Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ATB sin rolle- hva er viktig å tenke på:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ATB sin rolle- hva er viktig å tenke på:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle
ATB sin rolle- hva er viktig å tenke på: Regler knyttet til tilsetting finner vi i enkelte Lover og de enkelte Hovedavtaler Være i forkant, stille spørsmål, påvirke utlysningstekst(hva er vi på jakt etter av kompetanse?) Stoppe opp å stille spørsmål før,under og etter intervjuet. Støtte søkeren, være på vakt mot diskriminering Se til at alle kvalifiserte er kalt inn, at intervjuet foregår i gode former, være med å vurdere kvalifikasjonsprinsippet, våge å stille kritiske spørsmål. Arbeidsgiver har mye makt her. Modul 4 Februar 2014

2

3 Lov- og avtalesystemet
Stortinget Partar Hovudavtalen Del A Forhandlingsordningar Del B Medråderett, rettar og plikter m.m. Lover Tariffavtalar Barnehagelova Opplæringslova Arbeidsmiljølova Ferielova Likestillingslova Aldersgrenselova Pensjonslova Folketrygdlova Kommunelova Arbeidstvistlova Tenestetvistlova Hovudtariffavtalen Lønns- og stillings- bestemmelsar Forhandlings- bestemmelsar Fellesbestemmingar Pensjonsvilkår Særavtalar Sentrale SGS/SFS Lokale særavtalar Som eit bakteppe for dette kurset er det viktig å peike på at lov- og avtalesystemet vårt er forankra i internasjonale lover, avtalar, konvensjonar og menneskerettigheiter. Dette gjeld og barnehagelova og opplæringslova som vi skal sjå på i dette kurset. Begge lovene er forankrai barnekonvensjonen som Stortinget har ratifisert. Generelt kan det nevnast at det norske lov- og avtalesystemet jevnlig må oppdaterast for å være i tråd med bestemmelsane i EU, EØS og andre internasjonale institusjoner. Dette viser lov- og avtalesystemet i samanheng. Arbeidstvistlova (kommunane og fylkeskommunane) og Tenestetvistlova (staten) er grunnlaget for tariffavtalesystemet. Det er partane i arbeidslivet som inngår tariffavtalar. Ein tariffavtale er ein avtale mellom ei fagforeining og ein arbeidsgivar eller arbeidsgivarforeining om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsvilkår. Ein tariffavtale skal vere skriftleg. Ein tariffavtale kan ikkje fråvikast om ikkje avtalen sjølv opnar for det. Det kan ikkje avtalast dårlegare vilkår lokalt enn det som er regulert i den sentrale avtalen, så sant ein ikkje nyttar forsøksheimlane i Hovudavtalen. Del A i Hovudavtalen ligg som kapittel 0 i Hovudtariffavtalen og regulerer forhandlingsordninga. Vi kan difor seie at del A i Hovudavtalen er overordna Hovudtariffavtalen. Denne økta skal handle om Hovudtariffavtalen og dei særavtalane som er mest aktuelle for våre medlemsgrupper. Vi skal seinare i dag komme inn på barnehagelova og opplæringslova. Som de veit er det Stortinget som vedtek lovene. Sjølv om opphavet til lovene og avtalane er ulikt, verkar dei i samanheng. Det er ei viktig oppgåve for tillitsvalde å kunne handtere lov- og avtalesystemet i samanheng.

4 Tilsettinger; prosedyre og politikk
Tilsettingsprosedyre Tilsettingspolitikk Tillitsvalgtes rolle Hefte om tilsetting fra Utdanningsforbundet Hefte om tilsetting fra Utdanningsforbundet Bergen AT viktig rolle som aktør, forpliktet på lovverk, avtaler, reglementer og vår politikk Se til at det er gode og ryddige prosesser Lovene finnes på Forvaltningsloven gjelder ikke automatisk for privat virksomhet, men det er ikke til hinder for at private virksomheter kan følge de reglene som gjleder i offentlig forvaltning i tilsettingssaker. Utarbeidet et hefte for Bergensskolen , tilsvarende hefte planlegges utarbeidet for barnehage, men ikke ferdig ennå. De ulike kommuner utarbeider prosedyrer for tilsetting, de fornyes med jevne mellomrom. Det står også om dette i kommunenes personalhåndbok. Konkretiserer rutiner og prosesser for samarbeid. Prosedyrer for tilsetting finner man også i interne rutiner i de private barnehagene. Feks i retningslinjer til Pbl-a, FUS. Slike dokument er det viktig å gjøre seg kjent med.

