Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan udnes naturbarnehage SA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan udnes naturbarnehage SA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan 2011-2012 udnes naturbarnehage SA
Vurderer et utklipp fra den nye rammeplan enten her eller i visjonene våre.

2 Ny formålsparagraf § 1 Barnehagelov , ny formålsparagraf
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse Barna skal få utfolde skaperglede, undring og med hjemmet ivareta barnas behov for utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg omsorg og lek, og fremme læring og danning selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle som grunnlag for allsidig utvikling. grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal bygge på grunnleggende De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder verdier i kristen og humanistisk arv og og forutsetninger. Barnehagen skal møte tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet barna med tillit og respekt, og anerkjenne og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, barndommens egenverdi. Den skal bidra til tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som trivsel og glede i lek og læring, og være kommer til uttrykk i ulike religioner og et utfordrende og trygt sted for fellesskap og livssyn og som er forankret i vennskap. Barnehagen skal fremme menneskerettighetene. demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

3 Innledning Udnes Naturbarnehage har vært i drift siden høsten 2007. Barnehagen holder til i det røde huset i enden av Hvamsmoen like ved veien opp til Tomteråsen. Barnehagen er en enavdelingsbarnehage for barn mellom 3 – 6 år. Den er foreldredrevet. Barnehagen kan pr i dag ha 14 hele plasser, men disse kan også benyttes på deltid. Barnehagen ligger i nær forbindelse til skogen, har eget telt og bålplass. Vesle Hvam og Gamle Hvam ligger også i barnehagens nærmiljø. Barnehagen benytter seg av dette da barna kan oppleve dyr og gårdsdrift på nært hold. Vi har hovedfokus på natur og miljø, og vi er opptatt av hvordan man gjorde ting i gamle dager, så vi lager eget papir, tover ull, baker lomper og lefser, drops og har egen grønnsakshage. Vi har egne høner som gir oss egg. Barnehagen har egen buss med 3 punkt seler og godkjente barneseter og den har plass til alle barna og de voksne. Denne benyttes til fine turer i nærmiljø og turer lenger unna som Oslo og Amadeusparken.

4 Våre verdier kommunikasjon, lek og omsorg
Vi har utarbeidet noen felles verdier for vår barnehage, som vi ønsker ta inn i vår visjon om å være den Gode barnehagen for barn og foreldre. Metoder for å nå visjonen: Hvert enkelt barn skal bli sett og hørt¨ De voksne må ta det barn sier på alvor og være anerkjennende Vi må skape trygghet gjennom omsorg og lek Vi har fokus på sosial kompetanse. Barna må lære å omgås hverandre på en hyggelig og respektfull måte slik at alle føler seg betydningsfulle. Barnas uttrykk, enten kroppslig eller verbalt, må vektlegges i planer og vurderinger. Mål: En barnehage for glade og trygge barn og voksne.

