Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid -"— Utskrift av presentasjonen:

1 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid -
Fellesopplæring 2006/2007

2 PARTENES FELLES FORORD
De sentrale parter har inngått denne hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et godt virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. Forordet er nyskapende Poengtering av felles grunnlag Enighet om opplegget Opplisting Felles utfordringer Gjensidig respekt Felles ansvar Alle må bidra på alle nivåer Den gode dialog Det gode sentrale klima Den nordiske modellen HA -> kommuneloven

3 PARTENES FELLES FORORD (forts)
Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres. Tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og medvirkning. ”Så tidlig som mulig” – viktig gjennom hele opplegget Hovedfokus: Tjenester av god kvalitet…. Se også side 2.

4 PARTENES FELLES FORORD (forts)
Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting. Partene vil hver for seg og sammen bidra til at det legges til rette for gode lokale prosesser og at de lokale parter følger opp hovedavtalens intensjoner. Stikkord fra forordet Skape samarbeidsgrunnlag og –arenaer på alle nivåer Virkemiddel for gode prosesser Positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester Tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller Involvering så tidlig som mulig Arbeidstakerne gis reell innflytelse gjennom TV-ordningen Felles ansvar for gode lokale prosesser Forordet gjennomsyrer hele HA og hele skoleringen

5 SENTRALT KONTAKTMØTE Sentralt kontaktmøte 2 ganger per år:
Praktiseringen av HA lokalt Bidra til at intensjonene i HA legges til grunn Ta opp tilfeller hvor det lokalt er ulik oppfatning om intensjonene er fulgt Fornying og kvalitet – nasjonale reformer Jf. vedlegg 5, romertall II a meklingsmannens møtebok ”Partene sentralt skal to ganger i året gjennomføre kontaktmøter om hvordan Hovedavtalen praktiseres lokalt. Sentralt kontaktmøte skal bidra til at partene lokalt legger hovedavtalens intensjoner til grunn for sine samarbeidsformer og tillitsvalgtordninger. Dersom det foreligger lokal uenighet om hovedavtalens intensjoner er fulgt, kan partene bringe saken opp til drøfting i kontaktmøtet. Andre sentrale temaer for kontaktmøtet kan være fornying og kvalitet - herunder strukturspørsmål og oppfølging av nasjonale reformer i kommunal sektor. Partene kan videre bringe inn tema som de mener er relevante for KS å ta opp i sine kontakter med arbeidsgiverorganisasjoner og statlige myndigheter ”

6 PARTSSAMMENSATT UTVALG HA, del B § 4 (adm.utvalg – Koml. § 25)
(Kan lokalt avtales andre måter å løse saker) Overordnet personalpolitikk – retningslinjer Halvårlige møter Minst 2 representanter fra de tilsatte Forhandlingssammenslutninger som ikke er representert bør være observatører Bestemmelsene om partssammensatt(e) utvalg finnes i Kommuneloven (§ 25) Kan avtales andre måter å løse slike saker på Utvalget foreslår og behandler den overordnede retningslinjer for personalpolitikken, herunder likestilling og IA Drøfting av kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak i halvårlige møter, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultatet fra KS sine konsultasjonsmøter eller andre møter med statlige myndigheter Min. 2 representanter oppnevnt etter forholdstallsprinsippet. Retningslinjer for utvalget/ene fastsettes lokalt Forhandlingssammenslutninger som lokalt ikke er representert i utvalget bør kunne delta med en observatør med møte- og talerett Administrasjonsutvalg --- Partssammensatte utvalg

7 Hovedavtalen – arbeidslivets grunnlov
Del A: Forhandlingsordningen Del B: Samhandling – samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansatte ved deres tillitsvalgte Del C: som del B for selvstendige retts- subjekter med eget medlemsskap i KS og energiverk. Forhandlingsordningen: Hvilke ulike typer avtaler finnes i vårt tariffområde Bestemmelser om tvisteløsninger §§ 6 og 7 (Interessetvister – Rettstvister) Forhandlingsrett / forhandlingsplikt. Arbeidsgiver må innkalle til forhandlinger når org. ber om det. Bestemmelser om forsøksordninger, Regler for varsling av konflikter og arbeidstakere som unntas fra konflikt (ingen). Del B Bestemmelser som en kommer tilbake til

