Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven

2 Hvorfor ny veileder? Varslet i Stortingsmelding 41( ): Kvalitet i barnehagen Det kreves en tydeliggjøring av gjeldende regelverk Det betyr ingen innstramming eller endring i regelverket KD pressemelding: Barnehagene er lovpålagt å ha et visst antall barn per førskolelærer. Mange barnehager har tolket regelverket feil og har dermed hatt for få førskolelærere. Nå vil kunnskapsministeren rydde opp i praksisen med en veileder til kommunene.

3 St.melding 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen
Tilsyn med kommunene har avdekket at enkelte kommuner organiserier styrerressursene i strid med barnehageloven. I noen tilfeller har dette ført til at pedagognormen ikke oppfylles. Barnehageeier har da ikke søkt om dispensasjon og kommunen har ikke vurdert dette i tråd med regelverket om dispensasjoner. Departementet vil gi ut en veileder til kommunene om barnehagenlovens krav til pedagogisk bemanning.

4 Regelverket vi har å forholde oss til:
Barnehageloven Forskrifter Veileder – tolkinger Bestemmelser i tariffavtaler

5 § 17 Styrer Styrerkravet Krav til forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse Utdanningskrav Oppgaver Styrerressurs Forhold mellom styrers tid til administrasjon og ledelse og norm for pedagogisk bemanning

6 hver barnehage skal ha en styrer
§ 17 Styrerkravet Det stilles krav om at hver barnehage skal ha en styrer med ansvar for den pedagogiske og administrative ledelsen i barnehagen,

7 I særskilte unntakstilfeller kan…
flere barnehager samle sine styreressurser. F.eks i et lederteam Forutsetning: Ingen reduksjon av styrerressursen i den enkelte barnehage Hensiktsmessig avstand mellom barnehagene Mulighet for daglig oppfølging av hver barnehage Normen for pedagogisk bemanning må overholdes flere små barnehager organiseres som en felles virksomhet med en styrer. F.eks hvis det er vanskelig å få kvalifisert personale.

8 § 17 Utdanningskrav Førskolelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk utdanning: Allmennlærer Faglærer Annen 3 årig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jmf § 18.

9 Beskrevet i forarbeidene til barnehageloven:
Styrers oppgaver Fire hovedoppgaver – Beskrevet i forarbeidene til barnehageloven: - Lede en pedagogisk virksomhet - Utøve personalansvar - Utøve administrative oppgaver - Samhandle med kommunal barnehagemyndighet

10 Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse
Styrerressurs Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse Styrer er barnehagens daglige leder. Omfanget av styrers pedagogiske og administrative oppgaver vurderes konkret ut fra ulike faktorer: Barnehagens størrelse Arbeidsfordeling mellom styrer og eier Barnegruppens sammensetning Personalets samlede kompetanse og erfaring

11 Forhold mellom lov og tariffavtale
Barnehageloven § 17, forskriften § 2: Tilstrekkelig tid til administrasjon og ledelse ut fra krav til forsvarlig og administrativ ledelse – konkret vurdering Tariffavtalen – FUS, hovedtariffavtalen, fellesb. 4.6: - Hovedregel: Styrer i hel stilling - 42 plasser eller flere: hovedregel – hel stilling til ledelse - I store barnehager bør det tilsettes assisterende styrer - Mindre barnehager: minimum 35% stilling til ledelse. Styrer kan etter drøftinger utføre arbeid i barnegruppen. Forhold mellom lov og tariffavtale Barnehageloven § 17, forskriften § 2: Tilstrekkelig tid til administrasjon og ledelse ut fra krav til forsvarlig og administrativ ledelse – konkret vurdering Tariffavtalen – FUS, hovedtariffavtalen, fellesb. 4.6: - Hovedregel: Styrer i hel stilling - 42 plasser eller flere: hovedregel – hel stilling til ledelse - I store barnehager bør det tilsettes assisterende styrer - Mindre barnehager: minimum 35% stilling til ledelse. Styrer kan etter drøftinger utføre arbeid i barnegruppen.