5 Våre verdier kommunikasjon, lek og omsorg
Vi ønsker å ha fokus på kommunikasjon og samspill. Det er viktig at vi står på samme plattform i arbeidet vårt, det handler om menneskesyn, barnesyn og samarbeid. Kommunikasjon er noe vi ser viktigheten av å jobbe med i våre nære relasjoner med barn, kollegaer og med foreldre. Vi ønsker å bevisstgjøre oss selv og barna på hvordan vi kommuniserer med hverandre og med dere som foreldre. I vår barnehage synes vi noe av den viktigste bagasjen et barn kan ha med seg på livets vei er troen på seg selv og et godt selvbilde. De skal føle seg betydningsfulle uansett hva de mestrer og ikke mester. De voksne må fungere som gode rollemodeller for barna i gruppa og visse bevisste holdninger i forhold til å støtte barna i deres kommunikasjon. Vi fungerer som speil for barna, og vi skal jobbe med å være bevisste på dette i vårt samspill i barnehagen. Alle barn og voksne skal møtes med positivitet og respekt i vår barnehage. Lek: I vår barnehage er lekens egen betydning en viktig verdi som vi alle er opptatt av. Det er i den frie leken i barnehagen barna kommuniserer mest seg i mellom, det er i denne leken de er kreative og må forholde seg til hverandres forslag og innspill om lekeregler. Det å forstå å støtte barna i deres samarbeid om lekeregler, kan være vanskelig. Det krever oppmerksomme voksne som tar seg tid til å sette seg inn i leken, å lytte til barna. Det er ofte mye humor i barnas frie lek, og de leker gjerne ting de selv har erfart i livet. Leken spiller en viktig rolle i førskolebarnets utvikling, og en av barnehagens viktigste oppgave er å støtte opp om barnets lekemuligheter. Vi ønsker at barnetiden skal være en periode i livet hvor barna får leve ut det barnlige. Leken skal være frivillig og spontan, en aktivitet som er tilfredsstillende i seg selv. Barn lærer gjennom lek og den har utspring i barns forestillinger og erfaringer. Leken er viktig for barnas følelsesliv og den tilfører glede. Leken krever samarbeid og gir barna ferdigheter i det sosiale samspillet med andre.   De voksne skal alltid gå inn i leken med respekt for at det er barna som bestemmer, og ta de roller som er naturlig i situasjonen. De skal gå inn i leken dersom det er noen som faller utenfor og for å stimulere til ny lek. Det er viktig at det er voksne tilstede, slik at de kan støtte opp og hjelpe barn i leken dersom det er nødvendig. Omsorg: Vi er opptatt av omsorg. I vårt arbeide i barnehagen blir vi opptatt av å prøve å forstå barnas individuelle behov for omsorg. Noen trenger at vi strekker ut en hånd, andre trenger et fang å sitte på. Noen vil prate og noen vil leke sammen med oss. Her er det vi voksne som må sette oss inn i barnas følelser og se hvert enkelt barn. Det er viktig at vi tar det barna gir uttrykk for på alvor, barn er ekte og ærlige. Og skal vi kunne gi barna omsorg og trygghet må vi kunne leve oss inn i barnets perspektiv. Vi må vise glede og humor i hverdagen og i leken med barna

6 Pedagogisk grunnsyn Vårt pedagogiske grunnsyn er basert på Rammeplan for barnehager sitt fagområdet, Natur, miljø og teknikk: Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. ( Rammeplan, 2006 ) Vårt hovedfokus er basert på dette fagområdet og vårt hovedmål er utarbeidet i forhold til dette. Vi legger vekt på lek og utfoldelse i naturen til alle årstider. Metode: Barn undrer seg mye og vil ha svar på mange ting. Mange av spørsmålene er rettet mot naturen og fenomener i hverdagen. Vi har derfor fokus på undring og utforsking. De voksne i barnehagen skal stimulere til nysgjerrighet og utforsking. Vi er opptatt av barns helse, at barn skal bevege seg, og at barn skal lære. Men vi må aldri la dette overskygge barns nysgjerrighet, oppdagerglede og opplevelsesglede. Det å få oppleve naturens farger, lyder, lukter, og smaker, det å få undres over former, vekst og utvikling, Over lys og skygge, sol og regn gir oss opplevelser som varer livet ut.

7 Progresjon i barnehagen
I året som har gått har det skjedd mye i barnehagen. Vi har hatt temaet ” Rim og Regler” som vårt tema ved siden av natur og miljø som er vårt hovedfokus i barnehagen. Dette har fungert bra og vi opplevde at barna var engasjerte og fikk fort interesse for rim og regler. Kan hende dere har hørt noen hjemme også. Det er en viktig del av språkstimuleringen i barnehagen og en viktig del i vår kulturarv. Vi har hatt noen som heter tungetrim, som fokuserer på å øve inn f. eks bokstaven R. Vi har brukt rim og regle bøker, klappeleker, fingerleker og ellinger i samlingstunder i barnehagen. Eksempler på dette er morovers boka, rim og regle trekkekort, jeg gikk meg over sjø og land. 5 små aper, tommelfinger. Ellinga vellinga, En gul knapp, Ole Dole Doffen. Målet vårt var at vi ønsket at barna skulle få kjennskap til rim og regler , dette er fordi dette er en del av vår kulturarv, og fordi dette styrker språkutviklingen hos barna. Vi opplevde en spennende prosess mot målet i arbeidet med dette i vår barnehage, og vi erfarte engasjerte og ivrige barn og voksne underveis i løpet av dette temaprosjektet. I grønt miljø har vi vært innom viktige elementer innenfor natur og miljø, vi har snakket om hva naturen gir oss av mat, vi har snakket om forskjellige typer søppel, hva som skal kastes hvor, og hva som kan gjenvinnes. Vi har vært innom forurensing og snakket mye om det å kaste søppel i naturen. Ta vare på alt som lever, det uendelige kretsløpet. Målet var å skape grunnleggende holdninger , kunnskaper og verdier i forhold til naturen, miljøet og det økologiske samspillet. Vi har erfart at dette temaet ligger til grunn for en stor del av vårt hovedfokus i barnehagen. Vi tar med oss dette videre i våre planer og det vil være en fast del av vårt tema arbeid som naturbarnehage. Her har jeg klippet og limt litt, må omformulere en del, hva mer kan vi ta med? Den siste delen om natur og miljø omformulerer vi litt.

