Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg av gjennomføringsstrategi Adm. dir Sven Erik Nørholm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg av gjennomføringsstrategi Adm. dir Sven Erik Nørholm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg av gjennomføringsstrategi Adm. dir Sven Erik Nørholm

2 Hva selges?

3 Hva leveres?

4 Gjennomføring

5 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring

6 Hva ønsker vi å oppnå? ”Optimale prosjekter” • Tilfredsstille reelle behov • Optimal prosess/gjennomføring • Riktige aktører • Gjennomføring innen rammer • Riktig kvalitet • Riktig ressursbruk/kostnad

7 Katastrofeprosjekt eller magi? Budget: 7M$ Cost: 100M$

8 Perspektiver Operation was successful Operation was successful (but the patient died) Prosjekt- perspektivet Bruker- perspektivet Samfunns- perspektivet

9 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Årsaker til feil og kostnadsoverskridelser (undersøkelse hos 790 industriselskaper i USA) • Dårlig dokumentasjon38% • Dårlig administrasjon14% • Redusert produktivitet 6% • Uprofesjonelle entreprenører/underentr.12% • Uprofesjonelle oppdragsgivere11% • Forandring under gjennomføring 9% • Dårlige informasjonssystemer 5% • Inflasjon 5% 58% (prosjektledelse)90 % (ledelse)

10 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Hva kan skape problemer? • Målformuleringen er uklar eller mangelfull • Inkompetente aktører (faglig, kapasitetsmessig) • Den enkelte medarbeider trekkes for sent eller for lite inn i planleggingen • Prosjektarbeid må vike for oppgaver i basisorganisasjonen eller andre prosjekter • Dårlig samhandling • Ansvarsforholdene er uklare • Ambisjonsnivået er for høyt og planene er urealistiske • Tids- og kostnadsrammer sprekker • Oppfølging er dårlig

11 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Forutsetninger for å få et godt prosjekt OrganisasjonProsjekt Ressurser Likevekt

12 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Fiaskokriterier i prosjekter (Ø. Meland) • Tidsknapphet • Honorar- (ressurs) knapphet • Rolleavklaringer • Kommunikasjon • Planlegging

13 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring

14

15 Hvorfor planlegge? • Finne reelle behov • Oppnå optimal behovstilfredsstillelse med tilgjengelige ressurser • Prosjektutvikling via styrt prosess • Frembringe nødvendig dokumentasjon for : • Tilbud/anbud • Produksjon • Drift- og vedlikehold

16 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Roller i prosjekt • Prosjekteier • Bruker • Prosjektleder -prosjekteringsleder -byggeleder • Rådgiver/prosjekterende • Entreprenør /leverandør

17 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Prosjekteierrollen, prosjektets viktigste • Eier ideen • Ansvar for helhet • Må leve med resultatet • Størst potensial/størst risiko • Resultat/mål, strategisk element i forretningsideen • Må betale ”gildet” • Må ta de vanskeligste avgjørelsene • Strategiske valg • Valg under stor usikkerhet • Avhengig av at andre aktører lykkes

18 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Prosjekteiers hovedforventninger • Gruppen identifiserer og tilfredsstiller reelle behov • Rammestyring/kostnadsstyrt prosjektering/utvikling • Hyggelig givende ”reise”

19 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring 80 % av prosjektets verdi og muligheter skapes i idé- og planfasen

20 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Prosjekt og mennesker • Prosjekt handler i stor grad om mennesker og teknologi • Prosjekter med suksess handler om mennesker i samhandling

21 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Samhandling Ville gjøre medaktørene gode

22 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Samhandling • Legge forholdene til rette for at andre kan gjøre en god jobb • Gjøre medaktørene gode • Utnytte alle aktørenes kompetanse optimal • Sørge for tilstrekkelige ressurser • Kvalitetssikre andres og eget arbeid • Samarbeidsvilje og evne

23 SEN 02.05.03

24 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Hvordan lykkes? • Ta konsekvensen av det vi vet • Ta utgangspunkt i prosjekt og prosjekteiers ståsted • Ta hensyn til rammebetingelsene • Fordel ansvar/risiko på de som bør ha det • Velg riktig aktør til riktig oppgave • Sørg for at nødvendige ressurser stilles til disposisjon • Lag prosess som gir aktørene optimale muligheter til å lykkes på prosjektets premisser • Bruk kjente spilleregler

25 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Gjennomføringsstrategi Plan som, med bakgrunn i prosjekteiers og prosjektets særegenheter, mål og rammer, beskriver prosjektets organisering og gjennomføringsprosess samt fremgangsmåter og virkemidler prosjekteier vil benytte for å kontrahere og honorere nødvendige leverandører.

