Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INDIVIDUELL PLAN Presentasjon ved Kristin Langtjernet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INDIVIDUELL PLAN Presentasjon ved Kristin Langtjernet"— Utskrift av presentasjonen:

1 INDIVIDUELL PLAN Presentasjon ved Kristin Langtjernet
Lovens ordlyd: ”Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren….” Individuell plan = IP Rekke dokumenter, rekke maler, rekke kurs….. Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven FOR 2004 – 12 – 23 nr 1837 Veileder til forskrift, IS-1253, kan være et godt verktøy dersom vi blir svært usikre. Men viktigst nå – ta IP i bruk! Mal og materiell utarbeidet for Folldal ”Gjør det så enkelt som mulig” Tipshefte om IP utarbeidet av Helsedirektoratet IS-1544

2 Forskrift IP Forskrift om individuell plan er hjemlet i Kommunehelsetjenesteloven Sosialtjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Lov om arbeids – og velferdsforvaltningen FOR 2004 – 12 – 23 nr 1837 Den instansen som kommer i kontakt med bruker og familien, har ansvar for å sette i gang arbeidet med IP. Samtidig viktig at henvendelser om IP, vedtak om koordinator samles et sted = koordinerende team.

3 Individuell plan Individuell plan gir ikke bruker større rett til helse- og sosialtjenester enn det som følger av regelverket, men sikrer Systematikk Oversikt Klar ansvarsfordeling Framdrift

4 Koordinering IP Koordinerende team tar opp evt henvendelser om IP.
Koordinerende team fatter evt avslag på IP – enkeltvedtak med klagerett. Koordinerende team samordner tjenester til de som har rett til IP. Folldal har rutinehåndbok koordinerende team Folldal har utarbeidet henvisningsskjema kt Folldal har mal IP Folldal jobber med tjenestebeskrivelse IP

5 Orientering om IP Orientering individuell plan
Kan også være en erklæring om nei til IP, jfr. Folldals mal Skriftlig henvendelse - kan bruke henvisningsskjema koordinerende team Muntlig henvendelse Eventuell samtykkeerklæring jfr. informert samtykke jfr. samtykkekompetanse Skriftlig vedtak: koordinator, avslag, for å sikre klagerett Ikke for byråkratisk – bruker i sentrum! Samtidig sikre ryddighet - vet hvem som er koordinator. Evt avslag = enkeltvedtak = oppgi muligheter klageadgang Sosialtjenesteloven – Fylkesmann er klageinstans Helselovgivning – Helsetilsynet på Fylket er rette klageinstans.

6 Individuell plan Planen skal være: Individuell
Personlig – brukers plan! Verktøy – ikke plan med fine ord Realistisk Forpliktende for alle som er involvert Ikke tenk for vanskelig! Utarbeidelse av IP er ikke et mål i seg selv, men et redskap i å skape et helhetlig og individuelt tilbud. Se også bilde 3

7 Brukers plan Brukermedvirkning på individnivå
Planen gir bruker mulighet til: Reell medbestemmelse ”Tjenesteytere må tre til side og la brukeren styre prosessene” = utfordring Å ta mer grep om sitt eget liv Økt verdighet Innfri krav hjelpeapparatet stiller Planen er viktig – prosessene er enda viktigere Lojale mot brukers mål Tjenesteyter tre til side: krever øving på rolla som tilhører = lytter. Prøve høre og se hva som er målene til bruker. Prosessene viktigst? Det å samle folk fra de ulike instansene og få dem til å samhandle er viktigere enn selve plandokumentet, sier overlege Eva Male Davidsen. Brukere har uttalt at det å bli tatt på alvor samt etablering av relasjon er viktigere enn selve planen. Tynset sier det er viktig at mange samarbeidspartnere kjenner til denne måten å jobbe på; alle må være lojale mot brukers mål Det står ikke i mortsetning til at kommunen kan ha behov for avklaringsmøter hvor bare ulike tjenesteytere er til stede. For eksempel rolleavklaring, ansvarsfordeling, økonomi, kapasitet, spesielle hensyn osv. Kan eventuelt be bruker om samtykke til dette møtet.