8 TO GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER:
Kommunene styres av folkevalgte organer De ansatte har medbestemmelse / med- innflytelse over egen arbeidssituasjon/ egen arbeidsplass Medbestemmelse / medinnflytelse over egen arbeidssituasjon og egen arbeidsplass, jf grunnlovens § 110 c. Her er demokratiretten grunnlovfestet. Medbestemmelse ved representasjon i organer som fatter vedtak. Eks. Det partssammensatt utvalget Medbestemmelse ved samhandling med arbeidsgiversiden – medinnflytelse. Dette gjelder også når saker skal behandles i folkevalgte organer. Kommer nærmere tilbake til dette seinere

9 INTENSJONER OG MÅL I HA HA skal bidra til at kommunesektoren er
Omstillingsdyktig Serviceinnstilt Til beste for innbyggerne Gi tjenester av høy kvalitet Skape trygge arbeidsplasser Meningsfylt arbeid og godt arbeidsmiljø Forutsetter: godt samarbeid - god dialog Formålet må også ses i lys av felles forord. Formål, del B § 1-1 HA skal, innenfor rammen av det lokalpolitiske demokratiet – gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – bidra til …… Enighet om at forutsetningen for dette er: Et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte / deres organisasjoner Likeverdighet

10 DEFINISJONER, HA del B, § 2 Arbeidsgiver Tillitsvalgt
Hovedtillitsvalgt Fellestillitsvalgt Utvalg av TV Se del B, § 2

11 KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER
Har politisk engasjement, planmessig gjennomgang av virksomheten og fastsetter lokale utviklingsmål Har god kompetanse og kapasitet til å være en aktiv pådriver i utviklingsprosesser Er i aktiv dialog med lederne og de ansattes organisasjoner på ulike beslutningsnivåer Kommunen som arbeidsgiver – kommunens politiske organ som vedtar planer og fastsetter mål En kompetent og tilstrekkelig administrasjon som legger til rette for et størst mulig politisk engasjement og klargjør konsekvenser for ulike politiske valg Utnytte mulighetene for de ansattes rett til medbestemmelse og medinnflytelse Samhandling på ulike nivåer Regelmessige, planmessige møter Politikerne som kollegium - arbeidsgiveransvar

12 KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER (forts)
Gjennomfører planmessig kompetanseutvikling for de ansatte ut fra definerte behov. HA § 7. Tar ansvar for å sikre gode rammevilkår for virksomheten Har fokus på kvalitet og stimulerer til kompetanseutvikling A-1/2006 Riksmeklingsmannens forslag Løfte fram møteboka. Fra møteboka pkt. a) (side 6 i møteboka (A-rundskriv nr. 1/2006) ”…..Med kompetanseutvikling menes tiltak som skal bidra til at medarbeidere har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for at kommuner/fylkeskommuner og bedriftene skal kunne nå sine mål. Som et ledd i å sikre kommunens/fylkeskommunens/bedriftens generelle kompetanse, er det av stor betydning at alle i det daglige arbeidet bidrar til at det skjer en løpende overføring av kunnskap mellom de ansatte. Dette gjelder på alle nivåer.  Kommunesektoren står fortsatt overfor store utfordringer. Det må være et mål at arbeids­takerne skal kunne kvalifisere seg for å mestre de oppgavene som til enhver tid foreligger.  Lokal arbeidsgiver har derfor et ansvar for også å legge forholdene til rette og ha planer for kompetanseheving som må finne sted på og utenfor arbeidsplassen. Godt lederskap er avgjørende for å skape gode velferdstjenester, gjennom å utvikle og rekruttere kompetente medarbeidere og gjennom å lede lokalt forbedringsarbeid. En arbeidsgiverpolitikk som tilrettelegger for at medarbeiderne kan utføre gode tjenester og samtidig utvikle seg og få en kompetanseheving på arbeidsplassen, vil oppfattes som attraktiv og kan bidra til å sikre fremtidig arbeidskraft og kompetanse……” System for systematisk vurdering av kompetansebehov, gjennomføring og finansiering av tiltak Ta hensyn primært til arbeidsgivers behov, men også til den ansattes behov for egenutvikling Kontinuerlig etterutdanning, f.eks. teknologisk utvikling og endret målsetting i skoleverket

