Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS i praksis i lys av ny Byggherreforskrift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS i praksis i lys av ny Byggherreforskrift"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS i praksis i lys av ny Byggherreforskrift
kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester HMS i praksis i lys av ny Byggherreforskrift Rehab gruppen Lysebu 11. november 2009 Senioringeniør Odd Helge Stormark

2 HMS i bygge- og anleggspransjen
Hvorfor skjer det mange flere ulykker i bygge- og anleggsbransjen enn i industrivirksomheter ? Midlertidig arbeidsplass Hver byggeplass er unik Forskjellige firmaer arbeider sammen Stam tidsplan Ulike kulturer med hensyn til SHA Dato: Side: 2

3 - her skulle de ”bare” skifte noen vinduer
Dato: Side: 3

4 Hvor er sikkerheten for den som gjør jobben og for de som ferdes på gaten?
Dato: Side: 4

5 Tanker omkring sikkerhet på byggeplassen
Bare Fy - ord Holdninger Foretak bør drive med holdningsskapene aktiviteter og informasjon, Risikovurderinger De prosjekterende risikovurderer sine løsninger De utførende risikovurderer sine arbeider og foretar Sikker-jobb-analyser Dato: Side: 5

6 Tanker omkring HMS på byggeplassen
Ansvar og plikter - Alle foretak har ansvar og plikt for å følge opp sine fag Følge opp SHA-plan, Etablere Internkontroll med verneorganisasjon for byggeplassen - Følge opp instrukser fra hovedbedrift, delta i vernerunder - Ledelsen følge opp med interne tilsyn på byggeplass Dato: Side: 6

7 Tanker omkring HMS på byggeplassen
Aktsomhets prinsippet Ser du noe som er galt på byggeplassen, så har du plikt til å si fra Kameratskap Vi bryr oss om hverandre og hjelper hverandre til å skape et godt arbeidsmiljø Bruk av verneutstyr Er både en individuell og en fellessak Dato: Side: 7

8 Helhet av HMS i byggeoppdrag
Ivareta det ferdige bygg: - brukerne av bygget - ivareta de som skal drifte bygget - ivareta framtidig bruk av bygget (planlagte mulige flerbruk) Ivareta bygg under oppførsel - de som skal utføre byggearbeider (tilrettelegging på byggeplass, transport, montasje, midlertidige stabilisering, utførelse, etterarbeider, dokumentere fremtidige arbeider) Dato: Side: 8

9 Byggherreforskriften 2010 Omfang, unntak og begrensninger
Forbruker er unntatt fra forskriften Bustadoppfølgingslova, håndverktjenesteloven, arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften ivaretar SHA for forbrukere Forhåndsmelding sendes Arbeidstilsynet Byggearbeider for forbruker, da sendes meldingen av entreprenøren Utpeking av koordinator Kun dersom det er flere virksomheter samtidig på byggeplassen, ikke påkrevet når det er kun en virksomhet. Krav til koordinering Gjelder også når det kun er en virksomhet Samordning § 6 i Internkontrollforskriften Byggearbeider inne i en virksomhet tilpasses dens internkontroll Dato: Side: 9

10 Byggherreforskriften 2010
Innhold i tilbudsgrunnlag knyttet til SHA Risikoforhold avdekket i prosjektering Viktig at entreprenøren beskriver og priser forslag til spesifikke tiltak Krav om forebyggende tiltak Forhold på byggeplassen skal beskrives som prisbærende poster i tilbudsgrunnlaget Krav om internkontroll Verneorganisasjon Hovedbedrift, verneombud, vernerunder, rutiner ved uønskede hendelser og ulykker Oppslagstavle på byggeplass Dato: Side: 10

11 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 8 Krav til SHA - planen
c) spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse, som blant annet: Installasjoner i grunnen Høyspentledninger og elektriske installasjoner Passerende trafikk (inkludert anleggstrafikk) Ras eller synke i gjørme Sprengstoff Sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler Drukning Senkekasser med komprimert luft Dykking Fall eller fallende gjenstander Riving av bærende konstruksjoner Montering og demontering av tunge elementer Eksponering av støv, gass, støy eller vibrasjoner Kjemiske eller biologiske stoffer ... Ioniserende stråling Brann- og eksplosjonsfare Dato: Side: 11

12 Gjennomføringsplan for SHA i prosjektering
Start produkt Målsetning, forventning Grunnlaget Interim produkt Forprosjektfasen HMS program Kvalitetsplan Detaljprosjekteringsfasen Risikovurderinger Tidsplaner Utførelsesfasen Oppfølging Sluttprodukt SHA plan Anbudsbeskrivelse Dokumentasjon for fremtidige arbeider Anbudstegninger Arbeidstegninger Erfaringer Avviksbehandling Evaluering Dato: Side: 12