26 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring

27 Organisasjonsmodeller CM BH-styrte delentrep. Spesial (NS8402) (NS3430) NS8401/02 NS3430 NS8401/02 NS3430 NS8401/02 NS3430 General- entreprise Hoved entreprise Modell Kontrakt Ekstern finansiering/ drift EFI/OPS Total- entreprise NS3403 Integrert leverandør- organisasjon Integrert organisasjon Senpartnering Spes. avtaler Spes. avtaler Tidligpartnering/- prosjektallianser XXX Delt leverandørorganisasjon

28 Prosess for utvikling av gjennomføringsstrategi Eksterne rammebetingelser Mål Interne rammebetingelser Analyse Gjennomføringsstrategi •Prosjekteiers organisasjon/bruker- medvirkning •Programmering (reelle behov) •Gjennomførings-organisasjonen • Kontraktinndeling • Kontrakttyper m/ vederlagsform • Risikovurdering • Styringsmessige krav til leverandører • Kontraheringsplan - Produktet - Kompleksitet - Usikkerhet -Markedet -Regelverket - Kompetanse - Kapasitet -Trygghet

29 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Når utvikle gjennomføringsstrategi • Ved prosjektoppstart

30 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Gjennomføringsstrategi innhold • Prosjekteiers prioriteringer • Prosjekteiers organisasjon/erfaringer • Prosjektets karakteristika • Eksterne interessenter/rammer • Organisering • Engasjementsmodell og kontraktsform rådgivere • Kontraheringsmodell og kontraktsform leverandører/entreprenører

31 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Prioriteringer • Risikovilje/-evne • Minimal kostnadsrisiko • Laveste mulig investering • Sikker leveranse (min. fremdriftsusikkerhet) • Best mulig økonomi i driftsfasen • Stor påvirkning på kvalitet • Brukermedvirkning • Ønske om leie kontra å eie • Forretningsutvikling • HMS

32 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Prosjekteiers organisasjon/erfaring • Erfaring fra tilsvarende prosjekter • Behov for brukermedvirkning • Kompetanse og kapasitet til planlegging, kontroll, oppfølging og koordinering • Vilje og mulighet til ekstern innleie • Ønske om incentivbaserte kontrakter

33 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Prosjektets karakteristika • Modenhet/defineringsgrad/usikkerhet • Størrelse • Kompleksitet/teknisk konsept • Beliggenhet • Framdrift/parallellitet programmering/prosjektering/ bygging • Behov for informasjonsflyt prosjekteier- leverandør

34 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Eksterne interessenter/rammer • Planer/forskrifter/lover • Konflikter mot eksterne interessenter • Leverandørforhold • Konkurransearenaen/markedet • Prosjektledelsen • Rådgivere • Entreprenører/leverandører • Byggeprosess - tradisjon

35 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Engasjementmodell og kontraktsform arkitekt, rådgivere • Engasjementsmodell • Direkte/åpen-/lukket-/forhandlet konkurranse • Lavest pris/beste anbud/kompetanse /løsningskonkurranse • Kontraktsform • Separate kontrakter • Totalrådgiver • Gruppeavtaler med incitament • Timepris/fastpris/incentiver

36 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Kontrahering og kontraktsform leverandører • Kontrahering • Direkte/åpen-/lukket-/forhandlingskonkurranse • Lavest pris/beste anbud • Kontraktsform • Delte entrepriser • Totalentrepriser • Partnering/allianser • Løpende regning/fast/incentiver • Finansiering /drift (tjenesteleveranse)

37 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Organisering • Prosjekteier • Styre • Prosjektråd • Prosjektansvarlig/prosjektleder • Programmering • Brukere • Prosjektledelse • Prosjektleder • Mentor • Spesialiststøtte • Prosjekteringsledelse (PL prosjektering) • Byggeledelse (PL utførelse)

38 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Organisering fortsetter • Arkitekter/rådgivere • Prosjekteringsledelse • Spesialistrådgivere • Entreprenører/leverandører • Byggeledelse • Entreprisemodell (Fra CM til allianser)