13 GODE LEDERE Har gode ordninger for dialog og drøfting med de ansatte og med tillitsvalgte i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser Utøver arbeidsgivers styringsrett og har ansvaret for å ta beslutninger som angår bruk av ressurser og organisering av arbeidet En god leder fatter beslutninger på bakgrunn av egen og arbeidstakernes kompetanse. Involvering er en forutsetning for å skape eierforhold og lojalitet. Tid og tilretteleggelse for dialog med de tillitsvalgte Aksept for at de tillitsvalgte er valgt av de ansatte for å representere dem og har fullmakter til å remme deres felles synspunkter Utvikling og forbedring av arenaer for drøfting og medbestemmelse De ulike lederes ansvar etter drøftinger å utøve styringsretten og må fatte beslutninger, skjære igjennom og få saker avsluttet Beslutningsdyktighet Likeverdige parter ledere - tillitsvalgte

14 GODE LEDERE (forts) Utøver ledelse ved å motivere gjennom å utfordre, stille krav og støtte Utøver ledelse med høye krav til etisk og faglig kvalitet og ser på inkludering som en viktig verdi og mangfold som en styrke. Gi faglig og menneskelig støtte. Ha omsorg for medarbeiderne Stille krav og forventninger til utførelsen av arbeidsoppgavene ”Se” sine medarbeidere og gi konstruktive tilbakemeldinger Etikk Eksempler:

15 Arbeidsgivers styringsrett/-plikt:
Lede Fordele Kontrollere Ansette, si opp, avskjedige Beslutte/ta avgjørelser Hvorfor er styringsretten tema? Jo, fordi det skal være klargjort hvem som har ansvaret for å ta en beslutning

16 Styringsretten begrenses av:
Lover f.eks.: Arbeidsmiljøloven Ferieloven Forvaltningsloven Arbeidstvistloven Avtaler Personlige/individu-elle avtaler Tariffavtaler: Rettspraksis Lover. I tillegg Likestillingsloven, Offentlighetsloven, Opplæringsloven m.fl. Avtaler. Forskjellen mellom Tariffavtaler og Personlige avtaler Respekt for inngåtte avtaler Avtaler / lover angir ofte saksbehandlingsregler HTA HA Særavtaler Lokale avtaler

17 GODE TILLITSVALGTE Har lojalitet til medlemmene og kommunens oppdrag
Har engasjement og kunnskaper om både faglig utviklingsarbeid og regelverk Har evne til å sette seg inn i ledelsens ramme- vilkår og valgmuligheter Tillitsvalgte er arbeidstakernes talerør i organisasjonenes formelle kontakt med arbeidsgiver Ivareta arbeidstakernes interesser i kommunens oppdrag Fullmakt til å følge flertallets beslutninger Ha respekt for det lokale handlingsrommet og de vedtak som fattes innenfor dette for også å ivareta virksomhetens behov Likeverdige parter Forutsetninger for å fungere som TV Gode kunnskaper om lover og avtaler Stille godt forberedt i møter med arbeidsgiver

18 GODE TILLITSVALGTE forts.
Kan håndtere konfidensiell informasjon Har evne til god dialog med egne med-lemmer og med ledelsen Må kunne forholde seg til konfidensielle opplysninger og behandle disse på en forsvarlig måte i forhold til andre tillitsvalgte Både i arbeidsgivers og de ansattes interesse at de tillitsvalgte har gode arbeidsvilkår. Integritet: Står for noe – vet hva som ligger i funksjonen. Holdning Lojal i sin funksjon Flertallsbeslutninger

