Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergny Dahl bedah@innovasjonnorge.no Frokostmøte 19 oktober Bergny Dahl bedah@innovasjonnorge.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergny Dahl bedah@innovasjonnorge.no Frokostmøte 19 oktober Bergny Dahl bedah@innovasjonnorge.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergny Dahl bedah@innovasjonnorge.no
Frokostmøte 19 oktober Bergny Dahl

2 Vi skal realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet
Flere gode grundere Flere vekstkraftige bedrifter Flere innovative næringsmiljøer Hovedkontoret Distriktskontorer

3 Innovasjon Norges finansielle tjenester
Vi avlaster risiko gjennom tilskudd og lån til bedrifter som satser på innovasjon for å utvikle nye produkter, løsninger eller tjenester. Skal presentere: Risikolån/Innovasjonslån Forsknings- og utviklingskontrakter IFU/OFU Miljøteknologiordningen Flere hundre års erfaring Innovativt miljø Illustrasjon: Innovasjon Norge/Wordle.net Tekst: IFU/OFU-veileder (2011)

4 Fra gryende idé til markedssuksess
Oslo børs Venture Capital & PE Business Angels Såkornfond Investinor Kommersielle kilder Etablererstipend MILJØTEKNOLOGI Risikolån Forskningsmidler IFU -OFU Internasjonal vekst Distriktsutviklingsmidler Forny BIA Ikke-kommersielle kilder Skattefunn Skatteinsentiv Idé Utvikling Kommersialisering Vekst

5 Forsknings- og utviklingskontrakter
Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet IFU/OFU-kontrakt Kompetent norsk leverandør- bedrift Krevende kunde Markedsdrevet innovasjon SMB med vekstambisjoner Privat eller offentlig virksomhet Innovasjonshøyde Markedspotensial Gjennomføringsevne Utløsende Spesifikasjoner Referanse Markedskanal Foto: CC by o5com 5 5

6 Forpliktende utviklingssamarbeid
Forpliktende samarbeidsavtaler: IFU (industrielle forsknings- og utviklings- kontrakter) = mellom en leverandørbedrift og en krevende kundebedrift i privat sektor OFU (offentlige forsknings- og utviklings- kontrakter) = mellom en norsk leverandør- bedrift og en norsk offentlig virksomhet Avtale om å skape et nytt produkt eller tjeneste Vi tilbyr økonomisk og faglig støtte til prosjektet Foto: Siv Nærø / Innovation Norway

7 Prekommersiell utviklingsfase OFU/IFU Kommersiell fase
Idéfase/ forundersøkelse FoU prototyp Industriell prototyp/ nullserie Industrialisering av prototyp (nullserie) Volumproduksjon Kreativ idéfase, forundersøkelse FoU-prototyp Volumproduksjon Det IN kan bidra med Det IN kan bidra med Det IN kan bidra med Forprosjekt – IFU/OFU Hovedprosjekt – IFU/OFU Annen finansiering Foto: CC by JustinPoulsen

8 Rendra AS - Forprosjekt IFU
Utvikler verktøy for visning og interaksjon med store 3D modeller på mobile enheter.

9 Enoco AS – utvikling av MinEX energiøkonomisering OFU kontrakt med Forsvarsbygg

10 Miljøteknologiordningen:
Skal fremme norsk miljøteknologi og bidra til at norsk næringslivs konkurranseevne styrkes Formålet med miljøteknologiordningen er en styrking av norsk næringsliv ved hjelp av miljøteknologi….. Og i den rekkefølgen! Verdiskaping – miljø.

