Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.investinor.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.investinor.no."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Dette er Investinor AS Investeringsselskap som eies av staten
21 ansatte, i Trondheim 4,2 mrd kroner under forvaltning Investeringsselskap som eies av staten

3 Investinors forretningsmodell
Investinor investerer i noen lovende norske bedrifter som vil bli verdensledende. Investinor utøver kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene. … og selger seg ut

4 Hvilken rolle spiller Private Equity-investorer?
De bidrar til å gjøre noen lovende bedrifter verdensledende – men ikke alle. «Her nevner jeg ikke Nacre, men det selskapet har vel forsamlingen hørt om før…»

5 EØS-avtalens markedsinvestorprinsipp: Investinor skal ikke fortrenge private investorer
Investinor må operere på kommersielle vilkår, akkurat som andre private investorer i samme marked. Investinor må ha en klar exit-strategi for alle investeringer. Investinor investerer alltid sammen med private investorer, og eier aldri mer enn 49 prosent av et porteføljeselskap. Sentrale elementer i Investinors mandat er tuftet på EØS-avtalen, som skal hindre uønsket statsstøtte og markedsvridning. Investinors avkastningskrav bestemmes med Kapitalverdimodellen (lenke til detaljert forklaring finnes på Investinors hjemmeside Den folkelige forklaringen på kapitalverdimodellen: Vi skal ha den samme avkastningen som andre investorer forventer å få i samme marked/selskap. Exit-strategi betyr at fra det øyeblikket Investinor begynner å analysere en case, må vi kunne se ett eller flere mulige scenarioer for avhending av selskapet, fortrinnsvis i løpet av 3-7 år. Avhendig kan skje ved at portføljeselskapet børsnoteres, at det selges til en større industrielle aktør, eller ved såkalt management buy out. Investinor tar maksimalt 49 prosent av alle emisjoner, unntaksvis 70 prosent.

6 Investinor er under streken på statsbudsjettet
Vi stjeler mao ikke ressurser fra inkubatorer og såkornfond Næringspolitiske virkemidler «Streken» Investinor er en klassifisert som en investering og er derfor ikke på statsbudsjettet (under streken), akkurat som Statens pensjonsfond innland og Argentum (fond i fond-investor). Konsekvens: Investinor konkurrerer ikke med andre gode formål (over streken) om bevilgninger, og overføringer til Investinor påvirker ikke handlingsregelen. Innovasjon Norge (med unntak av lavrisikolånene) og SIVA (med unntak av eiendomsporteføljen) forvalter subsidierte virkemidler som må forhåndsgodkjennes av ESA . Investinor derimot, investerer på kommersielle vilkår, uten å være forhåndsgodkjent av ESA. Det er også verdt å merke seg at EØS-avtalen legger en del begrensninger på bruken av statlig subsidierte virkemidler. For eksempel får ikke såkornfondene investere mer enn 1,5 millioner Euro i et selskap per år. Det er også en øvre grense for hvor mye såkornfondene kan investere i et selskap til sammen (4,5 millioner Euro). Dette reduserer såkornfondenes mulighet til å følge opp investeringene sine, og øker faren for at de blir vannet ut før porteføljeselskapene selges. På samme måte setter EØS-avtalen grenser for hvor mye kapital Innovasjon Norge kan tilføre i form av oppstartstipend, lån og andre virkemidler til norske tidligfasebedrifter. Denne begrensningen har ikke Investinor, siden vi ikke forvalter subsidierte virkemidler. For Investinor er det kun finansielle, forretningsmessige vurderinger som legges til grunn i vurderingen av hvor mye kapital det skal investeres i ett enkelt selskap, og når. Akkurat som private ventureinvestorer vil vi sjelden investere for mye i ett enkelt selskap, da risikoen er for høy. Vi syndikerer derfor investeringene (investerer sammen med andre) og bidrar samtidig til å risikoavlaste de private aktørene.

7 Investinors plass i verdikjeden
SUBSIDIERT KAPITAL/ ESA-NOTIFISERT FINANSFORVALTNING RESULTAT BREAK EVEN Her kan du understreke at vi ikke stjeler kapital fra såkorn og pollen, at vi bare gjør kommersielle vurderinger, markedsinvestor-prinsippet etc. Såkornfondene

8 Investinors markedsandel pr. halvår
Stabilisering: Uten Investinor ville det norske VC-markedet nå vært en rykende ruin, sammenlignet med H Kilde: Perep_Analytics, NVCA, SSB og Menon Business Economics * Venture investeringstall er eksklusive secondary fond som for eksempel Verdane Capital Advisors.

9 Portefølje november 2013 ALPINCO

10 Passer skog inn i dette landskapet?

11 Vinod Kohsla En av verdens mest berømte VC-er har investert i skogindustri

12 Fire utenlandske PE-fond er medeiere i selskapet
Kebony AS Fire utenlandske PE-fond er medeiere i selskapet

13 Utfordringene Hvem finansierer relevant FoU?
Hvem skal finansiere oppstartsfasen (før omsetning)? Kommer det dealflow – noe å investere i? Hvor er medinvestorene?

14 Vi er forsiktige optimister
Investinor har brukt året til å bygge opp kunnskap internt. Stig Andersen (Nordea) begynner som investeringsdirektør 1. januar. Investinor kan også gjøre ekspansjonsinvesteringer (større selskap med positiv kontantstrøm).

15 ”Government venture capital may be at its most effective when it remains disciplined by private venture capital.” Bestill nyhetsbrev:

16 Ekstra-foiler, brukes kun hvis tid til overs

17 Noen av medinvestorene våre

18 Investeringer i Norge pr. halvår Tall i millioner NOK
Kilde: Perep_Analytics, NVCA, SSB og Menon Business Economics

19 TEKNOLOGI INNOVASJON VEKST
Portefølje november 2013 ALPINCO TEKNOLOGI INNOVASJON VEKST

20 TEKNOLOGI INNOVASJON VEKST
Avhendinger pr. november 2013 TEKNOLOGI INNOVASJON VEKST

21 Exit fra Energy Micro i juni 2013


Laste ned ppt "Www.investinor.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google