5 Hva sier Hovedavtalen? -Hovedavtalen KS: Tillitsvalgtes rettigheter og plikter De tillitsvalgte har rett til medvirkning m.h. til tilsetting i ledige stillinger: har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av Tariffavtalen. Hovedavtale for andre tariffområder i privat sektor Alle Hovedavtaler gir som et minimum rett til å gi uttale om tilsettinger. Det forutsetter at AT har tilgang på all relevant informasjon om prosess og om søkerens kvalifikasjoner -Ansvarsfullt oppdrag, viktig å følge med -Kommune står fritt til å bestemme hvilket nivå tilsetting skal skje(arbeidsplass, eller kommunenivå) -Private barnehager; styrer og eier eller en av dem -Viktig at at kjenner seg trygg på hvordan prosessen skal være: kjennskap til hva som legges til grunn i vurderingen av hvem som skal tilsettes -Kjenner til regler om fortrinnsrett, eller andre rettigheter(4 års regelen) -Viktig å opptre ryddig, se til at de avgjørelser som taes er forsvarlige og rette -Arbeidsgiver har rett til å tilsette, at rett til å medvirke -Kommunen står fritt i å avgjøre hvilket nivå tilsettingsmyndighet skal ligge; som regel er det utarbeidet et tilsettingsreglement. Det kan ligge i personalhåndboken for kommunen. -ks: skal være fast prosedyre å få tilsendt utvidet søkerliste, trenger dette for å ta avgjørelser. Skal og ha innsyn i andre dokument i saken på linje med arbeidsgiver, likeverdig part _Ang. prosedyrer står priv. virksomhet langt friere uten at de er forpliktet for eksempel. gjennom Forvaltn. Loven. Være obs på Arb. miljøloven som gjelder for alle, opplyse om ledige stillinger, fortrinnsrett og arbeidsavtale Ks Tariff presiserer også sterkere at utlysn. Tekst skal drøftes med at.

6 Tillitsvalgte på ulike nivå Stor variasjon – ulik delegering og fullmakter Ikke tråkk i hverandres bed! HT - kommunenivå Drøfte generelle retningslinjer for tilsetting Drøfte kommunens behov for personale Uttalelse? Medbestemmelse? Med i tilsettingsutvalg? AT - arbeidsplassnivå Drøfte arbeidsplassen sitt behov for personale Uttalelse? Medbestemmelse? Med i tilsettingsutvalg? Hvem har tilsettingsmyndighet?

7 Er det en ledig stilling?
Avdekke barnehagens/skolens behov Ikke ledig stilling: Vikar med rettighet etter 4 års regel Overtallige arbeidstakere i virksomheten Har noen fortrinnsrett? Ufrivillig deltid Har kommunen/arbeidsplassen rutiner for å sikre rettighetene til disse? Første spørsmål: Har vi ledig stilling? Eller er det noen i deltidsstilling som ønsker å få økt opp sin stilling, er det noen med fortrinnsrett, er det noen som snart har jobbet i 4 år uten fast stilling? (Være våken) Iflg. Arbeidsmiljøloven: arb. giver skal informere arb. takerne om ledige stillinger Er det kanskje behov for færre arbeidstakere, overtallighet? Hvordan sikre overtallige jobb på et nytt sted? Viktig at at er aktiv og bidrar positivt i disse drøftingene Viktig å undersøke at det er gode rutiner i kommunen eller virksomheten som fanger opp og styrer tildeling av nye stilinger. M.h til spesielle rettigheter ut fra Arbeidsmiljølov og Tariffavtale, gjelder dette også private barnehager når man eier flere barnehager.

8 Er det ledig stilling? 2006: ny regel i Arbeidsmiljøloven, 4 års regelen «For arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mere enn 4 år, kommer reglene om oppsigelse av arbeid til anvendelse» Reglene gjelder for privat, kommunal og fylkeskommunal anvendelse. Unntak: Midlertidig ansatt som ikke fyller lovkrav En arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt hos en arbeidsgiver i mere enn 4 år, skal tilsettes fast. Man kan ha vært ansatt i ulike virksomheter i en og samme kommune, hatt ulike stillinger og stillingsstørrelse i 4 års perioden. Arbeidet m¨å være sammenhengende,men korterer opphold som ferie fører ikke til avbrudd. Heller ikke foreldrepermisjon i samsvar med rettigheter i Arbeidsmiljøloven. Dersom en har hatt ulike stillinger og stillingsstørrelser, er det det som er status når en passerer 4 år som er avgjørende for retten til stilling videre Unntak: hvis arbeidstaker som er tilsatt midlertideig ikke fyller lovkravene(kompetansekrav) Liknende bestemmelser finner vi for ansatte i sataten, se Tjenestemannsloven

