeundersøkelse og medarbeiderundersøkelser Benchmarking som alternativ til anbud Integritet og taushetsplikt Heldigvis «utsatt for» selskapskontroll 2011 – eierforankring Økte krav til synlige og nyttige tjenester !

10 Eierstrategi/-styring i Rogaland Revisjon IKS
Valgt og etablert for å sikre høy kvalitet og lave kostnader Styres gjennom avtaler, eierorgan, eiermøter, dialogmøter Rådmannen: sette RR IKS på politisk dagsorden årlig, periodevis ajourhold av eierstrategi Anvende RR iks som samarbeidspartner Krav til kompetanse i styret og repr.skap, klare roller - langsiktighet og forutsigbarhet for selskap Kjøper samtlige lovpålagte oppgaver fra RR IKS (RR,FR,SK,andre selskap og rådgivning) Vekst innenfor egenregi og nye eiere Avkastning/utbytte – rimelige priser Forsiktig risikoeksponering – forsikringsdekning Omdømme Åpenhet (innenfor rammen av taushetsplikt) Kunde- og medarbeiderundersøkelser Styret- laget finansreglement, vurdert driftsmodell, laget strategi Ku – oppf – sak nå Vedtatt i alle k-styret – randaberg sist i april 2012 Adm eiersgruppe – godt fornøyd – fullt gjennomslag

11 Tiltak iverksatt i bransjen
Tilsyn og kvalitetskontroll inkl. avgrensning mot statlig kontroll Publikasjoner og veiledere – se KRD - sterk og effektiv kommunesektor, som kan være en sentral aktør i samfunnsutviklingen lokalt og regionalt, og som kan gi innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse samtidig som den enkeltes rettssikkerhet ivaretas. - herunder en forsvarlig egenkontroll

12 Konsekvens av priskrig
For kommunene - svekket egenkontroll og renomme For bransjen – kompetanse på billigsalg ?

13 Hva er tilstrekkelig regnskapsrevisjon?
Som i fjor ? Gjør vi for mye ? Tas ny teknologi i bruk ? Hvordan er kvalitet på den interne kontroll i den aktuelle kommune? Er det kommunale mandat tilstrekkelig grad definert ? Hvem bestemmer hva som er tilstrekkelig ? Hvilken dialog er det med kunden – hvem er kunden ? Avklares innholdet i leveransen administrativt og/eller politisk og avklares ansvarsdeling i engasjementsbrev i tilstrekkelig grad? Byttes revisor hvis en blir for kritisk ? Revisors faglige ansvar Regulerer markedet riktig tjeneste til rett pris?

14 Konklusjon Betydningen av en tilfredsstillende egenkontroll er fortsatt lite kjent av kommunestyret Synes å være et kolossalt informasjonsbehov som krever innsats fra Rådmann Kontrollutvalg og sekretariat Revisor På en enkel og informativ måte På tide å forlate tanken om at markedet kan regulere det hele – og legge til grunn profesjonstanken igjen for å sikre en troverdig forvaltning?


Laste ned ppt "Pris og kvalitet på revisjonen - Erfaringer fra regnskapsrevisjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google