8 Årshjul Måned Hva skjer August Tilvenning, bli kjent Styremøte
September Høst, foreldresuppe Foreldremøte Oktober Høst Su møte November Høst, foreldresamtaler Desember Juleforberedelser. Foreldregløgg. Vinter Januar Vinter Februar Mars Vår, Årsmøte, Styremøte April Påske. Vår, foreldresamtaler Mai Vår. 17 Mai Juni Sommer, karneval, sommerfest Planleggingsdager : 15. Aug, 4. Nov, 2. Jan og 18. Mai Stengt julaften og nyttårsaften, åpent til 1200 onsdag før påske Ferie sommeren 2012: uke 27, 28, 29 og 30. Vi følger SFO’s ferieuker

9 Dagen vår i barnehagen Åpningstid 0700 – 1700 Frokost 0830
Samling 0930 Lunsj 1130 Frukt 1430 Kjernetiden vår er 0930 – Det er viktig at barna kommer til samling, vi går igjennom dagens innhold. Vi fordeler oppgaver og øver på kommunikasjon og samarbeid, dette er time for hele gruppa. Hvis dere ikke rekker å komme til samling ønsker vi helst at dere venter til klokka På ukeplanen kommer det mer detaljert info om dagen, vi dokumenterer hva vi gjør på tavla i garderoben, og vi setter frem ting vi har lagd, henger opp kunstverk og malerier. Og vi henger opp bilder fra turer og lignende så dere får se hvor fint vi har det i barnehagen vår.

10 Fagområdene I følge Rammeplanen for barnehager skal barnehagen gi barn grunnleggende kunnskap på barns sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær samt gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Fagområdene består av: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere av områdene vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg, og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.

11 Fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst
Vi samtaler om felles opplevelser, tanker og følelser. Bruk av skriftlige og muntlige fortellinger, rim regler og sanger Vi skal bidra til at barna kan lytte, få et utvidet ordforråd, bruke språket til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. Løse konflikter og skape positive relasjoner. Vi leser eventyr og bøker Kropp, bevegelse og helse: Barna skal oppleve mestringsfølelse. Barna skal videreutvikle grov og finmotorikken ved å være mye ute i naturen. Gi barna glede ved å bruke naturen, og lære de til å ta vare på miljø og naturen. Bidra til at barna får gode erfaringer med uteliv til ulike årstider. Bidra til sundt kosthold. Barn er kroppslig aktive og uttrykker seg gjennom kroppen. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har igjen betydning for utvikling av sosial kompetanse Kunst, kultur og teknikk: Øver barna i å bruke fantasi og skaperglede. Bruker naturmaterialer i formingsaktivitetene. Synger sanger som passer til årstidene, samt kjente og kjære barnesanger. Kultur og kulturarv. Dramatiserer. Besøker Vesle Hvam og Gamle Hvam og gir de på den måten erfaringer og kunnskaper om dyr og gårdsdrift. Etikk, religion og filosofi Skal hjelpe barna til å tilegne seg grunnleggende normer og verdier Øver på toleranse og interesse for hverandre, respekt for hverandre uansett kultur/religiøs eller livssynsmessig tilhørighet Følger den kristne formålsparagrafen, og skal bidra til at barna får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnehagen Nærmiljø og samfunn: Gutter og jenter er like mye verdt. Barna skal bli kjent med nærmiljøets tradisjoner Barna skal gjøres kjent med at samene er en Norsk urbefolkning Antall, rom og form: Bidra til at barna gjennom lek og hverdagsaktiviteter kan utvikle sin matematiske kompetanse Barna skal oppleve glede over å utforske med tall og former Barna skal få erfare ulike typer størrelser, former og mål Barna skal få erfaringer med plasseringer og orientering, slik at de kan utvikle sine evner til lokalisering

