Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggherreforskriften

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggherreforskriften"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggherreforskriften
Innledning: Det som er nytt og viktig med byggherreforskriften ,er at byggherren blir gitt oppgaver og plikter for at sikkerhet ,helse og arbeidsmiljø skal bli ivaretatt helt fra starten av prosjektet. Pliktene er særlig omfattende i prosjekteringsfasen, men byggherren skal også følge opp arbeidet i gjennomføringsfasen. Forskriften kan bidra til at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt under konkurranseforhold ved at planer for arbeidet forutsettes å inngå i anbudsdokumenter og kontrakter.

2 Byggherreforskriften
§ 1 Virkeområde Forskriften gjelder for midlertidige eller skiftene bygge og anleggsplasser

3 Byggherreforskriften
§2Definisjoner a)midlertidige eller skiftene bygge- og anleggsplasser:Enhver arbeidsplass hvor det utføres bygge og anleggsvirksomhet.

4 Byggherreforskriften
§ 2 fortsetter….. b)bygge og anleggsvirksomhet 1)oppføring av bygninger 2)innrednings og installasjonsarbeid 3)Montering og demontering av prefabrikkerte elementer 4)Riving,ombygging og istandsetting 5)sanering og vedlikehold 6)alminnelig anleggsvirksomhet 7)graving,sprenging og annet grunnarbeid 8)Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge og anleggsarbeider

5 Byggherreforskriften
§2 fortsetter…….. c) byggherre: Enhver fysisk eller juridisk person som får utført et byggearbeide. d) prosjektleder: e)koordinator under utarbeidelse av et prosjekt f)koordinator for gjennomføring av et prosjekt g) enkelmannsforetak

6 Byggherreforskriften.
Begrepsavklaring. Byggherre en” juridisk person ”for eksempel: en stiftelse, andelslag, aksjeselskap, idrettslag og lignende.

7 Byggherreforskriften
§ 3 Straffeansvar Overtredelse av forskriften er straffbart,jfr.arbeidsmiljøloven kap.XIV og straffelovens §48a og 48 b. § 4 Ikrafttreden Denne forskriften trer i kraft straks

8 Byggherreforskriften
§ 5 Hvem forskriften retter seg mot Byggherrer,prosjektledere og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir etterlevd Forskriften gjelder også for bedrifter som ikke sysselsetter arbeidstakere

9 Byggherreforskriften
§ 6 Skriftlig avtale Byggherre og prosjektleder skal skriftlig avtale hvem som skal -utpeke koordinator -sørge for plan for sikkerhet,helse og arbeidsmiljø -sende forhåndsmelding i hht § 7§ 8 og § 9

10 Byggherreforskriften
§ 7 Utpeking av koordinatorer Byggherre eller prosjektleder skal utpeke en eller flere koordinatorer for sikkerhet,helse og arbeidsmiljø,der det er flere virksomheter tilstede

11 Byggherreforskriften
§ 8 Plan for sikkerhet,helse og arbeidsmiljø. Byggherre eller prosjektleder skal sørge for at det før opprettelsen av en bygge eller anleggsplass blir laget en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

12 Hovedavsnitt i HMS plan
Relevante data for byggeplassens organisasjon(ansvar og oppgavefordeling) Oversiktstegning Tidsplan som i detalj angir hvor og når de forskjellige arbeidene skal utføres. Beskrivelse av særlig farlige arbeider hvordan de skal utføres. Beskrivelse av hvordan forskrift best.nr.529 skal organiseres og løses. Krav og forutsetninger som stilles til de virksomheter som skal utføre bygge eller anleggsarbeidet. Informasjonsrutiner. Rutiner for behandling av avvik. Ellers forhold som omtales i §§10,11 og 12 Viktig å få med krav om tiltak eller arbeidsmåter som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning i gjennomføringen av prosjektet.. Sikre at slike forhold blir lagt til grunn for anbud og kontrakter.. Stoffkartotek

