Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Entreprenørseminar 18. oktober 2011 Hilde-Karin Østnes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Entreprenørseminar 18. oktober 2011 Hilde-Karin Østnes"— Utskrift av presentasjonen:

1 Entreprenørseminar 18. oktober 2011 Hilde-Karin Østnes
Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører hovedinntrykk fra tilsynsserie Entreprenørseminar 18. oktober 2011 Hilde-Karin Østnes

2 Vedlikeholdsstyring brønnservice hovedinntrykk fra tilsynsserie
Bakgrunn for tilsynsserien Krav i regelverket Observasjoner fra tilsynsaktiviteten Oppsummering av hovedinntrykk

3 Vedlikeholdsstyring brønnservice hovedinntrykk fra tilsynsserie
Bakgrunn for tilsynsserien Krav i regelverket Observasjoner fra tilsynsaktiviteten Oppsummering av hovedinntrykk

4 Bakgrunn for tilsynsserien
Tildelingsbrev fra Arbeidsdepartementet Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet, Det er den enkelte virksomhet som selv har ansvaret for å etterleve regelverket og sørge for et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, slik at risikoen for storulykker, uønskede hendelser samt arbeidsrelaterte skader og sykdommer reduseres, Petroleumstilsynets oppfølging skal være systemorientert og risikobasert, og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

5 Bakgrunn for tilsynsserien
Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker - SINTEF-rapport (2008) ”Oppfølgingen av vedlikeholdsstyringen krever en helt annen fokusering og innsats enn hva som er tilfellet i dag” (2008). Vedlikeholdsstyring ligger under fagområdet HMS-styring

6 Vedlikeholdsstyring brønnservice hovedinntrykk fra tilsynsserie
Bakgrunn for tilsynsserien Krav i regelverket Observasjoner fra tilsynsaktiviteten Oppsummering av hovedinntrykk

7 Krav til vedlikeholdsstyring
Aktivitetsforskriften § 46 om klassifisering Systemer og utstyr skal klassifiseres med hensyn til konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet av potensielle funksjonsfeil For funksjonsfeil som kan føre til alvorlige konsekvenser, skal den ansvarlige identifisere de ulike feilmodiene med tilhørende feilårsaker og feilmekanismer, og anslå feilsannsynligheten for den enkelte feilmodusen

8 Krav til vedlikeholdsstyring
Klassifisering skal legges til grunn ved valg av vedlikeholdsaktiviteter og vedlikeholdsfrekvens, ved prioritering av ulike vedlikeholdsaktiviteter og ved vurdering av reservedelsbehov Styringssløyfa fra Basisstudien

9 Analyser til vedlikeholdsformål
Styringsforskriften § 16 om generelle krav til analyser Krav om bruk av anerkjente modeller, metoder og teknikker med beste tilgjengelige data Analysen skal gi det nødvendige beslutningsunderlaget for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, driftsregularitet og effektivitet i alle faser av levetiden. Det skal gå klart fram av analysen hva som er formålet med den enkelte analysen, hvilke betingelser, forutsetninger og avgrensninger som er lagt til grunn. Samlet oversikt og nødvendig konsistens Dette forutsetter effektiv håndtering av informasjon og dokumentasjon

10 Vedlikeholdsstyring brønnservice hovedinntrykk fra tilsynsserie
Bakgrunn for tilsynsserien Krav i regelverket Observasjoner fra tilsynsaktiviteten Oppsummering av hovedinntrykk

11 Observasjoner fra tilsynsaktiviteten
Mangelfullt kjennskap til gjeldende HMS-regelverk Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd. Mangelfullt styringssystem Styringssystemet skal sikre at en etterlever regelverket

12 Observasjoner fra tilsynsaktiviteten
Mangler ved styrende dokumenter ”Styrende dokumenter, deriblant tekniske driftsdokumenter, skal foreligge i oppdatert versjon og være kjent av driftspersonellet.” Manglende og mangelfulle styrende dokumenter Styrende dokument for klassifisering ikke i henhold til regelverket Det var ikke dokumentert at brukt klassifiseringsmetode er minst like god som eller bedre enn den anbefalte Ikke stilt tydelige krav til vedlikeholdskompetanse, jf. risiko- og pålitelighetsvurderinger ved klassifisering av utstyr De styrende dokumentene reflekterte ikke dagens situasjon