19 SAMARBEID (Del B § 1-2) Samarbeid foregår i rasjonelle og betryggende former TV er representanter for medlemmene i sin organisasjon Godt samarbeid – et gjensidig ansvar Saker løses gjennom TV-ordningen TV gis muligheter til å ivareta sine oppgaver § 1-2 Samarbeid Kommunesektoren er i stadig endring. Innbyggere og brukere har økende forventninger til tjenestene. Det gjelder så vel omfang som kvalitet og tilgjengelighet, og stiller arbeidsgiver, de tilsatte og deres organisasjoner overfor nye utfordringer med hensyn til samarbeid. Innenfor rammen av vedtatte økonomiske og politiske mål vil et godt samarbeid være av avgjørende betydning for utvikling av tjenestene. Partene er enige om at det er viktig for gode forhold på arbeidsplassen at samarbeidet mellom kommunen/fylkeskommunen og de tillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former. Tillitsvalgte representerer organisasjonens medlemmer lokalt Alle parter skal gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid på alle nivåer. Dette har både arbeidstakerne, kommunen som arbeidsgiver, den enkelte leder og de tillitsvalgte ansvar for. De tillitsvalgte skal være med å løse saker/problemer Viktig med et godt fungerende tillitsvalgtapparat med klare linjer og fullmakter Holdning – adferd - rolleforståelse

20 OPPFØLGING OG OPPLÆRING Del B § 1-5
Kontinuerlig oppfølging og opplæring av ledere og TV – felles forståelse Årlige opplærings-/erfaringskonferanser lokalt. Øverste arb.giverrepresentant deltar Referat fra disse Partene skal sammen og hver for seg sørge for kontinuerlig oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte. Felles skolering er et godt virkemiddel Årlige opplærings- og erfaringskonferanser lokalt. Her deltar også den øverste arbeidsgiverrepresentanten Bl.a. drøfting av erfaringer i samarbeidet mellom de tillitsvalgte og virksomheten og den praktiske tilretteleggingen av arbeidet. Referat fra drøftingene.

21 FORMER FOR SAMARBEID/KONTAKT
Informasjon Drøftinger *) Forhandlinger **) *) Referat **) Protokoll m/hjemmels-grunnlag Forskjellen mellom: (gjensidig) informasjon, drøftinger (samtaler) og forhandlinger Prioritering: del B, § 3-2, bokstav f) Konkrete eksempler på forhold der informasjon/drøfting sklir over i hverandre. Hverdagsproblematikken. Skjematisk oversikt over ulike ”kontaktformer” mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

22 FORHANDLINGER DRØFTINGER
Kontakt mellom to likeverdige parter, hvor en eventuell avgjørelse blir fastsatt skriftlig i en avtale DRØFTINGER Kontakt på et område der arbeidsgiver har styringsrett. Endelig avgjørelse tas formelt i form av en beslutning fra arbeidsgivers side også i de tilfeller det er enighet om denne Forskjellen mellom drøftinger og forhandlinger Knytte drøftinger til (bekreftet) referat Knytte forhandlinger til protokoll ”Likeverdige parter”: Kommunenivå – kommunen og en fagforenings lokale ledd. Sentralt nivå – KS og en fagforenings sentrale ledd ”Begge sider” representert på samme nivå Forhandlingsrett og –plikt. (HA, del A § 4, HTA kap 3, § 3.2.4) God forhandlingsskikk, vedlegg 3 til HTA NB! Del A, § 4-7: Ett medlem i en arbeidstakerorganisasjon fratar ikke denne personen rett til å la seg representere i lokale forhandlinger etter HTA, kap 3, 4 og 5.

23 _________________________
R E F E R A T fra møte i (sted) mellom xx kommune og (organisasjon) Til stede: Tema for møtet var…… Synspunkter som kom fram: Dato:_______ ________________________ referent Enighet om hvem som skal bekrefte Momenter som kom fram skrives inn i referatet, eventuelle konklusjoner Arbeidsgiver skriver referatet Riktigheten av referatet bekreftes: _________________________

