Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2009 Bård Humberset

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2009 Bård Humberset"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2009 Bård Humberset
Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Rogaland Revisjon IKS

2 2006 – 2007 – 2008 De fleste kommuner gikk gjennom sine etiske retningslinjer, sitt verdigrunnlag – eller laget nye Vi var opptatt av hvordan disse traff og var kjent blant den jevne ansatte Begreper som mislighet og korrupsjon har skapt store overskrifter og til dels rettssaker. Men hvordan forholder disse ekstreme tilfellene seg til virkeligheten i kommunene? Hvilke andre etiske risikofelt står kommunene overfor? : Nytt regelverk om varsling i arbeidsmiljøloven Hvordan implementerte kommunene dette lokalt, og hvilket klima er det for varsling i kommunene. 4/3/2017

3 Bestillingen Kontrollutvalgene i Stavanger, Sandnes, Strand og Rogaland fylkeskommune bestilte forvaltningsrevisjoner skåret over samme lest. Arbeidet bygger på Dokumentasjon fra kommunene Flere titalls intervjuer og arbeidssamlinger med ledere, ansatte og tillitsvalgte Svar på spørreskjema fra 3800 ansatte Resultatet presenteres her 4/3/2017

4 Etiske retningslinjer
Kjennskap til etikk Etiske retningslinjer

5 Kjennskap til dokumenter som omhandler verdier og etiske retningslinjer
Alle kommunene hadde på undersøkelsestidspunktet eksisterende verdisett eller retningslinjer, som nylig var endret eller var til endring Egenvurdering: Skala 1 til 6, hvor 6 er høy kjennskap HSO,PLO = Helse, sosial, pleie og omsorg

6 Treffer retningslinjene den jevne ansatte?
Respondenter med tett brukerkontakt, opplever at retningslinjene i liten grad retter seg mot de mer relasjonelle problemstillingene de selv møter i arbeidshverdagen. for stort fokus på økonomiske forhold og det man kan omtale som "smøring og korrupsjon". For svært mange dreier etikk seg mest om å gi brukerne et tjenestetilbud med god kvalitet og respektfull behandling i et åpent og tillitsfullt arbeidsmiljø. Jobben er ikke gjort med de etiske retningslinjene på plass. Det er nå den begynner. Utdrag fra vårt innlegg i Kommunal Rapport

7 Gjennomgåtte tiltak for økt bevissthet og kompetanse
Egenvurdering: Andel som krysset av for å ha gjennomgått tiltaket. Flere kryss mulig

8 Viktigheten av tiltak for økt bevissthet og kompetanse om etikk
Egenvurdering: Skala 1 til 6, hvor 6 er høy score

9 Grad av egenopplevde vanskelige situasjoner
Tolkning: Er lav score lav bevissthet om etikk, eller uttrykk for at det er greit å forholde seg til (ikke vanskelig)? Egenvurdering: Skala 1 til 6, hvor 6 er høy score

10 Grad av egeninitierte diskusjoner på din arbeidsplass, og opplevd nytteverdi av dem
Egenvurdering: Skala 1 til 6, hvor 6 er høy score

11 Etikk handler ikke bare om korrupsjon
Etisk risiko

12 Etisk risiko Svært mange forhold kan vurderes i et risikobilde.
Vi spurte de ansatte om 20 av dem. "På din arbeidsplass, har du selv observert noen av følgende forhold i løpet av det siste året?" Varsomhet i tolkninger En fjær kan bli til fem høns: Et tilfelle kan rapporteres av flere Men også omvendt: Flere tilfeller observert av den enkelte kan kun rapporteres en gang

13 De tre vanligste risikoområder
Antall svar. På din arbeidsplass, har du selv observert noen av følgende forhold i løpet av det siste året? (Tekstforklaring er forkortet ift. spørreskjema)

14 Habilitet er også en risikofaktor som mange nevner
Antall svar. På din arbeidsplass, har du selv observert noen av følgende forhold i løpet av det siste året? (Tekstforklaring er forkortet ift. spørreskjema)

15 Følgende er i mellomkategori
Antall svar. På din arbeidsplass, har du selv observert noen av følgende forhold i løpet av det siste året? (Tekstforklaring er forkortet ift. spørreskjema)

16 De groveste tilfellene
Antall svar. På din arbeidsplass, har du selv observert noen av følgende forhold i løpet av det siste året? (Tekstforklaring er forkortet ift. spørreskjema)

17 Varsling Er der en kultur for å varsle?
Finnes det systemer for å håndtere varslinger? Hva skjer med varsleren? Hva skjer med "den skyldige"? Varsling

18 Kultur for å varsle om etisk kritikkverdige forhold?
Hva er et tilfredsstillende nivå? Egenvurdering: Skala 1 til 6, hvor 6 er høy score

19 Mulige årsaker til manglende varsling
Hos de fleste kommunene var man på undersøkelsestidspunkt midt i en prosess med å innføre varslingsrutiner Egenvurdering: Andel som krysset av for muligheten for at ens kolleger ikke ville ha varslet. Flere kryss mulig

20 Hvem ville du varslet? Personlig samtale framtrer som den prefererte varslingsformen, fulgt av telefon eller e-post Egenvurdering: Andel som krysset av for muligheten. Flere kryss mulig

21 Har du selv varslet siste to år?
Egenvurdering: Andel som krysset av for alternativet.

22 Ledelsens håndtering av varslingen
Egenvurdering: Andel som krysset av for alternativet. Spørsmål stilt kun til de 896 som hadde varslet eller svarte vet ikke på det.

23 Opplevde varsleren negative konsekvenser?
Egenvurdering: Andel som krysset av for alternativet. Spørsmål stilt kun til de 896 som hadde varslet eller svarte vet ikke på det.

24 Til slutt Våre anbefalinger

25 Oppsummerte anbefalinger (1/2)
Synliggjøre etiske retningslinjer bedre på intranett og internett Opplæringstiltak tilpasset behovene i de forskjellige fagmiljøene, og med systematiske diskusjoner på arbeidsplassene Iverksette tiltak som reduserer de mest rapporterte etikkbrudd, nemlig Brudd på yrkesetiske retningslinjer og normer Brudd på taushetsplikt Forekomst av mobbing, trakassering og diskriminering Habilitetsproblemer

26 Oppsummerte anbefalinger (2/2)
Utarbeide varslingsrutiner i henhold til endret lovverk, og informere alle ansatte om disse rutinene. Ivareta varslerens behov for konfidensialitet, trygghet og kunnskap om resultatet av sitt varsel. Iverksette aktiviteter for å bygge opp tilliten til varslingssystemet og legge til rette for en god organisasjonskultur Fortsette det gode forebyggende arbeid i forhold til mislighetsrisiko, slik at dere ikke får oppleve korrupsjonsskandaler som enkelte andre har sett

27 Etikk handler først og fremst om
Ledelsen som rollemodell Tillit på og mellom alle nivåer i organisasjonen, samt ansvarliggjøring av hver enkelt ansatt Et felles verdisett for kommunen og etikk på agendaen Rutiner og verktøy må utarbeides og gjøres kjent Etiske retningslinjer Varslingsrutiner og –system Konkrete saker må tas på alvor


Laste ned ppt "Etikk NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2009 Bård Humberset"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google