Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 1
v/ Magne Beddari

2 Kvalitetssikring av byggeprosjekt
Mål for temaheftene 1-4 : Gå gjennom krav til kvalitetsikring, kvalitetstyring og HMS av byggeprosjekt Sette fokus på hva som er byggeledernes ansvar og oppgaver knyttet til KS og HMS Gjøre dere som byggeledere, kjent med og bevist på praktiske metoder og verktøy for kvalitetsikring og HMS

3 Begrep knyttet til kvalitet (1):
I overensstemmelse med spesifikasjoner og krav, behov og forventninger. Kvalitetssikring De systematiske tiltak som iverksettes for at et produkt eller en tjeneste skal tilfredsstille de spesifiserte krav Kvalitetsstyring Driftsmessige teknikker og aktiviteter som benyttes for å oppfylle kravene til kvalitet

4 Begrep knyttet til kvalitet (2):
Kvalitetssystem Omfatter organisasjonsstrukturen, ansvar, prosedyrer, prosesser og ressurser for å etterleve uttalt politikk og for å oppnå fastsatte mål. Kvalitetsplan Dokument som beskriver praksis, ressursbruk og rekkefølge av aktiviteter for oppnå kvalitet på en bestemt kontrakt eller prosjekt. Gjennomføringsplan For søknadspliktige tiltak overordnet dokument for kommunen som utarbeides av ansvarlig søker. Oppdateres gjennom tiltaket (prosjektet) og signeres av ansvarlig søker for hver oppdatering

5 Totale kvalitetskostnader
Feilkostnader Interne feilkostnader Kostnader i byggeperioden Feilretting Omarbeiding Reparasjon Flikking før overlevering Eksterne feilkostnader Kostnader på skader og utbedringer etter at bygget er tatt i bruk Styringskostnader Forebyggings- og forbedringskostnader Kontrollkostnader

6 Byggefeil Byggeskader
Utførelse i strid med lover, forskrifter, standarder, god byggeskikk eller byggherrens bestilling, dvs. ikke i henhold til kontrakt eller avtale. Byggeskader Skader som oppdages etter at byggeprosjekt er avsluttet og overtatt av eieren. Detter forårsaker funksjonssvikt og ekstraordinære vedlikeholdskostnader fordi det er gjort feil under utredning, prosjektering, produksjon eller materielltilvirkning.

7 Årsaker til byggefeil og byggeskader
Ca 35 % skyldes feil eller mangler under prosjektering Ca 35 % utførelsesfasen Ca 10 % skyldes feil på materialer eller produkt Ca 20 % skyldes andre feil (hærverk, ulykke)

8 Optimalisering av kvalitetskostnadene

9 Krav til bedrift, prosjekt og byggeplass
Myndighetskrav Byggherrekrav * KS-krav iht. PBL * HMS-krav iht. Byggherreforskriften * HMS-krav iht. IK-forskriften * KS-krav iht. kontrakt Lover og forskrifter (kontrollplan) Prosjekt Byggeplass Kontrakt (kvalitetsplan og HMS-plan) Bedriftens egne krav * Krav til lønnsomhet (kalkyler og budsjett) * Krav til kvalitet og sikkerhet (KS- og HMS-system)

10 Forholdet mellom myndighetskrav og byggherrekrav
Myndighetskrav stilles gjennom lover og forskrifter PBL (godkjenning av foretak for ansvarsrett, saksbehandling og kontroll, teknisk forskrift) Internkontroll/HMS-forskrift (Arbeidsmiljøloven, lov om tilsyn med el-anlegg, brannvernloven, forurensningsloven, lov om eksplosive varer) Byggherrekrav stilles gjennom kontrakt Kvalitetsplan HMS-plan Kontrollplan iht. PBL er et myndighetskrav fra plan- og bygningsmyndighetene.