24 PROTOKOLL …….kommune År 20xx, den xx.xx ble det holdt forhandlingsmøte i (lokalets navn) mellom xx kommune og (organi- sasjon). Saken (tvisten) gjaldt…… Forhandlingene ble ført med hjemmel i …. Til stede: xxx kommune: (organisasjon): 1) Etter felles- og særmøter ble partene enige om……. Partene kom ikke til enighet. xxxkommune anførte:……… (organisasjon) anførte:………….. Ved uenighetsprotokoller hefter underskriverne bare for sine egne anførsler Hver av partene står fritt til å utforme sine egne anførsler Anførslene er partene ulike syn på saken – hva en mener skal gjelde Malen gjelder både enighetsprotokoll (teksten i pkt. 1) og uenighetsprotokoll (da brukes teksten i pkt. 2) Tilførsler (i tillegg til anførslene) føres inn etter underskriftene xxx kommune _____________________ (organisasjon) ________________________

25 Lønnsforhandlinger HA del A § 4-7
Partene - likeverdige Ett medlem Forhandlingssammenslutningsmodell drøfte bruk av Fullmakter Drøftingsmøte etter HTA, kap 3 Forhandlingene skjer mellom kommunen / fk og den enkelte arbeidstakerorganisasjons (eller forhandlingssammenslutnings) lokale ledd. En klar hovedregel er at lokale forhandlinger skal føres av de enkelte stedlige parter. Dersom en organisasjon kun har ett medlem på forhandlingsstedet, har vedkommende likevel rett til å få sitt lønnskrav forhandlet. Dette kan ordnes på ulike måter: 1. En kan la en organisasjon innenfor samme forhandlingssammenslutning forhandle for seg. 2. En TV fra samme organisasjon fra en nabokommune kan føre forhandlingene. 3. En TV fra en hvilken som helst fagforening i egen kommune fører forhandlingene. 4. Arbeidstakeren forhandler for seg selv. I vedlegg til HTA – God forhandlingsskikk har partene pekt på at de lønnspolitiske drøftingsmøtene er arena for – gjensidig - å ta opp hvem som kommer til å møte i forhandlingene. Dersom det, unntaksvis oppstår en situasjon der en av partene har behov for bistand utenfra, skal dette gjøres klart overfor den annen part i god tid forut for forhandlingene. Ved bruk av forhandlingssammenslutningsmodellen, har forhandlingsutvalget fullmakt til å anbefale eller forkaste resultatet.

26 MEDBESTEMMELSE/MEDINNFLYTELSE HA del B §§1-3 og 1-4
Tidligst mulig ved Omstilling og utvikling Konkuransedyktighet – faglig / økonomisk Omorganisering TV tas med på råd Konkurranseutsetting TV være med i utredningsgrupper Gi uttalelse som følger saken Medbestemmelse og medinnflytelse generelt (bilde 9). Si litt om hvor medbestemmelse ivaretas, lovbestemte og andre utvalg. Tillitsvalgtordningen. Konkrete bestemmelser knyttet til forhold som gjelder: Omstilling og utvikling, omorganisering og konkurranseutsetting Omstilling for å gjøre kommunen i stand til å gi best mulig service til innbyggerne ved høy kvalitet og forbedret faglig standard. Riktig bruk av økonomiske, menneskelige og politiske ressurser Omorganisering for til enhver tid å kunne tilpasse tjenestene. (Tidligst mulig). Viktig og absolutt nødvendig å trekke de tillitsvalgte med i en nedbemannings­prosess Konkurranseutsetting. Representasjon i ad hoc – utvalg. Den enkelte arbeids­takerorganisasjon skal gis mulighet til å uttale seg skriftlig. Uttalelsen følger saken til besluttende organ

27 GJENSIDIGE RETTIGHETER OG PLIKTER HA del B, § 3
Skape og opprettholde et godt samarbeide Eventuelle problemer eller andre saker tas opp og søkes løst på en åpen og konstruktiv måte ”§ 3Arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte” ”Andre saker”. Det en av partene ønsker å ta opp. Arena for samhandling

