Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer på arbeidsplassen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer på arbeidsplassen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer på arbeidsplassen
Fagforbundet Kompetansesenteret for Nord Norge Kompetansesenteret for Nord- Norge

2 Kompetansesenteret for Nord- Norge
Hva er konflikt? Sammenstøt – motsetningsforhold Kalde konflikter – saklig, upersonlige konflikter Varme konflikter – Personlige motsetningsforhold med negative følelser Kompetansesenteret for Nord- Norge

3 Rettstvist (konflikt) – tolkning av tariffavtalen
Uenighet tas opp lokalt med AG Følges opp av lokal TV Det kreves forhandlinger lokalt etter HA § 7-1 Uenighetsprotokoll sendes til Kompetansesenteret som tvister etter HA Del A § 7-2 (Sentralt) Kan bringes videre inn for Arbeidsretten. Partene må forholde seg til resultatet uten at det investeres noe personlig i avgjørelsen Kompetansesenteret for Nord- Norge

4 Kompetansesenteret for Nord- Norge
Styringsretten Arbeidsgivers restkompetanse begrenses av: Tolkning av arbeidsavtalen Lov / forkrifter / avtaleverk Kollektive avtaler Grunnpregstandarden Sedvane/praksis i virksomheten Administrative bestemmelser Uskrevne regler Korrekt faktum Saklig grunn Forsvarlig saksbehandling Kompetansesenteret for Nord- Norge

5 Fra sakskonflikt til personkonflikt
Det kan starte som en uenighet med faglig innhold – en sakskonflikt, men som Utvikler seg til en personkonflikt Kompetansesenteret for Nord- Norge

6 Kompetansesenteret Blir kontaktet når konflikten er ”gammel”
Ønsker juridisk bistand Rettslig interesse Vanskelige saker å føre i rettsystemet Jurister lever av å ”forstørre” små hendelser Bør løses på lavest mulig nivå før det går prestisje i saken

7 Kompetansesenteret Kompetansesenteret kan bistå lokal TV
Ingen vei tilbake – store personlige konsekvenser for begge parter Utenomrettslig løsning er å anbefale

8 Mobbing / Trakassering
Arbeidstilsynets definisjon: ”Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger” Like sterke personer som står i motsetningsforhold defineres ikke som mobbing Heller ikke enkeltepisoder. (mangel på folkeskikk)

9 Kompetansesenteret for Nord- Norge
Mobbing som prosess kan deles inn i følgende faser: Uenighet om saker Personkonflikt Aggresjon Mobbing Utstøting Kompetansesenteret for Nord- Norge

10 Kompetansesenteret for Nord- Norge
Aml §§ 2-4 og 2-5 Varsling av kritikkverdige forhold Skal utarbeides rutiner for varsling Rett til å varsle Arbeidstakers varsling skal være forsvarlig Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varslingen er i strid med bestemmelsen Vern mot varsling Det hevdes at arbeidstakers stilling ikke er godt nok ivaretatt ved varsling ( Jakhelln) Kompetansesenteret for Nord- Norge

11 Hvem er vi Leder Leder Mellomleder Arbeidstaker Arbeidstaker part
Fagforbundet Hvem er vi Leder Leder Mellomleder Arbeidstaker part Arbeidstaker Varsler / part

12 Kompetansesenteret for Nord- Norge
Roller Arbeidsgiver : Det er arbeidsgiversplikt å iverksette tiltak for å forebygge og håndtere mobbing på arbeidsplassen Tillitsvalgt: Skal ivareta medlemmenes interesser. Samarbeidspartner for AG for å forebygge og håndtere mobbing. Verneombud: Er talsperson i arbeidsmiljøsaker. Skal se til at saker om mobbing blir tatt opp med arbeidsgiver Arbeidsmiljøutvalg: Påse at AG følger opp en melding om mobbing Arbeidstakers plikter: Sørge for at AG eller VO blir informert dersom han/hun mener det forekommer trakassering osv. på arbeidsplassen. Plikter å medvirke i gjennomføring av tiltak som blir iverksatt Kompetansesenteret for Nord- Norge

13 Kompetansesenteret for Nord- Norge
Kun én versjon? Ha ikke urealistiske forventninger til at andre kan ”rydde” opp I slike saker finnes det sjeldent et ”fasitsvar” Ved varsling må man være forberedt på å ga i dialog for å belyse saken, og for å finne løsning på problemet Motparten har også rettigheter og plikter Dersom Arbeidsgiver ikke viser vilje til å ta tak i problemet kan Arbeidstilsynet kontaktes Kompetansesenteret for Nord- Norge

14 Innleide konsulenter Påtar seg å presentere ”fakta” når det har oppstått uenighet om hvordan handlinger og situasjoner skal forstås Ofte brukes anonyme spørreundersøkelser og intervju Kan resultere i at personer pekes ut som ”problemet” Brukes som underlag for å gi ledelse dekning for vanskelige beslutninger Kan frata den enkelte rettsikkerhet og mulighet for å imøtegå påstander Manglende kunnskap om lokale forhold, HTA prosedyrer osv

15 Det hjelper å snakke sammen
Prat til hverandre – ikke om hverandre Konfliktmekling gir ofte gode resultater Utarbeide etiske retningslinjer Rutiner for konflikthåndtering Alle skal bidra med å skape et miljø som tillater at ting tas opp og som er inkluderende Det gode arbeidsliv: ”Å høre til, kjenne seg trygg og godtatt i flokken” (Per Fugelli) Kompetansesenteret for Nord- Norge


Laste ned ppt "Utfordringer på arbeidsplassen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google