Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varsling om kritikkverdige forhold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varsling om kritikkverdige forhold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Varsling om kritikkverdige forhold

2 VARSLING- bakgrunn Stor oppmerksomhet knyttet til internasjonale og nasjonale varslersaker (BA-HR, Siemens) Ny arbeidsmiljølov Iverksatt , men ikke varslingsbestemmelsene Lojalitetsplikt - ytringsfrihet Endring i arbeidsmiljøloven fra om lovfestet rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og vern av varsler Fokus - Utarbeide rutiner for intern varsling - …dersom forholdene i virksomheten tilsier det …§3-6.

3 …dersom forholdene i virksomheten tilsier det …
2-nivå kommune Utflating og delegering medfører en struktur med mange enheter med relativt autonomt ansvar Kontrollspenn – informasjonsflyt og oversiktlighet Organisasjonen er avhengig av at svikt i prosedyrer, rutiner og tjenestetilbud påpekes, meldes og om nødvendig varsles Manglende flyt av denne type informasjon vil kunne gi: Styringsproblemer for både enhetsledelsen og rådmannen Et manglende saksgrunnlag for politikere Et dårligere tjenestetilbud for brukerne Et dårligere arbeidsmiljø

4 Utredningen Spørreundersøkelse – Varsling i Trondheim kommune
Arbeidsseminar, SAMU,10er gruppe, hovedverneombud Tekniske løsninger Behandlet i formannskapet og Finans- og næringskomiteen Bystyret

5 Spørreundersøkelsen Formålet med undersøkelsen:
Omfang av kritikkverdige forhold Hvordan er dagens ytringsklima – blir det varslet? Hva mener de ansatte må gjøres for å bedre ytringsklimaet i kommunen Generelt er kunnskapen om varsling i Norge begrenset

6 Definisjon - Kritikkverdige forhold
Ulovlige, illegitime og umoralske forhold av en mer alvorlig karakter Både i forhold til selve tjenesteproduksjonen, økonomi og arbeidsmiljøet på enheten Kritikkverdige handlinger: Kriminelle, altså ulovlige Mislighold av lovbestemt forbud eller påbud Brudd på etiske retningslinjer, vedtatt januar 2007 Brudd på tydelige rutiner/politiske retningslinjer som er nedfelt i skriftelige dokumenter som er gjort kjent for ansatte og ledelser. Brudd med alminnelige etiske standarder i samfunnet

7 Varsling - vår definisjon
Kilde: FAFO

8 Konklusjoner fra spørreundersøkelsen
Det er kritikkverdige forhold i Trondheim kommune Type kritikkverdige forhold varierer – flest innenfor arbeidsmiljø på enheten De aller fleste varsler om kritikkverdige forhold – 26 prosent har ikke gjort det For å bedre ytringsklimaet er det viktig at det etableres rutiner og systemer for varsling Det er behov for et system som kommer i tillegg til eksisterende systemer Rådmann og enhetslederne må gi tydelige signaler Et system for håndtering av varsling bør ligge i linjeorganisasjonen og ikke eksternt Det er avgjørende at det blir gjort noe med forholdet det varsles om og at den som varsler blir hørt og tatt på alvor

9 Føringer fra ny lov Arbeidstaker har alltid rett til å varsle om kritikkverdige forhold Fremgangsmåten må være”forsvarlig” – gå tjenestevei Forbud mot gjengjeldelser Arbeidsgiver pålegges å legge forholdene til rette for intern varsling (HMS)

10 $ Kontroll av Ordningen Arbeidstilsynet , Revisjonen
ansatte i Trondheim kommune Menge ulike enheter/tjenesteproduksjon Ulik kompetanse Pc/nettverkstilgang? Følgende handlinger er kritikkverdige: Kriminelle, altså ulovlige Mislighold av lovbestemt forbud eller påbud Brudd på etiske retningslinjer Brudd på tydelige rutiner/politiske retningslinjer som er nedfelt i skriftelige dokumenter som er gjort kjent for ansatte og ledelsen. Brudd med alminnelige etiske standarder i samfunnet $ Varsling Varsle til en person eller instans som har myndighet til å gjøre noe med det kritikkverdige forholdet WWW Telefon Postalt Anonymitet Kvalitetssystemet Eksisterende system Hovedvernombud Tillitsmann Overordnet Sekretariat Journalføring/reg. Oppfølgningsspørsmål Legge frem sak for rådmannen Kortfattet tilbakemelding til varsler Uavhengig Bestående av 3-4 personer Tilbakemelding Informasjon Kommunikasjon Sannsynliggjøring Årsrapport Antall varsel Type oppfølgning PIN kode Datatilsynet Utøvende Kommunaldirektør Rådmannen ( revisjon, interne tjenester mv) Statistikk Rapportere Kontroll av Ordningen Arbeidstilsynet , Revisjonen Rapport tilbake til sektretariatet


Laste ned ppt "Varsling om kritikkverdige forhold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google