13

14

15

16 Innholdsfortegnelse i en Hms perm
1.00 Aktuelle data 1.01 Byggherre og prosjektadministrasjon 1.02 Byggeplass-verneorganisasjon 1.03 Hovedvirksomhet generelle K.s./HMS-policy 1.04 Beskrivelse av prosjektet,kartlegging av eventuell risiko 2.oo Myndighets og byggherre krav 2.01 Byggegodkjennelse/Arbeidstilsynets § 19(Arbeidsmiljøloven) samtykke. 2.02 Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet,§ 9 Byggherreforskriften 2.03 Register for relevante lover og forskrifter. 2.04 Byggherre krav(Hms og Ik) 2.05 Fremdiftsplan, tid og ressursbruk m/avviksmeldinger. 3.00 Samordnings og sikkerhetsinstruksjoner. 3.01 Samordning av verne og sikkerhetstjenesten(§15 Arbeidsmiljøloven.) 3.02 Sikkerhetsinstruks/informasjon for arbeidstakere og naboer

17 Innholdsfortegnelse i Hms perm
4.00 Riggplan 4.01 Plan for utendørs rigg område.. 4.02 Plan for innendørs rigg.. 5.00 Beredskapsplan og avviksmeldinger 5.01 Beredskapsplan ved skader og ulykker 5.02 Beredskapsplan ved miljøulykker 5.03 Avviksmeldinger ved ulykker 6.00 Verneinstrukser og verneprotokoller 6.01 Retningslinjer for vernerunder 6.02 Verneprotokoller 6.03 Kontrollskjema for stillaser.

18 Innholdsfortegnelse i en Hms perm
7.00 Instrukser for risikofylte arbeidsoperasjoner. 7.01 Arbeidsbeskrivelse av kartlagte risikofylte arbeidsoperasjoner. 7.02 ”Sikker jobb analyse ” av ikke kartlagte risikofylte arbeidsoperasjoner. 8.00 Kjemiske og helsefarlige stoffer 8.01 Instruks for behandling/oppbevaring av helsefarlige stoffer Maskiner. 8.02 Arkiv med datablad 9.00 Maskiner og utstyr 9.01 Sjekkliste for egne masiner og utstyr. 9.02 Sjekkliste for eksterne maskiner og utstyr. 9.03 Arkiv for sertifikater og godkjennelser 10.00Matrial og avfallshåndtering,byggrenhold. 11.00 Diverse øvrige instrukser 12 Overtagelse 12.01 Evaluering av Hms arbeidet,slutt kontroll,overtakelsedok.

19 Byggherreforskriften
§ 9 Forhåndsmelding Byggherre eller prosjektleder skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet om bygge- og anleggsarbeid,dersom arbeidet vil vare over 30 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overskrider 500 dagsverk. Forhåndsmeldingen skal settes opp synlig på bygge-eller anleggsplass.

20 Byggherreforskriften
§10 Identitetskort (ID-kort) Alle som utfører arbeid på en bygge og anleggsplass hvor det skal sendes forhåndsmelding i henhold til §9 og hvor det sysselsettes mer enn fem arbeidstakere, skal ha ID kort. ID kortet skal inneholde følgende opplysninger a) navn på kortinnehaveren b) fotografi av kortinnehaveren c) navn på arbeidsgiveren eller enkeltmannsforetaket, eller for innleide arbeidstakere, navnet på innleievirksomheten. d) organisasjons nummer for registreringspliktige virksomheter. e) navn på utsteder av ID kortet. f) gyldighetsperiode. ID kortet skal bæres synlig på bygge og anleggsplassen og på oppfordring vises til koordinator, verneombud og Arbeidstilsynet. ID kortet skal være av hendig format og vanskelig å forfalske.

21 Byggherreforskriften
Kapittel 3 Prosjekteringsfasen § 11 Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet I forbindelse med forberedelse,planlegging og prosjektering skal prosjektleder,og eventuellt byggherren,legge forholdene til rette slik at sikkerhet,helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Det skal tas spesiellt hensyn til: b) c)

22 Byggherreforskriften
§ 11 fortsetter…….. a)arkitektoniske,tekniske og/eller organisasjonsmessige valg for å planlegge de forskjellige arbeider og arbeidsfaser som skal utføres samtidig eller etter hverandre, b)den periode som skal avsettes til utførelsen av de forskjellige arbeider eller arbeidsfaser, og c)foreliggende planer for sikkerhet,helse og arbeidsmiljø,jfr.forskriftens § 11 bokstav b.

