Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et inkluderende arbeidsliv - en utnyttelse av individets ressurser Statssekretær Jan Erik Støstad Arbeids- og inkluderingsdepartementet 27. mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et inkluderende arbeidsliv - en utnyttelse av individets ressurser Statssekretær Jan Erik Støstad Arbeids- og inkluderingsdepartementet 27. mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et inkluderende arbeidsliv - en utnyttelse av individets ressurser Statssekretær Jan Erik Støstad Arbeids- og inkluderingsdepartementet 27. mars 2007

2 2 Regjeringens ambisjoner Regjeringen legger stor vekt på et inkluderende arbeidsliv basert på enkeltmenneskets ressurser og verdighet Deltakelse i arbeidslivet er viktig for det enkelte individ og det er viktig for den videre utviklingen av vårt velferdssamfunn at vi har en høy yrkesdeltakelse og god utnyttelse av arbeidskraften Regjeringen ønsker derfor å føre en aktiv arbeidsmarkedspolitikk som både legger til rette for at arbeidssøkere kommer i arbeid og motvirker utstøting fra arbeidslivet

3 3 ”Norge i dag” – i utkanten av arbeidslivet I utkanten av arbeidsstyrken: 7- 800.000 personer: 298 000 – uførepensjon 33 000 – tidsbegrenset uf ø rest ø nad 1 29 000 - sosialhjelp 120 000 - sykepenger 64 000 - attføring 38 000 - dagpenger 46 000 - rehabiliteringspenger 12 000 - overgangsstønad 9 000 - individstønad 2 400 - ventestønad 1 900 - ventelønn I arbeidsstyrken: 2 400 000 personer

4 4 Regjeringens hovedgrep for å få flere i arbeid Stortingsmelding nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering beskriver en helhetlig politikk for å få flere i arbeid og færre på stønad, og må ses i sammenheng med: –NAV-reformen –Nytt pensjonssystem –Uførepensjonsutvalgets utredning –Den nye arbeidsmiljøloven –Helse- og omsorgsdepartementets arbeid for å fremme bedre helse –Kunnskapsdepartementets arbeid for bedre kvalitet i utdanningen

5 5 Hovedmål for NAV-reformen Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Færre kasteballer Redusere innelåsning på stønadsordninger

6 6 Arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede Til tross for en nedgang i antall yrkeshemmede i 2006 og 2007 har regjeringen økt arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede arbeidssøkere. I perioden 2002-2005 ble det gjennomført om lag 22 200 tiltaksplasser. I 2007 vedtok Stortinget et gjennomsnittlig tiltaksnivå på 28 000 plasser. Yrkeshemmede med særlig store og sammensatte bistandsbehov skal sikres tilpassede tiltak som innebærer tilrettelagt og omfattende oppfølging og arbeidstrening.

7 7 Endringer i bistandsbehovet Økning i brukere med –Psykiske lidelser, sosiale yrkeshemninger, rusmisbrukerproblemer og muskel/skjelett/leddplager –Sterkest økning blant yngre yrkeshemmede –Ofte manglende arbeidserfaring Endringer i brukergruppene gir endrede behov for avklaring og oppfølging –Store individuelle forskjeller i forutsetninger, preferanser og valgmuligheter –Behov for mer langvarig avklaring og utprøving hvor det tilrettelegges for å øke den enkeltes mestringsevne –Behov for veiledning og avklaring på arbeidsmarkedet

8 8

9 9

10 10 Ubenyttet kompetanse For å lykkes med vår ambisjon om et inkluderende arbeidsliv må vi ha kontinuerlig fokus på og bevissthet rundt våre holdninger til de som i dag står utenfor arbeidslivet. Spørsmålet er ikke om de som i dag står utenfor kan bidra i arbeidslivet, men på hvilken måte arbeidslivet klarer å nyttiggjøre seg den ressursen som finnes hos disse arbeidssøkerne. Dere spiller en avgjørende rolle i dette arbeidet – lykke til videre!


Laste ned ppt "Et inkluderende arbeidsliv - en utnyttelse av individets ressurser Statssekretær Jan Erik Støstad Arbeids- og inkluderingsdepartementet 27. mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google