Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gauldalskonferansen 2. november 2011 Lars E. Onsøyen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gauldalskonferansen 2. november 2011 Lars E. Onsøyen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gauldalskonferansen 2. november 2011 Lars E. Onsøyen

2 Forskningsdrevet innovasjon i Midt-Norge

3

4 Formål med regionale forskningsfond •Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling •Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene •Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene •Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter •Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter.

5 Fra bestillingsbrevet fra fylkestingene •Fondet skal prioritere FoU-utfordringer og problemstillinger som i størst mulig grad er regionspesifikke, og som ikke prioriteres i nasjonale forskningsprogrammer •Tema som er tilnærmet unike for hele eller deler av Midt-Norge. •Tema som er særlig relevante for regionen •Tema som er spesielt rettet mot forskningstema som fordrer samarbeid mellom FoU-miljøer innen fondsregionen og med andre regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. •Tema som utløser innsats, handlinger, resultater og effekter som antas ikke å ville bli oppnådd uten støtte fra det regionale fondet. (addisjonalitet).

6 Verdi- kjede mat Marin sektor Maritim sektor Fornybar Energi og Miljø- teknologi Innovasjon i Offentlig sektor Regional kvalifiseringsstøtte Regionale bedriftsprosjekter Regionale institusjonsprosjekter Regionale offentlige prosjekter Regionale forskerprosjekter Innsatsområder og prosjekttyper

7 Regionalt forskningsfond Midt-Norge ser spesielt etter forskningsprosjekter som: •er godt forankret i de deltagende virksomhetene, •er nyskapende og har stort verdiskapingspotensial, •gir gode muligheter for å utnytte resultatene i deltagernes virksomhet.

8 Økonomisk grunnlag •Om lag 25 millioner per år til Midt-Norge + evt. andel av ”15%-midler”. •Tildelte 42,3 millioner til søknader mottatt høsten 2010. •Lyser totalt ut 38 millioner i 2011.

9 Første utlysning •Første utlysning var totalt på inntil 40 millioner kroner. •Utlysningen dekket fondsregionens fem innsatsområder •Søkere fra offentlig sektor, næringsliv og FoU- institusjoner i regionen. •Søknadsinngang: 109 søknader med en samlet søknadssum på kr 121 124 000,-

10

11

12 Prosjekttyper • Regionale bedriftsprosjekt • Regionale institusjonsprosjekt • Regional kvalifiseringsstøtte

13 Regionale bedriftsprosjekt Typiske kjennetegn: •Prosjekter av 2-3 års varighet. •Prosjektansvarlig (søker) er en bedrift eller sammenslutning av bedrifter (med eget org.nr) lokalisert innenfor fondets geografiske område •Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt. •Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med et FoU-miljø. •Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minst 50% av prosjektkostnadene. •Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter. •For bedrifter skal SkatteFUNN-ordningen benyttes fullt ut. Samlet støttebeløp fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge og SkatteFUNN kan maksimalt utgjøre 50 % av prosjektkostnadene

14 Regionale institusjonsprosjekt Typiske kjennetegn: •Prosjekter med inntil 3 års varighet. •Kan inneholde doktorgrader. •Prosjektansvarlig (søker) skal være en institusjon innenfor fondets geografiske område med en navngitt administrativt ansvarlig. Institusjonens ledelse er faglig og finansielt ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjektet. •Prosjektet må gjennomføres i tett samarbeid med relevante bedrifter. •Det stilles krav til finansiering på minimum 20% fra bedriftene i løpet av prosjektperioden. Bedriftsfinansieringen bør primært være kontant, men kan også utgjøres ved egeninnsats i prosjektet. •Prosjektet skal faglig ledes av forskningsmiljøene, men med aktiv medvirkning fra bedrifter/virksomheter som bidrar i finansieringen og styringen av prosjektet. •Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og mindre utstyrsenheter.

15 Regional kvalifiseringsstøtte Typiske kjennetegn: •Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder. •Prosjektansvarlig (søker) er en virksomhet eller sammenslutning (med eget org.nr) lokalisert innenfor fondets geografiske område •Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader. •Kvalifiseringsstøtte/forprosjekt krever at prosjektansvarlig (søker) og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minst 50% av prosjektkostnadene. •Det kan gis støtte med kr 200 000 - 500 000 per prosjekt. (Det vil si at kun større forprosjekter støttes av det regionale fondet. Mindre forprosjekter skal normalt støttes gjennom VRI-satsingen). •Kvalifiseringsstøtteprosjektet har forskningsinnhold og potenisal for å frembringe ny kunnskap. •For bedrifter skal SkatteFUNN-ordningen benyttes fullt ut. Samlet støttebeløp fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge og SkatteFUNN kan maksimalt utgjøre 50 % av prosjektkostnadene.

16 www.regionaleforskningsfond.no/midtnorge Gøril Groven goril.groven@mrfylke.no Tlf 413 01 048 Inger Marie Holst Inger.marie.holst@stfk.no Tlf 971 28 603 Arild Egge Arild.egge@ntfk.no Tlf 997 36 157 Lars E. Onsøyen: lars.onsoyen@stfk.no Tlf 951 49 397


Laste ned ppt "Gauldalskonferansen 2. november 2011 Lars E. Onsøyen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google