23 Byggherreforskriften
§12 Koordinatorenes oppgaver under prosjekteringen. Den eller de som koordinerer sikkerhet helse og arbeidsmiljø under utarbeidelse av et prosjektet,og som er utpekt i hht § 7 i denne forskrift skal:

24 Byggherreforskriften
a) koordinere gjennomførelsen av kravene i §11, b)utarbeide eller få utarbeidet en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplass.Denne planen skal inneholde spesifikke tiltak ved bla. følgende arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse: 1)arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras,synke i gjørme eller skadet ved fall,eller fallende gjenstander, 2)arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet,helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov eller forskriftsmessig krav til helsekontroll,

25 Byggherreforskriften
§12 fortsetter…… 3) arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkte soner 4) arbeid nær høyspentledninger. 5)arbeid som innebærer risiko for drukning, 6)arbeid i sjakter,underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler 7)arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr, 8)arbeid i senkekasser der luften er komprimert, 9)arbeid som innebærer bruk av sprengstoff,og 10)arbeid med montering eller demontering av tunge prefabrikkerte elementer c)utarbeide dokumentasjon for bygningen eller anlegget.Dokumentasjonen skal inneholde informasjon om de forhold som har betydning forsikkerhet og helse ved fremtidige arbeider .

26 Byggherreforskriften
Kap.4 Gjennomføringsfasen § 13 Koordinators oppgaver under gjennomføringen av et prosjekt Den eller de som er koordinerer sikkerhet,helse og arbeidsmiljø under gjennomføringen av prosjektet,og som er utpekt i hht §7 i denne forskrift,skal samordne gjennomføringen av prosjektet slik at bestemmelser om sikkerhet,helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved:

27 Byggherreforskriften
§12 d)følge hms plan som er utarbeidet under forberedelsen av prosjektet e)sørge for at arbeidsgiverne og eventuelle enkelmannsforetak etterlever kravene i §12 og § 13 g) påse at det avgjøres hvilken av virksomhetene som er hovedbedrift og som til enhver tid har oppgaven med å samordne verne og miljø arbeidet. Kommentar side 12(Det er nødvendig at koordinatoren(e) har løpende kontakt med bygge/anleggsplassen).

28 Byggherreforskriften
Kommentarer til § 13 Koordinator(er) har ikke hjemmel etter arbeidsmiljøloven eller forskrifter til selv å stanse arbeidet eller på annen måte sanksjonere utover de fullmakter han har fått av byggherre/prosjektleder.Koordinatoren(e) må derfor selv vurdere om de fullmakter han har fått til å gripe inn ved avvik fra hms planen er tilstrekkelige til å løse oppgavene.Alvorlige forhold tas straks opp med virksomhetens ledelse og samtidig må verneombudet informeres.(se side 14 i bestillingsnr.534)

29 Byggherreforskriften
§14. Oversiktlister. Koordinator skal føre en oversiktliste over alle som utfører arbeid på bygge og anleggsplassen. Oversiktlisten skal føres og kontrolleres daglig og inneholde følgene opplysninger: a) Navn og adresse på bygge og anleggsplassen. b) navn på byggherren c) navn på arbeidsgivere eller enkeltmannsforetak eller for innleide arbeidstakere, navnet på innleiebedriften d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter. e) navn og fødsel dato på alle som utfører arbeid på bygge og anleggsplassen. Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiver,verneombud og Arbeidstilsynet. Listene lagres i minst 6 mnd. etter føringsdato.

30 Byggherreforskriften
§15 Planlegging og tilrettelegging av arbeidet §16 Arbeidsgivernes og enkeltmanns- foretakenes plikter(Fratar ikke den enkelte virksomhet/enmannsforetak deres plikter etter Arbeidsmiljøloven eller andre relevante forskrifter) §17 Informasjon til arbeidstakerne Arbeidstakerne og deres verneombud skal informeres om alle tiltak som skal treffes med hensyn til deres sikkerhet på bygge og anleggsplassene. Før bygge eller anleggsarbeidet igangsettes skal verneombud,og hoved verneombudet der dette finnes,orienteres om Hms planen..


Laste ned ppt "Byggherreforskriften"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google