28 ARBEIDSGIVERS PLIKTER HA, del B § 3-1
Påse at rettigheter og plikter overholdes etter avtaleverket Regelmessige informasjonsmøter med HTV. Desentraliserte fullmakter møter også med TV Involvere TV ved endringer/omstillinger Gjøre mål og konsekvenser kjent – så langt som mulig – åpne planprosesser Påse at tariffavtalen(e) følges Det skal avholdes regelmessige informasjonsmøter med HTV. Hvor ofte, avgjøres lokalt. Ved desentraliserte fullmakter skal det avholdes tilsvarende møter med tillitsvalgte på dette nivået Samhandling med tillitsvalgte (ta med på råd). Ved implementering av nasjonale reformer skal arbeidstakernes behov for trygghet ivaretas. Åpne planprosesser. Mål og konsekvenser skal så langt som mulig gjøres kjent. Involvere og ta de tillitsvalgte med på råd om – ledige og nyopprettede stillinger (bl.a. i forhold til § 2.3 i Fellesbestemmelsene), - (være med å drøfte) prosedyre i forbindelse med utlysnings- og tilsettingsrutiner. TV skal kunne uttale seg ved tilsettinger – utvalg av TV (Utvidet) søkerliste til de tillitsvalgte Hvem er rett arbeidsgiverrepresentant på ulike nivåer Gi melding om nytilsettinger Samarbeide om IA Skriftlighet – referat – protokoll

29 INFORMASJON OG DRØFTING HA del B, § 3-1 og AML, kap 8
Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig orientere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd ved: Endringer/omstillinger med betydning for arbeidstakerne Ledige og nyopprettede stillinger Prosedyre ved utlysning. tilsetting og intervju m.m. Inntatt bestemmelse i ny arbeidsmiljølov kap  8 om plikt for arbeidsgiver til å informere og drøfte med de tillitsvalgte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold.  Gjelder bla aktuell og forventet utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon,  bemanningssituasjon, innskrenkninger, beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold. Informasjon og drøfting på et tidspunkt  så tidlig som mulig. Bestemmelsen kan fravikes ved tariffavtale. Kan ikke avtale dårligere vilkår enn loven Det er presisert i aml § 8-3 at  arbeidsgiver kan pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt  dersom virksomhetens behov tilsier at bestemte opplysninger ikke bør gis videre. For eksempel personalsaker, budsjettarbeid, omstillinger og lignende

30 ”Tidligst mulig” Komme inn på et tidspunkt hvor det er reelle muligheter til å påvirke saken Komme inn i saken før vedtak fattes Flere enighetsprotokoller om dette. Enighet om at ”tidligst mulig” er før vedtak fattes, men hvor lang tid i forkant er det ikke tatt stilling til Det er også enighet om at de tillitsvalgte må komme inn i saken på et tidspunkt hvor det er reelle påvirkningsmuligheter. Eksempler på enighetsprotokoller Man kan ikke organisere seg bort fra drøftingsplikten

31 TILSETTINGER HA del B, § 3-1
Kommuneloven: Kommunestyret kan deli-gere tilsettingsmyndigheten til administra-sjonssjefen (Koml § 24) Drøfte med TV prosedyre rundt tilsetting Intervju TV rett til uttalelse ved tilsettinger Søkerliste (utvidet) til de TV/utvalg av TV Lokalt tilsettingsreglement Kommuneloven gir anledning til administrativ tilsetting. Tilsettingsprosedyrene rundt tilsettinger skal drøftes Gjelder nå: Tilsettinger drøftes med tillitsvalgte (som også bør være med på intervjuene) og tillitsvalgte har rett til å uttale seg. De tillitsvalgte skal også få (utvidet) søkerliste Kommunene kan utarbeide sitt eget tilsettingsreglement Delegering av tilsetting – kontakt mellom partene på samme nivå

32 TILLITSVALGTE – TO ULIKE FUNKSJONER
Tillitsvalgte etter HA Organisasjonstillitsvalgte Det finnes to typer tillitsvalgtfunksjoner Tillitsvalgte i kraft av at de har funksjoner i forhold til egen organisasjon. – Styremedlemmer lokalt, regionalt eller sentralt. Medlemmer av lokal eller sentral forhandlingsdelegasjon. Tilsatte i egen organisasjon Tillitsvalgte i kraft av at de har funksjoner etter Hovedavtalen. – plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte eller fellestillitsvalgte. Hovedavtalen har ulike bestemmelser for de to typer tillitsvalgte

