Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Housing First Trondheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Housing First Trondheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Housing First Trondheim

2 Bakgrunn for prosjektet
Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse med rus og psykiatriproblemer 350 bostedløse i Trondheim (2012) De mest utbredte problemene blant bostedløse er avhengighet av rusmidler (51 %), psykisk sykdom (36 %) 61 % er langvarig bostedsløse; de har vært tilbakevendende bostedløse i flere år eller mer enn et halvt år. 46% er eldre enn 35 år En økning av bostedløse siden kartleggingen i 2008, skyldes sannsynligvis bedre registrering Disse er målgruppa for prosjektet- rus/psykiatri-langvarig bostedløse og godt voksen. Årsaker til økning i antall bostedløse, nyansering: bedre telling, hvilke grupper har hatt en økning?

3 Housing First -bakgrunn
Metode og tankesett for å bosette langvarig bostedløse med rus og psykiske lidelser Metodikken er utviklet på 90-tallet av organisasjonen ”Pathways to Housing” som jobber med bostedløse i New York Uten et godt sted å bo er det vanskelig å løse andre utfordringer i livet – livskvalitet og helsen Svært effektiv og godt dokumentert for å forebygge eller avslutte langvarig bostedløshet for de med ruslidelser og samtidige psykiske lidelse Denne virksomme metoden er Housing First! Prosjektet HF i USA startet med personene som ikke nyttiggjorde seg trappetrinnsmodellen, en modell hvor man som måtte kvalifisere seg til bolig, ble tilbudt bolig først. De ”sklei” stadig på trappa og kom seg aldri på toppen og fikk aldri noe bolig Uten et godt sted å bo….Disse menneskene har mange utfordringer i livet! Hvordan løse problemer knyttet til økonomi, reduksjon/opphør av rus, psykisk helse, familie, arbeid/aktivitet uten en trygg base? Regjeringens mål: varig bolig senest innen 3 måneder. Forskjell på regjeringens mål og kommunal virkelighet? ”Tilby bolig først, deretter tjenester: Tilsynelatende enkel tilnærming. I virkeligheten en kompleks intervensjon. ” Hvorfor

4 Oppsiktsvekkende resultater
Bostabilitet Amsterdam (165) 88% København (80) 91% Lisboa (74) 80% Redusert opplevde psyk.symptomer: 50% Redusert rusmisbruk: 25% Nedgang i akutte innleggelser i psyk.helsevern: 90% Redusert kontakt ø-hjelp 113: 83% Det er både kommune og spesialisthelsetjenesten på en slik metode

5 8 prinsipper definerer HF USA
Bolig en menneskerett Respekt, varme, medfølelse og omtanke Tidsubestemte tjenester Integrert i ordinære bomiljø Skille mellom bolig og tjenester Valgfrihet bolig og tjenester Recovery orientering- hovedfokus på håp og ”livet utenfor problemene” Målet er skadereduksjon heller enn rusfrihet Dette er kjerneelementene i Housing First: Menneskerett: Ikke noe man skal gjøre seg fortjent til. Flere av deltakerne i prosjektet har tidligere vilkår med krav om behandling før tildeling av kommunal bolig. Det er ikke HF. Ikke nødvendigvis feil, men er nytteløst overfor denne gruppa? Respe,varme…..noe alle gjør? Hva sier brukerne hvis vi spør de? Recovery orientering- Optimismen og troen stiller sterkt. De trenger noen som har ”trua”, og som mener det. Vi må tenke at selv mennesker med selv store psykososiale problemer kan blir bedre og ta gode valg i deres liv

6 Bolig Housing First USA
Boevnen skal ikke vurderes før bolig tilbys Rask innflytting inn i egen permanent bolig (<6 uker) Sentralt prinsipp; bygger på den enkelte bostedløse ønsker eller preferanser Spredte boliger i ordinære bomiljø- < 20% Ordinær husleiekontrakt. Ingen særavtaler eller tilleggsavtaler Trygghet overfor utleier.24/7 anropstjeneste Enkelte ønsker eller preferanser

7 Tjenester HF USA Housing First betyr ikke housing only
Bolig er starten og ikke slutten Tilbud om omfattende tjenester basert på deltakers ønsker; botiltak, økonomi, arbeid, fritid, nettverk/sosiale relasjoner og rus/psykiske lidelser Det aller viktigste etter bolig er arbeid og aktivitet Minimum 1. hjemmebesøk i uka 24/7 tilgjengelighet på tlf Aktivt oppsøkende tiltak. Tjenester i brukers eget miljø Det er når de er bosatt at arbeidet begynner… Hvordan løse utfordringen med arbeid og aktivitet? Her kreves det innovative løsninger….

8 Housing First Trondheim
Hovedmål: Prøve ut og evaluere Housing First modellen i Trondheim (HFTR) kommune i perioden Delmål: Bosette 30 deltakere med langvarig bostedsløshet og psykiske lidelser/ruslidelser (ROP) i løpet av prosjektperioden Hovedmål og delmål: på god vei Evaluering: er den virksom?

9 Housing First Trondheim
Bistå deltakerne med å oppnå egne mål: Bostabilitet Bedring av livskvalitet Individuelle mål i forhold til utdanning, arbeid eller andre aktiviteter som fører til sosial kontakt og en mer meningsfull hverdag Økt funksjonsevne Reduksjon /opphør av rusmiddelbruk Vi tar utgangspunkt i brukerens mål og ønsker! Hva annet kan vi gjøre ? Eksempel- ny hund Beskrivelse KPA?