9 Er det ledig stilling? Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, AML §4-6 Overtallige fra andre barnehager/skoler Arbeidstakere med personlig avtale om økning etter midlertidig deltid Fortrinnsrett: Deltidsansatte med ønske om økning skal bekjentgjøres før utlysning Arbeidstakere med personlig avtale om fortrinn Skal være kvalifiserte, og at det ikke vil føre til vesentlig ulempe for virksomheten Skal ikke kalles inn til intervju, men samtale mulig AT: Være oppmerksom, stanse prosessen før utlysning og ivareta rettighetene 4 års regelen gjelder altså ikke fortrinnsrett til stilling, det er mere en konstatering at vedkommende har fast ansatt etter 4 år. Hvis vedk. for tiden er i vikariat blir det viktig å tildele tjenestested der det er ledig fast stilling. Det kan være fornuftig å behandle disse sammen med overtallige. Fortrinnsrett betyr at vedkommende har krav på ledig stilling uten å måtte konkurrere med søker utenfra. Arb. miljøloven par.14. Altså personer med denne retten kan få tilbud om ledig stilling uten at stillingen har vært lyst ut. Eller de kan gjøre krav på fortrinnsrett til stilling etter utlysning. Arb. taker må da ha vært ansatt i virksomheten i minst 12 mnd. i de siste 2 årene. Er det flere personer som krever fortrinnsrett, og dette er vurdert som reelt må de konkurrere på vanlig måte, en samlet kvalifikasjonsvurdering. Deltidsansatte har fortr. Rett til utvidet still. Fremfor at arb. giver foretar ny tilsetting. Tidligere var HTV i mange kommuner med når det gjaldt ansettelser av lærere og førskolelærere, nå er det ofte delegert ned på virksomhetsnivå. Vanskeligere for at ute på virksomheten å ha full oversikt. Ta kontakt med lokallaget, Htv, kommune eller eier for å diskutere disse tingene. Spør hvis du er usikker!!

10 Utlysning I offentlige virksomheter er det et ulovfestet krav om at alle ledige stillinger skal lyses ut En stilling kan lyses ut eksternt eller internt Internt for å avgjøre hvorvidt noen har fortrinnsrett. Noen har i søknadsskjema mulighet for å krysse av for fortrinsrett Opplæringsloven par. 10-4: alle undervisningsstillinger og rektorstillinger skal lyses ut offentlig. Unntak: stillinger som er ledig for under 6 mnd.

11 Utlysning Barnehageloven har ikke tilsvarende regler.
Kommuner, private og helseforetak skal ha rutiner for tilsetting. Som regel for faste stillinger, ledig for 6mnd. og mere. Også Udf sin politikk Alle tariffavtaler har formuleringer om kvalifikasjonsprinsipp Utlysningstekst er veldig viktig, den forplikter oss Udf råder at rutiner for tilsetting og utlysningstekst skal drøftes med at At har som nevnt tidligere rettigheter etter Hovedavtalen, medvirkning Ved vurdering av kompetanse er det viktig at det er samsvar mellom behovet som er definert etter drøftinger og utlysningsteksten. Offentlig utlysning innebærer som regel at den lyses ut i presse og NAV systemet, FINN Internt: oppslag, intranettsiden o.a. pga. kvalifikasjonsprinsippet, mener vi at offentlig utlysn. hovedregel

12 Utlysningstekst

13 Oppgave 1 til case Dere diskuterer forslag til utlysningstekst:
Noe som ikke bør stå i utlysningsteksten? Noe mer eller annet som bør stå i utlysningsteksten? Kan stillingsplan være til hjelp?