11 Kvalitetskrav gjennom PBL (1)
- Ansvarsrett – utdanning, praksis og styringssystem i bedriften - Kontroll ved viktige og kritiske områder og oppgaver - Obligatorisk uavhengig kontroll ved Fuktsikring av våtrom (nybygging og ombygging) Lufttetthet (i nye boliger) I tiltaksklasse 2 og 3 gjennomføres uavhengig kontroll for: Bygningsfysikk (utførende : byggfukt, lufttetthet og ventilasjon) Konstruksjonssikkerhet (utførende : hovedbæresystem inkl kontroll av materialegenskaper) Geoteknikk (utførende : geotekniske oppgaver utførelse og dok som prosjektert) Brannsikkerhet ( kontroll av prosjektering - strategi/konsept) God egenkontroll – enklere uavhengig kontroll

12 Kvalitetskrav gjennom PBL (2)
Sluttdokumentasjon ved ferdigstillelse – Sluttkontroll, FDV og samsvarserklæring (av både utførende og prosjekterende) Kontrollerklæring utstedes av kontrollforetaket – Der det ikke er gjennomført uavhengig kontroll må utførende utarbeide kontrollerklæring

13 Krav til styringssystem etter PBL
Organisasjonsplan med ansvars- og oppgavefordeling og faglig leders plassering i prosjektorganisasjonen Identifikasjon av gjeldende krav i plan- og bygningslovgivningen kontrakts og prosjektgjennomgang System for å identifisere, rette opp og hindre gjentakelse av avvik avviksbehandling, System for styring av dokumenter dokumentstyring Tillegskrav for de forskjellige funksjoner foretaket har godkjenning for Dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav – egenerklæring, revisjon og tilgjengelig for kommunen

14 Krav til ansvarlig utførende (1)
Utførelse iht prosjekteringsgrunnlaget Ivareta generelle utførelsesmetoder og spesifikke krav til utførelsen i tillatelsen som for eksempel standardiserte krav til materialer og utførelse. Foretaket skal ha rutiner for å undersøke utførelsesforutsetninger for bestemte utførelsesmetoder Påse at byggevarer og produkter har dokumentasjon iht. TEK kap.5 Sikre lovlig fremdrift i utførelsesfasen, f.eks ikke starte arbeider før igangsettingstillatelse er gitt

15 Krav til ansvarlig utførende (2)
Kommunisere med ansvarlig søker Sikre sporbarheten til myndighetskrav (sikre dokumentasjon av utførelse og kontroll) Kvalifisere og styre eventuelle underentreprenører der enkelte utførelsesoppgaver er satt bort. (mao krav til opplæring og informasjon)

16 Krav til ansvarlig kontrollerende etter gammel PBL (1)
Sikre ivaretakelse av krav og vilkår i tillatelsen og PBL generelt Organisering av kontrollen og gjennomføring og dokumentasjon i den enkelte byggesak, herunder oppbygging av kontrolldokumentasjon og rapporteringsrutiner, sjekklister til bruk for detaljkontroll, varslingsrutiner, avviksbehandling og rutiner for hvordan foretakets ledelse fører tilsyn med dokumentert egenkontroll (har man gjort og gjør man dette?) Forholde seg til ansvarlig søker som den koordinerende i byggesaken og bindeleddet til bygningsmyndighetene

17 Krav til ansvarlig kontrollerende etter gammel PBL (2)
Bistå ansvarlig søker ved utarbeidelse av kontrollplan Sikre sporbarheten til myndighetskrav Kvalifisere og styre andre kontrollforetak der enkelte kontrolloppgaver er satt bort slik at kontrollen blir helhetlig

18 Kvalitetskrav fra kunde/byggherre (1)
Hvilke krav stiller byggherren til entreprenøren og byggeplassen på det konkrete prosjektet? Kvalitetssystem som bygger på: Kravene i PBL ISO 9001 : 2000 Spesielle kontraktskrav

19 Kvalitetskrav fra kunde/byggherre (2)
En prosjektspesifikk kvalitetsplan som omfatter: Organisasjon og ledelse Fremdrifts- og ressursplan Kontrollplan m/sjekklister Avviksbehandling Dokumentstyring Arbeidsprosedyrer (for nye og kritiske arbeidsoperasjoner)


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google