8 Fokus på bruker Fokus bruker – fokus språk
Få brukere tenker mål og delmål Spørre hva er viktigst for deg å få gjort noe med (først)? Fagterminologi – ukjent for mange Gjør det så enkelt som mulig = IS – 1544 s 15: Fokus språk: Hva er viktigst for deg el.l. i stedet for å spørre bruker om mål

9 Mal IP Mal. Folldal kommune har en god mal. Bruk den!
Hvem har ansvar for hva sammen med bruker ”Den alminnelige ansvars – og funksjonsfordelingen mellom de ulike tjenesteytere legges til grunn ved gjennomføringen…..” FOR § 8. Myndighet Vedtaksførhet Vise til andre planer, avtaler, treningsoppsett Alternativet er blankt ark dersom bruker vegrer seg mot skjema / skjemavelde! Bak planen – oversikt over eventuelle andre områder vi skal jobbe med Folldals MAL er lik den DPS Tynset bruker. Er også nesten identisk med Shdir sin kortversjon slik den var i oktober Betyr at vår mal er GOD NOK! Finnes elektronisk på nettsidene våre – nå lagt til bunntekst med hvor lagret Burde den vært underskrevet av alle som har et ansvar for tiltakene – alle som deltar på ansvarsgruppemøte? Skrive under der og da; slipper etterarbeid.

10 Kriseplan Enkel kriseplan, der det er aktuelt.
Hva er en krise for bruker Hvem oppdager vanligvis krisen(e) Hva skal du gjøre Hva skal vi gjøre Evt. fullmakt til å låse oss inn, kontakte pårørende og lignende Vedlegg til IP; trenger ikke skrive kriseplanen opp på ny.

11 Koordinator Koordinator Hvilken rolle?
Ordinære oppgave – ansvarsfordelinger er ikke endret med IP! Hvem kan være koordinator? ”…sikre at en tjenesteyter har hovedansvar for oppfølgingen av tjenestemottaker…” FOR § 2 a Oppgaver avhenger av fordeling i henhold til IP Kommunen har naturlig koordineringsansvar, men kan vurdere koordinator fra spesialisthelsetjenesten også. Strategi hvem kan være koordinatorer. Tilby bruker personlig koordinator ut fra et aktuell gruppe. Lege, men praktisk mulig? Fysioterapeut Barnehageansatt Lærere Helsesøster Ergoterapeut Ansatte hjemmetjenesten osv Brukers ønske + Faglig riktig God oppfølging Kan være svært avgrenset rolle også, mens andre ivaretar nærhet til bruker m.m.

12 Forts. koordinatorrolla
Koordinatorer - Folldals strategi…….. - plukke fra et lite korps av koordinatorer? - opplæring i plenum, behov? - opplæring individuelt, behov? - spre de gode historiene, erfaringene

13 Ansvarsgrupper Ansvarsgrupper
Ikke direkte sammenheng IP – ansvarsgruppe Praktisk måte løse samarbeid på Koordinator leder arbeidet = ta styringa! Hvem skal med Foreldre / pårørendes rolle Hyppighet IS-1544 s 19: ”Sammenkoblingen IP og ansvarsgruppe er ikke hjemlet i forskriften…….Forskriftens ordlyd er er at det en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren.”

14 Individuell plan 2 skritt fram og 1 tilbake….. likevel går det framover  Jobben vår er ikke å gi opp brukerne, det greier de godt nok selv! Vurdere selvhjelpgrupper / likemannsarbeid Også det kan være del av en plan.

15 Praktisk øving Vi bruker malen aktivt. Eksempler:
Eldre med sammensatte behov Rusmisbrukere / LAR-brukere Barn med sammensatte behov Slagpasienter Psykisk syke Funksjonshemmede Andre med sammensatte behov Barn skal vite om sin IP; jfr Lov om barn og foreldre og Helselovgivningen Bestrebe oss på å høre barnas mening også; ikke bare de voksnes definisjon av hva som er problemet! Ulike måter gjøre dette på; delta deler av møtet, egne samtaler osv, osv…..


Laste ned ppt "INDIVIDUELL PLAN Presentasjon ved Kristin Langtjernet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google