Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehageloven i praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehageloven i praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehageloven i praksis
Barnehageloven med forskrifter, blant annet Rammeplanen, er barnehagens viktigste kvalitetsdokument

2 Medråderett, rettar og plikter m.m.
Lov- og avtalesystemet Stortinget Partar Hovudavtalen Del A Forhandlingsordningar Del B Medråderett, rettar og plikter m.m. Lover Tariffavtalar Barnehagelova Opplæringslova Arbeidsmiljølova Ferielova Folketrygdlova Arbeidstvistlova Hovudtariffavtalen Særavtalar Sentrale SGS/SFS Lokale særavtalar Som de ser er det mange aktuelle lover å sette seg inn i. Som tillitsvalde vil de komme i kontakt med alle desse lovene på ein eller annan måte. På dette kurset tek vi tak i barnehagelova og opplæringslova. Andre lover vil verte tema på seinare kurs.

3 Formålet med loven: Barnehagen skal gi barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter i forståelse og samarbeide med foreldrene § 1 Hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier §1 Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet §2

4 Formål: Likeverdig, kvalitativt pedagogisk tilbud
Barnehageloven Formål: Likeverdig, kvalitativt pedagogisk tilbud Bestemmelsene i loven, forskrift og rammeplan skal sikre alle barn i barnehager dette Formålet har betydning for fortolkningen av de enkelte bestemmelsene Åpner for stor grad av lokal tilpasning, men formålet bindende for alle Rammelov – åpner for skjønn og vurderinger Kombinasjon av minstekrav og rettslige standarder Faglig og pedagogisk skjønn - basert på formålet Barnehageeier rett og plikt til å ”skjønne” Tilsynsmyndighetene rett og plikt til ”overskjønn” Foil fra innledning ved advokat Bente Kraugerud, Advokatfirma Raugland

5 Barnehageloven i praksis
Så om bestemmelsen I § 16 heter det: ”Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne loven. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengningsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen.”

6 Barnehageloven i praksis
Deretter spørsmål: Hva kan forventes av kommunen som tilsynsmyndighet? Departementet har gitt omfattende merknader til hvordan kommunene skal utøve sitt tilsynsansvar etter lovens § 16. Merknadene omhandler dessuten fylkesmannens ansvar etter lovens § 9, om å føre tilsyn med at kommunen utfører sine pålagte oppgaver som barnehagemyndighet. Barnehageloven gir ingen bindende regler for hvordan og hvor ofte tilsyn skal gjennomføres. Utdanningsforbundet viser i denne forbindelse til departementets merknader til §§ 9 og 16, som …

7 Barnehageloven Kommunens ansvar § 8 Kommunen ansvarlig på flere måter:
Som barnehageeier – må oppfylle lovens krav i egne barnehager Som godkjenningsmyndighet, § 10 Gjennom opptaksprosessen, §§ 11-13 Som forvalter av tilskudd fra staten, § 8 Som tilsynsmyndighet – både egne og andres barnehager, § 16 Som dispensasjonsmyndighet, §§ 17-18 Foil fra innledning ved advokat Bente Kraugerud, Advokatfirma Raugland

8 Ny veileder om tilsyn av barnehager fra departementet jan. 2007
Kommunenes roller og ansvarsforhold Hva med tilsyn i to-nivå kommuner ? Forholdet mellom veileding og tilsyn Kommunal plan for tilsyn Tilsynsdokumenter

9 Fylkesmannen i Hordaland
Har som oppgave å føre tilsyn med kommunenes forvaltning av barnehagene De kommer på tilsyn og ser hvordan lovens krav blir oppfylt Driver opplæring for dem som er barnehage-ansvarlige i hver kommune Fylkesmannen er statens forlengede arm ut i fylkene. Opplæringsdirektør Kjellbjørg Lunde har hovedansvar for skole og barnehage I Hordaland har vi 33 kommuner. Fylkesmannen har en målsetning om å foreta 4-5 tilsyn pr år. Det sier seg selv at det er lenge mellom hver gang. I 2007 en kommune – Os. Resultat : Os kommune har ikke oppfylt sin tilsynsplikt, særlig i forhold til de private barnehagene De rykker også ut i en del tilfeller der de får melding om at ting ikke er som det skal, og ser på spesielle saksfelt Eks: Askøy – praksis rundt tilbud for barn med spesielle behov (ekstraressurser, PPT med mer) Man kan sende saker til fylkesmannen for å få en juridisk vurdering i forhold til barnehageloven. Eks: Sammenslåing av barnehager i Lindås Utdanningsforbundet har jevnlige møter med fylkesmannen der vi diskuterer ulike saksfelt som vi er opptatt av, f.eks bemanning, dispensasjoner, kompetanseoppbygging

10 Barnehageloven i praksis

11 Krav til pedagogisk leder
Førskolelærer Annen treåring pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk (20vt) el. hovedfag/master i barnehage/førskolepedagogikk - allmennlærer - faglærer (noen varianter) - spesialpedagog - barnevernspedagog

12 Krav til styrer Førskolelærer eller
Annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse - allmennlærer - faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktisk/estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse fra 1. klassetrinn) - Kompetanse lik den som kreves for pedagogisk leder

13 Hva ligger i begrepet ”Hver barnehage” ?
”En lokal enhet som driver pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder” Styrer skal kunne være mest mulig tilstede Hver barnehage skal ha en styrer. Alle andre løsninger blir å betrakte som unntakstilfeller. Blir virksomheten for stor eller avstanden for lang vil styrer vanskelig kunne utføre de oppgaver loven krever.