11 Hva er miljøteknologi? Teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger Gettyimages Miljøteknologiordningen er tverrsektoriell, dvs. den kan brukes i alle bransjer, men den må gi en klart definert miljøeffekt. Vi definerer miljøteknologi: Miljøteknologi er teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger. For eksempel: Renseteknologier Optimalisering av produksjon IT-løsninger Fornybar energi Transportteknologi Miljøvennlige produkter Miljøvennlig produksjonsteknologi Ny miljøvennlig design For bransjer med store miljøutfordringer bør dette være svært aktuelt. Johner Johner

12 Små, mellomstore og store bedrifter i hele landet
Hvem kan søke? Små, mellomstore og store bedrifter i hele landet Siv Nærø / Innovation Norway Ordningen gjelder både store og små bedrifter i hele landet, også i sentrale strøk. Heidi Widerø/ Innovation Norway Johner Heidi Widerø/ Innovation Norway

13 Utviklingsfase Vi skal støtte anlegg som skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold Prosjekter i svært tidlig fase der hovedformålet er forprosjekt, konseptutvikling og laboratoritesting, prioriteres ikke Prosjekter i svært tidlig fase der hovedformålet er forprosjekt, konseptutvikling og laboratoritesting, prioriteres ikke. (Dette kan være prosjekter som kan oppnå støtte i Norges Forskningsråd, eventuelt vurderes I forhold til etablererstipend hos IN) Miljøteknologiordningen skal støtte anlegg som skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold. Heidi Widerø/ Innovation Norway

14 Free Energy AS Hensikten med totalteknologien er å danne en helhet for produksjon og utnyttelse av varme på en bedre måte enn dagens løsninger. Gratis solenergi vil direkte og indirekte kunne dekke opp til 90 % av husets behov av energi til oppvarming og varmt vann. Målet er i fremtiden å kunne oppnå en null- til plusshus standard.

15 7 bedrifter i samarbeid – 18,5 millioner fra Miljøteknologiordningen
Giske om elektriske ferger: en løsning på klimautfordringene Haugesunds Avis og NRK Hordaland

16 Verdiskaping i Norge Må ha vesentlig innovasjon og verdiskaping i Norge. Hovedregel: Det kan ikke gis støtte til investering i pilot- og demonstrasjonsanlegg i utlandet. Det kan likevel gis støtte til FOU-arbeidet i Norge selv om anlegget bygges i utlandet – det er da et krav at prosjektet klart gir verdiskaping i Norge. Prosjekter som kun er basert på etablert utenlandsk teknologi støttes ikke. Må ha vesentlig innovasjon i anvendelse/sammensetning og verdiskaping i Norge. Hva er verdiskaping: Bygge og bruke kompetanse som gir grunnlag for videre vekst. Arbeidsplassene i Norge må utgjøre en kjernekompetanse og et viktig fundament for virksomheten, og må utgjøre mer enn management og eierskap. Yngve Ask, Innovation Norway

17 Regler for statsstøtte
Bedriftsstørrelse Små <50 Middels 50-250 Store >250 Forprosjekt IFU/OFU 50 % (40 %) IFU/OFU kontrakt 45 % 35 % (25 %) Miljøteknologiordningen 25% Støtten til FoU kan økes med 15 % dersom det er et reelt samarbeid mellom to uavhengige parter hvorav den ene er en SMB (< 250 ansatte) eller befinner seg i utlandet, og ingen av virksomhetene bidrar med mer enn 70 % av prosjektkostnadene. Policy 2012: IFU/OFU tilskudd til store bedrifter skal bare skje helt unntaksvis. Det gjelder kun for utviklingsprosjekter som er spesielt krevende og som har betydelige samfunnsøkonomiske ringvirkninger, som bl.a. kan gjelde OFU-prosjekter. Veileder som ligger åpent på nettet. Se foil/side nr. 13 i veileder: Terskelverdier for små bedrifter: mindre enn 50 ansatte/årsverk, og har en netto årlig omsetning som ikke overstiger 10 mill EUR eller en balanse som ikke overstiger 10 mill EUR. (Dersom en virksomhet bare overstiger en av tersklene for omsetning eller balanse, vil virksomheten likevel kunne være en ”liten” bedrift) Terskelverdiene for mellomstore bedrifter: mindre enn 250 ansatte/årsverk, og har en netto årlig omsetning som ikke overstiger 50 mill EUR eller en balanse som ikke overstiger 43 mill EUR. (Dersom en virksomhet bare overstiger en av tersklene for omsetning eller balanse, vil virksomheten likevel kunne være en mellomstor bedrift.) 17

