Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smittevern – lover og forskrifter Regional smittevernlege

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smittevern – lover og forskrifter Regional smittevernlege"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smittevern – lover og forskrifter Regional smittevernlege
Kirsten Gravningen Kompetansesenter i smittevern Helse Nord

2 Smittevern – lover og forskrifter
Generelt: De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker har krav på rett informasjon og rett beskyttelse

3 Hvilke lover og forskrifter gjelder?
Smittevernloven Forskrift om smittevern i helsetjenesten Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen Spesialisthelsetjenesteloven Lov om statlig tilsyn Forskrift om internkontroll

4 Smittevernloven ( ) Man har valgt å opprettholde en egen lovgivning for vern mot smittsomme sykdommer Smittsomme sykdommer er et folkehelseproblem, derfor har loven som utgangspunkt at smittevern er en særomsorg fra det offentliges side Gjelder hele Norges befolkning, ikke bare sykehusansatte

5 Smittevernlovens veileder, kap 8.1.4 Avdelinger og ansatte
Hver avdeling/enhet ved en helseinstitusjon har selvstendig ansvar for å kvalitetssikre sitt eget fagområde, og å følge overordnede retningslinjer gitt for slikt arbeid Avdelingsledelsen skal legge forholdene til rette slik at det er mulig å gjennomføre de fastsatte tiltakene

6 Smittevernloven i Norge av 1995 1. En generell lov
Gjelder for alle smittsomme sykdommer Omfatter både personrettede og miljørettede tiltak Fleksibel Unngår et negativt stempel på en bestemt sykdom eller sykdomsgruppe Utfylles og presiseres av forskrifter

7 Smittevernloven i Norge av 1995 2. En funksjonell lov
Alle tiltak med kjent effekt i arbeidet med å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de overføres i befolkningen, er søkt gitt hjemmelsgrunnlag i loven

8 Smittevernloven i Norge av 1995 3. Basert på frivillig medvirkning
Forutsetter at befolkningen holdes løpende orientert om smittsomme sykdommer som kan true vår helse. Helsemyndigheter lokalt og nasjonalt er pålagt en plikt til å drive informasjonsarbeid. Kommuner, fylkesmann og regionale helseforetak/staten plikter å gjøre tilbudene tilgjengelig for den enkelte.

9 Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner (01.07.2005)
Gjelder for helseinstitusjonen og ikke for enkeltpersoner. Stiller krav til institusjonens rutiner for å hindre smitte til pasienter og ansatte Skal forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i sykehus og andre helseinstitusjoner Forskriften utfyller og presiserer Smittevernloven på flere områder Utgifter forbundet med oppgaver etter denne forskriften dekkes av den økonomisk ansvarlige for virksomheten

10 Forskriften Kvalitetssikring i helseinstitusjoner
Internkontroll påse at krav fastsatt i lov eller forskrift overholdes. Gjelder rettslige krav til egen virksomhet. Hygienekomité administrativt/faglig ansvar for infeksjonsforebygging på sykehus Internrevisjon systematisk analyse av virksomheten for å vurdere om aktivitetene er i samsvar med ønsket standard

11 Forskriften Infeksjonskontrollprogram
Et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og motvirke sykehusinfeksjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd Skal omfatte: Infeksjonsovervåking Infeksjonsforebygging

12 Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen (19.12.1997)
Er rettet mot alle arbeidsplasser i Norge (Arbeidsmiljølovgivning fra Arbeids- og inkluderingsdept.) Arbeidstakernes beste vern. Forskriften gir svært god beskyttelse av arbeidstakerne. Arbeidstakere skal tilbys Nødvendig opplæring og nødvendig beskyttelsesutstyr Rutiner for å forebygge at smitte skjer, avfall/utstyr Arbeidsgivers ansvar å foreta Løpende risikovurdering Iverksette verne- og sikkerhetstiltak Dersom fare for smittsom sykdom som kan forebygges med for eksempel vaksine, skal arbeidsgiver tilbys dette for arbeidsgivers kostnad

13 Risiko for biologisk betinget helsefare
Området skal merkes med advarselsskilt

14 Spesialisthelsetjenesteloven (02.07.1999)
Går på selve institusjonen Alle ledd i sykehus skal drive forsvarlig Alle avdelinger i sykehus må følge de lokale kravene som sykehusene stiller ift Lojalitet Forsvarlig utførelse Hver enkelt ansatt må følge kravene som institusjonen stiller den enkelte ansatte

15 Spesialisthelsetjenesteloven (02.07.1999)
Formål Fremme folkehelsa Sikre tjenestens kvalitet Sikre likeverdig tjenestetilbud Sikre god ressursutnyttelse Tjenestene skal være tilpasset pasientenes behov og være tilgjengelige Virkeområde Spesialisthelsetjenester; offentlige og private

16 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (30.03.1984)
Loven stiller krav om forsvarlig drift av helsetjenestene Gjelder helsetjenesten som en enhet, og kan i stor grad gjelde det tekniske, for eksempel ved svikt i strømforsyning som kan påvirke liv og helse for pasientene §3 Krav om at sykehuset skal ha internkontrollsystem (egen forskrift i 2002)

17 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (20.12.2002)
Internkontroll = Systematiske tiltak som sikrer at virksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i helselovgivingen Faglig forsvarlighet Systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid Alle kritiske situasjoner krever skriftlige prosedyrer

18 Smittevernplan 2004-06 Helse Nord RHF
Overordnet strategidokument for arbeid med smittevern i Helse Nord Skal revideres i 2006 Visjon: ”Vi i Helse Nord skal være best på samarbeid innen smittevern i landet”

19 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Smittevern – lover og forskrifter Regional smittevernlege"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google