14 Intervju – utvelgelse Velge ut de best kvalifiserte i forhold til:
Relevant faglig og pedagogisk kompetanse/utdanning i henhold til utlysningsteksten Nasjonal ansiennitet Begrense antallet De med høyest kompetanse og lengst praksis Utvidet søkerliste Som nevnt har de ulike Hovedavtalene litt ulike formuleringer og definerer rettene for at i forhold til medvirkning i tilsettingsprosessen. Som et minimum skal altså at gi sin uttalelse i saken. Noen arb givere har tilsettingsutvalg der at er med. KS området; taes med på råd om utvelgelse til intervju MEN i alle fall hvis at skal ha de samme opplysningene som arb giver i forhold til å vurdere hvem som er best kvalifisert, blir det viktig at at er med i forberedelsene til intervju og i selve intervju. Hovedavtalen sier noe om at vi skal være likeverdige parter. Arbeidsgiver skal utarbeide utvidet søkerliste(persondata,utdanning,praksis og andre kvalifikasjoner) Intervju skal få frem opplysninger om kandidaten som ikke fremkommer av søknad og CV.Bl.a Personlige egenskaper og egnethet, ta notater!! M.H TIL GOD FORVALTN. SKIKK bør det ikke hentes referanser fra andre enn de søker har oppgitt. Det utarbeides skriftlig notat fra referanseinnhenting. Det bør innstilles minst tre, hvis det finnes kvalifiserte.

15 Oppgave 2 Utvelgelse til intervju
Diskutere utvelgelse av kandidater til intervju Er du enig med rektor/ styrer?

16 Intervju – gjennomføring
Strukturert og godt planlagt intervju – sikrer likebehandling Begrenset antall paneldeltakere Gruppeintervju; av og til brukt Noe nytt nå -> prøveundervisning… Arbeidsgiver og tillitsvalgt avtaler hvordan intervju skal foregå At kan observere, skrive referat, komme med oppklarende spørsmål Søkeren må anmodes om å gi referanser Planlegge godt – involvere AT Være aktiv før, under og etter intervjuet slik at det blir gode og ryddige prosesser At se til at søkeren blir ivaretatt, at det ikke stilles spørsmål av diskriminerende art e.l. Gruppeintervju; vet at noen har tatt det i bruk spes. m. h. til ansettelse av ledere. Det kan være en krevende situasjon m. h. til likebehandling av deltakerne. Her må tillits. Se til at flere blir ivaretatt samtidig. Noen erfaringer med gruppeintervju og hvordan det fungerer? Erfaring med skoler som også har involvert elever i ansettelsesprosessen, det vil ikke Udf anbefale Referanser som søker oppgir, må være forespurt på forhånd Habilitet; bør ikke delta hvis at er gift/samboer med, i slekt med eller på andre måter veldig «nær» søkeren.

17 Vurdering av kvalifikasjoner
Den best kvalifiserte skal ha tilbud om stillingen. KS Tariffavtale definerer det slik: søkerens kvalifikasjoner som teoretisk og praktisk utdanning, samt skikkethet for stillingen (tilsvarende i andre tariffavtaler) Når søkere av begge kjønn står likt, foretrekkes kvinnl. søker når dette kjønn er underrepresentert. Når søkere står likt, foretrekkes den med lengst tjeneste i kommune til kom. stilinger Opplæringsloven: det skal legges vekt på utdanning og praksis, hvilke undervisningsbehov som skal dekkes og hvor kvalifisert søkeren er for stillingen. Bh. loven: kompetansekrav til ped.leder og styrer AT’s rolle å påpeke og stå fast på kompetanse/ansiennitet. I tillegg intervju, referanser(ALLTID kontakte referanser, flere enn bare en) Kvalifikasjonsprinsippet hva betyr det? Udf. mener kompetanse, ansiennitet og personlig egnethet Vurderingen må altså gjøres opp mot lov og forskriftsfestet utdanningskrav til stillingen, utlysningstekst og hvilke behov som er definert for stillingen I tilegg kan arbeidsgiver ha satt andre krav, for eksempel praksis og personlige egenskaper. Dette kan oppleves krevende for at. Arbeidsgiver har mye makt. At har rett til å utale seg, event. Skrive uenighetsprotokoll hvis uenig i tilsetting

18 Kvalifikasjonsprinsippet
Skal sikre at det blir rekruttert personer med best mulig kompetanse i forhold til oppgavene som skal gjøres Utdanning Praksis Personlige egenskaper Oppl. § 10-5: Hovedtariffavtalen KS § 2.2: Private tariffavtaler

19 Kriterier: Pedagogisk leder: skal være utdannet førskolelærer/barnehagelærer, Eller ha 3 –årig høgskoleutdannelse med vidr. Utd. I barnehagepedagogikk Førskolelærer/barnehagelærer: annen 3- årig pedagogisk utdannelse med videreutdanning i barnehagepedagogikk e.l. hovedfag/master i barnehagepedagogikk, almennlærer,faglærer,spesialpedagog, barnevernspedagog Styrer: førskolelærer/barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse, almennlærer,faglærer