33 TILLITSVALGTORDNING ETTER HOVEDAVTALEN HA del B § 3-3:
Lokale parter drøfter ordningen Lokale tilpasninger Hensyn til antall medlemmer og tariffavtalens omfang, styrings- og organisasjonsstruktur Gi forutsigbarhet for alle parter Alle parters interesse ivaretas Informasjon begge veier Tillitsvalgtordningen skal drøftes og gis en lokal tilpasning Ulike hensyn å ta: - antall medlemmer, - tariffavtalen/enes omfang, - den lokale styringsstrukturen og – den lokale organisasjonsstrukturen. (Kommunens organisering / organisasjonenes organisering) Medbestemmelse i form av samhandling – blir gitt mulighet for å påvirke på det nivået avgjørelser fattes TV må kunne føle seg trygge i situasjonen og trygghet for seg selv etter at funksjonstiden er omme Trygghet i forhold til å ikke missbruke mottatt informasjon eller at gitt informasjon ikke missbrukes En forutsetning at frikjøpt tid brukes til reelt tillitsvalgtarbeid etter Hovedavtalen

34 TILLITSVALGTES RETTIGHETER OG PLIKTER HA del B, § 3-2
Rett og plikt til å drøfte/forhandle om lønns- og arbeidsvilkår Påse at rettigheter og plikter overholdes Rett til å forplikte arbeidstakerne Verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter Rett til uttalelse om tilsetting, overflytting Informasjon til arbeidsgiver henvise til § 3 ( jf innledningen til foil på s 24)) Drøftinger/forhandlinger der dette er hjemlet i lov, regler eller tariffavtale Påse at gjeldende tariffavtaler blir fulgt både hva gjelder rettigheter og plikter TV kan forplikte arbeidstakerne – hele arbeidsstokken eller grupper der tariffavtalen ikke er til hinder for dette Legge saken fram for medlemmene før endelig standpunkt tas Ikke trenere saker (gjelder begge parter) Skal hindre ulovlige konflikter Rett til å uttale seg omtilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse Informere arbeidsgiver om forhold som vil ha betydning for kommunen/fylkeskommunen. TV skal prioritere møter med arbeidsgiver. Jfr. § 3.4

35 RETT TIL FRI – TILLITSVALGT-ARBEID HA del B, § 3-4
Utføre tillitsvalgtarbeid på arbeidsplassen uten trekk i lønn Volde minst mulig ulempe for arbeidets gang Arbeidsgiver legger forholdene til rette Nødvendige fravær avtales på forhånd Spesielt for store kommuner og f.k. NB! Prioritere møter hvor arb.g. innkaller TV skal kunne utføre tillitsvalgtarbeid under arbeidets gang uten å bli trukket i lønn. Tillitsvalgtarbeid skal ikke føre til tap av lønn Ta hensyn til arbeidssituasjonen slik at tillitsvalgtarbeid volder minst mulig ulempe Arbeidsgiver legger forholdene til rette for alle tillitsvalgte også de som arbeider etter tjenesteplan eller har arbeid utenfor ordinær arbeidstid – også med hensyn til tidspunkt for møter Fravær fra arbeidsplassen skal på forhånd være avtalt med nærmeste overordnede Ved omfattende reisevirksomhet i store kommuner og fylkeskommuner, kan reiseutgifter dekkes etter satsene i reiseregulativet. Der arbeidsgiver innkaller skal reisekostnader dekkes

36 TILLITSVALGT (HTV) – FRIKJØP HA del B, § 3-3
Behovet for antall tillitsvalgte og frikjøpsressurs drøftes lokalt. §3-3, a) og c) Ved uenighet om frikjøp gjelder minimumsordningen: Hel stilling ved 375 medl eller 275 medl (15 fag-/yrkesgr) Presisere hva som er hovedregel (drøfte frikjøpsressursen) og unntaket (antall medlemmer i forhold til ressurs). Tillitsvalgtordningen drøftes lokalt etter de momentene som er satt opp i § 3-3 a) Ved uenighet om frikjøpsordningen legges de oppførte minimumstallene til grunn. 375 arbeidstakere tilsvarer frikjøp av tillitsvalgt i hel stilling Store organisasjoner organiserer arbeidstakere innenfor mange ulike yrkesgrupper Ved mer enn 15 ulike fag- eller yrkesgrupper skal det brukes 275 arbeidstakere som normtall for tillitsvalgtfrikjøp tilsvarende hel stilling. (Ikke problematiser 15 fag-/yrkesgrupper)