14 Pedagogisk bemanning § 18
Forskrift om ped. bemanning: Minimum en pedagogisk leder pr barn o/3 år Minimum en pedagogisk leder pr 7-9 barn u/3 år - Ikke norm for gruppestørrelse - Praktiseres på barnehagen som helhet

15 Tilstrekkelig bemanning
”Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet” § 19 - Vurderes ut fra barnegruppens størrelse, barnehagens organisering og barnas behov. Bemanningen skal sikre at barnehagelovens formål og rammeplanens intensjoner blir oppfyllt Denne bestemmelsen gjelder til enhver tid, det vil si at hvis barnetallet varierer må også antall voksne variere- fra dag til dag eller gjennom dagen. Fylkesmannen i Hordaland har uttalt at den enkelte kommune må fastsette hva som er tilstrekkelig bemanning hos dem. Kan skje ved godkjenning eller ved tilsyn, evt. ved veiledning?

16 Dispensasjon fra utdanningskravet
Det skal søkes dispensasjon dersom man ikke får søkere med godkjent utdanning (etter utlysning) Kan innvilges for inntil et år Det kan stilles spørsmål om hva eier har gjort for å skaffe kvalifisert søker Ved varig dispensasjon skal vurderingen være strengere Kommunen innvilger dispensasjon Tillitsvalgt skal være informert om de prosessene som er rundt en evt. dispensasjon. Kan man tilby økt lønn eller andre goder for å rekruttere? Dispensasjoner bør vare så kort som mulig sånn at man prøver utlysning igjen f.eks om et halvt år. Nedre grense for perioder det søkes disp for er ca 2 mndr. (sakbehandlingstiden) Det er ulovlig å ikke søke disp. Også viktig for å ha et bilde av førskolelærer-mangelen

17 Barnehageloven i praksis
Har den tillitsvalgte rett til å se barnehagens godkjenning? Ja. Godkjenningen skal skje i form av et formelt vedtak. Vedtaket er offentlig. Utdanningsforbundet minner om at arbeidsmiljøloven har bestemmelser om de ansattes arbeidsmiljø, blant annet finnes det der et krav om garderobe, bestemmelser om støy osv. Disse bestemmelsene må etterprøves ved godkjenning av barnehager.

18 Barnehageloven i praksis Forslag til oppgaver:
Hvilke spørsmål er aktuelle å stille i din kommune? Velg en aktuelt problemstilling dere har møtt i praksis, der dere er i tvil om praksisen er i tråd med loven. Finn ut hva lov, forskrifter og merknader sier om dette eller om loven har bestemmelser om temaet. Hvilke faglige argumenter vil dere bruke for å få eier til å endre praksis i tråd med lovbestemmelsene?

19 Barnehageloven i praksis Forslag til case 1:
Barnehagelovens § 18 – Barnehagens øvrige personale, har blant annet denne formuleringen: ”Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.” Hvordan vil dere beskrive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet? Hvilken bemanning trenger denne virksomheten? (Vær realistiske, ikke visjonære)

20 Om forskriftene til loven
Bestemmelser som regjeringen eller fagdepartementet kan gi Må ha hjemmel i lov – ved motstrid går loven foran Utfyller loven, og like bindende som loven selv Gitt forskrifter om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - § 2, 7. ledd familiebarnehager - § 11 pedagogisk bemanning - § 18 midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder - §§ 17 og 18 likeverdig behandling av barnehager ift offentlige tilskudd § 14 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage - § 12 foreldrebetaling i barnehagen - § 15 politiattest i henhold til barnehageloven - § 19 Foil fra innledning ved advokat Bente Kraugerud, Advokatfirma Raugland Det finnes også merknader til barnehageloven. Det er der vi finner den veiledende arealnormen. – vet dere hva den er ?

21 Andre kontrollinstanser
Sivilombudsmannen – kontrollerer forvaltningens saksbehandling av vedtak Opptaksregler, vedtak om godkjenning etc Prøver ikke om barnehagelovens regler om innhold er overtrådt Domstolene Enkeltsaker, f.eks om opptak, godkjenning osv Generelle saker, f.eks om organisering, om lovens krav er oppfylt, dispensasjonsadgang etc Felles: Prøver ikke skjønn/hensiktsmessighet, bare lovlighet Foil fra innledning ved advokat Bente Kraugerud, Advokatfirma Raugland

22 Barnehageloven i praksis Heftet:
Er ment som en hjelp i å påvirke praktiseringen av barnehageloven. Er ment som et bidrag til at våre tillitsvalgte skal kunne peke på lovbestemmelser som er satt for å sikre kvaliteten. Er ment å inspirere oss til å bruke faglig pedagogiske argumenter. Er ment som et grunnlag for egne vurderinger. Viser også til andre lover og bestemmelser sektoren er forpliktet på.

23 Barnehageloven i praksis Quiz om barnehageloven
Spørsmål Svar 1. Er Rammeplanen en del av loven? 1. 2. Hva handler Kapittel 1 i barnehageloven om? 2. 3. Hvor finner vi noe om styrer i loven? 3. 4. Nevn to av kommunens oppgaver som barnehagemyndighet 4. 5. Hvor finner vi noe om veiledende arealnorm? 5. 1. Ja, Rammeplanen er er forskrift til loven. 2. Barnehagens formål og innhold 3. Blant annet i § 17 med merknader, Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon med merknader og i Forskrift om pedagogisk bemanning med merkander 4.Godkjenning § 10, Godkjenning av familiebarnehager § 11, Samordnet opptaksprosess i kommunene § 12, Prioritet ved opptak § 13, Offentlig tilskudd til private barnhager § 14, Foreldrebetaling § 15 og Tilsyn § 16. 5. I merknader til lovens § 10, Godkjenning, første ledd.

24 Barnehagen i praksis Lykke til alle sammen!


Laste ned ppt "Barnehageloven i praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google