13 Gjennomføringsplan for SHA i utførelsesfasen
Start produkt Målsetning, forventning Kontrakt med byggherren Anbudsdokumenter Lover og forskrifter Interim produkt Gjennomføringsplan Risikovurderinger (SJA) Tidsplaner Arbeidstegninger Arbeidsbeskrivelser Sluttprodukt Ferdig bygg Dokumentasjon for fremtidige arbeider Erfaringer Avviksbehandling Evaluering Dato: Side: 13

14 SHA – mappe Innholdsfortegnelse
SHA plan for byggeprosjektet Adresselister Oppslagstavle på byggeplass Forebyggende tiltak (rigg) SHA info på anbuds- / arbeidstegninger Fremdriftsplaner Dokumentasjon for fremtidige arbeider Handlingsplan ved alvorlige ulykker Forhåndsmelding Vernerunder – protokoller Sikker jobb analyse Avviksrapporter Sertifikat / godkjenning for maskiner og verktøy - dokumentasjon Instrukser: Koordinator for prosjektering Koordinator for utførelse Sjekklister: Koordinator for utførelse Hovedbedrift Internkontroll for de enkelte entreprenører Dato: Side: 14

15 SHA – plan (eksempel) Innholdsfortegnelse
1 Innledning 1.1 Formålet med planen 1.2 Utarbeidelse, oppfølging og ajourføring av planen 2. Orientering om prosjektet 3. Organisasjon og ansvar 3.1 Organisasjonsplan 3.2 Roller, ansvar og oppgaver 3.2.1 Byggherre 3.2.2 Byggherrens representant 3.2.3 Koordinator 3.2.4 Entreprenør 3.2.5 Arbeidstakere 4. Tid og ressurser 3 4.1 Hovedfremdriftsplan 4.2 Faseplan utførelse Risikofylte arbeidsoperasjoner 5.1 Krav til identifisering og vurdering av risikoarbeider 5.2 Risikovurderinger utført i prosjekteringsfasen 5.3 Risikovurderinger utført i utførelsefasen 5.3.1 Sikker Jobb Analyse (SJA) 6. Avvik og avvikshåndtering 6.1 Rapportering og behandling av avvik 6.2 Rapportering og håndtering av uønskede hendelser Dato: Side: 15

16 14. Sertifikat / godkjenninger for maskiner og verktøy
Entreprenøren skal ha godkjent sertifikat og/eller godkjenning for bruk av maskiner og verktøy. Videre skal det foreligge instrukser for bruk av disse. Dette skal inngå i hans internkontroll / -plan for byggeplassen. KU kan stoppe arbeidet dersom dette ikke foreligger på byggplassen. Det materiell som oversendes fra entreprenørene, samles under dette skillearket. Dato: Side: 16

17 14. Sertifikat / godkjenninger for maskiner og verktøy
KVITTERING FRA UNDERENTREPRENØRER PÅ AT ANSATTE HAR NØDVENDIG OPPLÆRING/SERTIFIKATER OG AT MASKINER HAR DEN NØDVENDIGE SERTIFISERING. PROSJEKT:……………………………………………………………… Bedrift: …………………………………………. Adresse: ………………………………………... Bekrefter med dette at alle ansatte og ansatte i eventuelle bedrifter som blir engasjert for å utføre arbeider, har den nødvendige opplæring og sertifikater for de arbeider de blir pålagt. Likeledes bekreftes med dette at alle maskiner som blir benyttet av bedriften eller eventuelle bedrifter som blir engasjert, har den nødvendige sertifisering og at alle maskiner blir benyttet i henhold til denne sertifisering samt gjeldende lover og forskrifter. Underskrift: …………………………………………. Dato: ………………………………………………… Dato: Side: 17

18 Internkontroll BEKREFTELSE AV OPERATIVT INTERNKONTROLLSYSTEM
PROSJEKT: ………………………………………………………. Bedrift: …………………………………………. Adresse: ………………………………………... Det bekreftes med dette at bedriften har et operativt internkontrollsystem for vår virksomhet som tilfredsstiller de krav som offentlige myndigheter har satt på dette området. Firmastempel: …………………………………………. Underskrift: …………………………………………. Sted/dato: ………………………………………………… Dato: Side: 18

19 Dato: Side: 19

20 Hvordan står det til med sikkerheten på dine byggeplasser ?
Skal bare slå inn en spiker Bildene hentet fra Arbeidstilsynets arkiv Takk for oppmerksomheten ! Dato: Side: 20


Laste ned ppt "HMS i praksis i lys av ny Byggherreforskrift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google