12 Forhold mellom tid til ledelse og norm for pedagogisk bemanning
Styrers tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning. Styrer som har mindre tid til ledelse enn 100% stilling, kan medregnes i normen for pedagogisk bemanning for den resterende delen. Kun den tiden vedkommende utfører pedagogiske oppgaver direkte i det daglige arbeidet med barna kan regnes med i pedagognormen

13 Hvis styreroppgaver blir delegert til pedagogisk leder… - Forutsetning for delegering – at oppgavene kan delegeres - Den tid pedagogisk leder utfører styreroppgaver, må erstattes av annen pedagogisk leder

14 § 18 Pedagogisk leder Utdanningskrav: Førskolelærerutdanning
Følgende utdanning med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, eller mastergrad i barnehagepedagogikk eller førskolepedagogikk: - Allemennlærer - Faglærbeider - Spesialpedagog - Barnevernspedagog Unntak for personale som arbeider på nattid (men styrerkrav)

15 Pedagogisk leder – andre førskolelærere
Førskolelærere som er ansatt i andre stillinger enn pedagogisk leder, kan bare medregnes i norm for pedagogisk bemanning dersom de reelt sett utfører oppgaver som pedagogisk leder. Eksempler: Spesialpedagoger Støttepedagoger Førskolelærere ansatt i assistentstillinger Assisterende styrer Fagkonsulent, pedagogisk konsulent og lignende.

16 Pedagogisk leder – oppgaver
Helhetlig ansvar i barnegruppen for: planlegging og vurdering daglig omsorg for det enkelte barnet utvikling av det sosiale miljøet og læringsmiljøet samarbeidet med foreldrene veiledningsansvar for det øvrige personalet Medansvar for: utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet barnehagens samarbeid med andre tjenester

17 Pedagognormen – forskriftens § 1
Minimum én pedagogisk leder pr barn når barna er over 3 år. Minimum én pedagogisk leder pr 7-9 barn når barna er under 3 år. Ved kortere oppholdstid enn 6 timer, kan barnetallet økes noe dersom det er forsvarlig. Kravet om én er konstant og representerer en bestemt størrelse. Pedagognormen åpner således ikke for å beregne en prosentandel av en pedagogstilling pr barn. Normen skal være oppfylt for barnehagen som helhet.

18 Pedagognormen § 18 Det skal foreligge en konkret vurdering av hvor mange barn en enkelt pedagogisk leder kan ha ansvar for. Aktuelle momenter, f.eks: Antall barn som fyller 3 år seint på året Barn som krever ekstra oppmerksomhet Inne- og utearealets egnethet …………………………………….

19 Hva gjør vi? Utdanningsforbundet vil lage en kommentar til veilederen.
Oppfordre tillitsvalgte og medlemmer til å sjekke Er det en styrer i hver barnehage? Har styrer nok tid til ledelse? Er norm for pedagogisk bemanning oppfylt? NB! Spørsmål om tid til ledelse må sees i samnheng med tariffavtalen og eventuelt tvistes etter hovedavtalens regler.

20 Hvem har ansvar for hva? Barnehageeier skal:
§ 7 – drive virksomheten i samsvar med lov og regelverk Kommunen skal: § 8 – gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med lov og regelverk § 10 – avgjøre søknad om godkjenning § 16 – føre tilsyn og gi pålegg om retting eller stenging Fylkesmannen skal: § 9 – veilede kommuner og virksomheter, føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, være klageinstans ved kommunale vedtak om godkjenning og pålegg

21 Oppfølging Styrer Tillitsvalgt Kommunen Lokallag Fylkeslag
Fylkesmannen UDF sentralt Departementet

22 Kommentarer til den nye veilederen:
KD: ”Pedagogisk bemanning i barnehagen – vil rydde opp i feil praksis!”hage Udf: ”En seier for barn i barnehage!” KS: ”Økte krav til barnehagen, men ikke økte ressurser.” PBL-A: ”Ingen forskriftsendring – ingen regelendring barnehage.no: Blåser i ny veileder (15.08) Tar ikke regingen (22.08) FUS: ?

23 en ekstra pedagog i 100% stilling
Presisering Normen for antall pedagoger i barnehagene tilsier at det skal være minimum 1 pedagogosk leder per barn når barna er over 3 år, og 1 pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under 3 år. Mange barnehager har til nå praktisert regelverket slik at de kun øker antall pedagoger prosentvis etter hvor mange barn de har over 9 eller 18. Presiseringen av reglene gjør at barnehager som har praktisert lovverket annerledes nå må ansette en ekstra pedagog i 100% stilling dersom barnetallet utvides ut over 9 eller 18 barn, avhengig av aldersgruppe.


Laste ned ppt "Ny veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google