12 TEMA Kommunikasjon : Barns læring og opplevelser preges i stor grad av hvordan den voksne tilrettelegger for det. Det er de voksne sitt ansvar å gi barna trygghet, tro på seg selv, ferdigheter til å omgås hverandre på en god måte. Dette er viktige sosiale ferdigheter som vi ønsker å ha fokus på i år. Vi ønsker å hjelpe barna i møte med andre i forhold til lek. Vi ønsker at barna skal bli trygge på seg selv, å tørre å vise de andre hvem de er. Vi ønsker å jobbe med hvilke ord barna bruker i samspill med andre. Ord kan såre oss og ord kan motivere oss. Vi ønsker å hjelpe barna til å tenke selv i konflikter og vi som voksne må være tilstede for å støtte dem til å finne løsninger sammen. Og at vi skal ta oss tid til å undre oss over hva som skjedde sammen med barna. Vi vil også jobbe med det å takke for maten, sitte pent ved bordet, vente på tur og lignende. Vi ønsker å støtte barna til å fortelle om seg selv i samlingstund, ta med bilder av familien sin. Vi skal kjøre rundt å se på hvor alle bor og ta bilde av husene våre. Målet med dette er i tråd med det nye ordet ” Danning” som har kommet inn i formålsparagrafen til barnehagen. ” Oppdragelse” er byttet ut med ”Danning” i formålsparagrafen. Vi ønsker å hjelpe barna å bygge et godt selvbilde. Vi må være åpne for mangfoldet som er tilstede i vårt barnehagemiljø, dette vil styrke fellesskapet i gruppa. Hjelpe barna til å undre seg over hva som er å være folkelig i vårt lille barnehagesamfunn. Grønt miljø : I temaet grønt miljø har vi i år ekstra fokus på det som ofte kalles ”Fra jord til bord.” Det er at vi tar for oss matvarer i naturen og jobber med dette sammen med barna, dette har dere nok sett en del til allerede i høst. Vi plukker nyper, lager nypesuppe, vi plukker sopp som vi skal tørke, vi skal plukke bær og lage syltetøy. Vi skal ta i bruk det vi får tak i og lage prosjekter sammen med barna. Teamet fra jord til bord er også forankret i vår kulturarv. Målet for dette arbeide er å gi barna erfaringer i det være med i hele prosessen. I vår travle hverdag har vi selv erfart hvor liten tid man har til å undre seg over hvor ting kommer fra. Vi jobber også kreativt med naturmateriale i kunst og håndverk i år, vi har et stort ullprosjekt og vi vil bruke andre ting vi finner på tur og lignende, i prosjekter i barnehagen. Målet med dette er å lære barna å benytte ting vi finner i naturen på en kreativ måte. Vi jobber aktivt med pedagogisk dokumentasjon i forhold til temaarbeid

13 OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE
Førskolebarna skal gjennom det siste barnehageåret følge et målrettet opplegg slik at de er forberedt for overgang til skole. De skal gjøres kjent med bokstaver og tall, samt ha selvstendighetstrening. I samarbeidsmøter mellom skole og barnehage som har blitt gjennomført det siste året. Har vi fått mer innsikt i hva som er viktig for skolen at barna har fått trening på. Skolen er opptatt av kommunikasjon og samspill, gå på rekke, vente til det er din tur (en stor utfordring for mange ), sitte rolig å jobbe med en aktivitet og holde på med det en stund, innestemme, og sosial kompetanse. Vi fokuserer på dette i vårt arbeid og særlig i forhold til de eldste i barnehagen. Hvordan: Barna følger et pedagogisk opplegg gjennom året, de skal gjøre ulike oppgaver med blyant og farger. De skal kunne kjenne igjen enkelte bokstaver, sin egen, samt tall. De får også noen turer som bare er for de største. Vi fortsetter samarbeidet med førskolegruppa på Tomteråsen barnehage. Barna skal i løpet av året bli selvstendige nok til å klare å kle på seg selv, holde orden på egne ting i garderoben og øves opp i å klare seg selv mest mulig i forbindelse med toalettbesøk. Mål: Gjøre barna klar for skolestart På slutten av barnehageåret skal førskolebarna ha en besøksdag med barnehagen på skolen. Barnehagen følger planen for overgang barnehage – skole i kommunen. Den ligger vedlagte til de som har skolestartere høsten 2012.