39 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Prosjekteier NN (prosjekteier) Prosjekteier NN (prosjekteier) Prosjektleder Spesialiststøtte •Resurspersoner •KS •Kost/plan •Økonomi •Sekretær Spesialiststøtte •Resurspersoner •KS •Kost/plan •Økonomi •Sekretær Rådgivende Utførende Rådgivende Utførende Prosjektstyre Spesialist Brukere Prosjektråd Prosjekteringsleder Byggeleder Mentor Totalentreprenør

40 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Krav til prosjektleder • Se helhet, evne til prioritering • Se muligheter og ta beslutninger/løsningsorientert • Skape kommunikasjon og samhandling • Respekt og forståelse for nødvendig kompetanse/lojalitet • Holdninger • Motivere og skape entusiasme om et felles mål • Beherske administrative metoder og styringssystemer • Ha fagkunnskap på aktuelle fagområder • Levedyktige prosjektgjennomføringsmodeller (utgangpunkt i kundebehov)

41 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Organisasjonsmodeller CM BH-styrte delentrep. Spesial (NS8402) (NS3430) NS8401/02 NS3430 NS8401/02 NS3430 NS8401/02 NS3430 General- entreprise Hoved entreprise Modell Kontrakt Ekstern finansiering/ drift EFI/OPS Total- entreprise NS3403 Integrert leverandør- organisasjon Integrert organisasjon Senpartnering Spes. avtaler Spes. avtaler Tidligpartnering/- prosjektallianser XXX Delt leverandørorganisasjon

42 Kontraktsstruktur for OPS E39 Klett - Bårdshaug OPS kontrakt Drift – og Vedlikehold Planlegging /bygging Lånegivere Utbygging og vedlikeholdskontrakt Gjeld Egenkapital Eiere: Låne- avtale Aksjonær -avtale

43 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring

44 Krav til prosjektleder • Se helhet, evne til prioritering

45 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring

46 Fra idé til virksomhet INFRASTUKTUR UTBYGGING INFRASTUKTUR UTBYGGING ORGANISASJONS- UTVIKLING ORGANISASJONS- UTVIKLING ANALYSE PROGRAMMERING ANALYSE PROGRAMMERING DRIFT SAMSPILL IDÉ EFFEKTMÅL

47 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Definisjon Partnering er en samarbeidsform i et prosjekt som baserer seg på tillit, åpenhet, felles målsetting og felles økonomiske interesser og hvor alle aktørers kompetanse trekkes inn tidlig

48 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Hvorfor partneringmodell? • Optimalisering av prosjektgjennomføringen (mer verdi for pengene, bedre resultat) gjennom: • Skape gjennomføringsmodell som gir felles interesser og samhandling mellom aktørene • Bedre grensesnittsavklaringer/koordinering i prosjektering • Økt kvalitet på dokumentasjon til byggeplass • Utnytte entreprenørens kompetanse i samhandling med rådgiverne og kunden i valg av systemer og løsninger • Redusere unødvendige endringer og konflikter i byggefasen • Gi bedre sikkerhet for styring innenfor gitte økonomiske rammer

49 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Tidlig og sen partnering • Tidligpartnering/prosjektallianse Alle aktørene velges i programmeringsfasen • Senpartnering Rådgivere velges i programmeringsfasen Entreprenører/leverandører velges i forprosjektfasen

50 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Bærende idé Samhandling mellom prosjekteier,ledende rådgivere og ledende entreprenører/leverandører skaper verdier for kunden og for hverandre som ingen av de greier å skape alene.

51 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring Senpartnering TRADISJONELL MODELL ANBUD/TILBUD KONTRAKT Senpartnering Detaljprosjekt Bygging med mye endringer og konflikter For- prosjekt Skisse- prosjekt Program -mering Bygging med få endringer og i fordragelighet Detaljprosjekt ANBUD UT ENTREPRISEKONTRAKTER SAMHANDLINGSKONTRAKTER For- prosjekt Skisse- prosjekt Program -mering

52

53 SEN 28.01.04 Prosjektorg. Og gjennomføring

54

55

56 en ! Takk for oppmerksomheten! www.ptl.no


Laste ned ppt "Valg av gjennomføringsstrategi Adm. dir Sven Erik Nørholm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google