13 Observasjoner fra tilsynsaktiviteten
Manglende merking og klassifisering av utstyr Vedlikeholdsstyringssystemene kunne ikke gi oversikt over totalt antall system og utstyr, sikkerhetskritisk utstyr, merket utstyr, klassifisert utstyr, utestående vedlikehold (KV), etterslep (FV), osv. Eksempel på utstyr som manglet merking og klassifisering: Gassdetektorer Brannslukkingsapparater PSV-ventiler (enkelte) Brannspjeld Vi spurte kun etter et lite utvalg av sikkerhetskritisk utstyr

14 Observasjoner fra tilsynsaktiviteten
Mangelfullt vedlikeholdsprogram Vedlikeholdsprogrammet er ikke basert på klassifisering (Klassifiseringen skal være grunnlaget for vedlikeholdsprogrammet)

15 Observasjoner fra tilsynsaktiviteten
Sikring av at vist vedlikeholdsstatus er reell status ”Ved setting av begrensninger for aktivitetsnivå på innretninger skal det også ta hensyn til statusen for utføringen av vedlikehold.” Jamfør viste observasjoner: Vedlikeholdsstyringssystemet kunne ikke gi oversikt over totalt antall system og utstyr, sikkerhetskritisk utstyr, merket utstyr, klassifisert utstyr, utestående vedlikehold (KV), etterslep (FV), osv. Manglende og mangelfull merking Manglende og mangelfull klassifisering Manglende og mangelfullt vedlikeholdsprogram Ingen toleransegrenser for etterslep og utestående vedlikehold, jf. risikobasert regelverk, jf. operasjonell risiko

16 Observasjoner fra tilsynsaktiviteten
Mangelfull evaluering av vedlikeholdseffektivitet Effektiviteten* av vedlikeholdet blir ikke evaluert systematisk * Forholdet mellom de kravene som er satt til ytelse og teknisk tilstand, og de resultatene en oppnår. Krever systematisk innsamling og analyse av denne typen data, jf. kontinuerlig forbedring av vedlikeholdsprogrammet

17 Observasjoner fra tilsynsaktiviteten
Slik klassifiseringen framstod, var det vanskelig å danne seg et korrekt bilde av risiko som beslutningsunderlag for vedlikeholdsformål, hvor stort vedlikeholdsbehovet var, og hvor mye ressurser det krevde.

18 Vedlikeholdsstyring brønnservice hovedinntrykk fra tilsynsserie
Bakgrunn for tilsynsserien Krav i regelverket Observasjoner fra tilsynsaktiviteten Oppsummering av hovedinntrykk

19 Oppsummering av hovedinntrykk
Rammeforskriften § 7 om ansvar etter denne forskriften: ”Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomheten, er ansvarlig etter denne forskriften og forskrifter som er fastsatt i medhold av den. Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd.” Brønnserviceentreprenørene har i hovedsak forholdt seg til kontrakt med operatørene og selskapsinterne* krav * Her styrende dokumenter som ikke/ikke i stor nok grad reflekterer og konkretiserer gjeldende regelverkskrav

20 Oppsummering Aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold
”Den ansvarlige skal sikre at innretninger eller deler av disse holdes ved like, slik at de er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner i alle faser av levetiden.” ”Med innretninger eller deler av disse menes også midlertidig utstyr” (veiledning til af § 45) ”Innretning”, som er definert i regelverket, har til dels blitt oppfattet som fast utstyr på ”plattform” eller ”rigg” (faste eller flyttbare innretninger) NORSOK standard Z-015N om midlertidig utstyr er kjent og benyttes, jf. også kontrakter

21 Oppsummering Fagfolk med god kjennskap til utstyr
Begrenset eller ingen kjennskap til regelverkskrav Vedlikeholdet er tradisjonelt, basert på erfaringer med utstyret

22 Budskapet er… Entreprenører er ansvarlig etter regelverket og skal sikre etterlevelse av kravene til helse, miljø og sikkerhet Innretningers systemer og utstyr skal klassifiseres med hensyn til konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet av potensielle funksjonsfeil. Klassifisering skal legges til grunn ved valg av vedlikeholdsaktiviteter og vedlikeholdsfrekvens, ved prioritering av ulike vedlikeholdsaktiviteter og ved vurdering av reservedelsbehov.

23 Til slutt… Vedlikehold har vist seg å være medvirkende årsak til storulykker i både petroleumsvirksomheten og annen virksomhet/industri. Det er dette storulykkespotensialet som gjør at sikkerhetsarbeidet generelt og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr spesielt bør vektlegges i petroleumsvirksomheten. Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Entreprenørseminar 18. oktober 2011 Hilde-Karin Østnes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google