10 Deltakere Første deltaker bosatt januar 2013
15 deltakere bosatt. 4 kvinner, 11 menn, gj.snitt alder 41 år Gj.snitt bostedløs 3 år, median 23 mnd. Flesteparten bodd hos venner og bekjente, noen i institusjoner og midlertidige boliger. 1 deltaker bodd på gata Hovedandelen av deltakere har mottatt lite tjenester før HF Av totalt 14 deltakere er 1 person oppsagt pga antisosial-atferd og flyttet til et botiltak –rus De som har vært lengst 17 mnd, siste bosetting mai. Nye 5 som vi er kontakt

11 Deltakere De aller fleste med omfatt. bistandsbehov
(Nesten) alle har en rusavhengighet Fåtallet har en alvorlig psyk.lidelse, flertallet lette til moderate psyk.lidelser 60% har uførepensjon. Ingen i ordinært arbeid, noen få i arbeidsmarkedstiltak Ingen bruk av kartleggingsverktøy for å avgjøre deltakelse. Bortkastet tid å lese livslange rapporter- få de inn i bolig Fåtallet har en diagnostisert psykisk lidelse. 3 personer har en alvorlig psykisk lidelse Vi kan ikke drive noe grundig utvelgelse- umulig å vite hvem som lykkes av disse og ikke….ingen ”cherry picking”

12 Bolig Boliger ”reservert” for prosjektet. Kort ventetid (< 3 mnd)
Kommunale boliger i ordinære borettslag. Alle bydeler Ordinære leiekontrakter. Ingen særskilte vilkår 2-roms kvm. Eget soverom 5 års-leiekontrakter (ord.3år).Fornying Kjøpe leilighet –Startlån. Sikre kravet om permanent bolig. 1 har kjøpt Vi følger ”oppskriftet” til modellen nokså bra.

13 Bolig Alle har mottatt etableringstilskudd fra NAV
Alle har frivillig automatisk husleietrekk Bistand med innflytting og innkjøp til leilighet Har fått valgt mellom 2-3 forskjellige leiligheter i ulike bydeler Alle deltakere svært fornøyd med boligen og plassering? (jmf hærverk) Brukerundersøkelse av tilfredshet?

14 Her bor de!

15

16 Tjenester Bolig alene er ikke noe garanti for fremgang- plattform
Deltaker skal selv bestemme hvilken og når vedkommende ønsker å motta offentlige/kommunale tjenester Ingen krav om deltakelse i behandling Hjemmebesøk minst en gang pr uke med vilkår i leiekontrakten. Fokus booppfølging Arbeidstid 8-16 ,fem dager i uken

17 Tjenester Aktivt oppsøkende. Egen bil Bemannings ratio 1:10-15
Intensiv bistand i oppstarten Gj.snitt ukentlig besøk, med visse unntak 20% direkte- brukertid Kriseplass Kriseplasser- ta beboer raskt ut av bosituasjon ved kriser/bråk

18 Foreløpige erfaringer
14 av 15 bor fremdeles Bosatt flere uten såkalt ”boevne” Foreløpig god tilgang til boliger som sikrer valgfrihet Valgfrihet bolig som største suksessfaktor for bostabilitet? Bolig er starten, ikke slutten… Arbeid og aktivitet. Isolasjon og ensomhet største utfordringen? 1 person er flyttet til ny bolig pga utkastelse 1 person sterkt ønske om å flytte til annen bydel Komme i posisjon-rus-vanskelig å treffe de hjemme, alvorlig psykiske lidelser vanskelig å få de ut

19 Foreløpige erfaringer
Til dels krevende å komme i posisjon – krav om ukentlige besøk Direkte brukertid 20%. NY 80% av tiden ute i beboernes miljøer Hvem passer det for? Vanskelig å avgjøre på forhånd? Tjenestene er ikke tilgjengelig 24/7 Brukertilfredshet? Brukerundersøkelse?

20 Muligheter Modell utviklet i NY USA med et totalt ulikt velferdssystem er relevant for Norge og Trondheim. Ingen eksakt kopi, men bruk av de viktigste prinsippene Stor grad av modelltroskap= høy bostabilitet? (de 8 prinsippene)

21 Muligheter Nabo/borettslags-konflikter
Avgjørende å utvikle et opplegg for å håndtere et samarbeid, og klager. Testbyene viser at det er mulig å håndtere slike konflikter hvis de hele tatt oppstår Er i dialog med styreleder i boretsslag/sameie pr epost eller tlf. Svargaranti?

22 Utfordringer Forutsetter fortsatt tilgang til leiligheter som gir valgfrihet Rask tilgang til bolig (<3mnd) Kravet om permanent bolig (5år) Private boliger VS kommunale, en forskjell? Tilgang 24/7 på tlf overfor beboere og borettslag Forpliktelser til fornyelse av bosetting ( midlertidig husvære, utkastelser) Forankdring

23 Utfordringer Etablere fagmiljø Målgrupper (rus, psyk.helse)
Organisering- samarbeidspartnere (rusforetaket?) Dokumentasjon (NTNU, Husbanken) Sosial integrasjon en sakte prossess: Hvordan bidra til at deltakerne i større grad kommer i en eller form for jobb, aktivitet eller skolegang?


Laste ned ppt "Prosjekt Housing First Trondheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google