14 FORELDERESAMARBEID STYRETS OG SU’S ROLLER
Foreldresamarbeid handler om den direkte relasjonen mellom foreldre med barn i barnehagen og personalet som arbeider der. ( Haug, 1993:129) I barnehagens formålsparagraf ( § 1 ) står det : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Udnes naturbarnehage er en foreldredrevet barnehage, så vi involverer foreldrene mye i barnehage arbeidet vårt. Ved at de er representert i styret vårt og er med på avgjørelser i barnehagen. Andre viktige former for foreldresamarbeid er: Kommunikasjon og informasjonsformer Hente og bringe situasjoner Foreldresamtaler Samarbeidsutvalget (SU)/Styret Foreldremøter Sammenkomster i barnehagen Vi legger stor vekt på dette i barnehagen vår og vi ønsker en god og konstruktiv dialog med foreldrene i barnehagen STYRETS OG SU’S ROLLER I barnehagens styre sitter to foreldrerepresentanter og barnehagens Styrer Styret tar for seg barnehagesaker som omhandler eventuelle administrative spørsmål, økonomi, orientering om nye barn, delaktighet i forhold til nye ansatte i faste stillinger, pedagogisk innhold. Saker kan meldes inn til styret. Det er 4 møter i året Samarbeidsutvalget er to representanter fra foreldrene og to fra personalet. Det holdes møter to ganger i løpet av barnehageåret. Det kan holdes flere møter ved behov. Su godkjenner årsplanen, de har med samarbeid mellom foreldre og ansatte, evnt. klager, praktisk og pedagogiske spørsmål. Saker kan meldes inn til su enten ved å sende mail eller ta direkte kontakt med personene på telefon. Mer utfyllende info om styrets og Su roller står i våre vedtekter Navn og mail adresser på styrets og Su representantene henger på tavla i gangen

15 Bildegalleri fra udnes naturbarnehage

16 UDNES NATURBARNEHAGE Vi er en liten personal gruppe tre stillinger er fordelt på fire personer. Grunnlaget for et godt personalsamarbeid, er at personalgruppa fungerer godt sammen. Det er viktig å utvikle en felles plattform. Vi har funnet noen felles verdier som vi alle mener er viktig i arbeidet vårt i barnehagen Vi har et felles pedagogisk grunnsyn som er forankret i samarbeidet om uteliv og viktigheten med natur og miljø. Med dette mener vi i Udnes Naturbarnehage at vi som jobber her samordner vår innsats, trekker i samme retning for å oppnå et best mulig resultat. Dette ser vi på som viktig både i forhold til barna i barnegruppa vår og i forhold til samarbeidet med foreldrene i barnehagen. Vi evaluerer arbeidet vårt underveis på våre månedlige personalmøter og på barnehagens planleggingsdager. Styrer i disp. 20 %, Assistent 40% Aud Berit Johansen Berit har erfaring fra Vestre Udnes Barnepark i 29 år. Vært i Udnes Naturbarnehage siden oppstart høsten 2007 Førskolelærer i disp. 100% Ellen Knudsen Ellen har jobbet 17 år i barnehage. Vært i Udnes Naturbarnehage siden oppstart høsten Har nå fullført tredje året på førskolelærerutdanningen. Hun tar deltid utdanning på Høyskolen i Oslo. Assistent 80%, Kontormedarbeider 20 % Kristin W. Mykjåland Kristin har erfaring som dagmamma og fra Vestre Udnes Barnepark i 13 år. Vært i Udnes Naturbarnehage siden oppstart høsten Tidligere erfaring fra kontor og teknisk tegning Sylvi Carlsen Vikar 100 % frem til jul med mulighet til forlengelse Mye variert erfaring fra barn med spesielle behov Har barne og ungdomsarbeider mangler litt praksis før eksamen Pedagogisk Veileder Hege Johannessen Hege har erfaring fra barnehage som pedagogisk leder i 7 år. Hun jobber som styrer i en annen barnehage Hun er utdannet førskolelærer. Vi henvender oss til henne hvis vi trenger veiledning. Hvamsmoen 16, 2165 Hvam


Laste ned ppt "Årsplan udnes naturbarnehage SA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google