20 Kompetansekrav grunnskole
Kap. 14 Kompetanseforskrift til opplæringslova: Grunnskole Allmennlærerutdanning Grunnskolelærerutdanning Bachelor/master + PPU Faglærerutdanning Barnehagelærerutdanning + 60 stp fag/spes.ped. Yrkesfaglærerutdanning Det er egne kompetansekrav for ulike klassetrinn og fag

21 Kompetanse vgo 60 studiepoeng for å undervise i fag Allmennfag
Bachelor/mastergrad + PPU Faglærerutdanning Yrkesfag Yrkesfaglærerutdanning Høgskole/universitetsutdanning + PPU Fagbrev + 4 års yrkeserfaring + 2-årig yrkesteori + PPU Spes.ped. 60 stp.

22 Oppgave 3: hvem bør ansettes?
Hva tar du som tillitsvalgt hensyn til?

23 Tilsetting Vedtak om tilsetting er gjort, og arb. giver sender ut tilbud om stilling Frist for tilbakemelding Dersom vedkommende ikke tar i mot stilling, går tilbudet til nr.2 på listen Søker som ikke får tilbud, skal og ha skriftlig melding om vedtak Tillitsvalgte kan skrive uenighetsreferat ved uenighet Søker som mener seg forbigått kan gå til Sivilombudsmann, Vedtak om ansettelse skal middels skriftlig Forvaltn. Loven par 27 Søkere som får avslag har ikke aut. krav på begrunnelse for avslag.(Forvaltn .loven 3 annet ledd) Men det er ikke til hinder for at virksomheten allikevel kan gi en begrunnelse for avslaget . Søker som har fått stilling får noen dager, 1 uke for å svare om man mottar stilling. Levere politiattest før ansettelse gjøres. Arbeidsavtale skal skrives innen en måned etter at tilbud er akseptert. Sivilombudsmann kan man ta kontakt med dersom man lurer på om best mulig er kvalifisert og man føler seg forbigått. Selv om man får medhold av sivilombudsmann betyr ikke det at vedk. får stillingen Vedtak om tilsetting er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og er da endelig- MEN det kan ha som konsekvens at det kan være grunnlag for å inngå avtale om en form for kompensasjon. For eksempel. tilbud om annen stilling, fortrinnsrett til neste stilling en erstatning. Ved mistank om erstatning, se i aktuell lov. Det kan klages inn for likestilling og diskrimineringsombudet. Her er det arbeidsgiver som må bevise at så ikke er skjedd. Sivilombudsmann vil undersøke om best mulig kvalifisert er ansatt. Konklusjon blir sendt til klager. Men selv om klager for medhold, betyr det ikke at klager for stillingen. Vedtak om tilsetting er endelig,enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. MEN det kan ha som konsekvens at det kan være grunnlag for å inngå avtale om en form for» reparasjon»; erstatning, tilbud om annen stiling, fortrinnsrett til neste ledige stilling eller annet. Dersom UDF SKAL HJELPE ET MEDLEM SOM HAR SAK HOS Sivilombudsmann, er det juridisk avdeling i Udf sentralt som har ansvar for saksforberedleser. Mistanke om diskriminering: sjekke i aktuell lov. Kan da be arb. giver om opplysninger om de andre søkerene,også i privat virksomhet. Slike saker kan klages inn til Likestilling og diskrimineringsombudet.Her er det da arb, giver som må bevise at så ikke er skjedd.

24 Rettigheter for søkeren:
Forvaltningsloven Se utvidet søkerliste Søknad med vedlegg til den som er innstilt eller tilsatt Opplysninger om seg selv som fremgår av referanser Skriftlig referat fra intervju; ikke vurderinger som er gjort Innstilling Gjelder offentlige virksomheter, men er eksempler på god forvaltningsskikk også i private virksomheter Har ikke rett i innsyn i vurderinger som er gjort av søkeren, men kan se referat fra intervju. En søker til offentlig stilling kan gå til Sivilombudsmann for å få sin sak vurdert. I privat virksomhet har en ikke tilsvarende lovfestet rettigheter, men det kan likevel være etablert ordninger med interne retningslinjer og reglement. TILLITSVALGTE MÅ GJØRE SEG KJENT OM DETTE FINNES!! Taushetsplikten; taushetsplikt om noens personlige forhold. Det betyr at opplysninger man normalt vil holde for seg selv, skal være taushetsbelagte. Opplysn. Om fødested,dato,sivilstand, yrke, arbeidssted og bopel er normalt opplysninger som ikke er forbundet med taushetsplikt.

