Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TERAPI PÅ HJUL LILEHAMMER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TERAPI PÅ HJUL LILEHAMMER"— Utskrift av presentasjonen:

1 TERAPI PÅ HJUL LILEHAMMER 27.04.06
ROP TØYEN, 5 ÅRS ERFARINGER seksjonsleder Tove Buseth

2 SEKSJON RUS OG PSYKISK LIDELSE ,TØYEN DPS
Alvorlig psykisk lidelse Alvorlig rusavhengighet Ute av stand til å benytte det ordinære hjelpeapparat Bydekkende prosjekt 2001 – 2005 Fast tiltak fra

3 AGENDA Prosjektets bakgrunn og oppbygging Pasientgruppen Metode Teamet
Utfordringer fremover

4 BAKGRUNN Motstridende tilnærming i rusbehandling og psykisk helsevern
Manglende samarbeid og forståelse Kasteballer mellom instanser Ett behandlingsmiljø for både rus- og psykisk relaterte problemer

5 Bakgrunn forts. 11 ansatte: psykologer, sykepleiere, sosionomer og lege med dobbeltkopetanse rus og psykisk lidelse Forskningsoppfølging fra FAFO i prosjektperioden

6 MÅLSETNING Bedre pasientenes evne til å nyttegjøre seg det ordinære hjelpeapparat Bedre hjelpeapparatets evne til å ta imot pasientene

7 VERDIGRUNNLAG Vi vil arbeide for bedring i retning likeverd, mestring av rusproblemer og mestring av psykisk lidelse Vi vil arbeide for en tilværelse der en kan mestre livets vanskeligheter uten å måtte frykte å stå alene.

8 GJENSIDIG RESPEKT Gjestfrihet og åpenhet
Rusfrihet ingen betingelser for kontakt Tilstrebe tillit og optimisme fremfor skepsis og pessimisme Fokus på ressurser og muligheter fremfor sykelighet og begrensninger

9 PASIENTGRUPPEN KJENNETEGN
En opplevelse av: Relasjons- og kontaktproblemer Psykotiske og nærpsykotiske erfaringer Rus som problem og forsøk på mestring Utstøtelse og skam Ensomhet

10 Kjennetegn forts. Skiftende kontakter i hjelpeapparatet
Vansker med å nyttegjøre seg tilgjengelige velferdsordninger Dårlig eller manglende boevne Utslitte familier og sosialt nettverk

11 Kjennetegn forts. Hyppige akuttinnleggelser eller forsøk på avrusning
Raskere sykdomsutvikling (eks.psykoseutvikling) enn andre pasienter Høy selvmordsrisiko

12 FORKLARINGSMODELLER Sekundær avhengighet Sekundær psykisk lidelse Fellesfaktormodellen Interaksjonsmodellen

13 SØKNADER FRA 1 LINJE OG 2 LINJE
Sannsynlig alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusmisbruk Funksjonsnivå / forkommenhet, hygiene, helse, sosiale relasjoner og bosituasjon Manglende evne til å nyttiggjøre seg tilgjengelige hjelpeinstanser Bedrings / endringspotensiale ved vår arbeidsmetode

14 METODE Få pasienter, tett oppfølging
Planlegge videre oppfølging fra start Gruppe 1, korttidsbehandling / utredning Gruppe 2, langtidsbehandling / 2 år,men …

15 Metode forts. FOKUS PÅ NÆRE BEHOV Økonomi / ytelser
Bolig, helse, tannhelse, fritid, arbeid Bruke alle kontakter innen rusomsorg, psykisk helsevern, 1.linjetjeneste, nettverk / familie

16 Metode forts. OPPSØKENDE Gatenært Individuell tilpasning
Kontaktetablering tar tid Kontinuerlig motivasjonsarbeid

17 Metode forts. Vektlegge indirekte pasientarbeid
Stor grad av tilgjengelighet; mobiltelefon og fleksibel arbeidstid Vektlegge pas. evne til å regulere avstand og nærhet

18 FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE - SAMTIDIG
Metode forts. FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE - SAMTIDIG Bli klar over sammenhenger Motivere for endring Planlegge evt. innleggelser Utprøving av psykofarmaka, metadon / subutex og i noen grad ritalin

19 FORTLØPENDE UTREDNING / DIAGNOSTISERING
Metode forts. FORTLØPENDE UTREDNING / DIAGNOSTISERING Aktuelle utredningsverktøy SCID, ASI, SCL 25 Differensialdiagnostiske utfordringer - stoffutløst psykose - PTSD - kognitiv svikt

20 Metode forts. SAMARBEID - DILEMMAER Ansvarsgrupper – samarbeidsmøte
Individuell plan behandler - koordinator 2 linje gjør 1 linje arbeid Samarbeid med pårørende

21 TEAMET STRUKTUR Selvstendig enhet, faglig, økonomisk, administrativt
Tverrfaglig Team størrelse, minimum 8 behandlere

22 Teamet forts. Et sted å bearbeide og reflektere Felles pasientansvar
Daglig pasientrapport Prosessveiledning Kontinuerlig fagutvikling

23 UTFORDRINGER FREMOVER
Overgang fra prosjekt med særstatus til fast tiltak I vareta fagutvikling opp mot økende krav om effektivitet, produktivitet og inntjening

24 UTFORDRINGER FOR BEHANDLER
Anerkjenne at pasientene gjør så godt de kan Vektlegge gjestfrihet og åpenhet i det daglige arbeidet Utforske, prøve og feile og prøve igjen Ha et langsiktig perspektiv og likevel forholde seg til krisene Nøktern optimisme

25 NY YRKESROLLE Teamfokus viktigere enn individuelt behandleransvar
Behandlerne ut av kontorene Ny brukerrolle – ny behandlerrolle Samarbeid, samarbeid, samarbeid

26 ERKJENNELSE ETTER 5 ÅRS ARBEID
Spesialisthelsetjenesten må gå ut og møte de som har en alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet der de befinner seg – på gata, på hospitset Men hvem skal gjøre det ?


Laste ned ppt "TERAPI PÅ HJUL LILEHAMMER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google