18 Viktige kriterier for vurdering av tilskudd:
Stor nyhetsgrad/ innovasjonshøyde Internasjonalt vekstpotensial Støtten skal være utløsende, risikoavlastning Gjennomføringsevne viktig, økonomisk, administrativt og teknisk. Utvikling og investering i Norge – Innovasjon Norges formål er verdiskaping i Norge. Miljøeffekt skal dokumenteres, kvalitativ og kvantitativ Støtte til bedrifter som skal gjennomføre forskning, utvikling og innovasjon i forbindelse med pilot og demonstrasjonsanlegg. Noen vurderingskriterier: -Prosjektet skal ha stor innovasjonshøyde/nyhetsgrad, og teknologien/tjenesten skal ha et betydelig vekstpotensial internasjonalt. -Prosjektets miljøeffekt skal dokumenteres og kvantifiseres. - Som i alle andre prosjekter hos Innovasjon Norge så skal vår støtte være en risikoavlastning, og det gis støtte opp til et nivå der det er forsvarlig å starte prosjektet – utløsende. -Søkerens gjennomføringsevne er viktig, og tiltaket skal bidra til å utvikle bedriftens konkurransekraft. Her er en fullfinansiering av prosjektet viktig. Ordningen gjelder utvikling og investering i Norge. Piloten kan stå i utlandet, men det er bare de norske kostnadene som støttes. (Skal piloten bygges ved et verft i Kina er vi ikke interessert i å betale for kompetanseoppbygging og arbeid der borte.)

19 Risikolån (Innovasjonslån)
Finansiering av bedrifter med lønnsomme prosjekter som er vanskelig å finansiere i det private kredittmarkedet på grunn av dårlige eller manglende realsikkerheter. Kan normalt dekke inntil 50 prosent av kapitalbehovet i et prosjekt. Risikolån kan ikke finansiere løpende driftsutgifter og brofinansiering. Det skal være sannsynliggjort at lånet kan betjenes gjennom cash flow i bedriften senest ½-år etter utbetaling. Betryggende sikkerhet for 25% til 75% av lånet som overstiger 2,5 MNOK.

20 Garantier Garantier gis normalt til små og mellomstore bedrifter som har problemer med å skaffe seg lånefinansiering i bankene på grunn av for stor antatt risiko eller manglende pantesikkerhet.   En garanti fra Innovasjon Norge kan medvirke til at en lokal bank vil innvilge driftskreditt eller investeringslån, og garantien kan således være utløsende for realiseringen av de utviklingsplaner en bedrift har, og som i en periode krever mer økt tilgang på kapital. Garantien gis som en simpel kausjon og stilles overfor driftskredittbanken. Banken etablerer gjerne andre pantesikkerheter i tillegg på vegne av seg selv og Innovasjon Norge. En simpel kausjon innebærer at Innovasjon Norge og långivende bank deler et eventuelt tap på kreditten etter at alle sikkerheter er realisert (solgt). Normalt gjelder en garanti inntil 50 % av eventuelt tap. For garantien må det betales en provisjon på minst 1 %. Normal løpetid på garantien er 3 - 4 år, men denne kan etter søknad forlenges.

21 Søknader: Løpende saksbehandling – ingen søknadsfrist
Ta kontakt med ditt lokale IN-kontor Ekspertpanel Saksbehandlingstid – avhengig av kompleksitet, eventuell styrebehandling o.a.

22 Fra ide til marked…


Laste ned ppt "Bergny Dahl bedah@innovasjonnorge.no Frokostmøte 19 oktober Bergny Dahl bedah@innovasjonnorge.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google