25 Tilsettingsform -Hovedregel i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven(stat) er at stillingen skal være fast. Dersom tilsetting er gjort for et tidsrom, skal det være hjemmel i arbeidsmiljøloven -Alle skal ha en skriftlig arbeidsavtale Arbeidsgiver må vise at det er lovlig hjemmel for midlertidig tilsetting Arb. taker som mener han er tilsatt midlertidig uten at det er hjemmel for det kan kreve drøftinger med arb. giver. Her kan man gjerne søke bistand av tillitsvalgte Viktig å stille spørsmål til arbeidsgiver hvis folk går i stillinger som du undrer deg over at ikke har vært utlyst og som du tenker skulle ha vært faste stillinger.

26 Lønn ved tilsetting Tariffestet minstelønn utgangspunktet
Lønnskrav i enhver stilling Arbeidsgiver kan innvilge krav, ikke forpliktet Heve lønnsnivået Mulig å forhandle om lønn utenom lokale lønnsforhandlinger, for eksempel. ved tilsetting, i lønnsamtale med arbeidsgiver(for eksempel. hvis du har tatt vidreutdanning, eller har fått endrede ansvars/arbeidsoppgaver) Begrunne ut fra beholde , rekruttere osv. Bistand fra at

27 Tillitsvalgtes rolle Forpliktet på lov- og avtaleverk
Forpliktet på Utdanningsforbundets politikk Utdanningsforbundets representant – uttalerett (ingen rett/plikt til å begrunne) Kjenne til lov og avtaleverk Kjenne til virksomhtens prosedyrer for ansettelser, for eksempel. gjennom en personalhåndbok e.l. Være søkerens talsmann/advokat

28 Vern mot diskriminering
Forbud mot direkte og indirekte diskriminering Likestillingsloven Forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn Arbeidsmiljøloven – kap. 13 Politisk syn, medlem i arbeidstaker-organisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder Deltids- eller midlertidig tilsatt Diskrimineringsloven Etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn

29 Vern mot diskriminering – forts.
Visse unntak Positiv forskjellsbehandling Opplysningsplikt Delt bevisbyrde

30 Litt ekstra om likestillingsloven
Generalklausul – forbud mot forskjellsbehandling av kjønn Særlig beskyttelse i forhold til graviditet og fødsel Særbehandling for å fremme likestilling, f.eks moderat kvotering av kvinner til lederstillinger Moderat kvotering av menn til stillinger i barnehage og skole som er direkte rettet mot barn

31 Forbigåelse? Ikke klagerett etter forvaltningsloven
Sivilombudsmannen (bare off. stilling) Likestillings- og diskrimineringsombudet (all virksomhet) Søksmål – erstatning Medlemmet må ta selv ta stilling til oppfølging og bistand fra Utdanningsforbundet. Ta kontakt med hovedtillitsvalgt eller lokallaget!

32 Forvaltning Habilitet Taushetsplikt
Partsinnsyn (gjelder offentlige virksomheter, ellers god forvaltningsskikk): Rett til innsyn i sakens dokumenter gjennom hele tilsettingsprosessen, samt etter at tilsetting er foretatt Opplysninger som er nedtegnet Opplysninger om seg selv Skriftlige referat (egne utsagn) Søkerliste (for alle): Navn, fødselsdato, yrke, arbeidssted… Utvidet søkerliste (de involverte): + utdanning, praksis De innstilte og rekkefølge, samt om dissens Opplysninger til den innstilte/tilsatte Søknad med vedlegg Det vedkommende har sagt hvis av betydning (og hvis i referat) - Habilitet: familie, slekt, familielignende forhold, verge, fullmektig, andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet (fordel, tap, ulempe for ham selv eller noen med nær personlig tilknytning) - Taushetsplikt: personlige forhold, men ikke: fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted,

33 Forvaltning 2 Utredningsplikt (rektor/styrer)
Tilsettingsvedtak – enkeltvedtak (rektor/styrer)

34 Aktuelle Lover: Arbeidsmiljøloven Opplæringsloven med forskrifter
Barnehageloven med forskrifter Likestillingsloven Diskrimineringsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Forvaltningsloven Offentlighetsloven Sivilombudsmannsloven Diskrimineringsombudsloven


Laste ned ppt "ATB sin rolle- hva er viktig å tenke på:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google