Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2003 1 NABin fagmøte 2005 Hvordan velge riktig bindemiddel? Oslo 11. oktober 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2003 1 NABin fagmøte 2005 Hvordan velge riktig bindemiddel? Oslo 11. oktober 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 2003 1 NABin fagmøte 2005 Hvordan velge riktig bindemiddel? Oslo 11. oktober 2005

2 2003 2 Implementering av ny teknologi Leif Bakløkk Statens vegvesen Vegdirektoratet

3 2003 3 Hva skal jeg snakke om? •Hvorfor er det viktig med FoU •Hindringer og forutsetninger •Plan for FoU og implementering •Hvilke krav kommer? •Forvalter – utførende •Virkemidler for implementering

4 2003 4 Utvikling og implementering av ny teknologi er svært viktig !! •Det gir besparelser/gevinster å ta i bruk ny teknologi •Fagområdet stagnerer hvis ny teknologi ikke blir tatt i bruk •Interessen for FoU ”dør” hvis ny teknologi ikke blir etterspurt og implementert •Det er mer interessant å arbeide innenfor et område der det skjer utvikling og ny teknologi tas i bruk

5 2003 5 Hindringer for utvikling av ny teknologi •Standardisering er en form for generalisering som mer hindrer enn stimulerer utvikling •Fagområdet er generelt nokså konservativt, med relativt høy gjennomsnittsalder, og liten utskifting av fagfolk •Det er liten vilje til å ta risiko (FoU koster) •Kapasiteten / ressurssituasjonen gjør at det ”er liten tid” til å utvikle og ta i bruk ny teknologi •Det kreves mye forberedelser og arbeid for å få finansiering på forskningsprosjekter

6 2003 6 Hvordan kunne implementere ny teknologi på en god måte •Det må være et visst kompetansenivå innenfor alle ”ledd” i miljøet •En må ha innsikt i grunnforskningen og ”mekanismene bak” den nye teknologien •Det må være tilstrekkelig kapasitet/ressurser til å ta i bruk nyvinningene både hos bestiller og utførende God basiskunnskap og kapasitet reduserer tiden til implementeringen

7 2003 7 Strategi og plan – Viktig! •Implementering av ny teknologi krever alltid et FoU- arbeid i forkant. Ofte må det langsiktig kompetanseoppbygging til. •Vi må identifisere hvilke behov som vi blir stilt over for i fremtiden (hvilke endringer vil skje, og hva vil dette kreve/utløse av ny teknologi eller metoder) •Har vi kunnskap til å ta i bruk det politikerne og andre ønsker av oss om 3 – 5 år? •Vi må ha fokus på relevante problemer •Vi må ”pave the gap” mellom teori og praksis

8 2003 8 Hvilke krav vet vi vil komme? •Det er stort fokus i hele Europa på miljø og støy (dvs. støysvake dekker). •Energibruk og forurensing vil bli mer styrende for utviklingen •Krav om større aksellaster vil komme om noen år (energisparing etc.) •Bevaring av vegkapitalen og modeller for tilstandsutvikling blir viktig •”Long life pavements” er et mål mange steder, men kanskje ikke så relevant for norske forhold

9 2003 9 Større skille – Forvalter/utførende •Dette stiller krav til at vi utvikler samarbeidsformer og kontraktstyper som stimulerer FoU. •Viktig med samarbeidsprosjekter (PROKAS, Ny asfalttelnologi) der entreprenørene og hele miljøet er med allerede i utviklingsfasen (Implementeringen blir da enkel). •Det er viktig med insitament slik at nye produkter etc. etterspørres og raskt tas i bruk (bestilles). •En dreining over til mer bruk av funksjonskontrakter og funksjonsspesifikasjoner vil komme. Dette vil kreve økt FoU- innsats hos entreprenørene. •Partnering med felles mål og samarbeid basert på incentiver/belønning bør tas i bruk.

10 2003 10 De viktigste virkemidler i implementeringsfasen •Utføre demonstrasjonsprosjekter og feltforsøk slik at kunnskapene blir spredd. •Prøve nye materialer, konsepter etc. i ordinære prosjekter/kontrakter. •Innarbeiding i normaler, spesifikasjoner og kontraktsgrunnlag.

11 2003 11 Hva er i første rekke viktig å få implementert i Norge nå? •Kommende CEN-krav til asfaltmaterialer (Factory production control etc.). •Nye målemetoder for bindemidler og asfaltmaterialer (Ny asfaltteknolog og PROKAS prosjektene). •Bedre system for kvalitetskontroll og kvalitetsvurdering av asfaltmaterialer.

12 2003 12 Oppsummering / konklusjoner •Viktig med et bevisst forhold til kompetanseoppbygging, FoU og implementering både i etatene og hos de utførende. •Det må være forståelse og vilje fra ledelsen og ”de budsjettansvarlige”. •Viktig med en strategi (plan) både for FoU og hvordan en raskt kan ta i bruk nye produkter, metoder etc. •Viktig med et godt samarbeid mellom alle deler av fagmiljøet for å få til en god utvikling totalt sett. •FoU må lønne seg.

13 2003 13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "2003 1 NABin fagmøte 2005 Hvordan velge riktig bindemiddel? Oslo 11. oktober 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google