37 TILLITSVALGT – FRIKJØP (forts)
Færre medlemmer: forholdsmessig reduksjon Flere medlemmer: 1 ekstra frikjøpsressurs ved ytterligere 475 medl. og deretter 1 for ytterligere 575 medl. og deretter ytterligere 675 medl. osv. Ved færre medlemmer reduseres ressursen tilsvarende. Partene drøfter hvordan avtalt frikjøp skal ”tas ut” – hele dager / delte dager / andre fordelinger. Rett til ekstra frikjøp ved ytterligere 475 (sum 850), 575 (sum 1425) og 675 (sum 2100) medlemmer osv.

38 TILLITSVALGT – FRIKJØP –(forts)
Frikjøp etter §3-3, c), pkt 3: Ved valg av forhandlingssammenslutnings-modellen: 1 heltidsressurs ved 200 medlemmer Ved færre medlemmer – forholdsmessig reduksjon Ønsker organisasjonene å benytte forhandlingssammenslutningsmodellen lokalt og ha en fellestillitsvalgt for alle medlemmene i sammenslutningen utløser til sammen 200 medlemmer 1 heltidsressurs Dette er ikke til hinder for at disse organisasjonene kan forhandle hver for seg ved lokale forhandlinger. Forhandlingssammenslutningene er: LO Kommune, UNIO, YS-K og Akademikerne K

39 TILLITSVALGTOPPLÆRING HA del B § 3-6
Tillitsvalgte rett til opplæring tilrettelegge for organisasjonenes og TV behov for opplæring Permisjon med hel eller delvis lønn HTV full lønn Varsling så tidlig som mulig Opplæring knyttet til funksjon som tillitsvalg Der arbeidsgiver arrangerer relevante kurs – rett og plikt til å delta Samhandling for gjennomføring av TV-opplæring

40 PERMISJONER – HA del B, § 3-5 ORGANISASJONSMESSIG ARBEID
LOKALE FORHANDLINGER Deltagelse i forhandlingene Nødvendig forberedelse Organisasjonstillitsvalgte har ikke rett til frikjøp etter hovedavtalen, men permisjon Rett til permisjon m/lønn for medlemmer av lokalt forhand-lingsutvalg ved forberedelse til og gjennomføring av lokale forhandlinger Rett til permisjon m/lønn for medlemmer av sentrale forhandlingsutvalg 2. SENTRALE FORHANDLINGER

41 PERMISJONER (forts) VALGT, FAST MEDLEM TIL BESTEMTE ORGANER (12 dager)
Styrende, vedtektsfestede organer på fylkes-/ regionsnivå eller landsnivå. - Fylkesstyre / sentralstyre - Fylkesårsmøte / landsmøte Tilsvarende kan gjelde for forhandlings-sammenslutningene og yrkesfaglige seksjoner Rett til permisjon m/lønn i forbindelse med møtevirksomhet for valgte, faste medlemmer til styrende, (selvsagt) vedtekts-festede organer på fylkes-/regionalt nivå eller sentralt nivå. Dette gjelder fylkesstyrer eller landsstyrer Dette gjelder også øverste organ på fylkesnivå – fylkesårsmøtet og tilsvarende på landsnivå – landsmøte Gjelder også for tilsvarende funksjoner i forhandlingssam-menslutningene og i yrkesfaglige seksjoner men minst 500 medlemmer

42 PERMISJON u/LØNN HA del B, § 3-5 d
for å overta tillitsverv på heltid eller deltid i egen organisasjon Hel eller delvis permisjon u/lønn for å overta tillitsverv i egen organisasjon (medlemmer av en organisasjons fylkesstyre eller landsstyre) – arbeidstakerorganisasjon eller forhand-lingssammenslutning


Laste ned ppt "HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google